Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Dnevni avaz [broj 4800, 24.1.2009]

Dnevni avaz [broj 4800, 24.1.2009]

Ratings: (0)|Views: 197|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
Dmbwmaiwix
Mihta|ijmaha lf- zecata}ka dmbwmak
prleti# <4- 9- <::1-
Pi|ihbwe
Oedami VAW
L|eh 46::
9 KN# 7 km#4: dam#:#?:
B
-dmbwmaiwix-li
 
PCR]IH OI[A
Pwhbdek zelhboieax LaF
XIWED ZAE%NAE
Zbmxahbd|roeogbl|ri|i
NB] SEKEWA^ . DBCA^
Tr}imiwahi}i rNbclr|mr
PI\IHBWE
Z|wa }ewhbk EF\.i elhiwae
Z|brxani drjmept {bgi dazcenitahb Pcewi}kb
Zexaw z|bnahb|imapin neoie edlata# kijb Cih}ik 
\bik`ahb lf- pt|imiki
Ela}mb chrdb l|amb hbdame {ti prt|i hbpta a kike zcitata |i}rmb
&Gete8 O- Lela~!
 Cih}ik hr}b| mi z|bppr8 Eptihbn z|aw|jbm LaF 
&Gete8 A- [blich!
Kike jawb zew|itma`ar Lahbchama a Himha
9?- pt|imi
W
apeka z|bdptiwmak a pzb.`ahicma z|bdptiwmak BRr LaF Na|epciw Cih}ikelhiwae hb hr}b| di mi.zr{ti EF\ a edcixa mi grmk`ahrnamapt|i wimhpkaf zepcewi Pce.wi}kb- Cih}ikew edcixik ax LaFdewbe hb de patri`ahb ax kehb# z|b.ni deptrzman amge|ni`ahini#xi pidi mbni hbdmeptiwmeo axci.xi- Dazcenitb hr}b| mi fatmenpiptimkr xikchr}aca di hb zet|b.lme {te z|ahb e|oimaxa|ita pipti.mik Wahb~i xi anzcbnbmti`ahrna|i-
 <-# 0- a 4- pt|imi
-##.
+'/.9
'9-#3+,
?- pt|imi
   4 -  p   t  |  i  m  i
Zet|e{mhi8Zid z|enbti miptiwchbm r himri|r
.?<"+26/4/>/+'??74!96+:/
Xd|iwptwe8Pt|r}mhi`a ed kehaf pb t|ijb }rdi
<-##-/.#4#%#:#9'%#4#.#,
Pze|ewa8Z|elcbn ptwi|meo wcipma{twi
++/7/4%+:#-?'4/7/-?,
Mi  c a`r n hbp ti 
Axnbsr dbnek|itahb a mbani{tamb
   9   < -  p   t  |  i  m  i   1 -  p   t  |  i  m  i
‑Iwix‑ pixmihb8Ke z|bapzatrhb ptitrp L|}keo
7#9'24<2.+(274#:#.#74# +4#&+!4/!94+#:
   7 -  p   t  |  i  m  i
1- pt|imi9:- pt|-
 
iktrbcme
Dmbwma iwix# prleti#<4- himri|%pahb}imh <::1-
<
-dmbwmaiwix-li
Ze|tic . kenbmti|
dimi
 . Mi|iwme) Xi| ptb napcaca di ~b emb phbdata ked kr~b5 Pwb hb te mi t|e{ik d|jiwb) [ti pb pi. di# kie# }rdane) Mbpzepelma pne di xli`ane z|bdphbdmaki nhbpmb xihbdma`b# i kineca nama. pt|i)
&nbdbmate!
 Pkimdicexme8 Dazcenitpkb zipe{banihr a jbmb namapti|i
Wapeka z|bdptiwmak a pzb`ahi.cma z|bdptiwmak Bw|ezpkb rmahbr LaF Na|epciw Cih}ik elhiwaehb hr}b| mi wim|bdmeh z|bp.ke.mgb|bm`aha r Pi|ihbwr di mizr{tiEF\ a edcixa mi grmk`ahr nama.pt|i wimhpkaf zepcewi Pcewi}kb-Cih}ik hb rx mbrela}ihbmr t|.bnr mi kemgb|bm`aha xi mewami.|b# keheh hb z|aprptwewie a mhboewz|wa xinhbmak \iga O|boe|ahim&\igga O|boe|aim!# kixie kike hbtr grmk`ahr z|afwitae tbk ”rxrwhbt di anbmewimhb mb~b ptwe|a.ta grmk`aemicma# zecata}ka# z|iwmaaca amptatr`aemicma wikrrn rLaF tb di ~b zeptehita kemtamra.tbt EF\.i–-
Mbni |ekewi
. Xmitb di hb |imahb elhiwchb.mi amge|ni`ahi di pb epcelisinhbpte namapt|i wimhpkaf zepce.wi Pcewi}kb- Tidi pin |bkie dimapin mi |ipzecioimhr a lace hbtike- Ica# hr}b| rhrt|e &}btw|tik#ez- i-!# mi zrtr ax L|apbci r Pi|i.hbwe# z|bnahb| Pcewi}kb \elb|tGa`e piez{tae na hb di nbmb jbcawadhbta mi nhbptr namapt|i wi.mhpkaf zepcewi a pnit|in di ti.kiw da|bktim zexaw r ewan eke.cmeptani mapin neoie edlata .|bkie hb Cih}ik mewami|ani-Em hb zepblme miocipae di ~b#lbx elxa|i mi mhboewe anbmewimhb#”kemtamratbt |idi R|bdi wapekeoz|bdptiwmaki a pzb`ahicmeo z|bdpti.wmaki BR r LaF lata epaor|im–-Cih}ik hb mihiwae di ~b r zemb.dhbchik etzrtewita r L|itapciwr ki.ke la ge|nicme z|afwitae grmk`ahr{bgi dazcenitahb tb di pb mikem te.oi w|i~i r LaF kike la pi }cimewa.ni Wahb~i xi anzcbnbmti`ahr na|i&ZA@! a pi|idma`ani ax EF\.i aBRP\.i ”mi{ie |hb{bmhb kehb ~bepaor|ita kemtamratbt r |idr R|b.di pwb de apzrmhiwimhi rpcewi kehbhb ZA@ zeptiwae z|bd LaF–-. Zekr{it ~bne te r|idata {tehb z|ahb neor~b- Kemprcti`ahb piZA@.en wb~ pr xize}bcb a mipti.wat ~b pb a mi|bdmaf dimi- Mbnitr |ekewi# ica hb r amtb|bpr pwafdi pb z|emisb |hb{bmhb {te z|ahb .|bkie hb Cih}ik-E eweh edcr`a hr}b| hb eliwahb.ptae z|bdptiwmakb ZA@.i# }cimewbZ|bdphbdma{twi LaF a z|bdphbdi.wihr~bo Wahb~i namapti|i LaF-. @ahbceo pweo nimditi |idaepin r pkcidr pi pwehen piwhb{~rdi r|idan pwb di zeneombnLaF di zeptaomb miz|bdik mibw|ezpken zrtr a di z|e`bpa ke.ha wedb r BR a MITE adr {te l|.jb# hb| pine tike ~b LaF lata pti.lacmi a z|epzb|atbtmi- Xidmhaf{bpt nhbpb`a rcejae pin zepblmbmize|b kike la pb zijmhinbsrmi|edmb xihbdma`b w|itacimi LaF . |bkie hb Cih}ik-
Ephb~in edoewe|mept
Em hb miocipae di ~b a mikemedcipki ax LaF mhboew imoi.jnim z|bni eweh xbncha lata mi.ptiwchbm tb elb~ie di ~b apke|a.ptata kizi`atbt grmk`ahb namapt|iwimhpkaf zepcewi d|jiwb }cima`bBR a MITE.i di zeneomb mirl|ximhr br|eitcimtpkeo zrtiLaF-. Mbka ~b nb eztrjata dieptiwchin LaF mi `hbdacr a wb~pin wadae mipcew keha oewe|a dina hb depti pwboi# ica mahbdmemahb aptami- Hike pin z|aw|jbmLaF a tike ~b lata a rlrdr~b-Ica# z|we wa t|blitb zene~a pi.na pbla- Mahb kipme di LaF k|b.mb xihbdme pi prphbdani# i ximiz|bdik hb zet|blim deoewe| .kixie hb Cih}ik-Em mahb jbcae kenbmta|ita rp.zhbf pweo nimditi a zed|{krBR# dedihr~a di ”ewe mahb ez|e.{tihmi z|bp.kemgb|bm`ahi–-. Ephb~in edoewe|mept di epa.or|in kemtamratbt- Dikcb# w|i~inpb a |idan pweh zepie a pi}bkit ~r ptan e`hbmini he{ mbkecake dimi .|bkie hb Cih}ik-
T- CIXEWA^
]b{ka inlipide| r LaF Ha|jaKrdbci &Ha|a! axhiwae hb hr}b| xi”Dmbwma iwix– di hb p z|bdphbdi.wihr~an Wahb~i namapti|i LaFMakecen [za|a~bn |ixoewi|ie e{te fatmahbn |hb{iwimhr z|elcb.ni p axle|en da|bkte|i Da|b.k`ahb xi bw|ezpkb amtb|o|i`ahb&DBA! LaF-Z|bni Krdbcaman |ahb}ani#[za|a~ nr hb |bkie di nr mahb ramtb|bpr di pb xid|ja mi zexa`aha}bcmaki DBA.hi# rwhb|aw{a oi di ~bewe zatimhb w|ce pke|e lata |ahb{bme-. Midin pb di ~b [za|a~ r ekwa.|r pwehaf kenzbtbm`ahi r}amata z|.iwa zetbx- Ewe oewe|an a r anbnehb xbnchb# kehi z|bdphbdiwiBw|ezpken rmahen. axhiwae hb Kr.dbci a dedie di hb [za|a~r z|bde}aez|eo|in z|ae|atbti }b{keo z|b.dphbdiwimhi BR-
 I- Dr-
Ha|ja Krdbci xi ”Dmbwma iwix–
:J@JC\DEYJRMCEMPDQTEFYFSJ
R|bd pzb`ahicmeo z|bdptiwmakiBR xi wimhpkr zecatakr a paor|meptFiwahb|i Pecimb &Hiwab|! z|ahb dwidimi hb pixmie xi Cih}ikew edcix.ik# |b}bme min hb ax Pecimameo r|.bdi- Wb~ pr zek|bmrtb amtbmxawmbiktawmepta mi `ahbcen pcr}ihr- Peci.mam ze|tzi|ec K|aptami Oichik &@f.|aptami Oicci`f! axhiwaci hb xi ”Iw.ix– di }bptati Cih}ikr mi mhboe.wen imoijnimr a meweh grmk`aha-. Zedrxanihr pb pwb zet|blmbnhb|b a iktawmepta kike mb lade{ce de wikrrni r grmk`aema|.imhr EF\.i a BRP\.i- Lrdatbrwhb|bma di ~b lata z|emisbme|hb{bmhb {te hb z|ahb neor~b . ki.xici min hb Oichik-
T- C-
Rnhbpte wapekeo z|bdptiwmakir LaF Na|epciwi Cih}iki# pi ptr.dbmtani Rmawb|xatbti ”DjbnicLahbda~– a Pwbr}aca{ti r Nepti|rhr}b| hb mi t|alama ”Bw|ezpki zb|.pzbktawi wapekeo el|ixewimhi rLaF– |ixoewi|ie inlipide| ]b.{kb r mi{eh d|jiwa Ha|ja Krdbci&Ha|a!-Em hb ptrdbmtani# z|egbpe|ania zecata}kan xwima}ma`ani oewe|aee xifthbwani Bw|ezpkb rmahb mi{ehd|jiwa r pbonbmtr wapekeo el|i.xewimhi- T|alama hb z|aprptwewie a{bg Napahb EP@B.i Ob|a \elamp&Oi||q D- \ellamp!- R}bpma`anihb Krdbci rhbdme z|bmae a ptiwpwehb d|jiwb e ewen zatimhr# kehit|bmrtme z|bdphbdiwi BR-Mewami|ani hb axhiwae di BRmb nejb del|e grmk`aema|italbx xbnichi xizidmeo Lickimi#i di LaF mb nejb grmk`aema|italbx ncidaf obmb|i`ahi kehanit|blihr paptbna ptrda|imhi kikwapb z|ewedb r Bw|eza-
 I- Dr-
Rnhbpte Cih}iki r Nepti| de{ie Krdbci
Zet|blma bw|ezpkapaptbna ptrda|imhi
. P elxa|en mi te di pin ze.mrdr delae hr}b| &z|bkhr}b|#ez- i-!# i dimip &hr}b|# ez- i-!eliwahbptae midcbjmb# xi lace ki.kwi anbmi a {zbkrci`ahb hb |ime-Mahb tihmi di ~b mi|bdmi phbdma.`i ZA@.i lata ed wbcakb wijmeptadi pb pt|itb{ka dembpb edcrki etenb kikwi ~b lata zecatakinbsrmi|edmb xihbdma`b- Ica#xitwi|imhb EF\.i hipme hb dbga.ma|ime a te pb mb nahbmhi xleoeweoi- Anin kenzbtbmtim tan#anin z|weo xinhbmaki a na~bne xihbdme z|emi~a |hb{bmhb .aptikie hb Cih}ik-
\ime xi anbmimipchbdmaki
R|bd xi amge|na|imhb pce.wi}kb wcidb zetw|dae hb hr}b| di~b Na|epciw Cih}ik z|bdwedata ~bpcewi}ke namapti|ptwe wimhpkafzepcewi-Z|bdphbdmak Awim Oi{zi|ewa}anbmewit ~b Cih}iki xi mipchb.dmaki edcixb~bo namapt|i wi.mhpkaf zepcewi Himi Krla{i r ze.mbdhbchik# miweda pb r piez~bmhr#z|bmepa DZI- Krla{ zcima|i mi.zrptata wcidr kike la zeptieaxw|{ma pbk|bti| Bkemenpkb ke.napahb RM.i xi Bw|ezr-
Anbmewimhb r zembdhbchik
]b{ka inlipide| mi T|alama8 Xmi}ih ncidaf obmb|i`ahi Cih}ik hr}b| mi z|bppr8 Eptihbn z|aw|jbm LaF 
&Gete8 A- [blich!
Oichik8 ]bptatici Cih}ikr
PI\IHBWE
Wapeka z|bdptiwmak elhiwae edcrkr
Cih}ik edcixa)
Mbka ~b nb eztrjata di eptiwchin LaF mi `hbdacr a wb~ pin wadae mipcew kehaoewe|a di na hb depti pwboi# ica mahbdme mahb aptami# axhiwae Na|epciw Cih}ik 
Ze|tzi|ec K|aptami Oichik xi ”Iwix–
Pecimi t|ija |hb{bmhb
 
iktrbcme
Dmbwma iwix# prleti#<4- himri|%pahb}imh <::1-
0
 Za{b8 Pbid MRNIMEWA^ &pbidm
 iwix-li!
Cih}ikewedcixik)
Wa{b ed imicaxi {ti oi hb miwbce di z|afwitadrjmept r Pcewi}keh tb ke ~b oi xinahbmata# latmahbhb t|ijata edoewe| mi zatimhb . {ti a kike dichb
Na|epciw Cih}ik edptrzae hb p drjmepta wapekeo z|bdptiwmaki-Wa{b ed imicaxi {ti oi hb miwbce mi te di z|enahbma na{chbmhb az|afwita zemrsbme nhbpte namapt|i wimhpkaf zepcewi Pcewi}kb tbke ~b oi xinahbmata# latmahb hb t|ijata edoewe| mi zatimhb . {ti a ki.ke dichb-Le{mhi}ki zecataki hb mi |ipk|pma`a- Emi# mihz|ahb# t|bli pfwi.tata di pb ne|i rxdita r pwehr pmior a zinbt# zi tbk emdi rnbsrmi|edmb edmepb a xwima}makb- I te hb# }ama pb# a mihtbjb# t|b.mrtme-Xiliwchbma pwehan patman amtb|bpani# zetk|idimhani wciptateomi|edi# ema pr de piw|{bmptwi dewbca rnahb~b ek|awchiwimhi d|r.oaf# z|bli`awimhi edoewe|mepta mi pwb a pwikeoi# kike pb mi mhafmb la rza|ice z|pten-Iktrbcmi le{mhi}ki zecataki# pi }ipman axrxbtken# xiliwchb.mi hb pwehan zecata}kan a# zepblme# bkemenpkan ticewani- Mbnir tenb ini li{ makikweo le{mhi}keo amtb|bpi# i ma z|bwbcakb zi.nbta-A te hb |ixceo xi xil|amrtept- Hb|# depidi{mhi zecataki &mbpfwi~bmb! j|twb mahb dici manicedel|b |bxrctitb-LaF hb mi awa`a |ipzidi# le{mhi}ke wedptwe mbni edoewe|b mi|iptr~b axixewb keha z|ahbtb ezptehmepta LaF# ikrtmi lbxadbhmeptzezrt oiceza|ihr~bo |iki |ixi|i tkawe ewb d|jiwb# i mi{a cadb|arza|r z|pten r pwb a pwikeoi k|awb~a af- Me# pr{tami z|elcbni hb.ptb r mhafeweh mbpz|bnmepta di |idb zepie xi keha pne af axil|icaa xbnchr axwrkr ax k|axb-Cih}ik edcixa# mewa wapeka z|bdptiwmak de~a ~b z|ahb aca kipmahba pidi hb z|acaki di Le{mhi`a pfwitb a z|afwitb di d|roa mb~br|bsawita LaF a ze mi{bn ~bagr- Pti|a EF\# de <::4- oedamb#tb{ke di ~b pb akidi w|itata# hb| te makenb r nbsrmi|edmeh xihb.dma`a mahb r amtb|bpr- Emi hb a z|bwa{b xiliwchbmi ocelicman z|e.lcbnani a |itewani di la pb exlachmahb liwaci mini a |idaci zepiemi{af zecata}i|i-Ike ema mapr r ptimhr te rwadhbta# emdi Le{mhi`a ne|ihr mi~amewr zecata}kr ez`ahr# hb| nbsrmi|edmeh xihbdma`a t|bli zi|tmb|-
Kenbmti| dimi
E iktrbcman zatimhani r LaF a pwahbtr nejbtb ocipita pwikeo dimi mi -dmbwmaiwix-li- Mi ze|ticr ”Dmbwmeo iwixi– hr}b| hb ”Oeeocb Imicqta`p– xilachbjae 9:9-102 zephbtaci`i-
I! DI 1:"L! MB 1"@! Mb xmin 9"
@I
Zepcima`a a namapt|a t|blihrrnimhata pwehb zci~b
-dmbwma iwix-li
ZE\TIC
 Zatimhb8 Di ca zepcima`a a namapt|a xleo ez~b bkemenpkb patri`ahb a nacaempkaf nimhiki r lrdjbtani t|blihr rnimhata pwehb zci~b5
L
 Inlipide|a hr}b| ze xiw|{btkr piptimki r xo|ida Zeca`ahpkb napahb Bw|ezpkb rmahb
&Gete8 A- [blich!
Edcixik }bcmaki EF\.i Na|e.pciwi Cih}iki ax LaF z|ahb aptbkinimditi a edcrkb e prdlama teo ta.hbci dewbe hb xwima}makb nbsrmi.|edmb xihbdma`b r LaF z|bd z|b.pbdim a r patri`ahr ax kehb# z|bnideptrzman amge|ni`ahini# xi pi.di mbni hbdmeptiwmeo axcixi-
Mewi patri`ahi
Mikem {te hb Cih}ik elxmi.mae di edcixa# hr}b| |ime rhrt|eed|jim hb fatim piptimik inli.pide|i d|jiwi }cima`i BR r xo|.ida Zeca`ahpkb napahb Bw|ezpkbrmahb &BRZN! r Pi|ihbwr-Kike pixmihbne# dazcenitb#kehani hb deni~am lae }b{kainlipide| Ha|ja Krdbci &Ha|a!#|ixoewi|icb pr e mewemipticeh pa.tri`aha a xikchr}acb di hb zet|b.lme {te hb z|ahb neor~b e|oima.xa|ita piptimik Wahb~i xi anzcb.nbmti`ahr na|i &ZA@!-Z|bni ”Iwixewan– pixmimha.ni# te la pb neoce dbpata wb~ mi|b.dmb pbdna`b# a te mi mawer inli.pide|i d|jiwi }cima`i ZA@.i-[bg Dbcboi`ahb Bw|ezpkb ke.napahb r LaF Danat|ap Kr|krcip&Ker|kercip! axhiwae hb xi ”Iwix–di ~b pwa inlipide|a ednif axwa.hbptata pwehb {bgewb e Cih}ikewenedcipkr- Z|bni mhboewan |ahb}a.ni# mbni z|b`axmb z|e`bdr|b ki.ke pb anbmrhb mewa wapeka z|b.dptiwmak# wb~ e tenb edcrkr de.mepa Wahb~b xi anzcbnbmti`ahrna|i# i z|ahbdceob neor axmahbtapwb d|jiwb }cima`b-Z|bni mi{an amge|ni`ahi.ni# patri`ahi xleo Cih}ikeweoedcipki mahb manice lbxixcbmi-Kike hb ”Iwixr– zetw|sbme axwa{b axwe|i# neor~b hb mbkecakep`bmi|ahi xi axcixik ax {k|az`i-Z|bni hbdmen ed mhaf# ZA@ lawb~ mi|bdmb pbdna`b neoie anb.mewita Cih}ikeweo mipchbdmaki# iBR mikem teoi tr aptr epelr anb.mewita xi pweo z|bdptiwmaki- Tidila pb ptimhb w|itace ”r me|nicr–# iemdi la r ni|tr# kike hb |imahbzcima|ime# ZA@ edcr}ae e `hbcekr.zmeh prdlama EF\.i-Ze teh ez`aha t|bmrtmi patri`ahilaci la mihl|jb |ahb{bmi# ica hb zati.mhb di ca hb r tike k|itken |ekrneor~b mi~a epelr teo zecata}keomawei kehi la z|afwitaci zepie-P d|rob pt|imb# zepteha ez`ahidi pb w|ahbnb de kemi}mb edcr.kb ZA@.i z|bnepta tike {te laEF\.en |rkewedae z|wa xinhb.mak \iga O|boe|ahim &\igga O|b.oe|aim!# i di pb# mikem {te pb|i{}apta prdlami EF\.i k|ihbnni|ti . aca anbmrhb mewa wapekaz|bdptiwmak aca EF\ xitwe|a-Tidi la pine BR anbmewicimeweo pzb`ahicmeo z|bdptiwmakiBR p ehi}iman ewciptani# {te la#kike mbka pnit|ihr# dice dewechmew|bnbmi Rmaha di misb pmijmr ze.cata}kr ca}mept xi tih zepie-
Ge|nicmi edcrki
R ten pcr}ihr eptihb etwe|b.me zatimhb grmk`aema|imhi txw-lempkaf ewcipta# kehb# kike mi.wedb dazcenitpka axwe|a# mb ne.or lata z|bli}bmb mi z|weo xi.nhbmaki EF\.i# ma mi eo|i.ma}bm w|bnbmpka |ek- Te la emdiLaF dewbce z|wa zrt r patri`ahrdi mbni wapekeo z|bdptiwmakied Dbhtemi miewine- A te z|ahbmboe {te hb ge|nicmi edcrki exitwi|imhr EF\.i dembpbmi-Neor~b hb# tikesb|# di Ci.h}ik# ike z|e`ahbma di pwehanedcipken etbjiwi patri`ahr rLaF# zewr}b pwehr edcrkr aedlahb namapti|pke nhbpte r pce.wi}keh wcida-
T- CIXEWA^
 Kr|krcip r |ixoewe|r p inlipide|en Ki|bcen Gepkrcb|en
Aike pb rzexe|iwi di hb pr.wa{b |ime oewe|ata e anbmanineor~af Cih}ikewaf mipchbdma.ki# mahb tihmi di pb e tenb {zbkr.ca|ice a z|ahb mboe {te hb Cih}ikedcr}ae eta~a xi {bgi dazcenitahb-R |ixca}atan k|roewani pzena.mhici pr pb anbmi K|api Zitbmi&@f|ap Zittbm!# He{kb Ga{b|i &He.p`fki Gap`fb|! a Lb|tahi Ifb|mi&Lb|tab!# law{af wapekaf drjme.pmaki BR a mhbmaf }cimewi-Pzenamhb pb a anb irpt|a.hpkeo zi|cinbmti|`i FimbpiPweledb &Fimmbp Peledi! tb\bm`i Diwadahi &\bmxe!# law{bopcrjlbmaki BK r Pi|ihbwr# i pi.di {bgi Kim`bci|ahb xi wbxr BKmi Kepewr- Mb t|bli apkchr}atama B|fi|di Lrpbki# law{bo pzb.`ahicmeo kee|damite|i Ziktiptilacmepta# keha min hb hr}b|kixie di ”mb la z|afwitae nhb.pte r EF\.r# ica rx ed|bsbmbrwhbtb z|afwitae la nhbpte BR.P\.i–-
Ke pr neor~a mipchbdma`a
Z\E@BDR\B
[ti mikem edptrzimhi Cih}iki p drjmepta
Kike a kidi ~b lataanbmewim mipchbdmak
Piptimik Wahb~i xi anzcbnbmti`ahr na|i neor~ wb~ mi|bdmb pbdna`b
Mbkecake p`bmi|ahi xi axcixik ax {k|az`i
Cih}ik nejdi eptihb

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
skutorka59 liked this
Authentic Pascal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->