Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Barnel Mark - Kameleon

Barnel Mark - Kameleon

Ratings:
(0)
|Views: 284|Likes:

More info:

Published by: Vučković Dragan Aleksandar on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

 
Mark BarnelJed'ma neodgonetljiva šifra na svetu je žena.Leo Marks agent za specijalne operacijeCopyright © by Mark Burnell, 2001 Copyright za Srbiju i Crnu Goru © by Alnari, 2003Mark BarnelJedna žena, jedan muškarac,devet pasošaPrevela s engleskog Ljiljana Petrovi
ć
 Editor Beograd, 2003Želeo bih ovom prilikom da zahvalim LidijiGrišaevoj i Nikolaju Morgunovu iz Moskve iMarjalisi Bjorkbom iz Helsinkija. Naro
č
itu za-hvalnost dugujem Tobiju Idiju i Suzani Vot zanesebi
č
nu pomo
ć
koju su mi pružili od prve doposlednje stranice. Pravo je zadovoljstvosaradivati sa takvim Ijudima. Želeo bih takodeda zahvalim i Lariju Ešmidu iz Njujorka za svupodršku koju mi je pružio.Izabeli sa ljubavljuPARIZRitam automobilskih brisa
č
a delovao je hipnoti
č
ki. Guma je škri-pala o staklorazmazuju
ć
i kišu ievo-desno. Nagnuvši se unapred, Džejms Maršal baci pogled karestoranu sa druge strane ulice. Sat na kontrolnoj tabli pokazivao je pet do dva. Provereradi, pogledao je na sopstveni
č
asovnik - sat u automobilu je neznatno žurio - i za-paliocigaretu. Glas koji ga je kontaktirao dao mu je adresu, vreme sastanka - ta
č
no u dva - iupozorenje da ne kasni. To je bilo pre po-la sata na javnoj govornici u ulici Gar di Nord.Onaj drugi telefonski poziv - poziv koji ga je prekju
č
e zatekao kod ku
ć
e - došao je kaogrom iz vedra neba. I iz prošlosti. Odmah je prepoznao glas. Jednostavan posli
ć
igotovinska isplata - tako je glasila ponuda. Svota koju su mu ponudili bila je pozamašna,ako se ima u vidu da je posao mogao odraditi za tili
č
as. Ne
ć
e morati
č
ak ni da napustiPariz. To je ponudu isprva u
č
inilo još primamljivijom.Da li bi se p
ń
hvatio uloge kurira? Naravno, ništa naro
č
ito, najo-bi
č
nija tezga tipa preuzmii prosledi dalje, kao usluga jednog preka-Ijenog veterana drugom.Naravno, odgovorio je, rado bi prihvatio tako nešto. U ne tako dalekoj prošlosti takavposao bi bio ispod njegove
č
asti. Staviše, mogao bi se
č
ak na
ć
i i uvreden sli
č
nomponudom. Džejms Maršal -kurir? Obi
č
an potr
č
ko? Sada je, medutim, bio zahvalan što muse pružila prilika da zaradi novac.Za volanom taksija sedeo je sredove
č
ni emigrant iz Tunisa. Mar-šal mu re
č
e da gaodveze do avenije de Fridland. Odatle
ć
e se po-tom peške vratiti do ulice Foburg SenOnore. Naleti pljuska su po-stajali sve snažniji. I hladniji. Olovno nebo se spustilo nadgradom. Jedan kamionet je pokušavao da se okrene ispred samog restora-na. Vozilo jezakašljucalo i stalo, Voza
č
pokuša da ga ponovo upali - jednom, dvaput. Jalova rabota.Tresnuo je rukom po voianu i po-novo okušao sre
ć
u. Opet bezuspešno. Žena za volanom
 
modropla-vog Merecedesa je širila ruke u o
č
ajanju. Voza
č
kamioneta bespo-mo
ć
noslegnu ramenima. Sav saobra
ć
aj je stao. Farovi su bljeska-!i, auspusi štektali.Maršal pokuša da ignoriše gr
č
u stomaku, gr
č
koji mu je sugeri-sao da bi bilo bolje dabatali stvar. Poželeo je da je sada kod ku
ć
e.Njegova ledena, vlažna garsonjera nikada nije delovala privla
č
nije. Prešao je ulicu,provla
č
e
ć
i se izmedu ispre
č
enih vozila, i ušao u re-storan.Pet-šest mušterija stajalo je oko mesinganog šanka. Pored nje-ga se odmah stvori konobarkoji mu pomognu da skine prokisli man-til i upita ga da li je sam, da bi ga potom, i nesa
č
ekavši odgovor, poveo kroz salu za ru
č
avanje. Oleg Roga
č
ev je sedeo u samom dnuodaje, za stolom pored prozora. Maršal ga odmah prepozna, zahva-Ijuju
ć
i brižljivoprostudiranim fotografijama: bikovska grada, kicoški brkovi, oštro podšišana srebrnastakosa. Kragna i manžetne su mu tesno prianjale uz kožu, isti
č
u
ć
i debele ruke i podbulolice. Nosio je tamno svileno odelo na dvoredno kop
č
anje.Roga
č
ev podiže pogled sa tanjira - na jelovniku su bili svinjski papci i spana
ć
- i pokazamu da sedne prekoputa njega.
Č
ovek ko-ji je sedeo pored Roga
č
eva bio mu je nepoznat,ali ga njegovo pri-sustvo nije nimalo iznenadilo. Bi
ć
e da je prevodilac, pomisli Maršal.Roga
č
ev nije govorio engleski i logi
č
no je pretpostavijao da ni Mar-šal ne govori ruski.Medutim, Maršal je govorio ruski ve
ć
trideset godina.Sa gotovo neprimetnim akcentom, on se obrati Roga
č
evu, ,,Mi u Britaniji imamo jednuizreku. Dvoje
č
ini društvo, a troje
č
ini gu-žvu."Roga
č
ev ga iznenadeno pogleda. ,,Ovo je Anatolij.",,Nadam se da ne
ć
ete biti uvredeni ako ga zamolim da ode."Usledilo je par momenata napete tišine. Onda Roga
č
ev progo-vori, ,,Vidimo se u hotelu."Anatolij ustade i napusti sto. Maršal zauze svoje mesto. Roga-
č
ev odgurnu tanjir nastranu, pozva konobara i pokaza mu nešto dežmekastim prstima. Stigla je
č
ista
č
aša.Roga
č
ev sa
č
eka dok ko-nobar ne nasu vino.,,Nadam se da su vaši svesni rizika koji preuzimam.",,Naravno.",,Onda o
č
ekujem da mi ukažu dužno poštovanje.",,Poštovanje ne
ć
e izostati. Ali samo nezvani
č
no. To je stavka na kojoj se apsolutnoinsistira. Ubedeni su da
ć
ete razumeti njihove razloge."Maršal baci pogled kroz prozor. Saobra
ć
ajni krkljanac, krešendo automobilskih sirena,neposustaju
ć
i slapovi kiše. Kada je ponovo pogledao ispred sebe ugleda spravicu koja jestajala pored Roga-
č
evljeve
č
aše. Podse
ć
ala je na tranzistor, ali nije imala antenu nitiskalu. Rus napipa prekida
č
sa strane. A onda, primetivši izraz na Maršalovom licu,objasni: ,,Blokira usmerene radio mikrofone. Emi-tuje snažne elektronske signale,stvaraju
ć
i zaštitni omota
č
u pre
č
-niku od pet metara. Ako neko pokušava da nasprisluškuje
č
u
ć
e sa-mo smetnje." Lukavo se nasmešio. ,,lako uopšte nisam ovde, bolje jepreduzeti izvesne mere."Otud, dakle, toliko odugovla
č
enje sa obznanjivanjem mesta su-streta, pomisli Maršal. Ustara vremena - u njegovo vreme - takve mere opreza bile su rutinska stvar. Naivno jepretpostavljao da
ć
e sada biti druga
č
ije. Zanimalo ga je šta su Roga
č
evljevi prijatelji inepnjatelji mislili, gde !i se on sada nalazi? U Moskvi? Jekaterin-burgu? Majamiju?,,Šta ste to došli da mi ponudite?"Maršal otpi gutljaj crnog vina. Malo je gor
č
ilo, ali je efekat bio zadovoljavaju
ć
i. ,,Možese desiti da u istrazi pokrenutoj protiv Vive-rove finansijske službe ne izroni ništa."
 
Roga
č
ev nije delovao naro
č
ito impresionirano. ,,Da, to je sasvim mogu
ć
e."Maršal odmahnu glavom. ,,Ali, ima nekih detalja sa kojima niste upoznati. Procurile suinformacije o povezanosti Vivera sa Kalmek-som iz Lozane. Ve
ć
se spremaju nalozi zahapšenje."Roga
č
ev za
č
kilji svojim sitnim svinjskim o
č
ima. ,,Nastavite.",,Ako prihvatite našu ponudu, vode
ć
i Viverovi funkcioneri
ć
e i dalje morati da budusmenjeni. Tu nema spora. Kompanija
ć
e tako-de morati da plati nov
č
anu globu za sitnijezakonske prekršaje. Bi-lo bi bolje da u istrazi ipak izroni nešto.,,Šta još imate da mi kažete?",,Ono što je pozitivno u
č
itavoj stvari je da
ć
e vaša aktivna imo-vina biti odmrznuta.Takode, vaš status persone non grata
ć
e biti ukinut, pod uslovom da ne pokušate da udeteu Ujedinjeno Kraljev-stvo u narednih šest meseci."Konobar pride stolu. Rasklonio je tanjire i dopunio
č
aše. Roga-
č
ev zatraži dva espresa ira
č
un. ,,Želeo bih da znate da nisam odlu-
č
io da sklopim pogodbu sa vama zarad svojeli
č
ne koristi. U pitanju je, da se tako izrazim, neka vrsta bonusa." Zavukao je ruku u džepi odatle izvadio zlatni sonijev mini disk, koji potom spusti nasred stola. ,,Ja sam trgovacžitom, a ne kriminalac. Ljudi koji eksploati-šu moju komercijalnu mrežu su otpadnici.Oni predstavljaju pretnju za sve.",,Naravno.",,Zeleo bih da jasno istaknem tu razliku.",,Razumljivo."Obazrivo je spustio šaku na mini disk. ,,Od suštinskog je zna
č
a-ja da oni nikada neotkriju poreklo ovih informacija...",,Apsolutno vas razumem.".....jer bi to moglo dovesti do komplikacija. Komplikacija koje ni-kome ne
ć
e doneti ništa dobro."Maršal pokuša da ignoriše pretnju. U meduvremenu je stigao espreso. Rus je dodao še
ć
er.Sa druge strane prozora, zakr
č
enje koje je prouzrokovao voza
č
kamioneta beše dostigloeskalaciju. Ka-miondžija je sada stajao pored svog vozila, žu
č
no se raspravljaju
ć
i sadesetak Ijudi. Neki od gostiju u restoranu skrenuše pogled ka ulici, zaintrigirani onim štose napolju dešavalo.Roga
č
ev tiho progovori. ,,Kurir stiže iz Budimpešte na terminal br. 2 aerodroma Hitroutre
ć
eg aprila avionom kompanije Malev. Broj leta je MA610."Maršal izvadi olovku iz jakne i zabeleži podatke u notes. ,,Kako se kurir zove?",,To
ć
ete saznati kada avion napusti Budimpeštu. Ne želim da ga presretnu u Madarskoj.",,Sta donosi?",,Plutonijum 239."..Odakle?",,lz MINATOM-a. Ne mogu biti odredeniji."MINATOM je bilo rusko ministarstvo za atomsku energiju, neve-rovatno razgranataslužba koja se odlikovaia dugim istorijatom neo-dredenosti...Koliko?",,Hiljadu i petsto grama.",,U
č
emu ga donosi?",,U koferu. Plutonijum
ć
e biti unutra, u zašti
ć
enoj kutiji.",,Je l' kutija štekovana ili ne?"

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Menira Drace liked this
Ruža Butulija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->