Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
6-5-12 Eurobomb Ticking Down, II

6-5-12 Eurobomb Ticking Down, II

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by The Gold Speculator
Timely market commentary on gold and gold stocks from The Gold Speculator
Timely market commentary on gold and gold stocks from The Gold Speculator

More info:

Published by: The Gold Speculator on Jun 26, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

 
 M}yoiohi Uldjlba Eoqb LLI| Tdouu TlfpnMeluoyUgm Aofe Tsmd}fnuoy 0(=(>9Fntu Knb}ny| qm qnybme ymnemyt o` ugmtm snamt o` ugm ‖M}yoiohi Uldjlba Eoqb‘ qgldg`oymdntu `lbnbdlnf dgnot ndyott ugm M}yo{obm qo}fe dohm nt ugm ymt}fu o` dobulb}me em`ldlutsmbelba hnttlpm ndd}h}fnume topmymlab emiu nbe ayoqug o` mbulufmhmbu syoaynh tsmbelba uo}bt}tunlbnifm fmpmft"guus;//qqq"jludo"doh/lbe/Tlfpn/knb>793>9"guhf Uoen| ugm A1 lt gofelba mhmyambd| hmmulbat uo emnf qlug ugm lhhlbmbu doffnstm o` Tsnbltgtopmymlab emiu lb ugm iobe hnyjmut mpmb nt Amyhnb| dobtlemyt `}belba n inlfo}u sndjnam `oyTsnlb oy sottlif| dgnbalba lut sotlulob lb `npoy o` ugm M}yoiobe tof}ulob uo ugm ymalobnf inbjlbadyltlt" Nt Snsn Gmhlbaqn| obdm oitmypme inbjy}sud| gnssmbt uqo qn|t ‖Ayne}nff| ugmbt}eembf|"‘ Uoen| Uymnt}y| hlbltumy Dyltuoinf Hobuoyo tnle ugnu nu d}yymbu ioyyoqlba dotut`lbnbdlnf hnyjmut qmym tg}u uo Tsnlb" L` ugm iobe hnyjmu qmym t}eembf| bo fobamy npnlfnifm uoTsnlb nt lu tuy}aafmt uo ym`lbnbdm lut emiu qlugo}u ymtuy}du}ylba Tsnlb“t `lbnbdlnf t|tumh qo}fedoffnstm s}tglba lut inuumyme mdoboh| `}yugmy lbuo ymdmttlob ugmb fljmf| emsymttlob" Nfymne|obm lb `o}y lt o}u o` qoyj lb Tsnlb" \mu ugm aopmybhmbu lt }bqlfflba uo nddmsu umyht o` nb| M]ymtd}m sfnb"Aymmdm lt `nylba bo imuumy" Tunbenye & Sooy!t nbbo}bdme uoen| ugmym lt >/4 dgnbdm ugnu Aymmdmqlff mwlu ugm M}yo{obm lb ugm dohlba hobugt `offoqlba ugm mfmdulobt ob K}bm >1
ug
" Ugm dymelunambd| `}yugmy tunume n Aymmj mwlu qo}fe ‖tmylo}tf| enhnam Aymmdm!t mdoboh| nbe `ltdnfsotlulob lb ugm hmel}h umyh nbe hotu fljmf| fmne uo nbougmy Aymmj topmymlab em`n}fu"‘ NbougmyAymmj em`n}fu qo}fe lhsndu ougmy M}yo{obm mdobohlmt qgldg qo}fe nfto `ndm dymelu ynulbaqylum( eoqbt(( n pldlo}t eoqbqnye tslynf"Ugm mhmyambd| dob`mymbdm dnff o` A1 hmhimyt uoen| lt bou fljmf| uo ymt}fu lb lhhmelnum ndulob"Ugm A93 lt tdgme}fme uo hmmu K}bm >7(>< lhhmelnumf| `offoqlba mfmdulobt lb Aymmdm" N hnkoyuosld qlff im ugm snug uo `lbnbdlnf tunilflu| `oy ugm M}yo{obm" Nff A93 hmhimyt lbdf}elba ugm ]Tnbe Dglbn gnpm n tunjm lb ugm t}hhlu o}udohm"I}u ugm iobe hnyjmu lt bou tg}uulba Tsnlb o}u" Nu fmntu bou |mu" \lmfet `oy Tsnbltg >3(|mny boumtnym dohlba eoqb lb uoen|“t uynelba" Nssnymbuf| ugm iobe plalfnbumt ele bou amu ugm Hobuoyohmho" Nfugo}ag ynumt `oy Tsnbltg >3(|mny boum gnpm yltmb tumnelf| nbe nssyondgme ugm 1-enbamy {obm fmnelba }s uo ugm A1 hmmulba |lmfet emdflbme >"4 intlt solbut uo 0"5- lb uoen|“tuynelba" Ugm hnyjmu lt eltdo}bulba n dooyelbnume m``oyu i| ugm MDI M] nbe ugm LH@ uo tunilfl{mugm M}yo{obm nbe jmms lu lbundu" Fntu qmmj ugm M] o``myme uo mwumbe ugm emneflbm n |mny uo 93>5`oy Tsnlb uo iylba lut em`ldlu eoqb uo ugm M] flhlu o` 4- o` AES" Ugm Dohhlttlob gnt nftot}aamtume ugnu ugm MTH do}fe syoplem elymdu `}belba uo Tsnlb nfugo}ag ugnu hmnt}ym qo}feym~}lym n dgnbam uo ugm mwltulba uymnu| nbe ynul`ldnulob i| nff 91 hmhimyt" Mpmb l` ugmtm fl`m(flbmhmnt}ymt qmym neosume ugm| hn| syopm obf| uo emfn| lbmplunifm em`n}fu"Tohm bmny umyh ymflm` hn| dohm `yoh ugm MDI" Hnb| nbnf|tut mwsmdu ugm MDI uo d}u lut ym`l ynum
 
imfoq lut d}yymbu >- fmpmf qluglb ugm bmwu `mq qmmjt" N bmny({myo lbumymtu ynum sofld| qo}fe mntmsymtt}ym ob ugotm do}buylmt hotu lb bmme o` dgmns ym`lbnbdlba" Ugm MDI do}fe nfto osu `oynbougmy lbkmdulob o` fl~}lelu| lbuo ugm mbulym ymalob pln foba(umyh ym`lbnbdlba osmynulobt'FUYOt, oy tohm ofe `ntglobme iobe(i}|lba" I}u ugmtm tumst qo}fe nfto `lyhf| mtunifltg nfl~}lelu| uyns lb qgldg bo nho}bu o` neeme fl~}lelu| uo ugm inbjlba t|tumh syoplemt hnyalbnfo}us}u" Uglt lt ugm syoifmh qlug ugm Jm|bmtlnb oitmttlob qlug uoo h}dg hobm|" Lu lt tlhsf|lhsottlifm uo sylbu |o}y qn| uo syotsmylu| qlug hoym nbe hoym `lnu d}yymbd|" I}u ugnu lt symdltmf|qgnu syoaymttlpm dmbuynf inbjmyt umbe uo eo qgmb `ndlba nb mdobohld eoqbu}yb" Nssnymbuf| ugm}yam uo mntm lt soqmy`}f nbe opmyqgmfhlba"I}u lbumypmbulob `nlft" Lu gnt nfqn|t `nlfme" Nbe lu qlff nfqn|t `nlf" @me lbumypmbulob `nlfme uoympmytm ugm mdobohld tflem lb ugm ><43“t" Lb `ndu nddoyelba uo @ylmehnb nbe Tdgqnyu{ @memynfYmtmypm ndulobt emmsmbme nbe mwumbeme ugm Aymnu Ymdmttlob" Uoen| bmny({myo lbumymtu ynum nbe~}nbulunulpm mntlba i| ugm ]T dmbuynf inbj gnt `nlfme uo ympmytm ugm mdobohld tflem o` ugm AymnuYmdmttlob" Nbe ugm MDI gnt `nlfme uo lablum nb| mdobohld ymdopmy| lb ugm M}yo{obm" @oymwnhsfm ugm fmnelba M}yosmnb mdobohlmt Amyhnb| @ynbdm Lunf| nbe Tsnlb nddo}bu `oy 11 smydmbu o` uounf M}yo{obm AES i}u lb ugm sntu `o}y ~}nyumyt Amyhnb| sotume npmynam ~}nyumy(opmy(~}nyumy ayoqug o` 3"4 smy dmbu |lmfelba nb nbb}nfl{me ynum o` mwsnbtlob o` k}tu>"9- qglfm hotuo` M}yosm ymhnlbt lb ymdmttlob" @ynbdm sotume npmynam ~}nyumyf| ayoqug o` k}tu 3"> smy dmbu lbugm |mny }s uo Nsylf nb nbb}nfl{me ynum o` mwsnbtlob o` k}tu 3"5 smy dmbu" @ynbdm ymdoyeme {myo~}nyumyf| ayoqug lb >^93>9" Tsnlb nbe Lunf| gnpm immb n eynlb" Tsnlb lt o``ldlnff| lb ymdmttlobqlug nb npmynam ~}nyumy(ob(~}nyumy emdflbm o` 3"> smy dmbu tlbdm ugm tmdobe ~}nyumy o` 93>>" Lunf|lt lb lut uglye dobtmd}ulpm ~}nyumy o` bmanulpm ayoqug qlug nb npmynam ~}nyumyf| ynum o` hlb}t3"4= smy dmbu opmy ugm |mny uo Nsylf >" ]uumyf| }bemyqgmfhlba"To qgnu eomt ugm dobulb}lba tnan o` ugm M}yo{obm emiu dyltlt hmnb `oy lbpmtuoyt? Qmff `oy obmuglba ugm hnyjmut qlff ymhnlb pofnulfm `oy tohm ulhm |mu" Ugmym qlff im hoym abntglba o` ummug ntM}yosmnb qmf`nym tunum mdobohlmt dobumbe ugm ymnflulmt o` foba umyh }bt}tunlbnifm em`ldlutsmbelba nbe ossymttlpm unw ymalhmt" Ugm osulobt `oy do}buylmt qlug >=3- emiu/AES imdohm`mqmy nbe qoytm" Ugm dmbuynf sfnbbmyt qlff ymtoyu uo mpmy hoym emintmhmbu o` ugm d}yymbd| nu ugmmwsmbtm o` lbelple}nf s}ydgntlba soqmy nbe lbdymntme emhnbe" Qmnjmy emhnbe lb M}yosm `oyNhmyldnb mwsoyut qlff enhsmb ugm tf}aaltg 'nbe koifmtt, ]T ymdopmy|" @}bet qlff `foq o}u o` ugmM}yo nbe o}u o` tuodjt nbe lbuo ‖tn`my‘ nttmut nbe d}yymbdlmt t}dg nt ugm Eoffny ugm Tqltt| nbeaofe"Qm dnb tmm ugnu ugm dobdmybt opmy ugm M}yo dyltlt nbe nfto dobdmybt opmy nb }suldj lb ugm fnumtu]T }bmhsfo|hmbu ynum gnpm dn}tme ugm ‗@mny Lbemw‘ `oy tuodjt uo k}hs" Ugm ‖@mny Lbemw‘ lt ugmDIOM Hnyjmu Pofnulflu| lbemw qgldg uynemt i| ugm t|hiof PLW" Ugm PLW lt ~}oume lbsmydmbunam solbut nbe uynbtfnumt uo ugm mwsmdume hopmhmbu lb ugm T&S =33 lbemw opmy ugm}sdohlba 43(en| smyloe qgldg lt ugmb nbb}nfl{me" Ugm PLW gnt nb lbpmytm ymfnulobtgls uo tuodj syldmt" Ugnu lt qgmb ugm PLW uynemt }s tuodjt umbe uo emdflbm" Ugm glagmy ugm PLW dflhit ugmfoqmy ao tuodjt" Ugm PLW lt lbeldnulba qm nym lb `oy tohm hoym pofnulfm ulhmt lb tuodjt"
 
 Qm dnb nfto tmm ugnu aofe gnt o}usmy`oyhme ugm T&S =33 nbe lt fmtt pofnulfm ugnb ugm iyonetuodj lbemw" Ymdmbu pofnulflu| gnt myntme mnyflmy anlbt o` ugm T&S =33" Ugm PLW lt soyumbelbayo}agmy qmnugmy ngmne `oy tuodjt" Nu ugm tnhm ulhm aofe gnt ymanlbme tohm f}tumy" Aofe qlffdflhi glagmy l` ugm MDI emdlemt uo ymt}hm lut iobe(i}|lba syoaynh"To qgmym qlff ugm thnyu hobm| ao nt ugm M}yosmnb emiu dyltlt sfn|t o}u? Ugm thnyu hobm| qlffi}| aofe" Aofe lt n tuoym o` pnf}m" Aofe imbm`lut `yoh aopmybhmbu lbumypmbulob lb ugm dymeluhnyjmut" Aofe lbdymntmt lb pnf}m nt bmq `lnu hobm| lt sylbume" Aofe nssymdlnumt lb ulhmt o` mdobohld }bdmyunlbu|" Nu uoen|“t syldmt aofe lt n inyanlb"Ymtsobtlifm dlul{mbt nbe sy}embu lbpmtuoyt syoumdu ugmhtmfpmt nbe ugmly qmnfug nanlbtu ugmnhilulobt o` opmy(ymndglba aopmybhmbu n}ugoylu| nbe emintmhmbu o` ugm d}yymbd| i| oqblbaaofe" Aofe lt gobmtu hobm|" Lbpmtuoyt `yoh nyo}be ugm qoyfe imbm`lu `yoh ulhmf| hnyjmu nbnf|tltob aofe nbe tlfpmy nbe soyu`oflo ymdohhmbenulobt dobunlbme lb
Ugm Aofe Tsmd}fnuoy  
lbpmtuhmbu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->