Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pohronie 23 2012

pohronie 23 2012

Ratings:
(0)
|Views: 326|Likes:
Published by Pohronie Levice
Týždenník okresu Levice
Týždenník okresu Levice

More info:

Published by: Pohronie Levice on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
Meali aj čittu vzdušia v mete, aby bl čitý vzduch ľudkým pávm
LEVICE (ap)
– Hromady zá-ujemcov od pondelkového rá-na 11. júna obstávali jedinečnémobilné laboratórium na skú-manie hodnôt vzduchu, kto-rý všetci dýchame. V Leviciachsa v pondelok a utorok konči-la slovenská časť tohoročnéhoturné Road Show – jazda uni-kátneho kamiónu spoločnostiCamfil Farr po európskych kra- jinách. Jeho posolstvom je že-lanie spoločnosti Camfil Farr,svetového výrobcu filtračnýchzariadení, aby sa čistý vzduchstal ľudským právom. V brati-slavskom Auparku toto unikát-ne laboratórium v nedeľu 3. jú-na navštívili stovky zvedavcov.
Školské výpravy, skupiny zá-ujemcov aj jednotlivci sa v útro-bách špeciálneho kamióna pri-staveného v Leviciach na Ná-mestí hrdinov dozvedeli infor-mácie, ktoré nemajú kde indezískať. Okrem iného aj viditeľnezistili, že rozdiel medzi čistýma čerstvým vzduchom je veľký.
Vieme, č dýchame?
Podľa Svetovej zdravotníckejorganizácie (WHO) znečistenéovzdušie zabíja každý rok pri-bližne dva milióny ľudí. Zne-čistené ovzdušie skracuje dĺžkuživota ľudí v Európe o takmerdeväť mesiacov. A hoci den-ne človek skonzumuje kilo po-travín, vypije dva litre tekutína vdýchne až 25 kilogramov vzduchu, o to, čo dýcha, sa, narozdiel od jedla a pitia, zaujíma veľmi málo.
Beáta Horváthová v špeciálnom kamióne Camflu ukazuje, že v pondelok o 12-tej hodine bol vzduch v Levi-ciach o tretinu znečistenejší ako v švédskom mestečku Trosa. Foto: (op)
Kmó Cmflu äť v Lvcc:ký vzuc ýcm?
Roík LXVIIcea 0,46 . 2312. júa 2012
LeViCe na pohľadniCiaCh - 5. str.
FIRMA REGIÓNUFIRMA REGIÓNU
Víaz súaže firiem okresu Levicea základe hlasovaia verejosti.Víaz súaže firiem okresu Levicea základe hodoteia odborej oroty.
  o   p   ä   ť
SVETOVÝ LÍDERV OBLASTIFILTRÁCIE VZDUCHUREALITnÁ SpOLOčnOSť
Kalná nad Hronom, Želiezovce,Mýtne Ludany, Rybník, Santovka, Nový Tekov.
Redakcia POHRONIE
spolu s
COOP Jednotou Levice, SD
ako generálnym partnerom, vyhlasujúceloročnú mediálnu iniciatívu zameranú na podporu pozitívneho myslenia detí,ich láskavosti a zvyšovania ich zmyslu pre súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. Máme na mysli pomoc ľuďom, zvieratkámalebo prírode ako takej v situáciách,kde deti môžu podať pomocnú ruku.Rovnako cenné sú aj činy, pri ktorýchdeti poukážu na dobro iných a napíšuo tom.Všetky príbehy o dobrých skutkoch,ktoré deti vykonali, alebo v ktorýchvyzdvihujú dobro a šľachetnosť iných,čakáme už odteraz na adrese:
Redakcia POHRONIE,Pionierska 2, 934 01 Levice
.Písať ich môžu sami aktéridobrých činov, rodičia, príbuzní, priatelia,alebo učitelia.
Generálny  partner:
Hľadáme
malých aktérov 
nasledovaniahodných
 skutko
Nech deti rastú s dobrom
Ul. Sv. Michala 4(Hotel Atom) Levice
Po - Pia: 8.30 - 17.00So: 8.30 - 12.00
T-Mobile: 0903 704 381Telefóica O2: 0902 156 601Pevá sieť: 036/381 01 55E-mail: datamix@datamix.sk
         (         7         )
Možosť ákupu a splátky:KOnTAKT:
dgál lvíz fsat
- freesat karta umožňuje sledovať 
10 slovenských, 10 českých
 a
15 maďarských
programov- žiadne mesačné poplatkya žiadna viazanosť - vysoká stabilita služby- nízke vstupné náklady- zaplatíte iba jednorázovýaktivačný poplatok 20 €a ročný poplatok 20 €
Satelitný komplet obsahuje:
set- topbox, parabolu, LNB konvertor,10 m koaxiálny kábel, scart kábel
 
fsat kmlv vm výjc l
55
(pokračovanie na 3. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)OĽGA PREKOPOVÁSte jediným poslancomNR SR za okres Zlaté Morav-ce. Rovnako jediným poslan-com NR SR za okres Levice jeMilan Halúz. V poslaneckomklube Smeru – SD zastupuje-te susedné okresy. Budete re-giónom Pohronia a Požitaviapomáhať spoločne?
S Milanon Halúzom sa po-znám už od roku 2001, ke-dy som bol prijímaný za čle-na strany Smer-SD. Bolo topráve v Leviciach, lebo v Zla-tých Moravciach sme ešte ne-mali vlastnú okresnú organi-záciu a patrili sme pod Levi-ce. Výsledky parlamentných volieb okrem iného rozhodliaj o tom, že okresy LV a ZMbudú mať svojich poslancov v NR SR. Obaja sme zároveňokresní predsedovia aj dobrípriatelia. Je teda samozrejmé,že spoločnými silami sa bude-me usilovať o rozvoj Pohroniai Požitavia.
s placm nr sr Maiám Kéym:
okey Levice ajZlaté Mavcečakávajú pmc
(67)
tel.: 0905 799 0460908 483 295hagara.vladimir@gmail.com
Súkromné gymnázium T.Smaragd
 
www.mg.k 
 
neprehLiadni te!
Druhé olo pri jímacíchpoho voro v na Súromné biling válne g ymnázium  T.Smaragd (anglic ý  jaz ya španiels y  jaz y) sa bude ona ť  
 v utoro 19.  júna o 8. hodine.
V    i    a  c   n  a   s   t   r    2   
ŠTEFAN RÁCHELABÁTOVCE
– Dôkazom toho,že aj z podujatia, ktoré vznik-lo spontánne, na báze spoloč-nej záľuby fyzických osôb, môževzniknúť pekná tradícia, je De- gustácia pod lipou. Už 6. ročník podujatia zorganizovalo nefor-málne združenie Spolok priate-ľov vína Bátovské ľochy v sobo-tu 9. júna popoludní pred ľoch-mi rodín Dodokovej a Šťastnej.Bátovské ľochy sú vlastne vínne pivnice nad vodnou nádržou Li- povina. Vznikli z bývalých baní.Hlboké diery vytesané v andezi-te poskytujú výborné podmien-ky na uskladnenie vína. Aj tohto roku išlo o spojenúodbornú a verejnú degustáciu,keď odborná porota pod vede-ním Jána Svetíka, vinára z Le-víc, ochutnávala vína spoločne
Pekná bodka za sezónoutohoročných degustácií 
V Bátovských ľochoch koštovali laici aj odborníci 
Foto: Ladislav Kútik
 
(Dokončenie z 1. strany)
 
Pritom vonkajšie znečistenie, ktoré cezokná alebo fitlračné systémy preniká do bu-dov, môže ľahko prispieť aj k znečisteniuvzduchu vo vnútri. Podľa WHO môžu maťultrajemné častice, ktoré prenikajú filtračný-mi systémami, negatívny vplyv na kardiovas-kulárny systém a zoslabujú pľúcne a dýcha-cie funkcie najmä u detí a starších, viac zra-niteľných ľudí. Na čistenie vzduchu a ochranu ľudí existu- jú efektívne filtračné riešenia. Výsledky prie-skumu uskutočneného na vybranej skupine
takmer 4
000 zamestnancov ukázali až 35 %
-
né zníženie nemocenských nákladov pri zlep-šenej ventilácii. Ďalší prieskum zo Škandiná-vie preukázal 15 %
-
né zlepšenie výkonnostižiakov v
 
školách.
O
to, aby sa čistý vzduch stal hmatateľ-ným, sa snaží mobilné laboratórium
v
kamióne Camfil Farr. Jeho jazda po Slo-vensku bola načasovaná k 
 
Svetovému dňuživotného prostredia (5. jún), ktorého témou je tento rok zelená ekonomika.
 
Čo dýchajú Parížania
 a
čo Levičania
 
Kamión vybavený štyrmi laboratórnymistanicami názorne ukazuje rozdiely medzivysokokvalitnými a menej kvalitnými filtra-mi, ich vplyv na zdravie ľudí, na prevádzko-vé náklady budovy, meria čistotu vzduchu vtroch svetových mestách aj na aktuálnommieste pristavenia. Okrem toho je v ňom premietané video o zmenách, čo sa na Zemiudiali v posledných desaťročiach a ich vply-ve na život ľudí.Prvá laboratórna stanica ukazuje pomocoudymu rozdiel medzi účinnosťou filtrácievysokokvalitného a nízkokvalitného filtra.Druhé stanovisko vyzdvihuje úlohu filtrov vmeste, kde je vysoká koncentrácia ozónu aoxidu dusičnatého. Zaujímavé je aj porovna-nie ročných nákladov na prevádzku vysoko-kvalitného a menej kvalitného filtra. Kýmrozdiel v cene takýchto filtrov je iba pár eur,ročná úspora môže byť aj niekoľko desiatok eur za jeden filter. „
 Napríklad v nákupnomcentre filtráciu zabezpečujú stovky filtrov,takže vyrátať ročnú úsporu pri prevádzketakejto budovy nie je ťažké. Všeobecne platí, že už rozdiel jedného pascalu znamená úspo-
ru jeden a pol eura,
“ vysvetľuje výkonnýriaditeľ Camfil Farr s.r.o. Imrich Mészáros.Meranie v kamióne je doplnené grafmi, ktoréznázorňujú množstvo častíc pred filtrom(vonku) a v už prefiltrovanom vzduchu vovnútri. Výsledným ukazovateľom je účinnosťfiltra, ktorá je pri kvalitných filtroch už tra-dične vysoká. Štvrtá laboratórna stanica po-rovnáva aktuálnu koncentráciu nanočastíc vošvédskej Trose, americkom Riverdale, Paríži
a v Leviciach.
Road Show na Slovensku
 
Kamión Camfil Farr začal svoje európske
 putovanie 9. marca 2011 v
Štokholme
a
 predpokladá sa, že európske mestá by malototo špeciálne vybavené laboratórium brázdiťešte dva roky. Jeho hlavnou úlohou je zvýšiť povedomie o nebezpečenstve nekvalitnéhoovzdušia a názorne ukázať, ako je možné pomocou špeciálnych prístrojov merať kvali-
tu vzduchu.V pondelok aj v
utorok vás v
 
kamióneočakávajú odborníci z
Camfilu od 9.
 – 
18.
hodiny. Deti sa môžu tešiť na prekvapenie.
 
VEĽKÉ TUROVCE (svl)
-
Obyvateľov Veľkých Turoviec
v
utorok 5. júna ráno prekvapil medveď prechádzajúci sa v
parku v centre obce.
Zviera po približne dvojhodinovej pre-chádzke preskočilo oplotenie a odkráčalo po ceste. "O medve-ďovi som sa dozvedel okolo piatej hodiny ráno, nechcel somtomu veriť. Nepamätám si, že by sme tu niekedy nejakéhomedveďa mali. Hneď som volal na políciu, čo robiť. Až podvoch hodinách sa nám podarilo medveďa z parku nejakovyduriť," uviedol starosta Jaroslav Péter. Zhruba 120 kilogra-mov vážiaci maco na nikoho nezaútočil ani neprevracal odpad-kové koše. "Netušíme, čo tu hľadal, či nejakú potravu alebo salen zatúlal. V každom prípade však budeme musieť v spolu-práci s políciou okolie obce nejaký čas monitorovať. Upozornilisme aj susedné obce, aby ľudia zvýšili opatrnosť," konštatoval
starosta.
Medveď v oblasti Veľkých Turoviec je raritou. Obec leží nahranici východného okraja Ipeľskej pahorkatiny s južnýmivýbežkami Krupinskej výšiny v doline Krupinice. "Sme skôrrovinatá obec, žiadne veľké kopce tu nemáme. Preto predpo-kladáme, že sa sem medveď zatúlal od Kremnických vrchov,"domnieva sa Péter.
 
NITRA (Eva Rakovská)
-
V Nitrianskom kraji bolo v roku 2011
 priemerne zamestnaných 120
275
osôb, čo je o
0,7 % viac ako v roku2010. Z
tohto počtu pracovalo 0,9
% v
zahraničí a
2,7 % bolo zdra-
votne postihnutých. Bolo odpracovaných 199
432 tis.
hodín, čo na jedného zamestnanca predstavuje 1
658
hodín. Priemerná mesačná
mzda dosiahla hodnotu 726 eur a
oproti vlaňajšku sa zvýšila o
3,7 %.
Zo spracovaných údajov, ktoré prezentuje Štatistický úrad SR 
 
 – 
 
 pracovisko ŠÚ
SR v
 Nitre vyplýva, že najviac, až 39,4
 
% pracovní-kov je zamestnaných v
 
odvetví priemyslu, ďalej nasleduje odvetvievzdelávania, kde bolo zamestnaných 15,2
%
 pracovníkov a
 
verejná
správa a
 
obrana, povinné sociálne zabezpečenie s
8,7
% pracovníkov
z
celkového počtu zamestnancov v
kraji.
 Najvyššia priemerná mesačná mzda bola dosiahnutá v
 
odborných,vedeckých a
 
technických činnostiach, predstavovala 1
097 eur (index
97,3). Dlhodobo nadpriemerná je aj mzda v
 
odvetví informácie
a
komunikácia, ktorá dosiahla 1
055 eur a
medziročne poklesla
o 2,3 %.
 Najnižšia priemerná mesačná mzda bola zaznamenaná v
 
odvetvíostatné činnosti (zahŕňa činnosti členských organizácií a
 
ostatnéosobné služby) a
dosiahla 500
Eur (index 105,3), ďalej
v
administratívnych a
 
 podporných službách 502
Eur (index 102,7)a v
odvetví finančné a
 
 poisťovacie činnosti 541
Eur (index 91,1).
Prezentovaná analýza zamestnanosti je spracovaná zo štvrťročnéhovýkazníctva za
 
súbor podnikov s
20 a viac zamestnancami, bez ma-
lých podnikov do
19 zamestnancov a
 bez súkromných podnikateľovnezapísaných v
 
obchodnom registri vrátane ich zamestnancov.
 
(ŠÚ SR – 
 
 pracovisko ŠÚ SR v
Nitre)
 
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Leviciach upozorňujemotoristickú verejnosť na úplnú uzávierku cesty v
meste Tlma-
če v
 
termíne od utorka 19. júna (od 8,50 h) do štvrtka 28. júna(do 12. h) nepretržite kvôli oprave železničného priecestia naželezničnej trati Levice
 – 
 
Kozárovce.Uzávierka a obchádzková trasa budú vyznačené dočasnýmdopravným značením. Obchádzka pre osobné vozidlá bude cezTlmače a obec Veľké Kozmálovce, pričom vozidlá môžu odbo-čiť vľavo na cestu II/564 Tlmače
 – 
 
Levice. Vzhľadom na ne-priaznivé šírkové pomery na ceste III/05157 bude trasa prenákladné vozidlá z
 
Tlmáč cez Veľké Kozmálovce, kde budepokračovať priamo na Starý Tekov a
 
Hronské Kľačany.
 
Obidve obchádzkové trasy budú vyznačené v
obidvoch sme-
roch dočasným dopravným značením. ODI OR PZ Levice žia-da vodičov aby v
 
tomto úseku zvýšili opatrnosť, aby rešpekto-vali dopravné značenie.
 
Miroslav Košút, riaditeľ OR PZ
 
(Dokončenie z 1. strany)
 
* Ste na začiatku poslaneckej dráhy
v NR SR. Kde, v
ktorých oblastiach, sa
v meste a v
okrese Zlaté Moravce od vásako poslanca najvyššieho zákonodarnéhozboru najviac očakáva?
 
-
Čo sa týka očakávaní ľudí, tie sú veľké.Zároveň som rád, že si občania uvedomujúzložitú hospodársko
-
ekonomickú situáciu, ajto, že SR nie je takou mocnosťou, ktorá bymohla výrazným spôsobom meniť pomery veurópskom priestore. Jednoducho sme závislíod toho, ako sa bude vyvíjať situácia v Eu-rópskej únii.
 
Už viacero rokov sa viac
-menej pravidelne
stretávam so starostami Zlatomoravskéhookresu, takže si dovolím tvrdiť, že mám veľ-mi dobrý zdroj informácií a reálnu predstavuo tom, s čím má samospráva najviac problé-mov a zároveň čo najviac potrebuje... Navyšeuž tretie volebné obdobie som poslancomObecného zastupiteľstva v Červenom Hrádku( v mojej rodnej obci, ktorá nemá ani 500obyvateľov ) a druhé volebné obdobie som aj poslancom Zastupiteľstva Nitrianskeho sa-mosprávneho kraja.
 
* Ste začlenený do zahraničného výboruNR SR. Zodpovedá to vašej predstave
o
vašom poslaneckom pôsobení? Aké máte
v
tomto smere vízie a
 
aké sú prvé skúse-
nosti z
práce vo výbore?
 
-
Dostal som sa do zahraničného výboru, plynule hovorím rusky a dohovorím sa ajanglicky, ale priznám sa, že som chcel praco-vať vo výbore pre vzdelávanie, školstvo,mládež a šport. Túto ambíciu som mal najmäz dvoch dôvodov: som absolventom UKF v Nitre a istý čas som pôsobil ako pedagóg, aj preto mi je problematika školstva blízka. Poďalšie: Väčšinu svojho života som sa aktívneči pasívne venoval športu
-
 bol som napríkladfutbalový rozhodca.
 
Začlenenie do výboru beriem ako nováči-kovskú daň. Zatiaľ sme mali len dve zasad-nutia zahraničného výboru a na hodnotenie jez tohto dôvodu podľa mňa priskoro. Najváž-nejšou témou bolo zatiaľ prerokovanie Prog-ramového vyhlásenia vlády SR. Čo sa týkamôjho postoja, som rád, že SR je platnýmčlenom EÚ ako aj ďalších dôležitých inštitú-cií. Zároveň si myslím, že máme štyri sveto-vé strany a zahraničná politika by mala byťvyvážená... Som rád, že na čele rezortu za-hraničných vecí stojí kariérny diplomat, mi-nister Miroslav Lajčák.
 
* Zrejme budete mať svoju poslaneckúkanceláriu, kde môžete hovoriť so svojimivoličmi. Ak áno, už ste absolvovali aj prvé
stretnutia s
ľuďmi z
 
regiónu?
 
-
Poslanecké kancelárie mám dve
- jednu v
Zlatých Moravciach a druhú v Leviciach.Okrem toho ma občania môžu zastihnúť namobilnom telefóne, ale aj na rôznych kultúr-nych, spoločenských či športových akciách,ktoré sa konajú v
 
regióne. Naposledy som bolnapríklad na oslavách MDM v Sľažanoch aHosťovciach a 2. júna som sa zúčastnil osláv40. výročia založenia ZŠ v Tesárskych Mly-ňanoch. Aj toto sú dobré príležitosti na stretá-vanie sa a komunikáciu s ľuďmi. Tí musiamať pocit, že ich my, politici, nepotrebujemelen pred voľbami, ale sme pevnou súčasťouregiónu, v ktorom žijeme.
 
Mestský úrad v Leviciach oznamuje širokej verejnosti, že Kancelá-ria prvého kontaktu bude z
 
dôvodu rekonštrukcie priestorov dočasne presťahovaná. Od pondelka 11. júna do piatku 15. júna môžu občaniavyužiť služby kancelárie v
 
 priestoroch mestského úradu nachádzajú-cich sa zboku budovy na Ul. Na bašte.
 
V špeciálnom kamióne Camfilu odpovedali na otázky záujemcov ohľadne kvality ovzdušia Beáta Horváthová (na snímke vpravo) a Magdaléna Mužíková. Unikátne laboratórium navštívili žiaci škôl aj obyvatelia z okresu Levice.
Foto (op)
 Interiér synagógy si v pondelok 4. júna prezreli členovia Rotary klubu Levice. Zaujímali sa aj o históriu tohto sak-rálneho skvostu. Foto (bb)
 
 
ŠTEFAN PALAŤKA ČAJKOV
- Po dvojročnejprestávke sa v obci opäť konaluž VI. ročník medzinárodnejokresnej súťaže krúžkov mla-dých priateľov poľovníctva(KMPP). Spomienky na V. roč-ník súťaže, ktorý bol v júni2010 organizačne veľmi dobrepripravený, dávali súťažiacimčlenom poľovníckych krúžkovokresu Levice, ako aj členomkrúžku mladých poľovníkovDomu detí a mládeže (DDaM)Hranice v ČR istotu, že organi-zátori súťaže urobia maximumpreto, aby toto významne pod-ujatie malo opäť vysokú odbor-nú a spoločenskú úroveň.Súťaž sa konala opäť v atrak-tívnom prostredí areálu prírod-ného amfiteátra a Obecnej cha-ty v lokalite Deberča. Najväčšiuzásluhu na príprave prírodné-ho areálu a vytvorení vhodnýchpodmienok na dôstojné absol- vovanie všetkých deviatich sú-ťažných disciplín, mali predo- všetkým členovia Poľovnícke-ho ochranného spolku (POS)Deberča Čajkov pod vedenímpredsedu Dušana Krajčiho.Veľmi dôležitá bola opäť úzkaspolupráca čajkovských poľov-níkov so starostkou Obecnéhoúradu Čajkov Emíliou Nichto- vou. K úspešnej príprave súťa-že prispelo aj riaditeľstvo čaj-kovskej ZŠ, ktorej žiaci pod ve-dením vedúceho KMPP Blaže- ja Babinca niekoľko rokov vzorne a úspešne reprezentujúškolu, obec a poľovnícky spo-lok. 
Čeko – lovenkéúeene
Do okresnej súťaže sa v tom-to roku prihlásilo pôvodne re-kordných sedem trojčlennýchdružstiev vo vekovej kategórii„B“ žiakov 5. – 9. ročníka ZŠa tri družstvá vo vekovej kate-górii „A“ žiakov 2. – 4. ročníkaZŠ. Domáci poľovnícky krúžok POS Deberča Čajkov mal za-stúpenie po jednom súťažnomdružstve v oboch vekových ka-tegóriách, rovnako aj poľovníc-ky krúžok zo ZŠ Demandice.Zahraničných hostí z DDaMHranice reprezentovali dve sú-ťažné družstvá vo vekovej ka-tegórii „B“. Poľovnícky krúžok ZŠ Andreja Kmeťa Levice mal v súťaži len družstvo vo vekovejkategórii „B“. Rovnako dopadlaaj premiérová účasť poľovníc-keho krúžku z Hronských Kľa-čian.Prvou disciplínou bol v so-botu 2. júna vedomostný test.Vo kategórii „B“ obsahovaldvadsať otázok a v kategórii„A“ pätnásť. Ďalších päť súťaž-ných disciplín vo vekovej kate-górii „B“ bolo zameraných naj-mä na znalosti detí v pozna-ní hlavných druhov srstnateja pernatej zveri, stôp zveri, po-ľovníckej kynológii, poznanianajznámejších lesných drevína správnej znalosti názvosloviau trofejí zveri a poľovníckychzbraní. Praktické zručnosti sistarší žiaci overili v streľbe zo vzduchovky na papierové ter-če vo vzdialenosti 10 metrov, v určovaní azimutu podľa bu-zoly a v odhade vzdialenosti.Poslednou deviatou disciplí-nou bola chôdza na chodúľochna vzdialenosť 10 metrov. Vo vekovej kategórii „A“ boli štyrisúťažné disciplíny. Okrem ve-domostného testu to bola zna-losť najznámejších druhov srst-natej a pernatej zveri, lesnýchdrevín a plemien psov v poľov-níckej kynológii.
rozhol ž ozely
Súťaž prebiehala veľmi hlad-ko. Väčšina súťažiacich osved-čila veľmi dobré znalosti vo všetkých súťažných disciplí-nach. Najmä deti vo vekovejkategórii „A“ dokázali, že je užpotrebné v budúcom ročníkuzvýšiť náročnosť všetkých šty-roch súťažných disciplín, pre-tože dosiahnuté výsledky ažu troch detí boli na maximál-nom počte 45 bodov. Koneč-ný „rozstrel“ o určení poradiana prvých troch miestach mu-sela priniesť až dodatočná sú-ťaž v poznaní hlavných dru-hov srstnatej a pernatej zveri,použitím otázok z vekovej ka-tegórie „B“. Zvíťazila JaroslavaGrausová zo ZŠ Demandice,pred Patrikom Hajkom zo ZŠČajkov a Ladislavom Štanlibe-rom zo ZŠ Demandice. V súťa-ži družstiev zvíťazil KMPP ZŠDemandice (Jaroslava Grau-sová, Ladislav Štanliber a Erik Krško). Na 2. mieste skončilodružstvo KMPP POS DeberčaČajkov (Patrik Hajko, ViktóriaMališová a Peter Novák). Sú-ťažné družstvo KMPP ZŠ An-dreja Kmeťa Levice tvorila iba jedna súťažiaca, Eliška Bukove-nová, ktorá pri svojej premiéreobstála so cťou.
pl nové kúžky
Veľmi zaujímavá bola súťaž vo vekovej kategórii „B“. Naj- väčšie problémy robila súťažia-cim streľba zo vzduchovky, aleaj poľovnícka kynológia a po-znanie drevín, najmä u členovsúťažného družstva ZŠ Hron-ské Kľačany, ktoré sa súťaže zú-častnilo po prvýkrát. Putov-ný pohár OkO SPZ Levice užpo druhýkrát získalo a v súťa-ži družstiev zvíťazilo trojčlen-né družstvo KMPP POS De-berča Čajkov (Samuel Stroška,Júlia Strošková a Marek Ištók)s možnosťou reprezentovať Okresnú poľovnícku organizá-ciu Levice na celoslovenskej sú-ťaži KMPP. Druhé miesto pat-rilo KMPP ZŠ Demandice (Dá- vid Orechovský, Jana Jeleneko- vá a Igor Poulíček). DružstvoKMPP ZŠ Andreja Kmeťa Le- vice ( Martin Krén, Dávid Mes-zároš a Adam Jurač) obsadilo 3.miesto. Na ďalších miestach saumiestnili dve družstvá zahra-ničných hostí z DDaM Hrani-ce a na šiestom mieste skonči-lo KMPP ZŠ Hronské Kľača-ny. Súťaž jednotlivcov bola veľ-mi vyrovnaná. Vyhral SamuelStroška z KMPP POS Deber-ča Čajkov. Na 2. mieste skon-čil Martin Krén ( KMPP ZŠAndreja Kmeťa Levice) a na 3.mieste Júlia Strošková z domá-ceho družstva.Keďže pribudli nové poľov-nícke krúžky pri Cirkevnej ZŠ v Novej Dedine a pri ZŠ Zbroj-níky, dá sa očakávať, že VII.ročník okresnej súťaže budeopäť nielen medzinárodný, aleuž aj s ich účasťou.
(autor je odborný garant súťaže)
Chôdza na chodúľoch vyžado-vala aj fyzickú zdatnosť.
LEVICE (Adriana Macáko- vá)
- Ministerstvo pôdohos-podárstva SR v polovici má- ja oznámilo Mestu Levice, žez dôvodu vyčerpania finanč-ných prostriedkov je ako ria-diaci orgán pre Regionálne ope-račné programy nútené poza-staviť preplácanie financovaniaprojektov v rámci tohto operač-ného programu. Preto samo-správa na základe odporúčaniaministerstva zvažovala prerušiť realizáciu prác na schválenomprojekte rekonštrukcie VI. ZŠdo obdobia, kým ministerstvoopätovne neobnoví ich preplá-canie.Vzhľadom k tomu, že prácena rekonštrukcii školy by malibyť ukončené do konca decem-bra tohto roka, sa však mesto na-pokon rozhodlo v rekonštrukciipokračovať. Jedným z hlavnýmdôvodov je aj fakt, že práce sauskutočňovali počas školské-ho roka a ich ďalšie predlžova-nie by naďalej značne obme-dzovalo vyučovací proces. Pod-ľa vyjadrenia zhotoviteľa stav-by, spoločnosti Euro-Building,niektoré práce nie sú zlúčiteľnés prevádzkou školy pre nebez-pečné výpary, preto je ich nevy-hnutné vykonať cez prázdniny.Mesto trvá na tom, aby do kon-ca augusta boli ukončené pre-dovšetkým všetky práce v inte-riéri školy, aby na začiatku škol-ského roka boli triedy priprave-né a žiaci neboli obmedzovaní vo vyučovaní. Práce bude mestouhrádzať z vlastných zdrojov, ažkým ministerstvo obnoví pre-plácanie platieb.Celkové náklady projekturekonštrukcie Základnej ško-ly na Saratovskej 85 sú vo výš-ke takmer milióna eur. V rám-ci rekonštrukcie sa na hlavnejbudove školy vymenia okná ajdvere, plochá strecha za sedlovúa budovu, kde bude vybudova-ný bezbariérový vstup, zateplia.Bežné a špecializované učebnedostanú nové interiérové vyba- venie, odborné pomôcky a in-formačno-komunikačné tech-nológie.
(autorka je hovorkyňa MsÚ)
3
POHRONIE
pubLiCistiKa
12. júna 2012
Slávnostné otvorenie VI. medzinárodného ročníka okresnej súťaže.
Sústredenie detí pri krúžkovaní odpovedí vedomostného testu.
Zľava riadaci degustácie Michal Márföldy, predseda komisie JánSvetík a Boris Michalovič s diplomom za šampionát červenýchvín. Foto: (šr)
Mlí e oľovnícv úťžl meznáone
de y ml vc oznť káy íoy  jej zákony
Šá ozvl fnncovne ojekov – ekonškc Vi. ZŠ všk e okčovť 
Meo eklene nnčný olém
IŇA
- I napriek nepriaznipočasia v obci oslávili detský deň tak ako po iné roky. Boha-tý program sa konal v kultúr-nom dome.Patrilo k nem veľa súťa-ží a hier, maľovanie na tvár,skákací hrad aj trampolína.Na záver starosta Jozef Rosi-pal vyhodnotil jednotlivé sú-ťaže a deti odmenil peknýmidarčekmi a diplomom. Pre de-ti bolo pripravené pohosteniea čakala na nich aj sladká od-mena v podobe torty.Najmenší občiankovia Inesa už teraz tešia na budúcoroč-ný sviatok detí.
aj v in  clvok eí 
 Nové vybavenie tried.
Do konca prázdnin musia byť hotové práce v interiéri 
s prítomnými a predseda po-roty podával ku každému ví-nu odborný výklad. Osvetovýúčel takejto degustácia doká-zala aj tohtoročná kvalita väč-šiny prihlásených vín. Nebol zatým iba dobrý ročník 2011, aleaj poctivá práca a odbornosť vi-nárov, z ktorých väčšina dorábamok z vlastného hrozna. Akozdôraznil Svetík, vlaňajší roč-ník nebol vôbec taký jednodu-chý na spracovanie, ako sa zda-lo. Vysoká cukornatosť a nízkyobsah kyselín niektorých viná-rov prekvapili. Ocenil aj kvalitu predložených starších vín z roč-níkov 2009 a 2008.Prihlásených bolo 54 vzoriekvín. Šampiónom bielych sa stal Devín ročník 2011 Jozefa Al-berta z Levíc, šampiónom čer-vených vín Cabernet Sauvig-non, ročník 2009 domáceho ľo-chára Borisa Michaloviča. Zla-tou medailou bolo ocenených päť bielych vín a dve červené ví-na – ale väčšina červených másvoj vrchol ešte len pred sebou.Sklamaním boli vzorky pred-ložené samorodých vín, ktorésú špecialitou tohto podujatia. Až na dve im chýbali typickéznaky otelákov. Podľa Svetíkato bolo tým, že sa z nich sna-žili vinári robiť „vylepšovaním“ niečo iné.Oživením tohtoročnej degus-tácie bol aj príchod pracovníkovTelevízie Šiklóš, ktorí prišli na-krútiť šot z podujatia. Bude od-vysielaný vo štvrtok večer o 19.hodine v Televíznych kravináchna 29. kanáli Televízie Šiklóš.Pokiaľ sa výsledky počítačo-vo spracovali, ponúkli ľocháriv kotloch pripravené tri gulášea ľochárske gazdinky napečenéslané i sladké pečivo.Posedenie pokračovalo dišpu-tami pri víne do večerných ho-dín. Pod natiahnutými plachta-mi nikomu neprekážal ani dlhoočakávaný dážď.Bola to pekná bodka zatohtoročnou sezónou degustá-cií vín.
Pekná bodka za sezónou degustácií 
V Bátovských ľochoch koštovali laici aj odborníci 
(dokončenie z 1. strany)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->