Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
davaci pomaka

davaci pomaka

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by jovopavlovic

More info:

Published by: jovopavlovic on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
 1
Практичне вежбе бр.: ______
 
МЕРНИ ДАВАЧИ ЛИНЕАРНОГ И УГАОНОГ ПОМАКА
 
Задатак
1:
 
Наведи метпде мереоа линеарнпг и угапнпг пмака.
 
Задатак 2:
 
Изразити математичку зависнпст излазне величине пд улазне.
 
Задатак 3:
 
Премерити вреднпст птпра пмпћу универзалнпг инструмента.
 
Пптребан материјал и рибпр
:-
 
птенципметар
 -
 
универзални инструмент.
 
Шема
 
иситиваоа са ууствпм
:
Отпрни мерни ретварачи ретварају улазни пмак сензпрскпг пргана уистпсмерни или наизменични напн на рачун оегпвпг електричнпг птпра.Линеарни пмак (слика а). Улазна величина је плпжај клизача, а излазнавеличина је напн на птпрнику
R
T
 
.Пптенципметар дужине
L
и укунпгптпра
R
0
=R
1
+R
2
 
нааја се из извпра
U.i=i
1
+i
2
 
 
u=i
2
R
T
U=i(R
0
-R
1
)+i
2
R
T
 
 
 2
Решаваое гпроих једначина у пднпсу на
u
дпбија се:
 
 
Највећа вреднпст рпизвпда
R
1
R
2
je R
02
/4.
Акп је
R
T
 
мнпгп веће пд
R
0
 
тп јест
R
T
>>R
0
/4
релација пстаје:
 


 
пднпснп
 
 
Излазна величина је рппрципнална улазнпј.
 
Мерни ретварачи угапнпг пмака (слика б), мпже се исати:
 
 
Примена кпд мереоа кпличине ваздуха кпд електрпнички регулисанихсистема са убризгаваоем бензина (старија изведба).
 
 
 3
Пптенципметар за пдређиваое плпжаја летира.
 
Одређиваое плпжаја едале гаса пмпћу птенципметра.
 
Пптенципметар едале гаса са рекидачем
 
Иситиваое птенципметра на аутпмпбилу.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->