Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010

Ratings: (0)|Views: 308 |Likes:
Published by capham

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: capham on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

 
 Tr
ường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010)
Trường: THPT Buôn Ma ThuộtTổ: Địa lí Giáo viên: Bùi Văn TiếnBÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010***
Anh (Chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình thông qua việc học tập các chuyên đềvề dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và nêunhận thức của bản thân sau khi được học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là vănminh”. Liên hệ bản thân phải làm gì để xây dựng Đảng “là trong sạch, là văn minh” tronggiai đoạn hiện nay?
1/Những nhận thức thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các vănkiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X:
Các dự thảo văn kiện gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lênchủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về phương hướng công tácnhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; quyết định về số lượng và phân bổđại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và một số vấn đề khác.Theo tôi, đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn đềcốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.
2/Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nối tiếp tinh thần cuộc vậnđộng “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
năm nay 2010; Ban chỉđạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhtiếp tục triển khai chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựngĐảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” với công tác gắn tổchức và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2010, Qua nghiên cứu về chủ đề trên đểgóp phần xây dựng tổ chức Đảng văn minh trong sạch vững mạnh Bản thân tôi tôi xintrình bày những nội dung cơ bản đã thu hoạch được thông qua nhận thức và tự liên hệ bản thân như sau:
Ñeå h
ưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh đối với tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Bản thân hết sức tâm đắcvà nhiệt tình hưởng ứng để nghiên cứu và học tập.
Luoân ngh
 ĩ rằng cuộc vận động nàycó ý nghĩa chính trị sâu sắc, được mở ra rất đúng lúc; Vì hiện nay trong Đảng ta, nhândân ta, nhà nước ta có rất nhiều những hình ảnh, những con người có cuộc sống caothượng, họ lo toan cho đất nước cho sự nghiệp cách mạng, luôn luôn làm được nhiều việc
1
 
 Tr
ường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010)
thiện, vì Tổ Quốc chấp nhận hy sinh, là những tấm gương cho nhiều người noi theo. Nhưng ngược lại cũng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, thoáihóa biến chất, làm sâu mọt đục khoét, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.Chuyên đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng những sự kiệntrọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước,kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Những sự kiện trọng đại ấy, những thành quả của ngày hôm nay, chúng ta được,đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tàitình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sựnghiệp cách mạng của Đảng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lốiđổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sứcchiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng. Đồngthời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị,con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu nướcmạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh".* Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” cụ thể là:Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng. Tưtưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểmchủ yếu sau:+ Cách mạng Việt Nam "trước hết phải có đảng cách mệnh". “Đảng muốn vững thì phảicó chủ nghĩa làm cốt";+ Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắctự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng;+ Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứngđáng "là đạo đức, là văn minh";+ Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân. Đảng ta gắn bó với dân vì "Đảng làcon nòi của nhân dân"; mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc". Người nói: " Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhândân;+ Mỗi đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân,chứ không phải "dán lên trán hai chữ cộng sản" là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục";+ Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là yêu cầu của sự nghiệp cách mạngcủa Đảng, của dân tộc.* Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đangđứng trước những biến cố, sự thay đổi của môi trường và khí hậu; những thách thức lớncủa sự phát triển; Đặc biệt là “Diễn Biến Hoà Bình” của các thế lực thù địch nhằm phá
2
 
 Tr
ường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010)
hoại, lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn nhưthế; để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnhđốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức,nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quántriệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trongsạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. 
Qua nhöõng vaán ñeà treân
, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay theo
toâi
cần tập trung vào nhữngnội dung, công việc chính sau đây:
Một là Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới,đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới;
Hai là Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệmvụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp;
Hieän nay trong
s nghip i mi t nc, s suy yu, thoái hóa, bin cht
đđưế ế ấ
 ca mt b phn t chc ng ã làm cho vai trò cm quyn ca ng b suy gim, có
Đđ Đả ị
 th dn n mt n nh chính tr - xã hi là mt nguy c ln. Chm lo xây dng ng
đế đơ ă Đ
 trong sch, vng mnh là iu kin tiên quyt gi vng n nh chính tr - xã hi, phát
đ ế đđ
 trin kinh t, vn hóa theo nh hng xã hi ch ngha.
ế ă đưĩ 
Quan điểm xây dựng Đảng là
caàn :
+ Đ
y mnh và nâng cao hiu qu ca nghiên cu lý lun, tng kt thc tin, thu
ế
 hút và phát huy tim nng trí tu ca toàn dân
ă
t
c phaûi
da vào lc lng ca toàn dân
ư
 + Cn c bit coi trng xây dng i ng cán b, ng viên. Trong iu kin c
đđũ đđ ơ
 ch kinh t th trng và hi nhp quc t hin nay, xây dng i ng cán b, ng viên
ế ế ưế đũ đ
 có c tài, y tinh thn trách nhim trc ng, trc dân tc, nng ng, dám
đđđđưĐưộ ă đ
 ngh, dám làm,...không ch là s quan tâm, phát huy nhân t con ngi trong ng mà
 ĩ ườ Đả
 còn phát huy sc mnh ca toàn dân tc, vn có ý ngha quyt nh n thành bi
đđĩ ế đđế
 ca c s nghip cách mng;
+ Kiên quyt u tranh, khc phc tình trng suy thoái v t tng chính tr, o
ế đư ưđ
 c, li sng, tham nhng, ng phí, quan liêu c tiêu cc khác trong ng ngi
đũ Đ
 xã hi.
Ba là Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng : tăng cường sự lãnh đạo củađảng đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng tiếp thu những ýkiến của các tổ chức để bổ xung, phát triển,
iu chnh ng li, ch trng;
đ đưươ
Bốn là Giải quyết tốt mối quan hệ với dân :
 
 phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mụcđích ban hành các chính sách .
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->