Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan de Interventie PSI 2012

Plan de Interventie PSI 2012

Ratings: (0)|Views: 2,126 |Likes:

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Ciprian Mihai Zaharia on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
 Nr. 1806 din19.09.2012
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,TINERETULUI I SPORTULUI
Ș
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUD. IAŞIŞCOALA ”CONSTANTIN TEODORESCU”RĂZBOIENI, ION NECULCE
APROB,DIRECTOR  _____________________ 
 
PLAN DE ORGANIZARE ŞIDESFĂŞURARE A EXERCIŢIILOR DE ALARMARE ŞI EVACUARE ÎNCAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
În baza prevederilor 
Legii Educaiei Naionale nr. 1/2011
ț ț
, cu modificările şicomplerile ulterioare, ale art.36 alin.(1) şi (2) din
Legea protecţiei civilenr.481/2004,
modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006 şi ale art.18 lit.f din
Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor şi a art.8 din
Protocoluluiprivind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor şi elevilor din învăţământul naţional preuniversitar
încheiat între Ministerul Internelor şiReformei Administrative (nr.250/12.07.2007) şi Ministerul Educaţiei Cercetării şiTineretului (nr.13527/07.09.2007), respectiv protocolul încheiat la nivelul jud. Iai
ș
 între cele două instituţii, coala ”Constantin Teodorescu” Războieni, Ion Necuulce,
Ș
 întocmeşte
planul de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor de alarmare şievacuare în caz de situaţii de urgenţă,
denumit în continuare plan.
I.
DISPOZIŢII GENERALE:
1.
Scopul pentru care se întocmeşte prezentul plan îl reprezintă asigurarea pregătirii unitare a copiilor, elevilor şi întregului personal, pentru formarea unuicomportament adecvat în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;2.Pregătirea pentru situaţii de urgenţă cuprinde:a)pregătirea pentru apărarea împotriva incendiilor; b)pregătirea pentru situaţii de protecţie civilă.3.Copii din învăţământul preşcolar se pregătesc avându-se în vedereacumularea cunoştinţelor generale despre situaţii de urgenţă:-Efectele benefice sau distructive ale focului;-Prevenirea unei situaţii de urgenţă;-Comportamentul în cazul unei situaţii de urgenţă;4.Elevii claselor primare se pregătesc avându-se în vedere ca acestora săli se asigure cunoştinţele necesare despre situaţii de urgenţă:-principalele tipuri de riscuri şi urmările acestora asuprasănătăţii populaţiei;-semnalele de alarmare şi avertizare;-comportamentul şi modalităţile de limitare a urmărilodezastrelor;-măsurile de prim ajutor în situaţii de urgenţă.5.Elevii gimnaziilor se pregătesc pentru dobândirea cunoştinţelor privind:- semnalele de alarmare şi avertizare transmise prin mijloace specifice şi mass – media;
-
folosirea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă;-acordarea primului ajutor medical şi transportul răniţilor;
2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,TINERETULUI i SPORTULUI
ș
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUD. IAŞIŞCOALA ”C-TIN TEODORESCU” RĂZBOIENIMINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEIADMINISTRATIVEINSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DEURGEĂ AL JUD. IAI
Ș
 
-respectarea regulilor de prevenire a incendiilor îngospodăriile cetăţenilor şi pe timpul drumeţiilor excursiilor sau cazării în comun;-respectarea regulilor de prevenire a incendiilor înapartamente;-identificarea surselor de incendiu;-modul de comportare în caz de incendiu, modalităţiteoretice şi practice pentru stingerea focului;-profesia de pompier şi salvator;-obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de urgenţă;-importanţa socială a activităţii de intervenţie în situaţii deurgenţă.6.Elevii liceelor şi şcolilor profesionale se pretesc avându-se în vedereînsuşirea şi perfecţionarea cunoştinţelor despre:-factorii şi tipuri de risc;-arme de distrugere în masă;-semnale de înştiinţare, avertizare şi alarmare;-protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică;-protecţia prin adăpostire şi evacuare;-limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă;-comportamentul populaţiei în caz de dezastre şi în altesituaţii care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea acestuia.
7.
Materialul bibliografic necesar pregătirii temelor instructiv-educative şiactivităţile practic-aplicative care se includ în cadrul programelor şcolare, precum şi planurile activităţilor extraşcolare pentru situaţii de urgenţă seasigură sau se avizează, după caz de Inspectoratul General pentru Situaţii deUrgeă. Tematica orientativă, obiectivele didactice şi modaliţile derealizare a acestora sunt prevăzute în anexe.
8.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută de către cadreledidactice din unităţile de învăţământ;Obiectivele generale urrite în pregătirea pentru situii de urgenţă sunturmătoarele:a)cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor demanifestare a acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului deacţiune şi comportare în situaţia producerii lor; b)formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice privind modulde comportare pe timpul situaţiilor de urgenţă;c)formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele în domeniulsituaţiilor de urgenţă pentru reglarea şi influenţarea comportamentului propriu şi de grup şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare.Se anexează:
1.
Măsuri în cazul producerii unui incendiu şi a altor situaţii de urgenţă (anexa nr.1);
2.
Aspecte de urmărit în unităţile şcolare(anexa nr.2);
3

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sbulatel liked this
Rodica Sönmez liked this
Golorom Marian liked this
Asfl Craiova liked this
Silviu Emilian liked this
Mocanu Oana liked this
Duran Romică liked this
Mocanu Oana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->