Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
36. - 15

36. - 15

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2012

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
PRIJEDLOG
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVR 
Đ
IVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJUIZME
Đ
U VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJEU VEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKUU OKVIRU PROGRAMA IPA - KOMPONENTA POMO
Ć
U TRANZICIJI IJA
Č
ANJE INSTITUCIJA ZA 2011. GODINU - 3. DIO, S KONA
Č
NIMPRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, lipanj 2012. godine
 
2
PRIJEDLOG ZAKONAO POTVR 
Đ
IVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJUIZME
Đ
U VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI SNACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU PROGRAMA IPA -KOMPONENTA POMO
Ć
U TRANZICIJI I JA
Č
ANJE INSTITUCIJA ZA 2011.GODINU - 3. DIOI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o potvr 
đ
ivanju Sporazuma o financiranjuizme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom zaHrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomo
ć
u tranziciji i ja
č
anje institucija za2011. godinu - 3. dio (u daljnjem tekstu: Sporazum o finananciranju) sadržana je u
č
lanku140. Ustava Republike Hrvatske
 
(Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
 
II. OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE DONOŠENJEM ZAKONA ŽELIPOSTI
Ć
I
Vlada Republike Hrvatske i Komisija Europskih zajednica su 27. kolovoza 2007.godine sklopile Okvirni sporazum izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskihzajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo
ć
i Europske zajednice RepubliciHrvatskoj u provedbi pomo
ć
i u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA) kojeg jeHrvatski sabor potvrdio 3. listopada 2007. godine (Narodne novine - Me
đ
unarodni ugovori, broj 10/2007) (u daljnjem tekstu: Okvirni sporazum). Okvirni sporazum odre
đ
uje op
ć
a pravilasuradnje i provedbe pomo
ć
i Europske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA).Dana 11. studenoga 2011. godine Europska komisija je usvojila Nacionalni programza Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomo
ć
u tranziciji i ja
č
anje institucija za2011. godinu - 3. dio (u daljnjem tekstu: Program) te je u cilju provedbe tog Programa, biloneophodno da Vlada Republike Hrvatske i Europska komisija sklope Sporazum o financiranjukoji predstavlja osnovu za bespovratno korištenje financijskih sredstava za provedbu projekata u sklopu programa IPA - komponenta Pomo
ć
u tranziciji i ja
č
anje institucija za2011. godinu - 3 dio.Uzimaju
ć
i u obzir završnu fazu priprema za
č
lanstvo, pomo
ć
Europske unije u okviru programa IPA komponente Pomo
ć
u tranziciji i ja
č
anje institucija za 2011. godinu - 3. diousmjerena je na pružanje pomo
ć
i kod ispunjavanja preostalih potreba za preuzimanje obvezaiz
č
lanstva sukladno prioritetima koji su definirani Višegodišnjim indikativnim planskimdokumentom (VIPD) 2011. - 2013. za Hrvatsku: podrška ja
č
anju vladavine prava, reforma javne upave, priprema za provedbu EU kohezijske politike, poljoprivredne politike i politikeruralnog razvoja.Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. travnja 2012. godine donijela jeOdluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o financiranju izme
đ
u VladeRepublike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u
 
3okviru programa IPA - komponenta Pomo
ć
u tranziciji i ja
č
anje institucija za 2011. godinu -3. dio (klasa: 400-01/05-02/01, Urbroj: 5030125-12-3).Sporazum o financiranju su potpisali Alexandra Cas Cranje ravnateljica Op
ć
e upraveza proširenje u ime Europske komisije 9. velja
č
e 2012. godine, u Bruxellesu i Matija Derk, pomo
ć
nik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Nacionalni koordinator  programa IPA u ime Vlade Republike Hrvatske 21. svibnja 2012. godine, u Zagrebu.Sporazum o financiranju ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postoje
ć
ih zakona,ali financijski obvezuje Republiku Hrvatsku, te podliježe potvr 
đ
ivanju sukladno
č
lanku 18.Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96).
III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAŽU UREDITI OVIMZAKONOM
Zakonom se potvr 
đ
uje Sporazum o financiranju izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske iEuropske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA -komponenta Pomo
ć
u tranziciji i ja
č
anje institucija za 2011. godinu - 3. dio, kako bi njegoveodredbe u skladu s
č
lankom 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.Sporazum o financiranju predstavlja pravnu osnovu za financiranje projekata koje jeRepublika Hrvatska predložila u okviru programa IPA - komponenta Pomo
ć
u tranziciji i ja
č
anje institucija za 2011. godinu - 3 dio. Predmetnim Sporazumom o financiranju ure
đ
uju seuvjeti potrebni za isporuku pomo
ć
i Europske unije, pravila i postupci u vezi s isplatomvezanom uz ovu pomo
ć
, kao i uvjeti pod kojima
ć
e se tom pomo
ć
i upravljati.Sporazum o financiranju sadrži Dodatak A „Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponente Pomo
ć
u tranziciji i ja
č
anju institucija za 2011. godinu - 3. dio“u kojem je naveden opis projekata koji
ć
e se financirati kroz Program, Dodatak B „Okvirnisporazum izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima zasuradnju u svezi financijske pomo
ć
i Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomo
ć
i u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA)“ kojeg je Hrvatski sabor potvrdio 3.listopada 2007., te Dodatak C „Ostali uvjeti za ostvarenje pomo
ć
i Europske unije“ u kojem sunavedene daljnje obveze, funkcije i zajedni
č
ke odgovornosti
 
odnosnih struktura, direkcija itijela koje nisu ure
đ
ene Okvirnim sporazumom, kao i detaljna pravila o akreditacijioperativnih struktura i prijenosu upravlja
č
kih ovlasti od strane Komisije.Provedba Programa odvijat
ć
e se prema tzv. decentraliziranom modelu, što podrazumijeva da institucije nadležne za upravljanje Programom (upravna tijela i/ili provedbene agencije za odre
đ
enu komponentu) raspolažu sredstvima Europske unije.Pra
ć
enje i evaluacija programa i projekata provode se u svrhu sustavnog nadzora nad provedbom i procjene u
č
inka dogovorenih aktivnosti i mjera, te služe kao korektivnimehanizam u slu
č
aju neispunjavanja predvi
đ
enih rezultata ili nepoštivanja dogovorenihrokova. Pra
ć
enje projekata financiranih sredstvima Europske unije u Hrvatskoj obavlja se putem Zajedni
č
kog nadzornog odbora i sektorskih pododbora. Za poslove financijskogupravljanja zadužen je Nacionalni fond Ministarstva financija koji djeluje kao riznica za

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->