Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
36. - 14

36. - 14

Ratings: (0)|Views: 96 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
MINISTARSTVOREGIONALNOGARAZVOJAIFONDOVAEUROPSKEUNIJENACRTPRIJEDLOGZAKONA0USPOSTAVIINSTITUCIONALNOGOKVlRAZAKORISTENJESTRUKTURNIHINSTRUMENATAEUROPSKEUNlJEUREPUBLICIHRVATSKOJ,SKONACNIMPRIJEDLOGOMZAKONA
Zagreb,lipanj2012.
1
 
I.USTAVNAOSNOVADONOSENJAZAKONA
UstavnaosnovazadonosenjeovogaZakonasadrzanajeuodredbamaclanka2.stavka4.alineje1.UstavaRepublikeHrvatske("Narodnenovine",br.
85/2010-
prociscenitekst).
II.OCJENASTANJAIOSNOVNAPITANJAKOJASETREBAJUUREDITIZAKONOMTEPOSLJEDICEKOJECEPROISTECIDONOSENJEMZAKONA
OsnovnapitanjakojasetrebajuureditiovimZakonomjesu(a)utvrdivanjestruktumihinstrumenataEuropskeunijekojeceRepublikaHrvatskakoristitipopristupanjuEuropskojuniji;(b)utvrdivanjestrateskihdokumenataRepublikeHrvatskezakoristenjestruktumihfondovaiKohezijskogfonda(c)utvrdivanjetijelakojaCinesustavupravljanjaikontrolekoristenjastruktumihfondovaiKohezijskogfondaEuropskeunijezafinancijskorazdoblje2007.-2013.kaoinjihovihfunkcijaiodgovomosti.TemeljnaposljedicakojaceproistecidonosenjemovogZakonajeutvrdivanjestrateskogokvirazakoristenjestruktumihfondovaiKohezijskogfondaEuropskeunijezafinancijskorazdoblje2007.-2013.teinstitucionalnogokvirakojijepotrebanzaucinkovitupripremu,provedbu,nadzor,financijskoupravljanjeikontroluprojekatakojicesefinanciratisredstvimastruktumihfondovaiKohezijskogfondaEuropskeunijeunavedenomrazdoblju.Nairne,uokvirustruktumihfondovaiKohezijskogfondau2013.godini,zaHrvatskujerezerviraniznosod449,4milijunaEUR(utekucimcijenama)odobrenihsredstavazapreuzeteobveze.Zakoristenjetihsredstava,potrebnojeutvrditiinstitucionalniokvir,odnosnoodreditipotrebnatijelatenjihovefunkcijeiodgovomostiusustavuupravljanjastruktumiminstrumentimauRepubliciHrvatskoj.Istapotrebaproizlaziiizpregovora
0
pristupanjuRepublikeHrvatskeEuropskojuniji,uPoglavlju22.-Regionalnapolitikaikoordinacijastruktumihinstrumenata,uokvirukojihsejedno(odukupnosedam)mjerilazaprivremenozatvaranjepregovorauovompoglavljuodnosilonauspostavuinstitucionalnestrukturezaprovedbukohezijskepolitikeEuropskeunije,ukljucujuciformalnoimenovanjeinstitucionalnihstruktura(sposebnimzadacamaiodgovomostima)zasveoperativneprogramekojidefinirajuprioritetnapodrucjatrosenjasredstavaizstruktumihfondovaiKohezijskogfonda,stoukljucujeupravljackatijela,tijelo/tijelazaovjeravanjeirevizijskotijelo,kaoiposrednickatijelapremapotrebi.PotrebneinstitucionalnestruktureformaliziranesuOdlukomVladeRepublikeHrvatske
0
strateskimdokumentimaiinstitucionalnomokviruzakoristenjestruktumihinstrumenataEuropskeunijeuRepubliciHrvatskoj("Narodnenovine",br.
116/2010).
OdtrenutkadonosenjanavedeneOdlukedodanaspromijenilesuseodredeneokolnosti,kaonpr.promjenabrojaoperativnihprograma,promjenanadleznostipojedinihtijelavezanouzprovedbuoperativnihprogramaasukladnoZakonu
0
ustrojstvuidjelokruguministarstavaidrugihsredisnjihtijeladrzavneuprave("Narodnenovine"br.
150/2011
i
2212012),
cimejenavedenaOdlukazastarjelaiupojedinimdijelovimaneprovedivateistusukladnotometrebastavitivansnageizamijenitinovimpravnimaktom.UtomkontekstuukazalasepotrebazadonosenjemnovogpropisakojicereguliratistrateskedokumentezakoristenjestruktumihinstrumenataEuropskeunijeurazdoblju2007.-2013.teustrojavanjesustavazaupravljanjeikontrolukoristenjastruktumihinstrumenatadefiniranjemtijelakojaCineglavnesastavnicetogasustavainjihovihulogaiodgovomostiunutarnavedenogsustava.Buducidaseulogeiodgovomostidefinirajujasnimnavodenjemzadacasvakogpojedinogtijela,dasezapotrebeobavljanjadjelatnihzadacadajuovlastenjapojedinimtijelima,odnosnonjihovimcelnicimadadaljepropisujupostupanjavezanazaupravljanjeikontrolu
2
 
struktumihinstrumenata,tedacepojedinatijelanajvjerojatnijebitiupotrebiprilagodavatisvojaunutamjaustrojstvazapotrebeobavljanjadodijeljenihimzadacaiprimjerenoodvajanjefunkcijaunutartijela,predlazesedonosenjepropisasazakonskomsnagom.PritomsepredlazeovimZakonomreguliratiustrojavanjesustavanaopcenitojrazini,uzdefiniranjetektemeljnih/generickihfunkcijasustava,bezeksplicitnogdodjeljivanjatihfunkcijapojedinomtijeludrzavneuprave.Detaljnarazradasustavatj.dodjeljivanjefunkcijatijelazaupravljanjeikontrolukoristenjapojedinimtijelimadrzavneupravepopojedinomoperativnomprogramuiIiponjegovimpojedinimdijelovimaiIikomponentamaostavljase,usvrhuucinkovitostiitehnickeprilagodljivosti,ureditiposebnimaktima,postupanjunasnaguovogaZakona.Slijedomnavedenog,odredbeovogaZakonaostavljajudovoljnoprostorazauredivanjeieventualnoprilagodavanjedetaljnihsastavnicasustavaposebnimaktimanadleznihtijela,tijekomrazdobljaocekivanogtrajanjasustavado31.prosinca2016.godineupunomoperativnomsmislutenarednedvijegodinezapotrebefinancijskogzatvaranjaoperativnihprograma.
III.
OCJENAIIZVORIPOTREBNIHSREDSTAVAZAPROVODENJEZAKONAProvedbaovogaZakonaneceiziskivatiosiguranjeposebnihfinancijskihsredstavauDrzavnornproracunuRepublikeHrvatske.IV.PRIJEDLOGZADONOSENJEZAKONAPOHITNOMPOSTUPKUNatemeljuclanka159.stavka1.PoslovnikaHrvatskogasabora,pohitnomepostupkudonosesezakoniuslucajuosobitoopravdanihdrzavnihrazloga,akotozatrazipredlagatelj.Nairne,pristupanjeRepublikeHrvatskeEuropskojunijiocekujesedana1.srpnja2013.godine.ZumodonosenjeovogaZakonanuznojezbogosiguranjapravnogtemeljazauspostavuinstitucionalnogokvirazakojiRepublikaHrvatska,prijepocetkakoristenjastruktumihinstrumenata,odEuropskekomisijemoradobitipozitivnuocjenuuskladenostitijelausustavuupravljanjaikontrole.Pozitivnomocjenomuskladenostisustava,dokazujesesposobnostkoristenjastruktumihinstrumenatauskladuspravilimaibezdovodenjaupitanjefinancijskihinteresaEuropskeunijeiRepublikeHrvatske.OcjenuuskladenostisustavaRepublikaHrvatskatrebazatrazitipocetkorn2013.godine,kakobisepostupakzavrsioipozitivnaocjenadobilaubrzonakondanapristupanjaEuropskojuniji.Dopocetka2013.godine,dakleprijenegostosezatraziocjenauskladenosti,svapredvidenatijelausustavutrebajuizvrsitivelikibrojpripremnihradnjivezanihuznjihovuadekvatnuorganizacijuisvekolikojacanjekapacitetazaprovedbustruktumihinstrumenata,tejepotrebnonameduinstitucionalnojraziniusuglasitinizdetaljnihpravilaiuputazapostupanje,anatemeljucegaceEuropskakomisijaocijenitiuskladenostsustava.OvajZakonpredstavljapravnuosnovuzadodjeljivanjefunkcijaupravljanjaikontrolekoristenjastrukturnihinstrumenatapojedinimtijelimajavnevlasti,kaoizasvedaljnjeradnjekojeistatijelamorajuizvrsitikaopreduvjetdabisemoglazatrazitiocjenauskladenostisustava.Nadalje,
0
dobivanjupozitivneocjeneovisiisplataprvogdijelapredfinanciranjaodgorespomenutogiznosaod449,4milijunaEURnamijenjenihRepubliciHrvatskojzaprovedbukohezijskepolitikeurazdoblju2007.-2013.,kojijepotrebnoisplatitinajkasnijeuposljednjemtromjesecju2013.godine,acemuprethodidobivanjepozitivneocjeneuskladenostisustava.Kasnijomisplatomprvogdijelaugrozavasetzv.pravilon+3kojepredmnijevadasesredstvaizstruktumihinstrumenataalociranauodredenojgodinitrebajupotrositiunutartrigodineodgodineodkadasualocirana.NavedeniiznosalociranRepubliciHrvatskojza2013.godinu
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->