Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Philippine Collegian Tomo 90 Issue 3

Philippine Collegian Tomo 90 Issue 3

Ratings: (0)|Views: 15,688|Likes:
Issue 3
Wednesday, 27 June 2012 | 12 pages

C O N T E N T S

Editorial
Kinaligtaang aral

News
'Ecozone listing to further commercialization schemes in UP' - SR
Mga bagong bayarin sa PGH, tinutulan ng mga kawani
Mga bagong gusali ng UPIS, 2 dorm magagamit na sa susunod na semestre
Pagtaas ng grad tuition at bagong lab fees, panukala sa Music
6 na taon matapos ang pagkawala, 'Wala pa ring hustisya para kina Karen at She'

Features
Quality Control
Likas na kalakal

Kultura
Himig ng paglisan
Sa ngalan ng kaligtasan

Opinion
Lakas tama: Trangkaso blues
Pagmumuni-muni
Ako ang Diyos at ikaw ay ang aking sining
Editor's notes
Eksenang Peyups
Issue 3
Wednesday, 27 June 2012 | 12 pages

C O N T E N T S

Editorial
Kinaligtaang aral

News
'Ecozone listing to further commercialization schemes in UP' - SR
Mga bagong bayarin sa PGH, tinutulan ng mga kawani
Mga bagong gusali ng UPIS, 2 dorm magagamit na sa susunod na semestre
Pagtaas ng grad tuition at bagong lab fees, panukala sa Music
6 na taon matapos ang pagkawala, 'Wala pa ring hustisya para kina Karen at She'

Features
Quality Control
Likas na kalakal

Kultura
Himig ng paglisan
Sa ngalan ng kaligtasan

Opinion
Lakas tama: Trangkaso blues
Pagmumuni-muni
Ako ang Diyos at ikaw ay ang aking sining
Editor's notes
Eksenang Peyups

More info:

Published by: Philippine Collegian on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2012

pdf

text

original

 
Opisyal na lingguhangpahayagan ng mgamag-aaral ng Unibersidadng Pilipinas - DilimanTomo 90, Blg. 03Hunyo 27, 2012
Lathalain
 
punan ang kakulangang kinaka-harap ng pamantasan.Kung magpapatuloy angkasalukuyang kalakaran, walaitong ibang maidudulot kundi angtuluyang pagbitiw ng pamahalaansa kanyang responsibilidad napondohan ang UP, dahilan upangtuluyang malusaw ang pampub-likong tikas ng ating unibersidad.Sa maluwag na pagtanggap sapagpasok ng pribadong interes saunibersidad, ibinubukas ng UP angsarili nito sa panganib na magingisang pamantasang umaasa sadikta ng merkado upang patuloyna umiral.Lalong higit na nakapan-gangamba ang katotohanangbilang pambansang unibersidadng Pilipinas, UP ang ginaga-wang modelo ng mga palisiyangmaaaring ipatupad sa iba pangpampublikong pamantasansa bansa. At hindi malayongmangyari na sa mga susunodna taon, hindi na lamang UPang pampublikong pamantasanna may malaking mall sa loobmismo ng lupain nito. Habangitinatakwil ng pamahalaan angresponsibilidad nito sa mgapampublikong pamantasan,tuluyan namang nalalayo samas maraming mamamayan angkanilang karapatan sa mura’tdekalidad na edukasyon.Isang babala ang inuusal ngpagtatayo ng UP Town Center saKatipunan. At kung babalikan angmga aral ng kasaysayan, tama la-mang na harapin ang babalang itong pagtutol at paglaban.
Punong PatnugotKapatnugotPanauhing PatnugotPatnugot sa LathalainPatnugot sa GrapixMga KawaniTagapamahala ng SirkulasyonSirkulasyon
As the absenceof war does notnecessarily translateto peace, so theabsence ofcontroversy doesnot necessarilyafford us with theluxury of sitting onour haunches.
KINALIGTAANG ARAL
 
Mga Katuwang na KawaniPinansya
Editor’sNotes
As the Philippine Collegiancelebrates its 90th year, we revisit linesrom prized editorials that helpeddefne the publication’s tradition ocritical and earless journalism.
Pamuhatan
Silid 401 BulwagangVinzons, Unibersidad ng PilipinasDiliman, Lungsod Quezon
Telefax
981-8500 lokal 4522
Email
kule1213@gmail.com
Website
philippinecollegian.org
Kasapi
Solidaridad: UP SystemwideAlliance o Student Publicationsand Writers’ Organizations,College Editors Guildo the Philippines
Ukol sa Pabalat
Dibuho ni Luigi Aluena
NEW BEGINNINGSJeanie Rose Bacong15 June 1998
Hindi na natuto ang UP.Nitong Hunyo 18, pormal nainilahad sa madla ang pinaka-bagong kasunduang pinasok ngunibersidad at ng Ayala LandInc. (ALI), isa sa pinakamalakingpribadong kumpanya sa bansa.Sa kasunduang ito,binigyang pahintulot ng unibersi-dad ang ALI na itayo ang “UP TownCenter,” isang commercial com-plex, sa lunang kinatatayuan ngUP Integrated School (UPIS) sakahabaan ng Katipunan Avenue.Bilang kapalit, popondohan ngALI ang pagpapagawa ng bagongkampus ng UPIS sa espasyo ngnasunog na Narra Residence Hall.Hindi ito ang unangpagkakataon na makikipagkasundoang UP sa nasabing kumpanya. Sailalim ng balatkayong magtatayong isang science and technol-ogy park, nilagdaan ng UP angP25-milyong kontrata kasamaang ALI noong 2006 upang itayoang UP-Ayala Land Technohub(Technohub) sa CommonwealthAvenue.Kagyat na nabali angilusyon ng pagiging akademiko nggamit ng Technohub, kasabay ngpagsulpot ng iba’t ibang nego-syo sa nasabing lupain, mula samga call center hanggang sa mgakainan at pasyalan.Bahagi ang Technohub ng mgaproyekto ng pamantasan na maymagkabilang talim na gumagas-gas sa pampublikong karakternito – habang napipilitan ang UPna pumasok sa mga pribadongkasunduan upang madagdaganang papaliit na subsidyong ib-inibigay ng gobyerno, ang mgaproyektong ito rin naman angginagawang dahilan ng pamaha-laan upang lalo pang bawasan angbadyet ng unibersidad. Patunaynito ang pahayag ni PangulongBenigno Aquino IIInoong 2010 kung saankanyang inamin na sadyangpapaliit ang pondong inilalaansa UP dulot ng kakayahan nitongkumita sa mga paupahang lupanito kagaya ng Technohub.Ngunit sa halip na maggiit ngmas mataas na pondo mula sagobyerno, patuloy pa ringyumuyuko ang UP sa diktang gobyerno. At sa bagongkasunduang pinasok ng unibersi-dad, walang nang pagbabalatkayopa, wala nang postura ng pagigingpang-akademiko o pangkulturalng proyekto.Sa muling pagpasok ng UPsa kasunduan sa ALI, higit pangtumindi ang saklaw ng paggamitsa mga lupain ng pamantasan.Kung dati’y mga bakanteng lupaang inilalako’t ipinagagamit ngunibersidad sa mga pribadongkumpanya, ngayon maging anglupang kasalukuyan nang kinatat-ayuan ng kampus ng UPIS, isangespasyong malinaw na may pang-akademikong gamit, ay handa naring ipagamit sa ngalan ng pag-papataas ng internal ng kita ngpamantasan.Tila hudyat ang UP TownCenter sa papaigting napaggamit ng UP sa mga ari-ariannito upang makapagpalaki ng kita.Nakababahala ang ulat na sanakaraang pulong ng UP Boardof Regents, napagpasyahan nglupon na irehistro ang may 21bahagdan ng lupain ng unibersi-dad bilang mga special economiczone na maaaring gamitin para satinatayang mas marami pangkasunduang pangkomersyo sahinaharap.Kung susuriing mabuti,tahasang sinasagka ngpribadong interes angorihinal na dahilan ng pag-iral ngpamantasan. Lagi’tlaging may kunwaringbenepisyo ang mga ganitongkasunduan ngunit sa huli, hindimaitatatwang ang pagpapalaking tubo at hindi ang pag-ayonsa pang-akademikong oryenta-syon ng unibersidad ang tunayna hangarin ng mga pribadongkumpanyang nakikipagkasundosa UP.Kaya isang napakalabnaw nasuri ang ituring na pag-unlad atmalaking hakbang pasulong angpagtatayo ng mall sa lupain ngpamantasan sa diwa ng pagkaka-roon ng mga pasilidad at istruk-turang hindi kayang ibigay sa atinng pamahalaan.Lutang sa konteksto angganitong uri ng argumento. AngUP ang premyadong pampub-likong unibersidad sa bansa —ang lawas ng lupain nito ay hindidapat inilalako sa merkadona mistulang ordinaryongproduktong may kapalit na halaga.Sa huli, hindi ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadonginstitusyon ang tunay na solusy-on sa kakulangan ng pondo ng UP.Dudulo pa rin ang sala-salabid napalitan ng argumento sa pangan-gailangan ng mas mataas na sub-sidyo mula sa gobyerno upang
 
‘Ecozone listing to further commercializationschemes in UP’—SR
With the UP administration planning to register several parcelso the university’s landholdingsas special economic zones (ecozones), commercial ventures between the national university andprivate companies are expectedto intensiy, said Student RegentCleve Robert Arguelles.In its June 4 meeting, the Boardo Regents, the highest policymaking body o the university,approved the identifcation andeventual registration o UP’sproperties that may qualiy underRepublic Act (RA) 7916 or the Special Economic Zones Act o 1995.The UP administration willregister all research and development centers throughout theuniversity system under the Philippine Economic Zone Authority(PEZA), UP President Alredo Pascual told the Collegian.UP currently has 5,121.77 hectares o research area or 21 percent o the university’s 24,796.33hectares o total landholdings,based on data obtained rom theOfce o the Vice President orPlanning and Finance.Section 4 o RA 7916 defnesecozones as “selected areas withhighly developed or which havethe potential to be developed intoBinatikos ng AllUP WorkersUnion (AUPWU) at ng Opisinang Sta Regent ang pagkatig ngBoard o Regents (BOR) sa pagpapatupad ng mga bago at karagdagang bayarin para sa ClassD patients o pinakamahihirap napasyente ng Philippine GeneralHospital (PGH).Bagaman wala pang naitatakdang petsa para sa pagpapatupadng nasabing panukala, inaasahangmaghaharap sa pulong ng BOR saHunyo 27 ang mga kinatawan ngPGH, AUPWU, at ang Sta Regent(StR) upang pagusapan ang nakahaing mga pagtutol sa bagongpanukala.Sa ilalim ng bagong panukala,anim na medikal na proseso nalamang ang libre sa mga pasyente sa ilalim ng Class D. Ayonsa tala ng PGH, tinatayang dalawang daan sa 853 medikal naproseso ang kasalukuyang librengnakukuha ng mga Class D napasyente, ani StR Jossel Ebesate.
BAGONG PORMA NG “DAGDAGBAYARIN”
Iginiit din ni Ebesate na katuladlamang umano ang nasabing panukala sa naunang pagtatangkangmagpatupad ng mga karagdagangbayarin para sa mga pasyente ngPGH batay sa dalawang memorandang pinirmahan ni PGH Director Jose Gonzales noong Hunyo 2011.Gayunman, binawi rin ni Gonzales ang pagpapatupad ng nasabing mga memoranda noongSetyembre 2011, matapos angkilosprotesta ng mga pasyente atagroindustrial, industrial, recreational, commercial, banking,investment and fnancial centers.”“The university’s lands muststrictly be dedicated to academic purposes. Having ourlands certifed as ecozones,which is commercial in nature,makes us question the reasonwhy the university is doing this,”said Arguelles.grupong bumatikos sa nasabingmemorandum.Sa ilalim ng lumang iskema,kabilang sa Class A ang mga pasyenteng may kitang P20,000 kadabuwan ang pamilya. Samantalangkabilang naman sa Class B angmay kitang P10,00020,000 atnagbabayad ng P380 para sa mgamedikal na proseso, Class C angpasyenteng may kitang P7,50010,00 at nagbabayad ng P285.Binibigyan naman ng 80 hanggang isang daang porsyentongdiskwento ang mga itinuturing naClass D o “charity cases” o iyongmga pasyenteng may tinatayangkita na P7,500 kada buwan.Sa memorandum na inilabasnoong Hunyo 2011 itinaas angnasabing mga rates ng bawatbracket. Nakasaad sa memorandum na magbabayad ang Class Bng P35400, Class C ng P30 395at ang Class D na dating walangbinabayaran ay nakatakdang magbayad ng P15 390 para sa clinical na examinations at P20340para sa diagnostic xrays.
MAS KAUNTING LIBRENGSERBISYO
Sa ilalim ng bagong palisiya,anim na lamang ang librengmedikal na proseso. Ilan sa mgaito ang Electrocardiogram (ECG)at Urinalysis na karaniwang pinagdadaanan ng mga pasyentebilang panimulang proseso bagoang iba pang mga medikal na operasyon.Ikinabahala naman ni RoselaDela Vida, asawa ng isa sa mgapasyenteng Class D sa PGH ang
COMMERCIALIZATION SCHEME?
The administration’s plan toregister the university’s properties under PEZA is primarily driven by the fscal incentivesthat the university may enjoy asan ecozone developer, particularly on the purchase and upgradeo equipment and acilities, saidPascual.Under RA 7916, developers oecozones enjoy exemption romtax and other dues in importing equipment and parts, wharage dues on import shipments oequipment, value added tax onlocal purchases o goods and services, and all local governmentees.On the other hand, private ecozone operators are entitled to incentives that include an IncomeTax Holiday (ITH) or exemptionrom corporate income tax or atleast our years. Upon expiry o theITH, private companies shall onlybe subjected to fve percent taxation on their gross income, according to PEZA.The planned establishment oecozones in UP is a “desperatemeasure” by the administrationto allow more incomegeneratingschemes in the university throughpartnerships with private companies, said Arguelles.Section 6 o the ecozone lawrequires an area to “be developedonly through local government orprivate sector initiative withoutany fnancial exposure on the parto the national government” beoreit can be declared an ecozone.UP is thereore pushed to enterinto commercial ventures withprivate companies beore the properties o the university can be declared ecozones, said Arguelles.The incentives granted to privateoperators are used to encouragemore private companies to engagebusiness with UP, he explained.
SELF-SUFFICIENCY
The government has already declared two UP properties as ecozones. In 2004, the fvehectareUPAyala Technology BusinessIncubator along C.P. Garcia Avenuewas recognized as an ecozone.Meanwhile, the government certifed the 20hectare UPAyalaLandTechnohub along CommonwealthAvenue as ecozone in 2009.Startup businesses – mostlycall centers – currently occupythe Technohub. The property wasleased to ALI or 25 years since2008. For the entire period o thelease agreement, UP will onlyreceive a total o P25 million inrent income.In his 2010 budget message,President Benigno Aquino III usedUP’s ability to generate income asone o the justifcations or decreasing the university’s annualgovernment subsidy.“Totoo rin pong bumaba nangkaunti ang budget ng Unibersidad ng Pilipinas. Nangyari lamang po ito sapagkat malinawsa atin na may paraan na ang UPpara dagdagan ang sarili nilangpondo. Kumikita na po angUPAyala Technohub, dagdag pasa kita ng pamantasan mula satuition ng mga estudyante, at sasuportang ibinibigay ng estado,”said Aquino.In the past fve years, the UPadministration has been proposing an average annual budget oP17 billion. However, the government only allocated an average o P6 billion, or a third o theuniversity’s annual budgetaryrequirement.While the university augmentsdecreasing government subsidy byimplementing income generationschemes, these very same schemesembolden the government to justiy urther cuts in the budget allotted or state universities and colleges including UP, said Arguelles.nakaambang implementasyon ngbagong rate sa nasabing ospitalkung saan papatawan na ng presyo ang mga medical procedurena dati’y libre.“Class D na nga, pagbabayarin pa. Mahirap na nga ang mgatao, kung kanikanino na ngalumalapit,”ani Dela Vida.Dinala ang kanyang asawa sanasabing ospital dahil sa sakit nitong Septic Arthritis noong Hunyo 8. Umaabot lamang sa mahigit na P3000 ang kita kada buwanng asawa ni Dela Vida na isangconstruction worker, kaya namankabilang sila sa Class D patient nawalang binabayaran.Binigyangdiin ng administrasyon ang mababang budget ngospital kaya mahigpit ang pangangailangan nilang ipatupad angbagong Class D rates na siyanggagamiting batayan upang masiguro ang budget na hihilingin sagobyerno.Batay sa tala ng PGH, nanatilipa rin umanong isang bilyon lamang ang budget na ibinibigayng gobyerno sa nasabing ospitalmula noong 1993, sa kabila ngpatuloy na pagtaas ng presyo ngtubig, kuryente, gamot at iba panggamit sa ospital.
“DAGDAG BADYET KAYSADAGDAG BAYARIN”
Mas dapat umanong paigtinginang kampanya para sa masmataas na budget para sa PGHkaysa maningil ng mga dagdagna bayarin sa pinakamahihirap napasyente, ayon sa pahayag na inilabas ng unyon noong Hunyo 14.Ikinagulat umano ni Ebesateang lumabas na tala ng pulongng BOR noong Hunyo 7, sapagkathindi umano nakasaad ang naunang kasunduan nila ni Pangulong Alredo Pascual na walanganumang ipapatupad na anumangbagong bayarin sa mga pasyente.Kinumpirma umano ni Pascualsa unyon na layunin lamang ngbagong panukala na itakda angpresyo ng mga medikal na serbisyong ipinagkakaloob sa mgapasyente, ani Ebesate.Gayunpaman, tila hindi malinaw ang nasabing panukala sapagkat walang bago o dagdag nasingilin na ipinapataw ang PGHsa mga pasyente, ayon kay Dr. Felixberto Lukban, Coordinator orPublic Aairs ng PGH.“Kung dati, libre ka, ganun pa rinnaman ngayon. However, dadaanka muna through series o procedures,” ani Lukban. Naniniguradolang aniya ang PGH ngayon, sapamamagitan ng paglalagay ngpresyo upang matiyak kung magkano ang ginagastos sa pasyente.Kaugnay nito, hiniling naman niEbesate sa kanyang liham na ipagpaliban muna ang implementasyon ng bagong aprubadong memorandum ukol sa Class D rates,sapagkat kailangan umanong muling pagaralan at siyasatin ang nasabing mungkahi.Tumanggi namang magsalita siPascual ukol sa nasabing isyu. Aniya, inaasahang mabibigyanglinaw ang isyu ukol sa PGH sa gaganaping pulong ng BOR sa Hunyo 27.
Mga bagong bayarin sa PGH, tinutulan ng mga kawani 
ELEVATED PROTEST.
UP Student RegentCleve Arguellesmobilizes a groupo student protestersin ront o theDepartmento Budget andManagement (DBM)on June 21 shortlyater having adiscussion with DBMofcials. The groupcalls or greater statesubsidy on educationand other basicsocial services.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->