Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Iz Novina - Recepti Za Jela

Iz Novina - Recepti Za Jela

Ratings: (0)|Views: 239 |Likes:
Published by Tamara Mužanić

More info:

Published by: Tamara Mužanić on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
RECEPTISvakiodovihnaslovaobjavljenjejednogdanasedamdesetih–osamdesetihgodina,uglavnomuEksprespolitici.Jedankolegajemarljivopisaćommašinomtostavljaonapapir.Daomijekrajemosamdesetihgodinaprimeraktogteksta.Biojezaturenuraznimpapirima.Sadkadsamnaišaonanjegaoceniosamdagatrebareprodukovatiipodelitisaprijateljimakaoštogajeonpodeliosamnom.Hvalamu.TešovićMiloljubSUPASKNEDLAMAU2litravodeskuvatimalošargarepe,2krompira,1glavicucrnogluka.Posoliti,dodativegetuizakuvatiknedle.Umutitijednojaje,posoliti,dodatigriz,malopraškazapecivo,promešati,dodatinekolikokapiulja,ostavitidaodstojiistavljatiknedleusupukojavri.Posutiperšunom.KROMPIRSASIROMKilogramkrompiraoprati,obariti,.oljuštiti,isećinakolutove.Namazativatrostalnuposuduiporeñatipolovinumase.Nadev:2jaja,2dlmileramai150grpasiranogsirapomešati.Prelitikrompir,poreñatipreostalekolutovekrompira,azatimponovonadev.Zapećiu.pećnici.PRŽENIVENČIĆITreba:2jaja,4kašikešećera,1vanilin,1prašakzapecivo,7kašikamleka,5kašikauljaibrašnopopotrebi.Dobroumutitijajasašećerom,dodativanilin,mleko,iulje,nakrajupolakosipatibrašnoiprašakzapecivo.Zamesititesto,razvitiičašama,većomimanjom,vaditivenčiće.Pećiupećnici,posutiprahšećerom.ČORBAODZELJAPropržitikašikubrašnanakašicimasti,daostanebledeboje.Uzetitrivezezelja,oprati,očistiti,iseckatiganarezance,maloposolitiiostaviti20minuta.Oceditiodtečnostiistavitinabrašnoijošmalopropržiti.Nalitivodom,kuvatioko30minuta,dodatijednukockuzasupu,malobibera.Nakrajuumutitijednožumancei3kašikepavlakeidodatiučorbu.ŠNICLESAKAJMAKOMIzlupatidvevećesvinjskešnicleipremazatiihkajmakom.Posutirendanimsirom.Šnicleuvitiiuvezatikoncem.Stavitidasedinstaju.Kadjemesomekanoprelitisa5kašikakiselepavlake.KOLACODORAHADobroumutitišoljumasti,3jaja,dodatišoljušećera,šoljumlevenihoraha,3šoljebrašna,mlekapopotrebi,100grsuvoggrožña,1vanilinprašak,1prašakzapecivo.Testodobroumutitiisipatiutepsiju.Pećinaumerenojtemperaturi.FRANCUSKIKROMPIRSAJAJIMATreba:.Kilogramkrompira,100grmargarina,4tvrdokuvanajaja,seckanperšun,1glavicacrnogluka,1/4milerama,100grnastruganogparmezana,1/2kašikebrašna,so,biber,alevapaprika,mrvice.Isećinakolutovekuvaniohlañenkrompir.Namazativatrostalnisudmaslacem,pastavitipolovinukrompira.Prekokrompirareñatikolutovejaja,zatimiseckanperšuniluk.Spustitipreostalikrompir.Posutimrvicamaipahuljicamaodmasla(margarina),papećiuvrelojpećnici.KROMPIRSASPANAĆEMTreba:1kgkuvanogkrompira,500grspanaćaulistovima,2glavicecrnogluka,200grposnešunke,6jaja,1/8lmleka.Krupnoizrendatikrompir,aspanaćpoparititoplomvodomioceditiga.Lukisećinakolutove,propržitigaiizvaditiizposude.Stavitiuistuposudupolovinuizrendanogkrompira,posutiponjemuspanać,azatimporeñatikolutovelukaišunkuisečenunakocke.Drugompolovinomkrompira"prekriti"jelo.Razmutitijajaumlekuiprelitijelo.Pećiupećnicidoksenestegne.MUSAKAODKAČAMAKATreba:500grpreostalogkačamaka,30grbutera,1crniiseckaniluk,200grkobasice(oljušteneiiseckane),jednakašikamalorazblaženogkoncentrataparadajza,5listovaementalersira.Pripremisesosodbutera,luka,kobasice,paradajz-koncentrataimalotoplevodeikuva15minuta.Uvatrostalnuposudu,dobropodmazanubuteromreñaseslojkačamaka,listoviementalersira,sossakobasicomi,na
 
kraju,ponovoslojkačamakakojiseprelijeotopljenimbuterom.Ovakopripremljenamusakaodkačamakapečeseupećnicidokseneobrazujenapovršini.zlatastakoraPREZLICEODKROMPIRAIJABUKANastrugati0,5kgoljuštenogkrompira.Utoumešati2jaja,100grbrašnai3krupnonastruganekiselejabuke,pamaloposoliti.Pržitinavrelomuljutankeprženicedasezarumenesaobestrane.Posutišećeromuprahupomešanimsacimetom.TESTOSAVIŠNJAMATreba:2jaja,2šoljice(zacrnukafu)ulja,3šoljicemleka,4šoljicešećera,8šoljicabrašna,prašakzapecivoivanilinšećer.Odmaseizradititesto,sipatiupodmazanipleh,stavitiodozgovišnje/izzamrzivača/.Pećinaumerenojvatri.Ispečenotestoposutiprahšećeromiisećinakocke.HLADANPUDINGODŠUNKETreba:300gršunke,50-70grbutera,dlslatkeidlumućenekiselepavlake,malosoli,bibera,kašikabrašna.Sitnosečenušunkupomešatisabuterom.Napravitiposebnobešamelsos:ušerpustavitikomadbutera,kadsezagrejedodatikašikubrašnaipržiti,alitakodaostanebelo.Dodatidlpavlakealipostepenonasasvimtihozagrejanojpećnici.Kadsesosdobrozgusnuo,pomešatigasašunkom.Dodatičašuumućenekiselepavlake,malobiberaimalosoli.Pudingsipatiukalupiostavitiufrižidernekolikočasovapresluženja.ŠIPKASTIKOLAČSVIŠNJAMATreba:1/2kgbrašna,500grmastiilimargarina,prašakzapecivo,dvacelajaja,150gršećera.Svedobroizraditiirazvitiujufku.Podelitijenadvadela.Jedandeostavitiupleh,posutisaokokilogramočišćenihvišanjaiztegleiliizzamrzivača,100gršećera,malomrvica,grizaicimeta.Višnjesemogupomešatiisatrešnjama.Pokritinadevdrugimdelomtesta,izbostiviljuškomnanekolikomesta.Pečenikolačposutivanilinšećeromisećikadseohladi.PUDINGODPIŠKOTAPripremitikalupzapudingipremazatigamasnoćom.Obložitigapiškotama.Piškoteprethodnonamočitiumlekosvanilom.Isećibreskveizkompota,dodatisuvogrožñe,malooljuštenogbadema,malomaraskinailirumapremaukusu.Svedobroizmešatiistavitiprekopiškota.Prekonadevastavitiredpiškotasvedokseneupotrebiceomaterijal.Završitipiškotama.Umutiti4žumancaskašikombrašna,dodati1/8šlagaisvommasomprelitipiškote.Poklopitisudinaparikuvati30minuta.Gotovpudingizručitinatanjirislužitisašlagomodvanile.ZELENIREZANCISAŠAMPINJONIMAČetirivelikekašikeulja,500gršampinjona,očišćenih,opranihiizrezanihnatankelistove,3velikekašikebrašna,4-5dlmleka,4velikekašikevina/nijeobavezno/,so,biber,1velikakašikaperšunovoglišćasitnoiseckanog,maloribanogoraščića,2velikekašikemilerama/nijeobavezno/,1kesicaribanogparmezana,500grzelenihrezanaca/možeiobičnih/,skuvanihuslanojvodiidobrooceñenih.Nazagrejanomuljupropržitišampinjonedokneuvrisokkojisupustili.Posutiihbrašnomimešajućipržitijedanminut.postepenouzmešanjedodatimlekoikuvatidokseumaknezgusne.Dodativino,so,biber,peršunovolišće,muskatnioraščićimileram.Svepromešatiikuvatiminut.Uvećucinijustavitikuvanerezanceiprelitiihpripremljenimumakomodšampinjona,promešatiisveposutiparmezanom.Uzrezanceposlužitizelenusalatu.PASULJSATESTOMTreba:300grkrupnijegpasulja,2glavicecrnogaluka,2-3crvenesvežepaprike,200grkratkihmakarona,soli,vegete,alevepaprike,malobrašna,nekolikolistacelera,masnoće,2-3čenabelogluka,zazaprškujednuglavicucrnogluka,7-8paprikaprženihnagarnirungu.Pasuljočistiti,opratiiprvuvodubaciti,panalitidrugomtoplomvodomikuvati.Pasuljudodatiisečennarebarcacrniluk,crvenesvežepaprikenarezancesečene,soli,premaukusu,listceleraikuvati.Kadjepasuljgotovnapravitiblaguzaprškuodulja,glavicecrnogluka,malobrašna,alevepaprike,belogluka,prelitipasulj,izmešatipapasuljudodatiskuvaneuosoljenojvodimakaronekojeprethodnotrebaispratiiocediti.Sjedinitispasuljem,akotrebajošposoliti.Ostalih7-8komadapaprikaispeći,paoljuštitiiispržitinamasnoćiistavitiučinijuprekopasuljasmakaronama.ČORBASAKNEDLICAMATreba:1manjuglavicuočišćenogcelera,2-3šargarepe,1glavicacrnogluka,so
 
li,malovegete.Ovostavitiulonacdaseskuva.Zaknedlicejepotrebno:1/4samlevenogmesa,malobibera,soli,išoljicaobarenogpirinča/napola/,1jaje.Svezamesiti,staviti1-2kašičicegriza,zakuvatiučorbu.Gotovučorbuzačinitijajetomililimunom.PRASEĆEPEČENJEPrase,so,svežemlevenibiber,4supenekašikeulja,4butera,4limunovasokaizdrobljenogtimijana.Zadekoracijusupotrebni:malacrvenajabuka,peršunovlistigrančice.Prasese,iznutraispoljapremažeuljem.Iznutrasedobronamažesoljuibiberom.Pečeseupećnicinatemperaturiod230do235°Codjedanipododvaćasauzčestozalivanjemešavinomulja,buterailimunovogsoka.Akonakožipočnudasepojavljujumehurovi,trebaihodmahprobušiti.Na15minutaprezavršetkapečenjatrebadobropoprskatisolju,svežesamlevenimbiberom,zdrobljenimtimijanom.Kadjepečenjegotovoizvadise,poprskalimunovimsokom.Malacrvenajabukastavljaseprasetuuusta,aušiukrasezelenimperšunovimlistovima.Natanjiru,okopraseta,rasporedesegrančiceperšunaNABUJAKODKROMPIRATreba:1kgkrompira,2glavicecrnogluka,paprika,paradajzkonzerviraniilizaleñen,4jajeta,so,biber,čašamleka.Nauljupropržitilukpapriku,dodatikrompir,isečennakockice,dinstatisvedolivajućivodu.Kadkrompirpotpunoomekne,prelitigaulupanimjajimaukojasedodamalosoli,mleka,biberaiisečenparadajz.Unedostatkuparadajza,možesestavitikašikapireaodparadajzailikečapa.Zapećipetnaestakminutaudobrozagrejanojpećnici.Služititoplo.SLOŽENACMINESTRONE/Ručakbezmesa/Treba:2kockesupe/mesnekocke/,200grboranije,/možeiizkonzerve/,200gršargarepe,200grgraška/zrna/,200grkuvanogbelogpasulja,200grpraziluka,200gršpageta,100grsuveslanine,50grcrnogluka,80grulja,majčinadušica,majoran.Nauljudinstatinakockerezanuslaninu,sitnoiseckancrnilukinakolutićerezanipraziluk.Dodatikockeodsupe,boraniju,šargarepu,grašak,pasulj,napolakuvanešpagete,majčinudušicuimajoran/premaukusu/.Svenalitivodomdopotrebnegustoćevarivaikuvatijoš10do15minuta.Služititoplo.SOTEODJUNETINETreba:800grjunećihšnicli,glavicacrnogluka,2komadašargarepe,polakašikealevepaprike,listlovora,2dlsupeodkocke/ili2dlvodei1dlvina/.Mesoisećinakocke,propržitiganazagrejanojmasnoći.Kadporumeni,izvaditiiostavitinatoplom.Uistumasnoćustavitisitnoisečenlukušargarepuisečenunakolutove.Propržitiih,pastavitimeso,Posoliti,pobiberiti,dodatipaprikuilovorovlist,prelitisupom,pokritiiostavitidasekrčkaoko1sat.Popotrebidolivatisupu.Trebadaostanegušćisok.Služitisatesteninom.PEČENJEUFOLIJITreba:.oko700grsvinjskogfilea,60grgorgonzole,1malakašikasenfa,1velikakašikamilerama,1velikakašikaulja,2vezezeleni.Nazagrejanojmasnoćipržitimesodaporumenisasvihstrana.Izvaditigaiuistojmasnoćiprepržitisitnoisečenuzelen.Posebnoviljuškomizgnječitisir,dodatisenfimileram,dobrosveizmešati,paovimpremazatimeso.Stavitiganavećikomadfolije,stavitiodozgopreprženuzelen,pazatvoritifoliju.Pećiupećnicina220°Coko40minuta.HLADNOPEČENJETreba:800grsvinjskogmesabezkostiju,belovino,5glavicacrnogluka,peršun,so,ulje,sirće.Izrezatiluknatankekriške,prelitigamešavinomulja,sirćetaisolidaogrezne.Ostavitidoupotrebe.Nadobrozagrejanojmasnoćipropržitimesodaporumenisasvihstrana.Prelitivinomistavitiupećnicudasepečenalaganojvatri.Kadajemesomekano,izvaditiiohladiti,zatimizrezatinarežnjeve,paposutisamariniranimlukomiperšunom.POHOVANEPAPRIKETreba:10-12komadamesnatihpaprika,1jaje,brašno,so,masnoća.Paprikeispeći,oljuštiti,izvaditisemeidršku,posoliti,ostavitidamalopostoje.Napravisetestokaozapalačinkesamomalogušće,uvaljatisvakupaprikuuovumešavinuodtesta,pržitinavrelojmasnoći.Paprikesemoguuvečeispećiipripremitizapohovanje.KREMSUPA

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->