Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen de KTCM - định tuyến trong mạng cảm biến vô tuyến

Chuyen de KTCM - định tuyến trong mạng cảm biến vô tuyến

Ratings: (0)|Views: 140|Likes:
Published by khanhpc87
định tuyến trong mạng cảm biến vô tuyến
định tuyến trong mạng cảm biến vô tuyến

More info:

Published by: khanhpc87 on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
Chuyên

k
  
thu
 t chuy
 
 n m
 ch TS : Lê Nh
 t Th
 ng
 
tài :
  
 nh tuy
 
 n trong m
 ng c
 m bi
 
 n vô tuy
 
 n
1
 L
 
i nói

u
S
phát tri
n c
a Internet, truy
n thông và công ngh
thông tin k
t h
 
p v
 
i nh
ng ti
nb
k
thu
t g
n
ây
ã t
o
i
u ki
n cho các h
c
m bi
n m
 
i v
 
i giá thành th
p, kh
n
ngtri
n khai qui l
 
n v
 
i

chính xác cao. Công ngh
 
i
u khi
n và c
m bi
n g
m các bi
ndãy c
m bi
n tr
 
ng
i
n t
, c
m bi
n t
n s
vô tuy
n, c
m bi
n quang
i
n và h
ng ngo
i,laser radar và c
m bi
n

nh v
d
n
 
ng.Các ti
n b
trong l
  
nh v
c thi
t k
c
m bi
n, v
t li
u cho phép gi
m kích th
 
c, tr
ngl
 
ng và chi phí s
n xu
t c
m bi
n

ng th
 
i t
ng kh
n
ng ho
t

ng và

chính xác. Trongt
 
ng lai g
n, m
ng c
m bi
n không dây s
có th
tích h
 
p hàng tri
u c
m bi
n vào h
th
ng

c
i thi
n ch
t l
 
ng và th
 
i gian s
ng.Công ngh
 
i
u khi
n và c
m bi
n có ti
m n
ng l
 
n, không ch
trong khoa h
c nghiên c
u quan tr
ng h
 
n chúng
 
c s
d
!
ng r
ng rãi trong các
ng d
!
ng liên quan

n v
o v
các công trình tr
ng y
u, ch
m sóc s
c kh
"
e, b
o v
môi tr
 
ng n
ng l
 
ng, antoàn th
c ph
#
m, s
n xu
t, nâng cao ch
t l
 
ng cu
c s
ng và kinh t
…V
 
i m
!
c tiêu gi
m giáthành và t
ng hi
u qu
trong công nghi
p và th
 
ng m
i, m
ng c
m bi
n không dây s
mang

n s
ti
n nghi và các
ng d
!
ng thi
t th
c nâng cao ch
t l
 
ng cu
c s
ng cho con ng
 
i.Trong n
i dung tài li
u này, trình bày v
các k
thu
t xây d
ng m
ng c
m bi
n khôngdây, các giao th
c

thi
t k
t
$
 
 
n gi
n

n ph
c t
p. Bên c
nh
ó là các
ng d
!
n ph
%
bi
ncó nhi
u ti
m n
ng
ng d
!
ng trong th
c t
. M
t cái nhìn t
%
ng quan v
công ngh
m
ng c
mbi
n không dây.Em xin chân thành c
m
 
n s
h
 
ng d
n nhi
t tình c
a th
y
 Lê Nh
t Th
ng
, s
g
 
im
và góp ý c
a th
y
ã h
'
tr
 
r
t nhi
u

em có th
hoàn thành

tài này.
 
Chuyên

k
  
thu
 t chuy
 
 n m
 ch TS : Lê Nh
 t Th
 ng
 
tài :
  
 nh tuy
 
 n trong m
 ng c
 m bi
 
 n vô tuy
 
 n
2
Các thu
 t ng
 
vi
 
 t t
 t
T
 
vi
tt
tNgh
  
a ti
ng Anh Ngh
  
a ti
ng Vi
t
BTS Base Transeeiver Station Tr
m thu phát c
 
s
 CDMA Code Division Multiple Access
(
a truy c
p phân chia theo mãCID Cluster Identity xác nh
n ClusterFDMA Frequency Division Multiple Access
(
a truy c
p phân chia theo t
n s
 GBR Gradient based Routing
(
nh tuy
n d
a trên GradientGAF Geographic adaptive fidelity Truy
n thông tin trung th
c d
a vào v
 trí GEAR Geographic and Energy Aware Routing
(
nh tuy
n v
v
trí và n
ng l
 
ngHbH Hop-by- Hop Truy
n t
$
ng b
 
cHPAR Hierarchical Power-aware Routing
(
nh tuy
n phân c
p v
 
i nh
n th
c v
 n
ng l
 
ngIEEE Ínstitute of Electrical and Electronic Engineers Vi
n k
thu
t
i
n và
i
n t
 IrisNet Internet-Scale Resource-Intensive Sensor NetworksServicesD
ch v
!
m
ng c
m bi
n tài nguyên l
 
nm
c liên m
ngITU International Telecommunication Union Liên minh vi
n thông qu
c t
 LAN Local Area Network M
ng n
i b
 LEACHLow- Energy Adaptive Clustering H
earchy C
u trúc phân b
c t
 
ng thíchMCFA Minium Cost Forwarding Algorithm Thu
t toán chuy
n ti
p chi phí t
ithi
uMNETs Mobile ad hoc Network M
ng ad h
c di

ngMIB Managenment Information Base C
 
s
thông tin qu
n lýMiLAN Middle ware Linking Application and Network Ph
n m
m liên k
t
ng d
!
ng và m
ngNAV Network Allocation Vector Vector phân ph
i m
ngNMS Network Management System H
th
ng qu
n lý m
ngOS Operating System H
 
i
u hànhPAN Personal Area Network M
ng cá nhânPEGASISPower-efficient Gathering in Sensor InformationSystemT
p trung hi
u su
t trong m
ng c
mbi
nQoS Quality of Service Ch
t l
 
ng d
ch v
!
 SPIN Sensor Protocols for Information via Negotiation Giao th
c thông tin c
m bi
n dàn x
pSOP Self-organizing Protocol Giao th
c t
t
oSAR Sensor Aggregrates Routing
(
nh tuy
n t
%
ng h
 
p b
c
m bi
nTEEN Threshold-sensitive Energy Efficient Protocols Giao th
c ti
t ki
m n
ng l
 
ng quacác ng
) 
ngVGA Virtual Grid Architecture Routing
(
nh tuy
n v
 
i c
u trúc m
ng l
 
i
oWSNs Wireless Sensor Networks M
ng c
m bi
n không dâyZDO ZigBee Device Object
(
i t
 
ng thi
t b
ZigBee
 
Chuyên

k
  
thu
 t chuy
 
 n m
 ch TS : Lê Nh
 t Th
 ng
 
tài :
  
 nh tuy
 
 n trong m
 ng c
 m bi
 
 n vô tuy
 
 n
3
 Danh m
 c các b
 ng
B
ng 1.1: Phân lo
i các Node theo
*
c
i
mB
ng 2.1 : So sánh gi
a SPIN, LEACH và Truy
n tin tr
c ti
pB
ng 2.2: C
u trúc v
 
i c
u trúc liên k
t

nh tuy
nB
ng 2.3: Tóm t
+
t các giao th
c
 Danh m
 c các hình v
 
 
Hình 1.1: Mô hình m
ng c
m bi
n thông th
 
ngHình 1.2: Các thành ph
n trong m
t NodeHình 1.3: S
phát tri
n công ngh
ch
t
o c
m bi
n
 
Hình 1.4: D
ng 1 WSNs, liên k
t multipoint- to- point, multihop dùng

nh tuy
n

ngHình 1.5: D
ng 2 WSNs liên k
t point-to-point, Star

nh tuy
n t
  
nhHình 1.6: Các node theo mô hình h
 
p tác và b
t h
 
p tácHình 1.7:
ng d
!
ng WSNs trong an ninh qu
c gia và lu
t phápHình 1.8:
ng d
!
ng c
m bi
n trong quân s
 Hình 1.9: H
th
ng c
m bi
n trên các
 
ng cao t
cHình 1.10: Th
 
i gian ho
t

ng Pin trong Bluetooth(BT) và ZigBeeHình 1.11: Các
ng d
!
ng
i
u khi
nHình 1.12:
(
i
u khi
n ánh sáng trong phòngHình 1.13: Các
ng d
!
ng trong công nghi
pHình 1.14: Các
ng d
!
ng trong y khoaHình 2.1: Phân lo
i

nh tuy
n trong m
ng c
m bi
n vô tuy
nHình 2.2: M
t s
ví d
!
v
s
khu
ch tán c
a m
ng c
m bi
nHình 2.3: Hai mô hình s
d
!
ng trong ki
m

nh tuy
n trung tâmHình 2.4: Dòng th
 
i gian cho các ho
t

ng c
a a) ATEEN, b) APEENHình 2.5: Vùng m
ng
ng d
!
ngHình 2.6: Ví d
!
c
a vùng trong m
ng c
m bi
n

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->