Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kroki Perspektif Ve Yapim Resmi

Kroki Perspektif Ve Yapim Resmi

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by 61zephyr61

More info:

Published by: 61zephyr61 on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
MAK
İ
NE TEKNOLOJ
İ
S
İ
 KROK
İ
, PERSPEKT
İ
F VE YAPIM RESM
İ
 
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
iiIKLAMALAR.................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
....................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1...................................................................................31. KROK
İ
Ç
İ
ZMEK...............................................................................................31.1. Krokinin Tan
ı
m
ı
ve Önemi..........................................................................31.2. Kroki Çe
ş
itleri.............................................................................................31.3. Kroki Çiziminde Kullan
ı
lan Gereçler..........................................................41.4. Krokide Ölçek.............................................................................................51.5. Kroki Çal
ış
mas
ı
nda Kullan
ı
lan Çizginin Özellikleri....................................51.6. Kroki Çizim Yöntemleri..............................................................................61.6.1. Düz Çizgi Çizim Yöntemi.....................................................................61.6.2. Daire Çizim Yöntemleri........................................................................61.6.2.1. Kare Yöntemiyle Daire Çizimi.......................................................61.6.2.2. Eksen Çizgileri Yöntemiyle Daire Çizimi......................................71.6.2.3. Ka
ğı
t Yöntemiyle Daire Çizimi......................................................71.6.3. Yay Çizim Yöntemleri (Radüslerin Çizilmesi)..................................71.6.3.1. Kare Yöntemiyle Yay Çizimi.........................................................71.6.3.2. Dik Do
ğ
rular Yöntemiyle Yay Çizimi............................................81.6.3.3. Aç
ı
Yöntemiyle Yay Çizimi...........................................................81.6.4. Elips Çizim Yöntemleri........................................................................81.6.4.1. Eksen Çizgileri Yöntemiyle Elips Çizimi.......................................81.6.4.2. Dikdörtgen Yöntemiyle Elips Çizimi.............................................81.6.4.3. Paralel Kenar Yöntemiyle Elips Çizimi..........................................91.7. Kroki Çiziminde
İş
lem S
ı
ras
ı
...................................................................91.7.1. Dik
İ
zdü
ş
üm Krokisi
İ
çin
İş
lem S
ı
ras
ı
..................................................91.7.2. Perspektif (Üç Boyutlu) Görünü
ş
Krokisi
İ
çin
İş
lem S
ı
ras
ı
.................11UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
.............................................................................13ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...................................................................15PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.............................................................17Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2.................................................................................192. PERSPEKT
İ
F RES
İ
M Ç
İ
ZMEK......................................................................192.1. Perspektif Resmin Tan
ı
m
ı
ve Önemi.........................................................192.2. Perspektif Resmin Çe
ş
itleri.......................................................................192.2.1 Aksonometrik Perspektif.....................................................................202.2.1.1.
İ
zometrik Perspektif....................................................................202.2.1.2.
İ
zometrik Perspektif Resim Çizim Kurallar
ı
................................212.2.1.3. Dimetrik Perspektif......................................................................242.2.1.4. Dimetrik Perspektif Resim Çizim Kurallar
ı
..................................242.2.2. E
ğ
ik Perspektif...................................................................................272.2.2.1. Kavaliyer Perspektif.....................................................................272.2.2.2. Kabinet Perspektif........................................................................27
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->