Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Surat Dan Brosur JPA Pelawaan Kemudahan Hadiah Latihan Sesi 2013

Surat Dan Brosur JPA Pelawaan Kemudahan Hadiah Latihan Sesi 2013

Ratings:
(0)
|Views: 182|Likes:
Published by mal887

More info:

Published by: mal887 on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2015

pdf

text

original

 
MALAYSIA
~
.JPA
JABATANPERKHIDMATANAWAMMALAYSIABAHAGIANPEMBANGUNANMODALINSAN
Aras3-6,BlokCl,KompleksCPusatPentadbiranKerajaanPersekutuan62510W.P.
PUTRAJAYA
Tel.:03-88853000
Faks:
03-88892176
PemenangAnugerahPerdanaTeknologiMaklumat2006
Ruj.KamiTarikhJPA(I)S.175/22/1Kit.5(18)9April2012Ketua-KetuaJabatan/PerkhidmatanPersekutuanKetua-KetuaSetiausahaKementerianSetiausaha-SetiausahaKerajaanNegeriKetua-KetuaBadanBerkanundanPihakBerkuasaTempatanYBhg.TanSrilPuanSriiDatuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan,PELAWAANKEMUDAHANHADIAHLATIHANPERSEKUTUANSESI2013UNTUKPEGAWAIPENGURUSANDANPROFESIONAlBAGIMENGIKUTIPENGAJ1ANDIPERINGKATSARJANADANKEDOKTORAN(Ph.D)Denganhormatnyasayamerujukkepadaperkaradiatas.2.SukacitaJabatan
In!
mempelawapihakYBhg.TanSri/PuanSri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puanuntukmengemukakanpencalonandarikalanganpegawai-pegawaiKumpulanPengurusandanProfesionaldiKementerian/Jabatan/AgensiYBhg.TanSri/PuanSriiDatuk/Dato'/Datin/Tuan/PuanuntukmemohonkemudahanpenajaanHadiahLatihanPersekutuan(HLP)Sesi2013bagimengikutipengajiandiperingkatSarjanadanKedoktoran(Ph.D).3.PelawaaninitidakmeliputiKementerian/Jabatan/AgensiyangmernpunyaiperuntukanuntukmengendalikankursusPascaljazahatauagensiyangmempunyaibadanpenajayanglain.AntaraKementerian/Jabatan/AgensiyangdimaksudkanialahKementerianPelajaranMalaysia(bagiPegawaiPerkhidrnatanPendidikan),KementerianPertahananMalaysIa(bagiPegawaiPeTKllidmatanAngkatanTertteraMalaysia),KementerianKesihatanMalaysia(bagiPegawaiPerkhidmatanPerubatan&Kesihatan),KernenterianPengajianTinggiMalaysia(bagiPensyarahUniversitidanPegawaiPendidikanPengajianTinggi)danAgensilBadanBerkanunyangtelahdiswastakanIdikorporatkanldiasingkansistemsaraannya.
.
~
~~)4r(}~
k~U.9v1~'~_._TTf
L~
r
~ll)_'"
A
(Silacatatkanrujukan
labatan
ini
apa~np.8h
/'-'l
~/lJ,{
"JPAPEERAJUPERUBAHANPERKHIDMATAA'"
"I
11...
.i
 
4.BagipermohonanHLPsesikaliini,urusan
temuduga
untukcalon-calon
PerkhidmatanGunasamadanBukanGunasamadiperingkatpenqajianKedoktoran(Ph.D)danSarjanaakandikendalikansepenuhnyaolehBahagianPembangunanModalInsan
(8MI),JPA.Penawarandibukamengikuttarikh-tarikhberasaskanperkhidmatan-perkhidmatanberikut:
Bil
PERKARATARIKH9April2012
1
Permohonansecaradalamtaliansehingga30April2012TarikhtutuppencalonandaripadaKetuaJabatan2
I
KetuaPerkhidmatan
-
PegawaiPerkhidmatanGunasama7Mei2012
-
PegawaiPerkhidmatanBukanGunasama14Mei2012Semakanpanggilankesesitemudugamelalui
3
portalJPA
\{'/\II/VI!
jQ_
a.gov.m
V
atau25-27Jun2012
---_
.....
_-
~
_.-
.......
-
htto:l/esiiav2.jpa.qov.mv
4
SemakankeputusanmelaluiportalJPA16Ogos2012www·i!2a.gov.rn'iataublt!2:1lesHav2.jpa.qQ\/.my5.Butir-butirsyaratdankriteria,tatacarapermohonandantanggungjawabKetuaJabatan/KetuaPerkhidmatanadalahsepertidi
lAMPIRAN
berkaitan.KerjasamayangdiberikanolehpihakYBhg.TanSrilPuanSri/Datuk/Dato'/Oatin/Tuan/Puandidahuluidenganucapanterimakasih.Sekian.
'.
"BERKHIDMATUNTUKNEGARA"Sayayangmenurutperintah,
(DATO'~JUDlNBINDON)
PengarahBahagianPembangunanModallnsanb.p.KetuaPengarahPerkhidmatanAwam
MALAYSIA
 
LAMPIRAN1TAWARANHADIAHlATIHANPERSEKUTUANBAG!PEGAWAIPERKHIDMATANGUNASAMAUNTUKMENGIKUTIPENGAJIANPERINGKATSARJANADANKEDOKTORAN(Ph.D)SESI2013PegawaiPerkhidmatanGunasarnabermaksudperkhidmatanyangKetuaPerkhidmatannyaialahKetuaPengarahPerkhidmatanAwam(KPPA).SkimperkhidmatanyangterlibatialahPegawaiTadbirdanDiplornatik,PegawaiTeknoloqiMaklumat,PegawaiLatihanVokasionaldanPegawaiPsikoloqi.1.SyaratUmumPegawai-pegawaihendaklahmempunyaipengetahuan,kemahiran,pengalaman,minatdanperwatakan/sikapyangsesuaibagimenentukankejayaandalarnpengajiandanseterusnyaberupayamemberisumbangankearahmeningkatkankeberkesananperkhidmatandanorganisasi.PegawaijugahendaklahmempunyaikelayakanljazahPertamayangdiiktirafataukelayakanyangsetarafdengannya.
2.SyaratKhusus
i)PegawaiKerajaanKumpulanPenqurusandan
Profesionat
yangsedangberkhidmatdalamperkhidmatantetap;
ii)
Pegawaiberumurtidakrnelebihi43tahunbagipengajianperingkatKodoktoran(Ph.D)dan45tahunbagipengajianperingkatSarjanapada1.Januarl2013;iii)Pegawaihendaklahtelahberkhidmatsekuranqkuranqnyaselarna3tahun(lantikanselewat-lewatnya1.Januari2009)padatarikhtutuppermohonan;
iv)Telahdisahkandalamskimperkhidmatanterkinipadatarikhtutup
permohonan;v)MencapairnarkahLaporanNilaianPrestasiTahunan(LNPT)purata85%ke
atasbagitempohgenap3tahun
skimperkhidmatanterkiniberturut-turut(2008,2009
&
2010
atau
2009,2010
&
2011).PenilaiansetahunLNPTgenap12bulan;vi)Memilikisyaratkelayakanakademiksepertiberikut-
TempohMinimumPeringkatKelulusanPNGKatausetaraf
PenqalarnanBekerjadiPenqajian
-PerTngKatf5&P
I
I
(pada1.Januari2012)
I
2.00-2.4910tahunSarjana2.50-2.99
b
tahun3.00dankeatas3tahunPh.Dl.ulusPeringkatSarjana3tahun

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->