Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HJ

HJ

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Mirnesa Komarica

More info:

Published by: Mirnesa Komarica on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2014

pdf

text

original

 
Ekonomski fakultet u SarajevuPredmet: „Računovodstvo“VJEŽBEZadatak 1.
 Na osnovu stanja računa glavne knjige u dd «HJ» na dan 01.01.2008. g. sastaviti bilans stanja pofunkcionalnom principu.Stanja računa glavne knjige na dan 01.01.2008. g.:1. Oprema 111.0002. Zemljište 28.0003. Unaprijed naplaćeni prihod za zakupninu za 2 god. 12.0004. Zalihe gotovih proizvoda (1.000 kom po 20 KM)20.0005. Zalihe sitnog inventara 4.0006. Obračunati a neplaćeni troškovi el. energije za XII/07 4.0007. Obračunati a neplaćeni troškovi telecom usluga XII/07 1.0008. Dionička premija11.0009. Primljene mjenice 5.00010. Obaveze prema državi za porez na dobit 4.00011. Zalihe materijala 100.0002.000 kom. mat «a» x 15 = 30.0007.000 kom. mat «b» x 10 = 70.00012. Žiro račun 120.00013. Blagajna 2.00014. Revalorizacione rezerve15.00015. Osnovni kapital 260.00016. Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 12 mjeseci12.00017. Obaveze prema dobavljaču «ALFA»20.00018. Zalihe robe20.00019. Kratk. ulag. u vr. papire – dionice dd «XX»(100 kom po 110 KM)11.00020. Obaveze po primljenom dugoročnom kreditu25.00021. Građevine 110.00022. Zalihe rezervnih dijelova 8.00023. Obaveze prema zaposlenim18.00024. Potraživanja po osnovu datih kratk. robnih kredita12.00025. Ispravka vrijednosti opreme 70.00026. Rezerve - zakonske23.00027. Potraživanje od kupca «BETA»12.00028. Licence24.00029. Ispravka vrijednosti građevine 55.00030. Akumulirana dobit (gubitak) ?U toku mjeseca januara 2008 g. nastale su sljedeće poslovne promjene koje treba proknjižiti i kroz dnevnik i kroz glavnu knjigu: Napomena: Materijal se evidentira po stvarnim cijenama.
1.
Kupljeno je 4.000 kom. materijala «a» i 3.000 kom. materijala «b» od dobavljača «ALFA».Faktura za nabavljeni materijal nije stigla, ali smo na račun dobavljača uplatili 50.000 KM (staridug i avans za novonabavljenu količinu). Faktura za prevoz materijala stigla je i iznosi 1.000 KM plus PDV 17%. Faktura za prevoz je izmirena sa žiro računa, a troškovi istovara materijala su uiznosu od 800 KM plus PDV 17%. Zavisne troškove nabavke rasporediti po količini.
Materijal jeuskladišten na račun zalihe materijala po uobičajenim cijenama
iz ranijih nabavki od istogdobavljača,
i to materijal «a» po 14,40 KM/kom, a materijal «b» po 10,60 KM/kom.
 
2.
Izvršiti revalorizaciju stalnih sredstava po stopi od 14% na osnovu izvještaja Zavoda za statistiku ogodišnjoj stopi inflacije.
3.
Radniku N.N. dat je kredit na deset godina za rješavanje stambenog pitanja u iznosu 15.000 KM idodijeljena mu je donacija u zemljištu na kojem će izgraditi stambeni objekat (50% vrijednostizemljišta sa računa glavne knjige).
4.
Primili smo fakturu od «ALFA» za nabavljeni materijal iz prve poslovne promjene, i to po jediničnoj cijeni za materijal «a» 14 KM/kom plus PDv 17% i materijal «b» 9 KM/kom plus PDV17%.
5.
Izdato je u proizvodnju 5.000 kom. materijala «a» i 8.000 kom. materijala «b». Troškovematerijala evidentirati po metodu prosječnih cijena.
6.
Prodato je 600 komada gotovih proizvoda kupcu dd «BETA» uz razliku u cijeni (marža) od 25% iPDV 17%. Prevoz smo platili mi trećem pravnom licu u iznosu od 200 KM plus PDv 17%. DD«BETA» je uplatio kompletan dug.
7.
Zbog neodgovarajućeg kvaliteta vraćeno nam je 15 komada gotovih proizvoda koje smo prodalidd «BETA». Vraćene gotove proizvode smo zadržali na našem skladištu.
8.
Evidentirati naplatu cjelokupnog potraživanja po osnovu datih robnih kredita na taj način što smodobili 500 komada materija «a» i 500 komada materijala «b». Materijal «a» smo procijenili na14,20 KM/kom a materijal «b» po 9,60 KM/kom (voditi računa o PDV – u 17%).
9.
Kupljeno je drugo pravno lice za 55.000 KM. U svom knjigovodstvu to preduzeće je od ukupneimovine imalo jednu građevinu koju smo mi procijenili na iznos 60.000 KM, a od obavezaobavezu za uzeti dugoročni kredit u iznosu 20.000 KM.
10.
Kupljeno je 2.000 KM sitnog inventara i 3.000 KM rezervnih dijelova od istog dobavljača plusPDv 17%. Faktura za prevoz iznosi 450 KM plus PDv 17% i plaćena je. Sitan inventar jeuskladišten, a zatim je polovina ukupnih zaliha sitnog inventara izdata u upotrebu. Evidentiratiotpis sitnog inventara po 50%-noj indirektnoj metodi. Rezervni dijelovi su takođe uskladišteni isvi utrošeni za otklanjanje kvara na mašini koju je izvršilo treće pravno lice i fakturisalo nam iznos450 KM plus PDv 17%. Obaveza prema dobavljaču za sitan inventar izmirena je na taj način štosmo mu dali primljene mjenice.
11.
Obračunata nam je zatezna kamata na obaveze prema državi u procentu od 5% na ukupnu obavezu(bez obaveze za PDV).12.Izdato je u proizvodnju po 1.000 kom materijala «a» i «
13.
Prodato je i naplaćeno 85 dionica dd «XX» po cijeni od 85 KM za jednu dionicu, i za isti iznoskupljeno 100 dionica dd «YY».
14.
Potpisan je ugovor sa građevinskim preduzećem o izgradnji poslovnog objekta na našem(preostalom) građevinskom zemljištu. Kao avans za izvođenje radova građevinskom preduzećusmo platili 5.000 KM. Stigla je i prva privremena situacija na iznos od 8.000 KM plus PDV 17%.Ista je izmirena.
15.
U svrhe reklame, podijeljeno je budućim kupcima 10 kom. gotovih proizvoda, na koje moramoobračunati i 17% poreza, te je plaćena godišnja reklama lokalnoj TV stanici u iznosu od 200 KM plus PDV 17%.
16.
Evidentirati troškove plata ako su bruto plate 28.000 KM, a obaveze prema državi za poreze idoprinose 12.000 KM. Izmiriti sve obaveze prema radnicima i prema državi vodeći računa i oneplaćenim obavezama iz prethodnih perioda. U slučaju potrebe podići kratkoročni kredit.
17.
Dobili smo i drugu privremenu situaciju za izgradnju poslovnog objekta na iznos 25.000 KM plusPDV 17% koja je izmirena iz odobrenog kredita koji iznosi 40.000 KM. Kredit nismo primili nažiro račun.
18.
Izmirene su ukupne obaveze prema dobavljačima. U slučaju potrebe podići kratkoročni kredit.
19.
Obračunati troškove amortizacije na opremu po funkcionalnoj metodi ako se zna da je instalisanikapacitet opreme 125.000 kom., a u ovom obračunskom periodu proizvedeno 1.000 kom.Amortizaciju građevina obračunati po jedinstvenoj stopi na godišnjem nivou od 1,5 %. Stopa zanematerijalna sredstva je 10% na godišnjem nivou.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->