Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makroekonomija testtt

Makroekonomija testtt

Ratings: (0)|Views: 310|Likes:
Published by Mirnesa Komarica

More info:

Published by: Mirnesa Komarica on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2015

pdf

text

original

 
Inflacija je ...2. Multiplikator je ...3. Diskontna stopa je ...4. Frikciona nezaposlenost je ...5. Devizni kurs je ...6. Stagflacija predstavlja odsustvo stagnacije i deflacije u nacionalnoj privredi. NE7. Kovani novac spada u monetarni
agregat M2 (novac u širem smislu). (da)
 
8. Dodana vrijednost je razlika izmeĎu vrijednosti proizvodnje i meĎufazne potrošnje. (da)
 
9. GDP jaz je razlika izmeĎu nominalnog i realnog GDP
-a. (ne)10. Stopa obavezne rezerve je stopa rezervi u banci koje ona mora plasirati kao depozite drugimbankama radi efekata multiplikacije depozita. NE11. Funkcija agregatne ponude je pozitivnog nagiba u kratkom roku zbog
a) rastućih troškova
 
b) mogućnosti visoke nezaposlenosti
 
c) nejednake kratkoročne distribucije
visokih cijena outputa i niskih cijena inputa
d) ničeg što je gore navedeno
 
12. Koja od navedenih stavki nije u kategoriji kao ostale, s obzirom na svrhu računanja nacionalnog
dohotkaa) korporacijski profit
b) neto plaćanja kamata od strane preduzeća
 c) dohodak u vidu najamnina
d) drţavna transferna plaćanja
 
e) nadnice i plaće
 
13. Granična sklonost potrošnji je
 
a) omjer ukupne potrošnje prema ukupnom dohotku na bilo kojem nivou
 
b) promjena izdataka za potrošnju prouzrokovana promjenom dohotka
 c) omje
r promjene potrošnje prema promjeni dohotka na bilo kojem nivou
 
d) ništa od gore navedenog
 14. Inercijska inflacija
a) moţe se obično dovesti u vezu s nekom vrstom šoka cijena na strani ponude
 
b) moţe se obično dovesti u vezu s nekom vrstom povećanja agregatne traţnje
 
c) odrţava očekivanu stopu inflacije kojoj su se prilagodile glavne institucije privrede
 
15. Krivulja investicijske potraţnje
 
a) je sličnih svojstava kao i krivulja potraţnje za novcem jer kod obiju visoke kamatne stope smanjujupotraţnju
 
b) predstavljaju vrlo precizno ucrtavanje odnosa izmeĎu realne kamatne stope i traţene količine
 
c) negativnog je nagiba zbog toga što visoke realne kamatne stope uzrokuju odbacivanje graničnih
investicionih projekata
d) je vitalna spona izmeĎu promjene po
nude novca i nominalnog GDP-ae) opisana je svim gornjim
16. Deflacija predstavlja povećanje kupovne moći novca.
 17. Automatski stabilizatori su , .
 
 
18. Porezni multiplikator je manji od multiplikatora potrošnje za faktor MPS .
 19. Determinante kamatne stope su , , , .
20. Kada raste kamatna stopa, transakcijska potraţnja za novcem se smanjuje .
 
21. Šok ponude (staglacija)
 22. Restriktivna monetarna politika
23. Funkcija štednje i model investicijskog multiplikatora
 24. Ukupna vrijednost proizvodnje u jednoj nacionalnoj privredi u toku 1997. godine je iznosila 2 000
novčanih jedinica, a u 1998. godini 2 350 novčanih jedinica. Ako je cijena po kojoj je vršen obračun u1997. godini 2 novčane jedinice, a u 1998. godini 2,1 novčanih jedinica
 
izračunati:
 a) realni GDP u 1997. i 1998.b) stopu rasta nominalnog i realnog GDP-
a u 1998. poredeći sa 1997.
 
c) rezultat pod b) kvalitativno obrazloţiti
 
25. Ukupne investicije u jednoj nacionalnoj privredi su porasle sa 300 na 400 novčanih jedinica. Ak 
o
 je granična sklonost potrošnji MPC = 0,75 izračunati:
 
a) graničnu sklonost potrošnji MPC i kvantitaivno obrazloţiti rezultat
 b) multiplikatorc) promjenu proizvodnje kao rezultat porasta investicija (efekat multiplikacije)* mislim da u postavci zadatka
nije dobar tekst: valjda treba granična sklonost štednji MPS, ali takopiše...
 GRUPA A:1. Politika dohotka je...2. Trgovinski bilans je...3. Radna snaga je...4. Relativna komperativna prednost je...5. Realna kamatna stopa je...6. Obiljezja recesije kao faze konjukturnog ciklusa uglavnom se ogledaju u:a) padu ukupne investicione traznjeb) padu ukupne proizvodnje u zemljic) rastu stope inflacijed) rastu zaposlenosti7. Filipsova kriva u kratkom roku prema Ratex-u je:a) vertikalnab) horizontalnac) ima opadajuci nagibd) ima nagib od 45 stepeni8. Granicna sklonost uvozu (MPM) je:a) jednaka 1 ako je uvoz nulab) ???c) ???d) ???9. Izdaci drzave za porodice nastradale u ratu ukljuceni su u obracun:a) GNP-a (bruto drustveni proizvod)b) GDP-a (bruto domaci proizvod)
 
c) NDP-a (neto domaci proizvod)d) ND-a (nacionalni dohodak)e) RD-a (raspolozivi dohodak)10. U diskrecione stabilizatore makroekonomske politike spadaju:a) promjene poreskih stopab) projekti zaposljavanja u javnom sektoruc) devalvacija domace valuted) deprecijacija domace valutee) osiguranje za slucaj nezaposlenostif) progresivno oporezivanje dohotka11. Ekspanzivna monetarna politika na trzistu novca? (grafik)12. Stagflacija ili sok ponude? (grafik)13. Od cega zavisi agregatna traznja u makroekonomiji - osnovne determinante?14. Navedite jedan primjer auromatske uspostave ravnoteze platnog bilansa?15. Odredivanje monetarne ponude i potraznje prema ''Kembridzskoj varijanti''?16. Kapitalni racun platnog bilansa - evidencija kapitalnih transakcija?GRUPA B:1. Engelovi zakoni su...2. Multiplikator novcane ponude je...3. GDP deflator je...4. Autonomna transakcija u platnom bilansu je...5. Sistem nacinalnih racuna je...6. Diskrecioni instrumenti makroekonomskih politika su:a) promjene poreskih stopab) plafoniranje platac) koristenje javne potrosnje u ekspanzivne namjened) revalvacija deviznog kursa domace valutee) sve navedeno7. Relativne komperativne prednosti formulisao je:a) Adam Smithb) John Maynard Keynesc) Shumpeterd) David Rikardoe) Paul Samuelson8. Prema Keynesovoj interpretaciji, kamatna stopa je:a) monetarni fenomenb) realni fenomenc) formira se na trzistu kapitalad) formira se na deviznom trzistu9. Obiljezja restriktivne monetarne politike su:a) pad ukupne investicione potraznjeb) pad ukupne proizvodnje u zemljic) rast stope inflacijed) rast nezaposlenostie) smanjenje GDP-af) sve navedeno10. Kapitalni racun kao dio platnog bilansa obuhvata sljedece transakcije:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Enida Mujanovic liked this
Zerina Balić liked this
Suada Ajdarpasic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->