Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5. točka dn. reda

5. točka dn. reda

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Prijedlog Zakona broj _____ 
 
KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O SUDOVIMAZagreb, prosinac 2006.
 
 2
 KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O SUDOVIMA
Članak 1.U Zakonu o sudovima („Narodne novine“, br. 150/05), u članku 74. stavak 2.iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: „Vježbeniku na sudu, državnomodvjetništvu, javnobilježničkom uredu ili odvjetničkom uredu staž nakon položenog pravosudnog ispita smatra se kao rad na drugim pravnim poslovima“.Članak 2.U članku 97. dodaje se stavak 3. koji glasi:"3) Suci koji su stupili na dužnost prije stupanja na snagu Zakona o sudovima(„Narodne novine“, br. 150/05), dužni su podnijeti izvješće o imovini u roku od 3 mjeseca oddana stupanja na snagu Zakona."Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.U stavku 4. iza riječi «iz stavka 1.» dodaju se riječi «i 4.»Članak 3.U članku 102. dodaje se novi stavak (4) koji glasi:„(4) Sudac može biti privremeno upućen na rad i bez svoje suglasnosti, u drugisud istog stupnja do 50 km udaljenosti od suda u kojem obnaša dužnost najduže na vrijeme oddvije godine.“Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.U novim stavcima 5. i 6. riječi „predsjednik zajedničkog neposredno višegsuda“ zamjenjuju se riječima „predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske“.Članak 4.U članku 105. stavku 1. iza riječi: „međunarodnim sudovima“ stavlja se zarez idodaju riječi: „ili za predsjednika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske“.Članak 5.U članku 113. stavak 3. riječ: „predloženim“ briše se.Članak 6.Članak 114. mijenja se i glasi:
 
 3
 „Članak 114.(1)
 
Predsjednik suda biti će razriješen dužnosti:1. kada se u postupku nadzora nad obavljanjem poslova sudske uprave utvrdenezakonitosti i nepravilnosti u obavljanju poslova sudske uprave a koje štete redovnom i pravilnom obavljanju poslova i funkcioniranju suda,2. kada propuštanjem nadzora ili neposredno krši propise o dodjeljivanju predmeta u rad,3. kada kršenjem propisa ili na drugi način povrijedi načelo neovisnosti suca usuđenju,4. kada ne podnese zahtjev za pokretanje postupka zbog počinjenog stegovnogdjela u zakonom predviđenim slučajevima,5. kada je svojim ponašanjem ili na drugi način nanio štetu ugledu suda ilisudačkoj dužnosti na drugi način,6. kada je privremeno udaljen sa sudačke dužnosti,7. kada mu prestane sudačka dužnost.(2) Predsjednik suda može i sam zatražiti razrješenje od dužnosti predsjednikasuda.“Članak 7.Članak 115. mijenja se i glasi:„(1) Prije donošenja odluke o razrješenju predsjednika suda iz razloganavedenih u članku 114. stavak 1. točka 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona, ministar pravosuđa zatražitće pisano izjašnjenje predsjednika suda.“Članak 8.U članku 116. stavak 1.iza riječi „da“ zarez i riječi „za vrijeme koje ne može biti duže od 6 mjeseci“ brišu se.Članak 9.U članku 131. dodaje se stavak 2. koji glasi:„(2) Odredbe ovog Zakona koje se odnose na suce, shodno se primjenjuju i nasuce porotnike, ako zakonom nije drukčije određeno.“Članak 10.U članku 133. stavku 2. iza riječi „Suce porotnike“ dodaju se riječi:„Vrhovnogsuda Republike Hrvatske i“.Članak 11.U članku 158. stavku 1. riječ: „natječaja“ zamjenjuje se riječju: „oglasa“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->