Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Nanopartículas modificadas en productos de consumo: Cómo entender un nuevo ingrediente

Nanopartículas modificadas en productos de consumo: Cómo entender un nuevo ingrediente

Ratings: (0)|Views: 274|Likes:
En octubre de 2010 el Consejo Nacional de Normas Orgánicas recomendó prohibir los nanomateriales modificados mediante ingeniería (en inglés, ENM) en los productos alimenticios que llevan
el codiciado distintivo de “Orgánico” del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.1 Si el Departamento adopta esta recomendación, los ENM se encontrarán en la misma categoría oficial de tabú que los organismos genéticamente modificados cuando de alimentos orgánicos se trata: las innovaciones que la nanotecnología permite, tales como los ingredientes para mejorar el sabor y la textura de los alimentos orgánicos, así como los envases para prolongar su vida útil quedarán fuera del menú.
En octubre de 2010 el Consejo Nacional de Normas Orgánicas recomendó prohibir los nanomateriales modificados mediante ingeniería (en inglés, ENM) en los productos alimenticios que llevan
el codiciado distintivo de “Orgánico” del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.1 Si el Departamento adopta esta recomendación, los ENM se encontrarán en la misma categoría oficial de tabú que los organismos genéticamente modificados cuando de alimentos orgánicos se trata: las innovaciones que la nanotecnología permite, tales como los ingredientes para mejorar el sabor y la textura de los alimentos orgánicos, así como los envases para prolongar su vida útil quedarán fuera del menú.

More info:

Published by: Environmental Health Perspectives on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
N
`tibimr
 
dc
 
rmgsd
 
mohicNtmg
;6
rmgsd qõhgibm dc oévib`  z`g. 34' n`. =' cncx`/jchxcx` dc 81=8
 
N`tibimr dc rmgsd mohicntmgcfq/rqo
rmgsd qõhgibm dc oévib`  z`g. 34' n`. =' cncx`/jchxcx` dc 81=8
;6
J`t`5 © Dmzid Jxcsnd/Kctty Iomkcr
 
;9
rmgsd qõhgibm dc oévib`  z`g. 34' n`. =' cncx`/jchxcx` dc 81=8
N
`tibimr
 
dc
 
rmgsd
 
mohicNtmg
 
% Qshgibmd` `xikinmgocntc cn
Cnzix`nocntmg Fcmgtf Qcxrqcbtizcr'
z`gsocn ==9' nõocx` 2' omxu` 81==' qíkinmr M=81/M=83.
;9
rmgsd qõhgibm dc oévib`  z`g. 34' n`. =' cncx`/jchxcx` dc 81=8
C
n `btshxc dc 81=1 cg B`nrce` Nmbi`nmg dcN`xomr @xkínibmr xcb`ocndò qx`fihix g`rnmn`omtcximgcr o`dibmd`r ocdimntc inkcnicxïm&cn inkgér' CNO) cn g`r qx`dsbt`r mgiocntibi`r }sc ggczmncg b`dibimd` dirtintiz` dc ‗@xkínib`‟ dcg Dcqmxtmocnt` dcMkxibsgtsxm dc Crtmd`r Snid`r.
=
Ri cg Dcqmxtmocnt` md`qtmcrtm xcb`ocndmbiòn' g`r CNO rc cnb`ntxmxín cn gm oirombmtck`xïm `bimg dc tmhõ }sc g`r `xkmniro`r kcnétibmocntco`dibmd`r bsmnd` dc mgiocnt`r `xkínib`r rc txmtm5 gmrinn`zmbi`ncr }sc gm nmn`tcbn`g`kïm qcxoitc' tmgcr b`o`g`r inkxcdicntcr qmxm oce`xmx cg rmh`x y gm tcvtsxm dc g`rmgiocnt`r `xkínib`r' mrï b`o` g`r cnzmrcr qmxm qx`g`nkmxrs zidm õtig }scdmxín scxm dcg ocnõ.Mntcr dc coitix rs xcb`ocndmbiòn' cg B`nrce` xcbihiòoigcr dc b`ocntmxi`r dcg qõhgib` y xomr dc qctibiòn mq`/ymnd` crtm qx`fihibiòn' y qxíbtibmocntc ninksn` cn b`ntxm.Ri hicn snm dcbiriòn `bimg q`dxïm tmxdmx mý`r' }sicncrmq`ymn gm xcb`ocndmbiòn b`nïmn cn }sc rcxí md`qtmdm yomxbmxí sn qxiocx fit` cn g` }sc rc xccxc mg mgbmnbc dccrtm nsczm tcbn`g`kïm q`tcnbimgocntc txmnr`xomd`xm cncg ocxbmd` crtmd`snidcnrc.G`r qx`dsbt`r }sc gm nmn`tcbn`g`kïm fm fcbf` q`ri/hgc crtín qx`gicxmnd` bmggmdmocntc cn g`r crtmntcr dc gmrticndmr dc Crtmd`r Snid`r qcrc m gmr qxcksntmr inrirtcntcrmbcxbm dc gm rcksxidmd dc gmr nmn`qmxtïbsgmr rintétibmr y g`rqx`dsbt`r }sc gmr b`nticncn. ‗\C_n nscrtx`r xckgmocnt`rr`hxc g`r mgiocnt`r y dc gm omy`xïm dc g`r qx`dsbt`r dcb`nrso`' n` ioqgcocntmo`r cg qxinbiqi` qxcbmst`xi`. G`rqx`dsbt`r cntxmn cn cg ocxbmd` mntcr dc }sc rcqmo`r rir`n ` n` xcmgocntc rcksx`r qmxm g`r rcxcr fsomn`r m gmxk`qgmu`‟' dibc Mgcvir Hmdcn/Omycx' mh`kmd` dc gm Mr`bimbiòndc B`nrsoid`xcr dc Qx`dsbt`r @xkínib`r' sn kxsq` dcmh`kmbïm }sc mrirtiò m gm xcsniòn y xcmgiuò snm bmoqmým qmxmqx`o`zcx gm qx`fihibiòn.
Sn cn`}sc qxcbmst`xi` dc g`r CNO cn g`r qx`dsbt`r dc b`nrso` q`dxïm qxczcnix snm xcqctibiòndc cqir`di`r qmrmd`r cn g`r }sc fsh` crbmrm rsqcxziriòn dc inn`zmbi`ncr }sïoibmr }sc qmxcbïmn rcxinzmgsmhgcr y }sc b`n cg ticoq` ggckmx`n m qx`z`bmx kxmndcr qx`hgcomr mohicntmgcr ` dc rmgsd.
Nmn`qmxtïbsgmr o`dijbmdmrcn qx`dsbt`r dc b`nrso`%
Bòo` cntcndcx sn nscz` inkxcdicntc
 
N
`tibimr
 
dc
 
rmgsd
 
mohicNtmg
61
rmgsd qõhgibm dc oévib`  z`g. 34' n`. =' cncx`/jchxcx` dc 81=8
Hmdcn/Omycx y `tx`r `hrcxzm/d`xcr qcxbihcn snm bgmxm jmgtm dcb`nbicnbim qõhgibm r`hxc g` b`osncr}sc rc crtín z`gzicnd` g`r CNO cncg ocxbmd`' y crqcxm }sc cg dchmtcr`hxc g`r qx`dsbt`r `xkínib`r cntxcg`r b`nrsoid`xcr mysdc m bmohimxcrt`. ‗G`r b`nrsoid`xcr n` rmhcnkxmn b`rm dc nmn`tcbn`g`kïm' y }siuígm qxiocxm zcu }sc `ikmn fmhgmx dccggm rcm bsmnd` rc cntcxcn dc }scg`r xckgmocnt`r r`hxc g`r qx`dsbt`r`xkínib`r zmn m qx`fihixgm‟' dibc.Gm @xkmniumbiòn Intcxnmbi`nmgdc Crtmndmxiumbiòn dcjinc sn nm/n`omtcximg b`o` sn omtcximg b`nbsmg}sicx diocnriòn cvtcxnm dccntxc = y =11 no.
8
&Qmxm jincr dc
b`oqmxmbiòn' sn gmocnt` d`hgc dc
MDN oidc sn`r 8 no dc crqcr`x).Gmr nmn`qmxtïbsgmr cn gmr }sc rc fmnbcntxmd` gm omy`xïm dc g`r crtsdi`rnmn`t`vib`gòkib`r xcmgiumd`r fmrtm gmjcbfm
2
r`n sn rshb`nesnt` dc nmn`/omtcximgcr. Cntxc gmr nmn`qmxtïbsgmrrc inbgsycn crtxsbtsxmr dc dizcxrmrj`xomr' q`x cecoqg`' g`r nmn`tsh`r'g`r nmn`bmhgcr' qsnt`r bsíntib`r yjsgcxcn`r. Tmohién rc cnbscntxmn dcomncxm nmtsxmg cn rsrtmnbimr tmgcrb`o` cg mixc' cg fso` y gm crqsomdcg omx' y rc bxcmn nmn`qmxtïbsgmr‗inbidcntmgcr‟ dsxmntc qx`bcr`rtmgcr b`o` gm b`ohsrtiòn y mg o`gcx' hmtix' b`nkcgmx y f`o`kcnciumx g`rmgiocnt`r. Gmr nmn`qmxtïbsgmr inbi/dcntmgcr y gmr }sc crtín qxcrcntcr dcomncxm nmtsxmg n` rc inbgsycx`n cn gmxcb`ocndmbiòn dc qx`fihix g`r CNOcoitidm q`x cg B`nrce` Nmbi`nmg dcCrtíndmxcr @xkínib`r.Gm nmn`tcbn`g`kïm' gm rïntcriry gm omniqsgmbiòn dcgihcxmdmr dcnmn`omtcximgcr' rc inibiò cn g`r mý`r=961. F`y cn dïm rc jmhxibmn oigcr dcCNO' cn sn bmgcid`rb`qi` dc rsrtmn/bimr' j`xomr y tmomý`r dirtint`r qmxmrs stigiumbiòn cn snm moqgim kmomdc qx`dsbt`r y qx`bcr`r indsrtxim/gcr }sc mqx`zcbfmn rsr n`zcd`rmrqx`qicdmdcr jïribmr' téxoibmr' òqti/bmr y hi`gòkibmr. Crtmr qx`qicdmdcrqscdcn crtmx dctcxoinmdmr q`x gmb`oq`ribiòn }sïoibm' cg tmomý` ` gmj`xom' gm crtxsbtsxm bxirtmginm' gm r`/gshigidmd ` gm mdfcriòn &gm jscxum }scomnticnc snid`r g`r b`oq`ncntcr dcgm nmn`qmxtïbsgm) dc g`r CNO' ` hicn'q`x gm }sïoibm' gm bmxkm ` cg íxcm dc
gm rsqcxbic.
2
G`r mnmgirtmr dc gm indsrtxim fmncrtmd` qx`n`rtibmnd` mzmnbcr }sc‗bmohimxín gmr xckgmr dcg esck`‟ b`o`xcrsgtmd` dc gm nmn`tcbn`g`kïm cn gmcncxkïm xcn`zmhgc' gmr b`oqstmd`xmr'gmr b`osnibmbi`ncr' gm gioqicum dcgm b`ntmoinmbiòn' gm mkxibsgtsxm' gmocdibinm y oír.
4
Gm x`qm' g`r gtx`r
r`gmxcr' g`r b`roétib`r' cg c}siq`dcq`xtiz`' gmr hmtcxïmr' cg cnzmrmd`dc g`r mgiocnt`r' g`r rsqgcocnt`rmgiocntibi`r y g`r b`oq`ncntcr cgcb/txònib`r r`n ròg` mgksn`r dc g`r mxtï/bsg`r }sc gm nmn`tcbn`g`kïm fm fcbf`q`rihgcr y }sc r`n stigiumd`r q`x g`rb`nrsoid`xcr cn Crtmd`r Snid`r.Rin cohmxk`' rsxkcn intcxx`/kmntcr xcrqcbt` m gm rcksxidmd dcgmr nmn`qmxtïbsgmr }sc mgksn`rdc crt`r qx`dsbt`r b`nticncn. Gmrn`zcd`rmr qx`qicdmdcr hi`gòkibmry jïribmr dc mgksn`r CNO qgmntcmnxct`r rinksgmxcr qmxm gm inzcrtikmbiòncvfmsrtizm r`hxc rs rcksxidmd' y g`rinzcrtikmd`xcr crtín txmhmemnd` qmxmmzcxiksmx }sé tmn dmýin`r qscdcn rcx
qmxm gmr qcxr`nmr' gm jmsnm' gm `xm y
cg ocdi` mohicntc. Cn b`oqmxmbiònb`n gmr qmxtïbsgmr dc omy`x tmomý`'gmr xcdsbidmr diocnri`ncr dc gmrnmn`qmxtïbsgmr ioqgibmn }sc g`rtceid`r qscdcn bmqtmxgmr b`n omy`xjmbigidmd. Tmohién qscdc dmxgcr snmbmqmbidmd q`b` b`oõn dc dcrqgmumx/rc cn cg bscxq`' inbgsr` dc cntxmx cngmr bégsgmr y cn g`r nõbgc`r dc értmr'mrï b`o` mtxmzcrmx gm qgmbcntm y gm hmxxcxm cntxc gm rmnkxc y cg bcxchx`'b`o` g` dcoscrtxmn g`r crtsdi`rxcmgiumd`r cn x`cd`xcr.
3':
 
N` rc fm mtxihsid` dcnitizm
/ocntc ninkõn bmr` dc cnjcxocdmdfsomnm ` dc oscxtc m g`r CNO.N` `hrtmntc' zmxi`r inzcrtikmd`xcry dcjcnr`xcr dc g`r b`nrsoid`xcr ydcg ocdi` mohicntc fmn mdzcxtid`}sc dchid` m gmr mhsndmntcr inbòk/nitmr rc fmbc ncbcrmxi` qx`bcdcx b`nbmstcgm' ri rc }sicxc czitmx xcqctix gmfirt`xim dcg mrhcrt`' dc g`r hijcnig`rq`gibg`xmd`r' dcg inrcbtibidm DDT ydc `txmr inn`zmbi`ncr }sc qmxcbïmnrcx zmgi`rmr bsmnd` jscx`n intx`ds/bidmr' bixbsgmx`n b`n crbmrm zikigmnbimy jinmgocntc ggckmx`n m qx`z`bmxioq`xtmntcr qx`hgcomr mohicntmgcr` dc rmgsd.
°]sé fmy cn g`r crtmntcrdc gmr ticndmr0
Cn 811;' gm Jsndmbiòn Nmbi`nmg qmxmgmr Bicnbimr bmgbsgò }sc cn Crtmd`rSnid`r rc zcndïmn mnsmgocntc ;1oig oigg`ncr dc dògmxcr cn qx`dsb/t`r }sc gm nmn`tcbn`g`kïm fm fcbf`q`rihgcr' y rc qxczé }sc crm bijxm rcinbxcocntc dc omncxm cvqg`rizm.
;
Rincohmxk`' n` ricoqxc cr jíbig dctcx/oinmx cvmbtmocntc bsígcr qx`dsbt`rb`nticncn CNO.Mbtsmgocntc n` rc cvikc m g`rjmhxibmntcr }sc inj`xocn r`hxc cgsr` dc CNO cvbcqt` bsmnd` rc txmtmdc nmn`tsh`r dc bmxh`n` dc qmxcdcrrioqgcr ` oõgtiqgcr' qmxm g`r bsmgcr gmMkcnbim dc Qx`tcbbiòn mg Mohicntc dcCrtmd`r Snid`r &CQM) crtmhgcbiò n`x/
omr dc ‗nscz` sr` riknibmtiz`‟
6
cnrcqticohxc dc 81=1.
9
@txm cvbcqbiònq`tcnbimg cr cg sr` dc inkxcdicntcrn`zcd`r`r cn g`r mgiocnt`r y cn cgcnzmrmd` dc oiro`r' qx`dsbid`r oc/dimntc gm nmn`tcbn`g`kïm. Rc txmtm dccnzmrcr y mgiocnt`r qmxm g`r bsmgcr'rckõn Rchmrtimn Bimnbi' z`bcx` dc gmMdoinirtxmbiòn dc Mgiocnt`r y Oc/dibmocnt`r dc Crtmd`r Snid`r &JDM)‗cr osy qx`hmhgc }sc rc xc}sixicxmmqx`hmbiòn qxczimocntc m rs intx`/dsbbiòn cn cg ocxbmd`‟. N` `hrtmntc'sn inj`xoc qxcrcntmd` cg mý` qmrmd`
q`x gm @binm dc Xcrq`nrmhigidmdcr
dcg K`hicxn` dc Crtmd`r Snid`r b`n/bgsïm }sc ‗cg cnj`}sc dc gm JDM r`hxcgm xckgmocntmbiòn dc gm nmn`tcbn`g`/kïm qcxoitc }sc g`r nmn`omtcximgcr
o`dibmd`r q`x inkcnicxïm cntxcn cng`r mgiocnt`r b`o` rsrtmnbimr KXMR

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
reparardiscoduro added this note
Good thanks
1 thousand reads
1 hundred reads
martin38 liked this
LChNoir liked this
Alex Galarza liked this
MISSLOLAMORA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->