Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6yeutocanbantrongbocucanh

6yeutocanbantrongbocucanh

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by tml3nr

More info:

Published by: tml3nr on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
6 y
ế
u t
c
ă
n b
n trong b
c
c
nh 
 N
ế
u nh
ư
v
tranh là ho
s
 
đư
a d
n vào khung toan tr 
ng nh
ng nét c
 
để
t
o ran
i dung và b
c
c c
a nó thì trong nhi
ế
 p
nh, ng
ườ 
i ta làm công vi
c ng
ượ 
c l
i.Trong b
c
c
nh, có 6 chu
n m
c
để
b
n d
a vào, nh
ư
ng
để
các t
m
nh có h
n, thuhút và tránh nhàm chán r 
t c
n t
ớ 
i s
v
n d
ng linh ho
t.C
h
i ho
và nhi
ế
 p
nh
đề
u là ngh
thu
t truy
n t
i thông tin th
giác và ch
us
chi ph
i c
a nh
ng nguyên lý c
ă
n b
n v
c
m nh
n th
c th
b
ng ánh sáng. Nh
ư
ngn
ế
u h
i ho
là ngh
thu
t t
ng h
ợ 
 p thì nhi
ế
 p
nh là k 
thu
t phân tích. Khi v
tranh,ho
s
 
đư
a d
n vào khung toan tr 
ng nh
ng nét c
 
để
t
o ra n
i dung và b
c
c c
a nó. Nh
ư
ng trong nhi
ế
 p
nh, ng
ườ 
i ta làm công vi
c ng
ượ 
c l
i…V
ớ 
i b
i c
nh th
c có s
n n
i dung và b
c
c, tay máy ph
i thay
đổ
i góc nhìn,s
d
ng
ng kính wide hay tele, xoay tr 
ở 
khuôn hình
để
ch
n l
c nh
ng y
ế
u t
xâyd
ng lên b
c
nh. Tuy nhiên, dù là thêm vào hay b
ớ 
t
đ
i các m
ng kh
i trong khuônhình, c
h
i ho
và nhi
ế
 p
nh
đề
u h
ướ 
ng t
ớ 
i cách x
ế
 p
đặ
t hi
u qu
nh
t
để
th
hi
n n
idung các tác ph
m. Trong k 
ế
t qu
cu
i cùng,
ở 
m
c
độ
nào
đ
ó, c
tranh v
nhch
 p
đề
u
đượ 
c
đ
ánh giá b
ở 
i m
t chu
n m
c v
b
c
c.Khi
đ
ánh giá m
t b
c
nh, ng
ườ 
i ta xem xét nó trên nh
ng y
ế
u t
c
ă
n b
n v
 n
i dung, màu s
c, tr 
ng thái và hi
u
ng quang h
c. N
ế
u b
c
c
đượ 
c nh
n m
nhtrong khi các y
ế
u t
khác b
kho
m
ờ 
, b
n thân nó có th
là ch
 
đề
c
a nhi
ế
 p
nh.H
u h
ế
t các y
ế
u t
c
ă
n b
n này giúp truy
n t
i thông tin th
giác nh
ư
 
đ
i
m
đườ 
ng nét, hình d
ng, màu s
c, ch
t li
u b
m
t
độ
t
ươ 
ng ph
n
đề
u liên quan
đế
n
 
 b
c
c b
c
nh. Ng
ườ 
i ch
 p
nh d
a trên nh
ng nguyên t
c này
để
phát tri
n k 
n
ă
ngs
 p x
ế
 p các
đố
i t
ượ 
ng trong khuôn hình.
Tìm ra ti
ế
t t
u hay mô th
ứ 
c x
ế
p
đặ
t trong b
i c
nh
 
Đ
ó là k 
thu
t rút ra logic v
v
trí, s
x
ế
 p
đặ
t các v
t th
trong khuôn hình,ch
n
đượ 
c góc
đặ
t máy t
t nh
t ph
n ánh ti
ế
t t
t và mô th
c trên các v
t th
. K 
thu
tnày r 
t ph
d
ng
đố
i v
ớ 
i
nh ki
ế
n trúc, giao thông, dây chuy
n s
n xu
t… Vi
c pháthi
n logic x
ế
 p
đặ
t trong m
t b
i c
nh l
ớ 
n ph
thu
c r 
t nhi
u vào kh
n
ă
ng quan sát vàxâu chu
i c
a tay máy. Tuy nhiên, vi
c l
m d
ng ti
ế
t t
u, thi
ế
u suy ng
m và phân tíchs
d
n
đế
n nh
ng b
c
nh d
 p khuôn nhàm chán. Vi
c áp d
ng hi
u qu
b
c
c này ph
i
đ
i li
n v
ớ 
i các hi
u
ng ánh sáng, t
o bóng và góc
đặ
t máy khác th
ườ 
ng.d
, m
t hàng c
t tròn
đề
u t
ă
m t
 p sáng trong n
ng tr 
ư
a s
không th
 
đẹ
 p b
ng b
c
nh chúng
đứ
ng trong ánh sáng xiên th
 p h
ơ 
i l
ch ph
ươ 
ng
ng kính. Nh
ờ 
n
ng t
t ngang, bóng c
t s
 
đổ
dài t
o m
t hàng c
t n
a n
m d
ướ 
i
đấ
t, thân c
achúng s
 
đượ 
c “vê” tròn l
n vì hi
u
ng chuy
n sáng t
i. N
ế
u
đặ
t máy th
t th
 p d
ướ 
ichân hàng c
t v
ớ 
i
ng kính góc r 
ng,
đầ
u c
a chúng s
s
ch
m vào nhau và lao vútlên tr 
ờ 
i, r 
t thú v
. Nhi
u khi các ti
ế
t t
u l
i xu
t hi
n cùng hi
u
ng quang h
c và ch
 tác
độ
ng vào
ng kính
ở 
m
t góc nhìn nh
t
đị
nh, v
n
đề
là ph
i tìm tòi và sáng t
o.
Th
hi
n
đượ 
c kích c
ỡ 
v
t th
ho
c kho
ng cách
 
thu
t này giúp ng
ườ 
i xem
nh hình dung kích th
ướ 
c c
a v
t th
trong khuônhình. S
d
ng t
t phép so sánh chênh l
ch v
kích th
ướ 
c có th
nêu b
t
đượ 
c
độ
l
ớ 
nc
a
đố
i t
ượ 
ng trong b
c
nh. Ví d
, n
ế
u mu
n minh ho
 
độ
l
ớ 
n c
a m
t con voi nên
đặ
t chú sáo bé nh
ư
h
t g
o trên l
ư
ng nó. Ng
ượ 
c l
i, khi ch
 p macro m
t bông hoa nh
,
 
ng
ườ 
i ta nh
n m
nh m
c phóng
đạ
i c
a b
c
nh b
ng m
t chú ki
ế
n vàng l
ớ 
n nh
ư
conong chúa. V
t th
làm m
u so sánh nên thu
c lo
i hình
nh quen thu
c, d
hình dungkích th
ướ 
c nh
ư
con ng
ườ 
i, ôtô, que diêm, cái bút… Có th
d
dàng nh
n th
y hi
u qu
 c
a th
pháp so sánh khi xem nh
ng th
ướ 
c phim ho
t hình kinh
đ
i
n v
ng
ườ 
i kh
ngl
, tí hon. Tay máy khi
đứ
ng tr 
ướ 
c b
i c
nh hoành tráng hay v
t th
quá l
ớ 
n, anh ta d
  b
ng
ợ 
 p t
ớ 
i m
c quên m
t là c
n m
t v
t th
so sánh. K 
ế
t qu
là b
c
nh s
còn c
mxúc mà anh ta
đ
ã tr 
i nghi
m, m
i th
s
ch
gi
ng nh
ư
c
nh trên bàn hay nh
ng món
đồ
ch
ơ 
i c
a tr 
con.
T
o s
ứ 
c hút cho
đ
i
m nh
n c
a b
ứ 
c
nh
 Vùng tr 
ng tâm hay
đ
i
m nh
n c
a b
c
nh
đượ 
c th
hi
n b
ng k 
thu
t t
o
độ
 t
ươ 
ng ph
n, hay
đườ 
ng d
n h
ướ 
ng. Theo nguyên lý th
giác thì
đ
i
m t
ươ 
ng ph
n nh
ttrong khuôn hình s
thu hút th
giác, vùng x
m s
n
ng và hút m
t h
ơ 
n kho
ng nh
ttr 
ng. M
t khác, ánh m
t ng
ườ 
i xem c
ũ
ng s
di chuy
n theo h
ướ 
ng chi
ế
u c
a tia sángtrong khuôn hình, t
c là
đ
i t
ch
nh
t nh
t
đế
n ch
 
đậ
m nh
t. Nh
ng
đườ 
ng cong, nétchéo k 
ế
t thúc t
i
đ
i
m nh
n s
d
n ánh m
t ng
ườ 
i xem
đế
n
đ
ó. Tuy nhiên, chúng c
ũ
ngcó th
gây h
u qu
phân tán và khó hi
u n
ế
u ch
l
ch h
ướ 
ng t
ớ 
i ch
 
đề
chính.Trong b
c
c c
 
đ
i
n,
đ
i
m m
nh c
a b
c
nh th
ườ 
ng
đượ 
c
đặ
t
ở 
to
 
độ
giaonhau c
a
đườ 
ng 1/3 d
c và 1/3 ngang b
c
nh (g
n 4 góc khuôn hình). Cách s
 p x
ế
 pnày
đặ
c bi
t phù h
ợ 
 p v
ớ 
i c
ỡ 
phim 35 mm. Nhi
ế
 p
nh hi
n
đạ
i không b
l
thu
c vàonh
ng công th
c c
 
đ
i
n. Th
m chí, nh
ng tay máy cách tân còn c
tính
đặ
t ch
 
đề
 vào nh
ng v
trí oái o
ă
m và
đ
i
u
đ
ó l
i gây s
chú ý và
n t
ượ 
ng v
b
c
nh. Th
c ra,nh
ng tay máy này ph
i
t hi
u v
T
L
Vàng
để
có th
làm
đ
i
u ng
ượ 
c l
i và t
onên hi
u qu
thú v
. Giá tr 
cao nh
t mà nhi
ế
 p
nh hi
n
đạ
i nh
m t
ớ 
i không hoàn toànlà cái
đẹ
 p, mà là c
m xúc và
n t
ượ 
ng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->