Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
Giao Trinh Autocad 2007 Full

Giao Trinh Autocad 2007 Full

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Giao Trinh Autocad 2007 Full
Giao Trinh Autocad 2007 Full

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

 
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
 
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 
_ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 1 -
GIAÙO TRÌNH
AUTO CAD 2007
 
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
 
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 
_ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 2 -
Môc lôc
I. Më ®Çu Giíi thiÖu chung
 
1.
 
AutoCAD trong hÖ thèng c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ v
μ
v¨n phßng2.
 
Nh÷ng kh¶ n¨ng chÝnh cña AutoCad3.
 
L
μ
m quen s¬ bé víi AutoCad4.
 
Chøc n¨ng mét sè phÝm ®Æc biÖt5.
 
C¸c quy
− 
íc
II. C¸c lÖnh vÒ File
1.
 
T¹o File b¶n vÏ míi2.
 
L
− 
u File b¶n vÏ3.
 
Më b¶n vÏ cã s½n4.
 
§ãng b¶n vÏ5.
 
Tho¸t khái AutoCad
III. HÖ to¹ ®é v
μ
c¸c ph
− 
¬ng thøc truy b¾t ®iÓm
1. HÖ to¹ ®é sö dông trong AutoCad2. C¸c ph
− 
¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é3. C¸c ph
− 
¬ng thøc truy b¾t ®iÓm ®èi t
− 
îng (Objects Snap )4. LÖnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é chuy b¾t ®iÓm th
− 
êng tró5. LÖnh vÏ ®
− 
êng th¼ng Line ( víi c¸c ph
− 
¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é)6. LÖnh vÏ ®
− 
êng trßn Circle ( víi c¸c ph
− 
¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é )
IV. C¸c thiÕt lËp b¶n vÏ c¬ b¶n
1.
 
Giíi h¹n kh«ng gian vÏ - LÖnh LIMITS2.
 
Thu kh«ng gian ®· ®
− 
îc giíi h¹n v
μ
o trong m
μ
n h×nh - LÖnh ZOOM3.
 
LÖnh ®Èy b¶n vÏ Pan4.
 
§¬n vÞ ®o b¶n vÏ5.
 
LÖnh Snap, lÖnh Grid, lÖnh Ortho6.
 
LÖnh Mvsetup t¹o khung b¶n vÏ
V. C¸c LÖnh vÏ c¬ b¶n
1.
 
LÖnh vÏ ®
− 
êng th¼ng Line (L) ( ®· häc ë trªn )2.
 
LÖnh vÏ ®
− 
êng trßn Circle (C) ( ®· häc ë trªn )3.
 
LÖnh vÏ cung trßn Arc (A )4.
 
LÖnh vÏ ®
− 
êng ®a tuyÕn Pline (PL) : ®
− 
êng cã bÒ réng nÐt5.
 
LÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu Polygon (POL)6.
 
LÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt Rectang (REC)7.
 
LÖnh vÏ Elip Ellipse (EL)8.
 
LÖnh vÏ ®
− 
êng Spline (SPL) lÖnh vÏ c¸c ®
− 
êng cong9.
 
LÖnh Mline vÏ ®
− 
êng // v
μ
MlStyle v
μ
MLedit10.
 
LÖnh vÏ ®iÓm Point (PO)11.
 
LÖnh ®Þnh kiÓu ®iÓm Ddptype12.
 
LÖnh chia ®èi t
− 
îng th
μ
nh nhiÒu ®o¹n b»ng nhau Divide (DIV)13.
 
LÖnh chia ®èi t
− 
îng ra c¸c ®o¹n cã chiÒu d
μ
i b»ng nhau Measure (ME)
VI. C¸c lÖnh hiÖu chØnh c¨n b¶n
 
1.
 
LÖnh xãa ®èi t
− 
îng Erase (E)2.
 
LÖnh phôc håi ®èi t
− 
îng bÞ xo¸ Oops3.
 
LÖnh huû bá lÖnh võa thùc hiÖn Undo (U)4.
 
LÖnh phôc håi ®èi t
− 
îng võa Undo l
μ
Redo
 
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
 
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 
_ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU
- 3 -
5.
 
LÖnh t¸i t¹o m
μ
n h×nh hay vÏ l¹i m
μ
n h×nh Redraw (R)6.
 
LÖnh t¸i t¹o ®èi t
− 
îng trªn m
μ
n hinh Regen (RE)
VII. C¸c lÖnh hiÖu chØnh t¹o h×nh
1.
 
LÖnh t¹o c¸c ®èi t
− 
îng song song víi c¸c ®èi t
− 
îng cho tr
− 
íc Offset (O)2.
 
LÖnh c¾t ®èi t
− 
îng gi÷a hai ®èi t
− 
îng giao Trim (TR)3.LÖnh c¾t më réng Extrim4. LÖnh xÐn mét phÇn ®èi t
− 
îng gi÷a hai ®iÓm chän Break (BR)5. LÖnh kÐo d
μ
i ®èi t
− 
îng ®Õn ®èi t
− 
îng chÆn Extend (EX)6. LÖnh thay ®æi chiÒu d
μ
i ®èi t
− 
îng Lengthen (LEN)7. LÖnh v¸t mÐp c¸c c¹nh Chamfer (CHA)8. LÖnh vuèt gãc hai ®èi t
− 
îng víi b¸n kÝnh cho tr
− 
íc Fillet (F)9. LÖnh hiÖu chØnh ®a tuyÕn Pedit10. LÖnh vÏ mét ®
− 
êng th¼ng hoÆc mét chïm ®
− 
êng th¼ng giao nhau. XLINE (Construction line)11.LÖnh vÏ mét nöa ®
− 
êng th¼ng (RAY)12. LÖnh vÏ h×nh v
μ
nh kh¨n (DONUT )13.LÖnh vÏ c¸c ®o¹n th¼ng cã ®é d
μ
y (TRACE )14.LÖnh vÏ miÒn ®
− 
îc t« ®Æc (SOLID )15. LÖnh t¹o mét miÒn tõ c¸c h×nh ghÐp (REGION)16.LÖnh Céng c¸c vïng Region (UNION )17.LÖnh Trõ c¸c vïng Region ( SUBTRACT )18.LÖnh LÊy giao cña c¸c vïng Region (INTERSECT )19.LÖnh t¹o nªn mét ®èi t
− 
îng Pline (hoÆc Region) cã d¹ng mét ®
− 
êng bao kÝn (BOUNDARY)
VIII. C¸c LÖnh biÕn ®æi v
μ
sao chÐp h×nh
 
1. LÖnh di dêi ®èi t
− 
îng Move (M)2. LÖnh sao chÐp ®èi t
− 
îng Copy (Co)3. LÖnh quay ®èi t
− 
îng xung quanh mét ®iÓm Rotate (RO)4. LÖnh thu phãng ®èi t
− 
îng theo tû lÖ Scale (SC)5. LÖnh ®èi xøng qua trôc Mirror (MI).6. LÖnh dêi v
μ
kÐo gi·n ®èi t
− 
îng Stretch (S).7. LÖnh sao chÐp d·y Array (AR)
IX. Qu¶n lý b¶n vÏ theo líp, ®
− 
êng nÐt v
μ
m
μ
u
1. T¹o líp míi LÖnh Layer (L)2. NhËp c¸c d¹ng ®
− 
êng v
μ
o trong b¶n vÏ Linetype hoÆc Format \ Linetype3. §Þnh tû lÖ cho d¹ng ®
− 
êng Ltscale4. BiÕn CELTSCALE
X. H×nh c¾t mÆt c¾t v
μ
vÏ ký hiÖu vËt liÖu
1. Tr×nh tù vÏ mÆt c¾t2. VÏ mÆt c¾t b»ng lÖnh Hatch (H) hoÆc BHatch3. LÖnh hiÖu chØnh mÆt c¾t HatchEdit
XI. NhËp v
μ
hiÖu chØnh v¨n b¶n
1. Tr×nh tù nhËp v
μ
hiÖu chØnh v¨n b¶n2. T¹o kiÓu ch÷ lÖnh Style (ST)hoÆc v
μ
o menu Format \ TextStyle3. LÖnh nhËp dßng ch÷ v
μ
o b¶n vÏ Text4. LÖnh TextFill t« ®en ch÷ hoÆc kh«ng t« ®en.5. LÖnh nhËp ®o¹n v¨n b¶n Mtext (MT)6. LÖnh hiÖu chØnh v¨n b¶n DDedit (ED)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->