Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Chapter 2: Trustworthy

Chapter 2: Trustworthy

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Tsuki
A naruto based fan fiction of the character Senritsu.
A naruto based fan fiction of the character Senritsu.

More info:

Published by: Tsuki on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

 
^`j ~hmj stje~ bvkzen ~`j fbsj bs mks~lx gkv _jevh~sz ~k tlbx “ob~o`
-
zt”% Bll ~`j hegkvmb~hkebfkz~ ~`j Bab~szah‧ ~`j mbhe mjmfjvs ben ~`j bttlxhec vjovzh~s, ~`j ~bvcj~s ~`jx skzc`~, ben jwje
tbv~hozlbv tjktlj ~`jx jvj ajjthec ~bfs ke lhaj Kvko`hmbvz% H~ ~kka `jv kelx bfkz~ ~`vjj nbxs ~k oktxbll ~`j hegkvmb~hke nke ~k fbsho hegkvmb~hke he `jv lh~~lj fkka ben mjmkvhyj ~`j vjs~% _`j bs ~`beagzl~k fj b rzhoa s~znx ben gkzen vjbnhec szo` ~`hecs ~k fj jbsx ~k vjmjmfjv
% H~ bse‘~ ze~hl bg~jv s`j
ghehs`jn h~` `jv ek~js ~`b~ Ajaj obmj fx ben ~kka `jv kz~ ~k ~`j oh~x he Bmjabczvj% Kg okzvsj h~ vbhejn`jbwhlx bs h~ blbxs `bn he ~`j oh~x% Fk~` kg ~`jm kvj ~`j `b~s chwje fjgkvj `jbnhec fx b smbll s`kt ~k
cj~ skmj~`hec ~k nvhea% “_jevh~sz, ~`jvj‘s ek~ mzo` H
 
aek bfkz~ ~`b~ ebmj‧ sk `jvj bvj xkz gvkm;”
Ajaj bsajn bs s`j cvheejn, s~hvvhec ~`j mhla he~k `jv o`bh ~jb% _jevh~sz kelx s~bvjn b~ `jv ozt, eznchec h~
~kbvns Ajaj h~` lh~~lj he~jvjs~% “H‘m skvvx, sjetbh‧ H `b~j fh~~jv s~zgg‧ fz~‧ ~k besjv i‘
xkzv rzjs~hke,
H‘m gvkm ~`j lben kg skzen%” Ajaj lkkajn zt ~k `jv gkv b mkmje~ fjgkvj ~bahec b sht kg `jv ~jb% “^`jlben kg skzen‧ hse‘~ ~`b~ Kvko`hmbvz‘s ~jvvh~kvx;” Hmmjnhb~jlx _jevh~sz s`kjn b fvhjg mkmje~ kg 
nhsczs~ ~k ~`j ebmj Ajaj z~~jvjn% Fz~ `jv nhsnbhe bs rzhoalx okeojbljn zenjv `jv s`jjths` cvhe bs s`j
tzlljn `jv okllbv kwjv `jv eksj% “I‘xjb`‧
 
H szttksj%” Ajaj bse‘~ gkkljn
 
`kjwjv, s`j ek~hojn _jevh~sz‘ss~vbecj fj`bwhkv ben h~` b ~hs~jn cvhe s`j mz~~jvjn, “O`hln, hg xkz nke‘~ ~jll mj `b~ xkz bvj `h
nhec,
H‘ll ahll xkz%” H~ bs zesj~~lhec gkv _jevh~sz ~k `jbv ~`ksj kvns, jwje mkvj sk ~k sjj `k `jv sztjvhkv
fj`bwjn%
Gvkm `b~ vjokvns s`j `bn ke `jv, ~`jvj bse‘~ mzo` hegkvmb~hke chwje% Kelx ~`b~ `jv mje~bls~b~j bs zes~bflj% Ajaj bs lbfjljn “hesbej” he `jv fkkas%
 
K-
k` H izs~‧ H hll ~jll i‘xkz he ~hmj sjetbh‧kej nkjse‘~ chwj zt ~`jhv tbs~ h~`kz~ js~bflhs`hec ~vzs~ ghvs~‧” _jevh~sz nhn `bwj b wblhn tkhe~% ^`kzc`
~`jx jvj gkvojn ~k kva ~kcj~`jv ben okzln cj~ blkec ~k skmj njcvjj, ~`jvj bs s~hll skmj rzjs~hke kg ~vzs~ ke fk~` shnjs
% “Sjll, `b~ fvkzc`~ xkz ~k ~`j Bab~szah;” Ajaj rzjs~hkejn bs s`j vjokmtksjn
`jvsjlg% ^`j ej rzjs~hke vjnhvjo~jn ~`j okewjvsb~hke, obzshec _jevh~sz ~k vjgljo~ ~k ~`j nbx H~bo`h benAhsbmj obzc`~ `jv he ~`j mhnnlj kg `j
v okmmhsshkejn `jhs~% “H bse‘~ chwje mzo` kg b o`khoj%” _`jmz~~jvjn s`xlx bs s`j s`vzccjn b fh~% _`j bs gkvojn ~k ikhe; _jevh~sz‘s s~b~jmje~ fvkzc`~ mkvjrzjs~hkes ~k Ajaj‘s mhen fjgkvj s`j wkoblhyjn h~, “Sjll, `k fvkzc`~ xkz;”“H~bo`h
ben Ahsbmj
‧ fz~‧ `je H bs fvkzc`~ `jvj, H bs bllkjn ~k o`kksj hg H hs`jn ~k s~bxkv ek~‧ H njohnjn ~k s~bx fjobzsj H s~hll `bwj mzo` ~k ljbve ben `b~ fj~~jv bx ~k ljbve ~`be gvkm ~`jfjs~ `jvj;”
Ajaj ~hl~jn `jv `jbn slhc`~lx he b s~vbecj mbeejv, rzjs~hkehec _jevh~
sz‘s kvns
~k `jvsjlg% H~bs sk s~vbecj ~k `jbv `k mknjs~ s`j bs% Bg~jv bll, mks~ mjmfjvs jvj okeghnje~ he fjhec ~`j fjs~%
“_kmj~`hec mzs~‘wj aekoajn xkz kg xkzv `hc` `kvsj
 
hg xkz bvj sk mknjs~ ~k bnmh~ ~`b~ mzo`%” _`j
vjmbvajn h~` b oljwjv cvhe, ~bahec b sht kg `jv o`bh ~jb keoj mkvj% _jevh~sz smhljn bs jll, fz~ s`jn
hne‘~ gjjl ~`j ejjn ~k `hnj ~`hs tbv~hozlbv fh~ kg 
 
hegkvmb~hke gvkm `jv% “H‘m ek~ bs`bmjn‧ H bs
njgjb~jn% _jwjvbl ~hmjs he gbo~% H blbxs ~vhjn ~k jsobtj gvkm ~`j ~k sheoj b~ ~`j ~hmj, H `bn ekaekljncj kg `jvj H bs ckhec kv `b~ kzln fj nkej h~` mj
% ^`j lbs~ ~hmj blmks~ ahlljn mj‧`j`j‧” Sh~` b slhc`~ ekn, Ajaj tz~ nke `jv ozt% “Ek h~ mbajs sjesj% _k, `b~ jvj xkz sk `hc` benmhc`~x bfkz~, `z`;” _jevh
~sz chccljn ~k ~`j rzjs~hke% Ek~ fjobzsj h~ bs gzeex, fz~ fjobzsj kg ~`j bxAjaj t`vbsjn h~% _`j bs jll bbvj kg `k jbo` Bab~szah mjmfjv sjjmjn ~k `bwj b gkv~j he ojv~bhe~jo`ehrzjs% Fz~ ek~ izs~ ~`b~, ~`jx `bn tvhnj he h~% Jwje bs mknjs~ bs _jevh~sz ek bs, s`j s~hll `bn bsjesj kg tvhnj bfkz~ `jv ke% Sh~`kz~ `jsh~b~hke
s`j cbwj `jv besjv, “_kzen cjeiz~sz hs mx stjohbl~x,sjetbh‧ H njwjlktjn ~`j zl~hmb~j ~jo`ehrzj H nzffjn, ‐wkobl bv~s‘%” Hmmjnhb~jlx Ajaj‘s jxjs hnje he
ozvhksh~x ben b ~hs~jn sjesj kg ~`vhll jewjlktjn `jv% _kzen cjeiz~sz bs henjjn ~vkzflhec, fz~ wkobl bv~sjvj ze`jbvn kg%
H~ ljg~ sk mbex rzjs~hkes% “Wkobl bv~s
, `z`;
‧ jptlbhe%” _`j s~b~jn h~` he~jvjs~%_jevh~sz kfsjvwjn `jv sztjvhkv‘s
szf~lj o`becj he fj`bwhkv, ben cbwj `jv jptlbeb~hke h~` obz~hke%
“^`
jvj bvj sjwjvbl `k zsj hes~vzmje~s kv njwhojs ~k ovjb~j skzen% _kmj izs~ mbaj lkznkfekphkzs skzens gkv skzen iz~szs ~k hmtbo~ ben s~vhaj, k~`jvs fjbz~hgzl mzsho ~k ovjb~j szo` kenvkzsben njbnlx hllzshkes% H, `kjwjv, shec% Okmfhehec mx o`bazvb h~` mx wkobl o`kvns ~k tvknzoj ~`j
njshvjn jggjo~su Fz~ h~ hse‘~ izs~ ~`j ek~js ~`b~ obe fj `jbvn% Mx wkhoj obe vjbo` ~k 2:
mj~jvs he vbecjben zt ~k ~`j `hc`js~ ze`jbvn th~o`% Zshec b wkobl ~jo`ehrzj hs mkvj he gbwkv sheoj H hll ejwjv `bwj ~k

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->