Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Obamacare Opinion

Obamacare Opinion

Ratings: (0)|Views: 129,654 |Likes:
Published by alo_konsen

More info:

Published by: alo_konsen on Jun 28, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
;
"Xlo} J}oaoja/
JHPJDNT PNTF, 4=;;Xllkd~x
AJPN5 Ybntn op ox cnkxodln, k xllkd~x "bnk`ajpn/ yoll dn tnlnkxn`, kx oxdnoai `jan oa hjaanhpoja yopb pbox hkxn, kp pbn pofn pbn j}oaoja ox oxx~n`!Pbn xllkd~x hjaxpop~pnx aj }ktp jc pbn j}oaoja jc pbn Hj~tp d~p bkx dnna}tn}ktn` d pbn Tn}jtpnt jc @nhoxojax cjt pbn hjasnaonahn jc pbn tnk`nt!Xnn
^aopn` Xpkpnx
s!
 @nptjop Pofdnt # L~fdnt Hj!,
4== ^! X! 84;, 889!
X^]TNFN HJ^TP JC PBN ^AOPN@ XPKPNX
Xllkd~x
AKPOJAKL CN@NTKPOJA JC OA@N]NA@NAP
D^XOANXX
NP KL
!
s
! XNDNLO^X, XNHTNPKT_ JC
BNKLPB KA@ B^FKA XNTSOHNX,
NP KL
!
HNTPOJTKTO PJ PBN ^AOPN@ XPKPNX HJ^TP JC K]]NKLX CJTPBN NLNSNAPB HOTH^OPAj! ;;‘8?8! Kti~n` Fkthb 43, 49, 42, 4=;4‐@nho`n` E~an 42, 4=;4%Oa 4=;=, Hjaitnxx nakhpn` pbn ]kponap ]tjpnhpoja ka` Kccjt`kdln Hktn Khp oa jt`nt pj oahtnkxn pbn a~fdnt jc Kfntohkax hjsntn` d bnklpboax~tkahn ka` `nhtnkxn pbn hjxp jc bnklpb hktn! Jan gn }tjsoxoja oxpbn oa`oso`~kl fka`kpn, ybohb tn{~otnx fjxp Kfntohkax pj fkoapkoa“foaof~f nxxnapokl‖ bnklpb oax~tkahn hjsntkin! 43 ^! X! H! ©>===K!Cjt oa`oso`~klx ybj ktn ajp nrnf}p, ka` ybj `j ajp tnhnosn bnklpboax~tkahn pbtj~ib ka nf}ljnt jt ijsntafnap }tjitkf, pbn fnkax jc xkpoxcoai pbn tn{~otnfnap ox pj }~thbkxn oax~tkahn ctjf k }toskpnhjf}ka! Dnioaaoai oa 4=;0, pbjxn ybj `j ajp hjf}l yopb pbnfka`kpn f~xp fkgn k “WxVbktn` tnx}jaxodolop }kfnap‖ pj pbn Cn`&ntkl Ijsntafnap! ©>===K"d/";/! Pbn Khp }tjso`nx pbkp pbox “}naklp‖yoll dn }ko` pj pbn Oapntakl Tnsna~n Xntsohn yopb ka oa`oso`~kl‟x pkr&nx, ka` “xbkll dn kxxnxxn` ka` hjllnhpn` oa pbn xkfn fkaant‖ kx pkr}naklponx! ©©>===K"h/, "i/";/! Kajpbnt gn }tjsoxoja jc pbn Khp ox pbn Fn`ohko` nr}kaxoja! Pbnh~ttnap Fn`ohko` }tjitkf jccntx cn`ntkl c~a`oai pj Xpkpnx pj kxxoxp}tniakap yjfna, hbol`tna, ann` ckfolonx, pbn dloa`, pbn nl`ntl, ka`pbn `oxkdln` oa jdpkoaoai fn`ohkl hktn! 04 ^! X! H! ©;8?3`"k/! Pbn Kccjt`kdln Hktn Khp nr}ka`x pbn xhj}n jc pbn Fn`ohko` }tjitkf ka`oahtnkxnx pbn a~fdnt jc oa`oso`~klx pbn Xpkpnx f~xp hjsnt! Cjt nr& ‐‐‐‐‐‐ %Pjinpbnt yopb Aj! ;;‘8?2,
 @n}ktpfnap jc Bnklpb ka` B~fka Xnt&sohnx np kl!
s!
Cljto`k np kl!,
ka` Aj! ;;‘0==,
Cljto`k np kl!
s!
 @n}ktpfnapjc Bnklpb ka` B~fka Xntsohnx np kl!,
klxj ja hntpojtkto pj pbn xkfnhj~tp!
 
 
4 AKPOJAKL CN@NTKPOJA JC OA@N]NA@NAP
D^XOANXX
s!
XNDNLO^X
Xllkd~x
kf}ln, pbn Khp tn{~otnx xpkpn }tjitkfx pj }tjso`n Fn`ohko` hjsntkind 4=;0 pj k`~lpx yopb oahjfnx ~} pj ;88 }nthnap jc pbn cn`ntkl }js&ntp lnsnl, ybntnkx fka Xpkpnx ajy hjsnt k`~lpx yopb hbol`tna jaloc pbnot oahjfn ox hjaxo`ntkdl ljynt, ka` `j ajp hjsnt hbol`lnxx k`~lpxkp kll! ©;8?3k"k/";=/"K/"o/"SOOO/! Pbn Khp oahtnkxnx cn`ntkl c~a`oai pjhjsnt pbn Xpkpnx‟ hjxpx oa nr}ka`oai Fn`ohko` hjsntkin! ©;8?3`"/";/!D~p oc k Xpkpn `jnx ajp hjf}l yopb pbn Khp‟x any hjsntkin tn{~otn&fnapx, op fk ljxn ajp jal pbn cn`ntkl c~a`oai cjt pbjxn tn{~otn&fnapx, d~p kll jc opx cn`ntkl Fn`ohko` c~a`x! ©;8?3h!Pynap&xor Xpkpnx, xnsntkl oa`oso`~klx, ka` pbn Akpojakl Cn`ntk&poja jc Oa`n}na`nap D~xoanxx dtj~ibp x~op oa Cn`ntkl @oxptohp Hj~tp,hbkllnaioai pbn hjaxpop~pojaklop jc pbn oa`oso`~kl fka`kpn ka` pbnFn`ohko` nr}kaxoja! Pbn Hj~tp jc K}}nklx cjt pbn Nlnsnapb Hoth~op~}bnl` pbn Fn`ohko` nr}kaxoja kx k sklo` nrnthoxn jc Hjaitnxx‟xx}na`oai }jynt, d~p hjahl~`n` pbkp Hjaitnxx lkhgn` k~pbjtop pj na&khp pbn oa`oso`~kl fka`kpn! Coa`oai pbn fka`kpn xnsntkdln ctjf pbn Khp‟x jpbnt }tjsoxojax, pbn Nlnsnapb Hoth~op lncp pbn tnxp jc pbn Khp oa&pkhp!
Bnl`5
Pbn e~`ifnap ox kccotfn` oa }ktp ka` tnsntxn` oa }ktp!302 C! 8` ;48>, kccotfn` oa }ktp ka` tnsntxn` oa }ktp!;! H
BONC
E
^XPOHN
T
JDNTPX
`nlosntn` pbn j}oaoja jc pbn Hj~tp yopbtnx}nhp pj ]ktp OO, hjahl~`oai pbkp pbn Kapo&Oae~ahpoja Khp `jnx ajpdkt pbox x~op!Pbn Kapo&Oae~ahpoja Khp }tjso`nx pbkp “aj x~op cjt pbn }~t}jxn jc tnxptkoaoai pbn kxxnxxfnap jt hjllnhpoja jc ka pkr xbkll dn fkoa&pkoan` oa ka hj~tp d ka }ntxja,‖ 43 ^! X! H! ©904;"k/, xj pbkp pbjxnx~denhp pj k pkr f~xp cotxp }k op ka` pbna x~n cjt k tnc~a`! Pbn }tn&xnap hbkllnain xnngx pj tnxptkoa pbn hjllnhpoja jc pbn xbktn` tnx}jaxo&dolop }kfnap ctjf pbjxn ybj `j ajp hjf}l yopb pbn oa`oso`~klfka`kpn! D~p Hjaitnxx `o` ajp oapna` pbn }kfnap pj dn ptnkpn` kxk “pkr‖ cjt }~t}jxnx jc pbn Kapo&Oae~ahpoja Khp! Pbn Kccjt`kdln Hktn Khp `nxhtodnx pbn }kfnap kx k “}naklp,‖ ajp k “pkr!‖ Pbkp lkdnlhkaajp hjaptjl ybnpbnt pbn }kfnap ox k pkr cjt }~t}jxnx jc pbn Hja&xpop~poja, d~p op `jnx `npntfoan pbn k}}lohkpoja jc pbn Kapo&Oae~ahpoja Khp! Pbn Kapo&Oae~ahpoja Khp pbntncjtn `jnx ajp dkt pbox x~op! ]}! ;;‘ ;>!4! H
BONC
E
^XPOHN
T
JDNTPX
hjahl~`n` oa ]ktp OOO‘K pbkp pbn oa`o&so`~kl fka`kpn ox ajp k sklo` nrnthoxn jc Hjaitnxx‟x }jynt ~a`nt pbnHjffnthn Hlk~xn ka` pbn Anhnxxkt ka` ]tj}nt Hlk~xn! ]}! ;3‘8=!"k/ Pbn Hjaxpop~poja itkapx Hjaitnxx pbn }jynt pj
tni~lkpn
Hjffnthn!‖ Ktp! O, ©2, hl! 8 "nf}bkxox k``n`/! Pbn }jynt pj
tni~lkpn
hjffnthn }tnx~}}jxnx pbn nroxpnahn jc hjffnthokl khposop pj dn tni&~lkpn`! Pbox Hj~tp‟x }tnhn`nap tnclnhpx pbox ~a`ntxpka`oai5 Kx nr&}kaxosn kx pbox Hj~tp‟x hkxnx hjaxpt~oai pbn xhj}n jc pbn hjffnthn
 
 
8Hopn kx5 >39 ^! X! ZZZZ "4=;4/Xllkd~x}jynt bksn dnna, pbn ~aocjtfl `nxhtodn pbn }jynt kx tnkhboai “kh&posop!‖
N!i!, ^aopn` Xpkpnx
s!
Lj}nu
, >;0 ^! X! >0?, >3=! Pbn oa`oso`&~kl fka`kpn, bjynsnt, `jnx ajp tni~lkpn nroxpoai hjffnthokl khposo&p! Op oaxpnk` hjf}nlx oa`oso`~klx pj
dnhjfn
khposn oa hjffnthn d}~thbkxoai k }tj`~hp, ja pbn itj~a` pbkp pbnot ckol~tn pj `j xj kccnhpxoapntxpkpn hjffnthn!Hjaxpt~oai pbn Hjffnthn Hlk~xn pj }ntfop Hjaitnxx pj tni~lkpnoa`oso`~klx }tnhoxnl
dnhk~xn
pbn ktn `joai ajpboai yj~l` j}na kany ka` }jpnapokll skxp `jfkoa pj hjaitnxxojakl k~pbjtop! Hja&itnxx kltnk` }jxxnxxnx nr}kaxosn }jynt pj tni~lkpn ybkp }nj}ln `j!^}bjl`oai pbn Kccjt`kdln Hktn Khp ~a`nt pbn Hjffnthn Hlk~xnyj~l` iosn Hjaitnxx pbn xkfn lohnaxn pj tni~lkpn ybkp }nj}ln `j ajp`j! Pbn Ctkfntx gany pbn `occntnahn dnpynna `joai xjfnpboai ka``joai ajpboai! Pbn iksn Hjaitnxx pbn }jynt pj
tni~lkpn
hjffnthn,ajp pj
hjf}nl
op! Oiajtoai pbkp `oxpoahpoja yj~l` ~a`ntfoan pbn }toa&ho}ln pbkp pbn Cn`ntkl Ijsntafnap ox k ijsntafnap jc lofopn` ka`na~fntkpn` }jyntx! Pbn oa`oso`~kl fka`kpn pb~x hkaajp dn x~x&pkoan` ~a`nt Hjaitnxx‟x }jynt pj “tni~lkpn Hjffnthn!‖ ]}! ;3‘49!"d/ Ajt hka pbn oa`oso`~kl fka`kpn dn x~xpkoan` ~a`nt pbn Anh&nxxkt ka` ]tj}nt Hlk~xn kx ka oapnitkl }ktp jc pbn Kccjt`kdln Hktn Khp‟x jpbnt tncjtfx! Nkhb jc pbox Hj~tp‟x }tojt hkxnx ~}bjl`oai lkyx~a`nt pbkp Hlk~xn oasjlsn` nrnthoxnx jc k~pbjtop `ntoskposn jc, ka`oa xntsohn pj, k itkapn` }jynt!
N!i!, ^aopn` Xpkpnx
s!
Hjfxpjhg
, >3=^! X! ZZZ! Pbn oa`oso`~kl fka`kpn, d hjaptkxp, snxpx Hjaitnxx yopbpbn nrptkjt`oakt kdolop pj htnkpn pbn anhnxxkt }tn`ohkpn pj pbn nr&nthoxn jc ka na~fntkpn` }jynt ka` `tky yopboa opx tni~lkpjt xhj}npbjxn ybj yj~l` jpbntyoxn dn j~pxo`n jc op! Nsna oc pbn oa`oso`~klfka`kpn ox “anhnxxkt‖ pj pbn Kccjt`kdln Hktn Khp‟x jpbnt tncjtfx,x~hb ka nr}kaxoja jc cn`ntkl }jynt ox ajp k “}tj}nt‖ fnkax cjt fkg&oai pbjxn tncjtfx nccnhposn! ]}! 49‘8=!8! H
BONC
E
^XPOHN
T
JDNTPX
hjahl~`n` oa ]ktp OOO‘D pbkp pbn oa`oso`&~kl fka`kpn f~xp dn hjaxpt~n` kx of}jxoai k pkr ja pbjxn ybj `jajp bksn bnklpb oax~tkahn, oc x~hb k hjaxpt~hpoja ox tnkxjakdln!Pbn fjxp xptkoibpcjtykt` tnk`oai jc pbn oa`oso`~kl fka`kpn ox pbkpop hjffka`x oa`oso`~klx pj }~thbkxn oax~tkahn! D~p, cjt pbn tnkxjaxnr}lkoan`, pbn Hjffnthn Hlk~xn `jnx ajp iosn Hjaitnxx pbkp }jynt!Op ox pbntncjtn anhnxxkt pj p~ta pj pbn Ijsntafnap‟x klpntakposn kt&i~fnap5 pbkp pbn fka`kpn fk dn ~}bnl` kx yopboa Hjaitnxx‟x }jyntpj “lk ka` hjllnhp Pkrnx!‖ Ktp! O, ©2, hl! ;! Oa }tnxxoai opx pkroai}jynt kti~fnap, pbn Ijsntafnap kxgx pbn Hj~tp pj sony pbn fka&`kpn kx of}jxoai k pkr ja pbjxn ybj `j ajp d~ pbkp }tj`~hp! Dn&hk~xn “nsnt tnkxjakdln hjaxpt~hpoja f~xp dn tnxjtpn` pj, oa jt`nt pjxksn k xpkp~pn ctjf ~ahjaxpop~pojaklop,‖
Bjj}nt
s!
Hklocjtaok
, ;>>^! X! 302, 3>9, pbn {~nxpoja ox ybnpbnt op ox “ckotl }jxxodln‖ pj oapnt&

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->