Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poslovno Pravo 2 Parcijala

Poslovno Pravo 2 Parcijala

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by Jasmin Brkic

More info:

Published by: Jasmin Brkic on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
Sadržaj: Poslovno pravo , trgovaĉka / privredna društva 
1.
 
POJAM I IZVORI POSLOVNOG PRAVA 
1.1.
Pojam poslovnog prava
1.2.
Izvori poslovnog prava1.
 
SUBJEKATI POSLOVNOG PRAVA 
2.1.
Sistem subjekata poslovnog prava
2.2.
Individualni trgovac1.
 
Uopšte o trgovačkim /privrednim društvima
 
3.1.
Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću –
d.n.o
3.2.
Društvo sa ograničenom odgovornošću –
d.o.o.
3.3.
Komanditno društvo
- k.d.
3.4.
Komanditno društvo na dionice /akcije –
k.d.d./k.d.a.
3.5.
 Akcionarsko
 /dioničko društvo
- d.d.1.
 
STATUSNI OBLICI POVEZIVANJA DRUŠTVA
 
4.1.
Holding
4.2.
Poslovno udruženje
 
4.3.
Pul1.
 
Promjene, prestanak,atributi poslovnih subjekata
5.1.
Statusne promjene
5.2.
Prestanak poslovnih subjekata
5.3.
Pravni promet, zastupanje i predstavljanje
5.4.
 Atributi i registracija poslovnih subjekata
1 POJAM I IZVORI POSLOVNOG PRAVA
 
1.1 Pojam poslovnog prava
 
Predmet poslovnog prava
 
Predmet poslovnog prava u najširem smislu su svi odnosi koji se tiču
trgovine u
pravnom smislu te riječi, tj. svi oni odnosi koji nastaju u toku privreĎivanja
ili su sa njim u neposrednoj funkcionalnoj vezi.Na toj osnovi trgovinsko pravo se
može definisati kao “skup propisa koji se tiču trgovine”,a poslovno pravo kao skup
normi koje u
reĎuju odnose u privrednom poslovanju.
 
Predmet poslovnog prava je složena kategorija.On obuhvata status odnosa privrednihsubjekata,odnose industijske svojine,dio pravila koja regulišu odnos privrednihsubjekata i države,obligacione odnose –
 
naročito u dijelu koji reguliše ugovore
 
robnog i novčanog prometa,mjenično i čekovno pravo i pravila konkurentskogdjelovanja na tržištu.
 
1.2 Izvori poslovnog prava
 
Propisi
 
Ustav
 
Pod ustavom se podrazumjevaju najvažnije radnje organizacije državnog apa
ratavlasti i pravnog poretka.
Ustav u pravnom smislu je sistem općih pravnih akata ili jedan opći pravni akt kojisadrži političke i pravne norme i principe organizovanja monopola fizičke prinude ipravnog poretka u datom društvu i pravna načela organizov
anja onih oblasti
društvenog života na kojima nosioci monopola fizičke prinude sile posebno insistiraju
.
 
Ustav ne može sam da riješi sva pitanja koja su od bitnog interesa za vladajuću klasui društvo u cjelini.Ona moraju biti ureĎena posebnim propisima.Od
redbe tih propisa,
zajedno sa odredbama ustava,sačinjavaju ustavno ureĎenje.
 
Zakoni
 
Zakon se može definisati kao onaj pravni akt koji je donesen od zakonodavnogorgana po proceduri i koji sadrži pravne norme bilo pojedinačne,bilo opće.
 Pravilo je da se zak 
on primjenjuje dok ne bude ukinut izričito,ili donošenjem novijegzakona koji reguliše istu materiju.
 
Oblik zakona je odreĎen donosiocem,postupkom i materijalizacijom.Subjekatnadležan za donošenje zakona je uvijek najviše pradstavničko tijelo.Posupak 
dono
šenja se sastoji iz više faza.Najčešće se susreću sljedeće:inicijativa za donošenjezakona koja može biti politička i pravna,izrada nacrta i prijedloga,pretres prijedloga ustručnim tijelima i u domovima skupštine uz mogućnost obavljanja i javne
rasprave,u
svajanje prijedloga putem glasanja i eventualno usaglašavanje stavovanadležnih vijeća,proglašavanje zakona od strane poglavara države i objavljivanje uslužbenom glasilu.
 
MeĎu najvažnijim zakonima u oblasti poslovnog prava su oni koji ureĎuju status
subje
kata poslovnih odnosa:trgovaca,trgovačkih društava ili preduzeća.
 
Izvori autonomnog poslovnog prava
 
Obiĉaji(kao izvori poslovnog prava)
 
Običaj kao izvor poslovnog prava ima daleko veću ulogu u poslovnom nego ugraĎanskom pravu. Učesnici na tržištu su uglavnom profesionalci, koji razvijajuetičeke norme ponašanja koji nisu regulisani zakonima i to postaje praksa. Običajikao ustaljena praksa pokazala se efikasna i djelotvorna i koje se pridržavaju subjekti.(Kod običaja nema sankcije oni su prihvaćeni iz razumnog razloga –
 
zato što je to
bolje).
Sa naše zakonodavne prakse možemo razlikovati dvije vrste običaja:
 -
"Dobar poslovni običaj" –
 
pravila poslovne etike izgraĎeni od strane
poslovnog svijeta-
"Trgovinski običaj" –
komercijalna praksa (u privrednoj praksi stvoreno
pravilo postupanja u odreĎenoj struci)
 
Dobar poslovni obiĉaj –
 
ZOO u članu 21. kaže "sudionici u obaveznim odnosimadužni su u pravnom prometu postupati u skladu sa dobrim poslovnim običajima".
Dobri poslovni 
obiĉaji su pravila poslovne etike.
 
Privredne komore dužne su da
 
prate, razvijaju i evidentiraju (?? finansiraju) dobre poslovne obićaje. One izdaju ipotvrde o njihovom postojanju. Osnov primjene dobrog poslovnog običaja jeseteizričita naredba zakonodavca
 
(član 21. ZOO)
 
Dobri poslovni obiĉaji
su pravila poslovne etike i obavezujući se na njihovopoštovanje zakonodavac je postavio jedan od korektiva strogosti i zloupotrebi
propisa.
Trgovinski poslovni obiĉaji
su poslovni običaji u užem,pravno
-
tehničkom
smislu.To su norme koje nastaju kao rezultat pravne svijesti privrednika bilo
neposredno,bilo udruženih u pojedina privredna tijela.
 
Da bi u društvenoj praksi stvoreno pravilo moglo da bude izvor prava u oblastiprivrede, potrebno je da ispuni slijedeće uslov
e:-
da bude razumno, izvjesno, očito i prihvaćeno od većine privrednika (odreĎenu pravnotehnićkom smislu)
 - dobar, odnosno u skladu sa pravilima poslovne etike
Trgovinski obiĉaji mogu se podijeliti na:
 1.
 
na osnovu teritorijalne obuhvaćeno
sti
 –
 
opšte, regionalne i lokalne
 2.
 
prema strukama u kojima važe na –
 
opšte (horizontalne –
 
važe u svim privrednim
djelatnostima) i posebne (vertikalne
 –
 
koje važe samo za pojedine poslove, u
pojedinim djelatnostima)
Osnov primjene trgovinskih običaja su različiti. Ukoliko on sadrži rješenje suprotnodispozitivnoj odredbi ZOO primjenjivaće se samo ukoliko je to izričito ugovoreno.
Zakonodavac
Osnov i naĉin primjene obiĉaja kao izvora prava
 1.
 
svijest o njegovoj cjelishodnosti i prihvaćenosti običaja
 2.
 
zakonsko pri
znanje poslovnog običaja kao izvora prava, koje je sadržano u
materijalno pravnim propisima
U pogledu načina primjene običaja:
 
 
običaj se primjenjuje i bez obzira na to da li su stranke znale za njega ili ne
 
 
kada propis ne postoji ili nije dovoljan, a
stranke u ugovoru nisu ni izričito niprećutno isključile primjenu običaja
 
 
eventualno nepoznavanje običaja je pravno irelevantno, svako mora da snosni rizik nepoznavanja običaja na teritoriju na kojem živi, u grupama u kojima se kreće i u
poslovima kojima se bavi
Kao izvor poslovnog prava običaj se može pojaviti u dva svojstva:
 -
može djelovati primarno (samostalno) ako propis ne postoji
-
ukoliko propis postoji ili je zastario ima imperativno svojstvo, običaj tada
dopunjuje zakon ili ol
akšava njegovo tumačenje
 Uzanse
 
Pojam uzanse
 
Uzanse su dobri poslovni(trgovinski) običaji,sistematizovani u zbornike.Stvaranjeuzansi teorijski znači konstatovanje postojećih običajnih normi i njihovo objavljivanjeradi lakše primjene.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->