Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prilog Izucavanju Kostrenske Toponimije

Prilog Izucavanju Kostrenske Toponimije

Ratings: (0)|Views: 185|Likes:
Published by Mate Kapović

More info:

Published by: Mate Kapović on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

 
MateKapovic,BranimirPaskvan,NinaSpicijaricPaskvan
PRILOZIIZUCAVANJUKOSTRENSKETOPONIMIJE
izvorniznanstveniClanakUclankusenarazinietimologije
i
etiologijeanalizirapetkostrenskihtoponima:
vv\\
Martinscica,Zuknica,Ziirkova,Urinj,Kostrena.Istraiivanjesetemeljina
opsei-
nomteorijskom
i
terenskomistrazivanjuspomenutihtoponima
i
njihovaonomastic-kogsadrzaja,ali
i
siregadrustvenog,povijesnogizemljopisnogkontekstapretpo-stavljenihetimologija.Kljucnerijeiii:toponimija,etimologija,etiologija,Kostrena,Urinj,Zurkova,Zuk-nica,Martinscica,kartografija
Uvod
PorijekloimenaKostrena,kaoiimenadrugihistaknutihekonimanakostren-skornpodrucjudosadanijebilopredmetomstrucneetimolosko-etioloskeanalize.Opcenito,nasiremsupodrucjuKvameraiGorskogakotaratoponomastickaistrazivanjadosadabilapravarijetkost.PoznatojekakoP.Skokusvojemdjelu"Slavenstvoiromanstvonajadranskimotocirna"(1950)donositoponimijukvarnerskihotoka,nonjegovoistrazivanjenezahvacaikopnenedijelovekvamerskogapodrucja.P.Simunovic(2005)takoderobradujeotokeKrk,RabiPag,aliistotakoizostavljapriobaljeinjegovozalede.B.Jurisic(1965)pise"ToponimikuzapadneIstre,CresaiLosinja",a
1.
Jelenovic(1963)obradujetoponimijuDobrinjstine.S.Gilic(2004a)donosiopsezanpopiskostrenskihtoponimairaspravlja
0
njihovojtvorbiimogucojetiologiji,nonionseneupustauetimolosko-etioloskuanalizudvojbenihtumacenjainerijesenihetimologija.
 
144
MateKapovic,BranimirPaskvan,NinaSpicijaricPaskvan.
PRTLOZTIZUCAVANJUKOSTRENSKE...
U
ovomcemoclankupokusatiproniknutiuporijeklopetnajpoznatijihkostren-skihtoponima:
Martinscica,Ziiknica,Zi1rkava,Urinj,Kostrena.
Ustudijikojajeprethodilaclankukornbiniralismoraznovrsneterenskeidrugeistrazivackemetode.Provedenojehistorijsko-zernljopisnoistrazivanjepovijesnegrade(pravnispisi,urbari.popisistanovnistva),kartografskoistrazivanje(povijesnekarteiatlasi,katastarskiplanovi),istrazivanjearhivskihznacajki(istrazivanje,transkripcijaitransliteracijaimenskihgrafijaupovijesnimikartografskimspisima),zernljopisno-botanickastudijabiljnihonima,istrazivanjepovijesnih,zemljopisnihisocioloskihkontekstualnihkarakteristikaoznacenoga(povijesne,arheoloske
i
zemljopisnestudije)ilingvisticko-etimoloskaanalizaimena(analizapostojecihonomastickihistrazivanja,rekonstrukcijaimenskihoblika).Naterenusmoistrazivalidijalektoloskevarijantetoponirnaidrugihlikovakojisesnjihovomtvorbommogudovestiuvezu,aliizemljopisneibotanickekarakteristikeoznacenog.'
MartinscicaPolozaj
i
karakteristike
ToponimMartinscicaodnosisenauvalu,aliimjestonakrajnjemzapadudanasnjeopcineKostrena.Martinscicajesluzbenoimekojesegotovouvijekpojavljujeupisanornobliku,dokseugovoruovajobliknepojavljuje(osimusluzbenimprilikama).Nokakosugovomioblicivrlorazliciti
tMartinsica,Martinsnica,Martisnica],
uovorncemotekstukoristitistandardizirani,ujednoinajstarijihrvatskizabiljezenioblik-Martinscica,Uvalajestoljecimapredstavljalanesamozaklonzabrodoveveeivaznopristanistezatrgovinurobomspodrucjanekadasnjihokolnihgradskihgospostija.Polozajuvalenatromedibakarske,grobnickeitrsatskegospostijejarnciojekontinuitetukoristenjuovogaprirodnogpristanista,aliistodobnoibrojneprepirke,sudskesporove,pacakioruzanesukobeokopravananjezinokoristenje(Racki1929:254-258).Takavspecificanmikro-geopolitickipolozajzasigumojeglavnimrazlogomzbogkojegaseovajtoponimsporninjeprijeodsvihdrugihnapodrucjudanasnjeopcineKostrena.Istodobnojediskontinuitetpoliticko-pravnejurisdikcijenad
OVin1
podrucjemvjerojatnoglavniuzroknepostojanjavaznijegnaseljanapodrucjuokouvale.Naime,premdase
I
Zahvaljujemokazivacima:VjekoslavuBakasunu,TanjiMilos,IviPaskvanu,ErvinuSoicu,RikuiJeliciVicevic,IvanuVranicuteIgoruStipanovicukojinamjeustupiouvidusvojuobiteljskupismohranu.TakoderzahvaljujemokolegamaMirjaniernie,MireliSlukanAltic
i
NikoliVuleticu.
 
ZBORNIKKATEDRECAKAVSKOGASABORA
KOSTRENA4
145toponimspominjekontinuiranojosod15.st.ipremdajeveetadanatompodrucjuprisutanznatanproizvodnikapacitet(mlinovi,vinogradi)?tecrkvasv.Martina,naseljeMartinscicadanasbrojisveganekolikokucainemaprepoznatljivseoskiiligradskinukleus.SamaseuvalapakzadnjihpedesetakgodinakoristizapotreberemontnogaBrodogradilista
ViktorLenac.Etimologija
SluzbenijenazivMartinscica,noterenskimjeistrazivanjemutvrdenodamjestaniupotrebljavajunaziv
Martisnica'
uzmanjezastupljene
Martinsica
i
Martinsnica,
kojimaseuglavnomsluzestarijigovornici,dokMartinscicanaterenuuopcenepostoji.Sluzbenijetoponimzapravosupstantiviziranipridjevodtal.
SanMartino
(Skok1950:37),aujednoseradii
0
najstarijemoblikujerganalazimoujavnimispravamainastarijimkartama.ToponimMartinscicapostojiinaotokuCresu,asamsufiks
-scica
nijerijedak.Nalazimogajosuprimjerima:SutomiscicaIUgljan),Telascica(Dugiotok),rtVoscica(Krk),Tijascica(Tijat)itd.(Skok1950:262).Oblik
Martinsica
nastaojepojednostavljivanjemsuglasnickogskupa
-s(;-
izMartinscica,dokjenajcesceupotrebljavan
oblikMart.lsnica
nastaozamjenomglasova
-ns-
>
-sn-.
Oblik
Martinsnica
nastajeukrstanjemposljednjihdvajuoblika.
Etiologija
MotivacijazanazivMartinscicanijeproblematicna-oblikdolaziodimenacrkvicesv.Mattinakojasenatompodrucjuspominjejosu15.stoljecu.Povijesnesupotvrdeovogaimenavrlobrojneipokazujuvelikbrojvarijeteta.U
Actacroatici
IvanaKukuljevicaSakcinskog(1863)42.listinapisanaglagoljicomdonosioporukuTomePartinicasastavljenuuBakru21.sijecnja1445.god.,gdjesespominjeMartinscica.Tocantransliteriraniglagoljskitekstglasi:,;8mar'tinaumar'tin'cice,idaem'mus'crikvum'malineumar'tiri'cice''."
V.
S.Cihlaru
Kostrenskojspomenici
iz1957.god.navodidajespomenutaoporukabilaubiljezenaustaromglagolskombrevijarukapitulamecrkvesv.AndrijeuBakru,pisanomu15.stoljecu,Zatim,261.listinaKukuljevicevadjelapredstavljadokumenttakodersastavljennaglagoljiciuBakru15.ozujka1554.kojimPeroDentikupujevinogradFranaBozarnicapoduvjetomda
2
Usp.Sakcinski1863.(42.listina).
3
OvajjenazivnaterenuzabiljezioiGilic2004a.
40
navedenudokumentuusp.iMazic1896:5,6;Racki1929:267;Marochino1982:54.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->