Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 Metode de Separare

1 Metode de Separare

Ratings:
(0)
|Views: 1,094|Likes:
Published by Pitariu Roxana

More info:

Published by: Pitariu Roxana on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
III. METODE DE SEPARARE
Ş
I CONCENTRAREIII.1. CONSIDERA
Ţ
II PRELIMINAREIII.1-1. Clasificarea metodelor de separare
Aplicarea metodelor de separare sistemelor analitice are drept scop frac
ţ
ionarea unui amestecomogen sau heterogen în unit
ăţ
ile sale componente. Separarea poate fi considerat
ă
 
ş
i ca unpretratament aplicat robei de analizat prin care sunt elimina
ţ
i componen
ţ
ii care pe parcursul analizeipot provoca interferen
ţ
e. Ca urmare, metodele de separare confer
ă
o selectivitate ridicat
ă
pentrumetodele de analiz
ă
chimice
ş
i instrumentale.
 
Tabelul 1
. Clasificarea metodelor de separare dup
ă
mecanismul care st
ă
la baz
ă
.Bazele metodei Metode
Solubilitatea diferit 
ă
într-un solvent dat 
Solubilizare selectiv
ă
. Precipitare selectiv
ă
. Precipitareindus
ă
. Coprecipitare etc.
Solubilitatea diferit 
ă
între dou
ă
faze
Extrac
ţ
ie lichid / lichid. Extrac
ţ
ie lichid / solid.Cromatografie de reparti
ţ
ie pe coloan
ă
etc.
Varia
 ţ 
ia solubilit 
ăţ 
ii cu solventul 
ş
i temperatura
Cristalizare. Recristalizare. Cocristalizare etc.
Distribu
 ţ 
ia diferen
 ţ 
iat 
ă
între dou
ă
faze
:
1
. Distribu
ţ
ia solutului între o faz
ă
solid
ă
 
ş
i o faz
ă
 lichid
ă
pe coloan
ă
 
2
. Distribu
ţ
ia solutului între dou
ă
faze pe coloan
ă
 
3
. Reparti
ţ
ia pe o suprafa
ţă
solid
ă
plan
ă
 Cromatografie de absorb
ţ
ie pe coloan
ă
 Cromatografie de reparti
ţ
ie pe coloan
ă
 Cromatografia plan
ă
– pe hârtie, pe strat sub
ţ
ire
Distribu
 ţ 
ia diferen
 ţ 
iat 
ă
într-un „câmp” 
Separarea în câmp magnetic. Separarea în câmpelectric. Sedimentarea. Electrodepunerea (electrolizacu electrozi interni). Electroforeza etc.
Modificarea greut 
ăţ 
ii specifice într-un lichid 
Flota
ţ
ie ionic
ă
 
ş
i molecular
ă
. Flota
ţ
ia minereurilor
Schimb ionic 
Separarea prin schimb ionic. Cromatografia de schimbionic
ă
rimea solutului 
Filtrare. Ultrafiltrare. Osmoz
ă
. Dializ
ă
. Separare pe sitemoleculare etc.
Figura 1
. Clasificarea metodelor de separare dup
ă
tipul procesului care st
ă
la baz
ă
.Metodele de separare au la baz
ă
propriet
ăţ
i
ş
i mecanisme extrem de variate, ceea ce facepractic imposibil
ă
încadrarea lor într-o singur
ă
clasificare. Pentru clasificarea metodelor desepararetrebuie s
ă
se
ţ
in
ă
cont de urm
ă
toarele aspecte:(
i
) dac
ă
metodele implic
ă
etape de echilibru discrete sau etape de neechilibru continue(
ii
) tipul echilibrelor omogene sau heterogene care stau la baz
ă
 (
iii
) natura probei supus
ă
separ
ă
rii(
iv
) scopul urm
ă
rit prin separare (puificare, preconcentrare, frac
ţ
ionare, determinare calitativ
ă
 sau cantitativ
ă
).În
figura 1
este prezentat
ă
clasificarea metodelor de separare dup
ă
tipul procesului care st
ă
labaz
ă
, iar în
tabelul 1
este prezentat
ă
clasificarea metodelor de separare dup
ă
mecanismele care stau labaza lor.Majoritatea metodelor de separare se bazeaz
ă
pe izolarea componen
ţ
ilor în faze diferite. Prinfaz
ă
se în
ţ
elege o por
ţ
iune omogen
ă
dintr-un sistem, separat
ă
de celelalte faze (por
ţ
iuni) ale sistemului
 
PROCESEMECANICEMETODE DE SEPARARE
Cernere. Sedimentare.Centrifugare. Filtrare.Cromatografie de excludereUltrafiltrare. Dializ
ă
. etc.
FIZICE CHIMICEMETODE DE SEPARARE
Procedee cromatografice (solid /lichid, solid / gaz, lichid / lichid, lichid / gaz).Extrac
ţ
ie (lichid / lichid, lichid / solid).Electroforez
ă
. Distilare. Sublimare.Cristalizare. Topire zonar
ă
.Separare în câmp magnetic
ş
i în câmpelectric etc.
METODE DE SEPARARE
Precipitare / solubilizare selectiv
ă
.Volatilizare selectiv
ă
. Mascare.Schimb ionic. Electrogravimetrieetc.
 
prin suprafe
ţ
e de discontinuitate. Pentru a se realiza separarea unor componen
ţ
i în faze diferite trebuieca procesul s
ă
fie selectiv. O separare ideal
ă
a doi componen
ţ
i A
ş
i B, coprezen
ţ
i într-o faz
ă
omogen
ă
,const
ă
în izolarea lui A într-o faz
ă
care îl exclude pe B
ş
i transferarea lui B într-o faz
ă
care îl exclude peA. Un proces de separare include trei etape generale (
figura 2
):(
i
) în prima etap
ă
se porne
ş
te aproape totdeauna de la o faz
ă
omogen
ă
la care se ajunge printr-un procedeu fizic sau chimic (topire, solubilizare etc.) aplicat probei de analizat;(
ii
) în a doua etap
ă
, prin transform
ă
ri fizice sau chimice (ad
ă
ugarea unui solvent nemiscibil cuapa care poate extrage un component; ridicarea temperaturii pân
ă
la volatilizarea unui component;ad
ă
ugarea unui agent de precipitare etc.) se ob
ţ
ine un sistem heterogen în care componen
ţ
ii probei deanalizat se distribuie preferen
ţ
ial;(
iii
) în a treia etap
ă
se urm
ă
re
ş
te separarea fazelor sistemului heterogen
ş
i izolarea lor prinprocedee mecanice, fizice
ş
i mai rar chimice.
Figura 2
. Schema general
ă
a unui proces de separare
.
III.1-2. Echilibrul interfazic
Aproape toate metodele de separare presupun stabilirea unor echilibre interfazice ale c
ă
rorpropriet
ăţ
i dirijate sunt consecin
ţă
ale varia
ţ
iilor condi
ţ
ilor externe sistemului analitic. Pentruestimarea componen
ţ
ilor dintr-o prob
ă
se impune realizarea unor st
ă
ri de echilibru caracteristicecare s
ă
permit
ă
izolarea componen
ţ
ilor în medii (faze) corespunz
ă
toare determin
ă
rii lor. Din punctde vedere practic problemele cele mai dificile sunt legate de realizarea
ş
i controlul celor mai indicatest
ă
ri de echilibru pentru sistemele analitice investigate. Descrierea acestor st
ă
ri de echilibru se poaterealiza prin rela
ţ
ii cantitative, în baza c
ă
rora se realizeaz
ă
aplicarea în practic
ă
. O astfel de func
ţ
ie îndepline
ş
te „legea fazelor”, lege care coreleaz
ă
tipurile aparent diferite de echilibre eviden
ţ
iindtr
ă
s
ă
turile lor esen
ţ
iale, diferen
ţ
ele
ş
i similarit
ăţ
ile. De
ş
i legea fazelor furnizeaz
ă
informa
ţ
ii de ordincalitativ, totu
ş
i, faptul c
ă
aceasta coreleaz
ă
un num
ă
r mare de factori sub care evolueaz
ă
sistemeleanalitice în echilibru, o face foarte util
ă
în practic
ă
. Prin stabilirea diagramelor de faz
ă
, aceast
ă
legepermite selectarea condi
ţ
iilor optime pentru realizarea unei separ
ă
ri.Legea fazelor indic
ă
num
ă
rul gradelor de libertate (L) în func
ţ
ie de num
ă
rul minim decomponen
ţ
i (C) necesari pentru definirea compozi
ţ
ieie sistemului
ş
i num
ă
rul de faze (F):L = C F + 2 (1)Aceast
ă
lege permite precizarea num
ă
rului maxim de variabile care se pot alege în modarbitrar pentru a p
ă
stra starea sistemului analitic sau pentru a defini o anumit
ă
por
ţ
iune în sistem.Sub aspect analitic, într-o metod
ă
de separare intereseaz
ă
doar unele dintre variabilele intensive:temperatura, presiunea
ş
i compozi
ţ
ia, respectiv, concentra
ţ
ia fiec
ă
rei specii chimice. Specificânddou
ă
dintre aceste variabile, a treia va fi în mod automat determinat
ă
.În sens general, echilibrul termodinamic se define
ş
te prin invarian
ţ
a propriet
ăţ
ilormacroscopice ale sistemului considerat în timp. În cadrul oric
ă
rei separ
ă
ri, se consider
ă
stabilitechilibrul când nu se mai realizeaz
ă
procese de transfer interfazic. Din punct de vederetermodinamic, echilibrul s-a atins când varia
ţ
ia entalpiei libere a sistemului a atins o valoare minim
ă
 
ş
i este invariant
ă
în timp:
Δ
G
oT,P
= 0 (2)În ambele faze ale sistemului aflat în echilibru, poten
ţ
ialele chimice ale speciei analizate „i” suntegale:
μ
(1)i
=
μ
(2)i
(3)
μ
i
=
μ
oi
(T, p) + R.T.lna
i
(4)
PROBA INI
Ţ
IAL
Ă
:
component A
+
component B
 
Etapa 1. Procedee mecanice / fizice / chimice
SISTEM OMOGEN: (
component A
;
component B
)SISTEM HETEROGEN: (
component A
/
component B
)
Etapa 2. Transform
ă
ri fizice / chimice
FAZA “2”:
Component B
 FAZA “1”:
Component A
 
Etapa 3. Procedee mecanice / fizice
 
 în care:;
μ
io
(T,p) – poten
ţ
ialul chimic al componentului „i” în stare pur
ă
; T – temperatura absolut
ă
; p– presiunea; a
i
–activitatea termodinamic
ă
a componentului „i”.
Ţ
inând cont de rela
ţ
iile (3)
ş
i (4),rezult
ă
:
μ
o1
(T,p)+R.T.lna
1
=
μ
o2
(T,p)+R.T.lna
2
(5)
ln
21
aa
= -
 R
o
.
 
(6) în care:
Δμ
=
μ
2
μ
1
, energia liber
ă
necesar
ă
transfer
ă
rii unui mol de component din faza (1) în faza(2). Introducând nota
ţ
ia:D =
21
aa
(7)rela
ţ
ia (6) se poate rescrie sub forma:ln D = -
 R
o
.
 
= ln (
21
aa
) (8) în care: D – coeficient de distribu
ţ
ie.
III.1-3. Evaluarea eficien
ţ
ei metodelor de separare
In practica analitic
ă
, prin aplicarea metodelor de separare se urm
ă
resc dou
ă
obiectiveprincipale:(
i
) recuperarea cantitativ
ă
a tuturor componen
ţ
ilor (sau numai a unora) dintr-un amestec(proba supusa analizei);(
ii
) realizarea unui grad superior de izolare a componen
ţ
ilor din amestec, in medii libere deinterferen
ţ
e care s
ă
permit
ă
determinarea lor corect
ă
.M
ă
sura realiz
ă
rii acestor obiective se poate aprecia cu ajutorul urm
ă
torilor parametrii:
Factorul de recuperare
(R)
al unui component A – raportul dintre cantitatea de component Aizolat
ă
(Q
A
)
ş
i cantitatea ini
ţ
ial
ă
de prob
ă
luat
ă
în lucru (Q
A
)
i
:
i A A
QQ R
)()(
(9)In analiza cantitativ
ă
factorul de recuperare este dependent de cantitatea relativ
ă
acomponentului din proba supus
ă
analizei. Astfel, când un anumit component se afl
ă
în prob
ă
:(
i
) în cantitate relativ mare (macrocomponent) – acesta poate fi recuperat practic cantitativ(
R
> 0,9999);(
ii
) în cantit
ăţ
i mici (microelement; 0,1 - 0,01 %) – recuperarea sa se consider
ă
acceptabil
ă
 din punct de vedere analitic când
R
> 0,9900;(
iii
) în urme (10
-3
-10
-4
%) - pentru factorul de recuperare se accept
ă
valoarea
R
> 0,9500.
Factorul de separare
– reprezint
ă
o m
ă
sur
ă
a eficien
ţ
ei separ
ă
rii a doi componen
ţ
i A
ş
i B
ş
ieste definit de obicei în func
ţ
ie de componentul care interfer
ă
. De exemplu, factorul de separare alui „B” în prezen
ţ
a lui „A”:
 / 
( )( )
 A iB B B A B i A A
QQQ Q
(10)Deoarece, într-o metod
ă
cantitativ
ă
:
R
A
= 1, atunci: S
B/A
=
R
A
.Factorul de separare este influen
ţ
at de propor
ţ
ia în care se afl
ă
cei doi componen
ţ
i în probasupus
ă
analizei
ş
i de raportul cantit
ăţ
ilor izolate. M
ă
rimea acceptat
ă
a acestui raport depinde detoleran
ţ
a admis
ă
de procedeul analitic aplicat ulterior pentru determinare, respectiv de interferen
ţ
elecare în mod obi
ş
nuit nu pot fi sesizate.
Factorul de selectivitate
. La evaluarea eficien
ţ
ei unei separ
ă
ri este suficient adesea s
ă
seaprecieze separarea a numai doi componen
ţ
i din prob
ă
desemna
ţ
i ca standarde sau selec
ţ
iona
ţ
i caperechi de specii chimice care ridic
ă
cele mai mari probleme de separare. Pentru un asemeneasistem binar a fost introdus factorul de selectivitate (notat cu „
”; uneori mai este denumit
ş
icoeficient de separare) care are semnifica
ţ
ii concrete în func
ţ
ie de tipul metodei de separare. Ingeneral, în metodele de separare bazate pe echilibre interfazice, factorul de selectivitate este definitprin raportul coeficien
ţ
ilor de distribu
ţ
ie corespunz
ă
tori celor doi componen
ţ
i:
 A B
 D D
 
(11)

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionut Balan liked this
Condrea Alina liked this
Silvia Stoica liked this
Chelărașu Georgiana liked this
Cristina Mariana liked this
morometed liked this
mime84 liked this
Dya Dyana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->