Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
odpowiedzi na pytania SII

odpowiedzi na pytania SII

Ratings:
(0)
|Views: 1,010|Likes:
Published by p_barankiewicz

More info:

Published by: p_barankiewicz on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2012

pdf

text

original

 
 
Gdynia, dnia 28 czerwca 2012 roku.
 
BOMI S.A.81-572 Gdyniaul. Gryfa Pomorskiego 71www.bomi.pl Sekretariat: tel.: +48 (58) 627 34 60, fax.: +48 (58) 627 34 61, e-mail: sekretariat@bomi.plNIP 593-10-07-159, Regon 190863162, KRS 0000088823 – Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, Gdańsk VIII Wydział GospodarczyKapitał zakładowy: 6.173.690,40 zł opłacony w całości. Zarząd w składzie: Witold Jesionowski, Jarosław Górczak
 
Szanowni Panstwo,W nawi
ą
zaniu do zapytania Pana
Piotra Cie
 ś
lak przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z siedzib
ą
we
Wrocławiu, który zło
ył wniosek formalny w toku WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy w trybie art. 428 k.s.h. o udzielenie przez Zarz
ą
d odpowiedzi napi
ś
mie na nast
ę
puj
ą
ce pytania:1) Prosz
ę
o przedstawienie zało
e
ń
finansowych przyj
ę
tych w modelach testu na utrat
ę
 warto
ś
ci firmy w pozycjach bilansowych spółek Rabat Service S.A. oraz Rast S.A. a tak 
einformacji o ró
nicach pomi
ę
dzy tymi zało
eniami a wynikami rzeczywistymi?2) Jaka warto
ść
współczynnika Bety przyj
ę
to przy modelu testu na utrat
ę
warto
ś
ci firmyaktywów w postaci Rast S.A. oraz Rabat Service S.A.?Zarz
ą
d BOMI S.A., działaj
ą
c na mocy art. 428 § 4 k.s.h. w zw. z §38 ust. 1 pkt.rozporz
ą
dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie
ą
cych iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto
ś
ciowych oraz warunkówuznawania za równowa
ne informacji wymaganych przepisami prawa pa
ń
stwa nieb
ę
d
ą
cegopa
ń
stwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), o
ś
wiadcza i wywodzi conast
ę
puje:W zakresie testów na utrat
ę
warto
ś
ci firm w pozycjach bilansowych spółek Rabat ServiceS.A. nale
y si
ę
kierowa
ć
tym,
e cz
ęść
danych w zakresie przeprowadzenia testu powinna by
ć
 obj
ę
ta tajemnic
ą
handlow
ą
przedsi
ę
biorstwa (w rozumieniu art. 428 § 2 k.s.h.), poniewa
 zawiera w swoich podstawach dane prognostyczne w zakresie wyników operacyjnych GrupyKapitałowej Rabat Service S.A. Bezspornym jest w okoliczno
ś
ciach sprawy,
e ujawnienietak wra
liwych danych, w okresie gdy Spółka znajduje si
ę
w tak wa
kim momencie jak oferowanie do sprzeda
y walorów Rabat Service S.A., bezspornie mo
e wyrz
ą
dzi
ć
Spółceszkod
ę
. Przez poj
ę
cie szkody wyrz
ą
dzonej Spółce nale
y rozumie
ć
straty, które spółkaponiesie ujawniaj
ą
c informacj
ę
(damnum emergens) oraz korzy
ś
ci, których wskutek tego nieodniosła (lucrum cesans). Bezspornym jest,
e mo
liwo
ść
wyrz
ą
dzenia szkody, którauzasadnia odmow
ę
udzielenia informacji, odnosi si
ę
nie tylko do samej spółki, do spółek odniej zale
nych, powi
ą
zanych. Doda
ć
nale
y,
e Spółka BOMI SA nie publikuje obecnie
adnych prognoz. W dalszej kolejno
ś
ci wyja
ś
ni
ć
nale
y,
e przepisy art. 56-68 ustawy oofercie publicznej stanowi
ą
leges specialis wobec art. 428 KSH. Nie oznacza to jednak,
e
 
 
Gdynia, dnia 28 czerwca 2012 roku.
 
BOMI S.A.81-572 Gdyniaul. Gryfa Pomorskiego 71www.bomi.pl Sekretariat: tel.: +48 (58) 627 34 60, fax.: +48 (58) 627 34 61, e-mail: sekretariat@bomi.plNIP 593-10-07-159, Regon 190863162, KRS 0000088823 – Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, Gdańsk VIII Wydział GospodarczyKapitał zakładowy: 6.173.690,40 zł opłacony w całości. Zarząd w składzie: Witold Jesionowski, Jarosław Górczak
 
przepisy te jako szczególne eliminuj
ą
w ogóle potrzeb
ę
stosowania przepisów art. 428 KSH.Dotyczy to jednak tylko pyta
ń
zadawanych przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu (tj.w trybie art. 428 § 1 KSH), je
eli ich tre
ść
wychodzi poza zakres informacji ujawnionychprzez spółk 
ę
publiczn
ą
w ramach realizacji jej obowi
ą
zków informacyjnych.Nie mniej jednak, wychodz
ą
c naprzeciw Pa
ń
stwa oczekiwaniom, wskaza
ć
nale
y,
e Spółkaw skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym / opublikowanym stosownym komunikatem/,poczyniła nast
ę
puj
ą
ce:
 
zało
enia jawne - ujawnione w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym za rok 2011 ( obj
ę
te not
ą
obja
ś
niaj
ą
c
ą
nr III.11.)
Testy na utrat 
ę
warto
 ś
ci
– warto
ść
firmy uzyskana w wyniku przej
ę
cia kontroli nad spółk 
ą
 RABAT SERVICE (dawniej RABAT POMORZE) – 354.618 tys. złTesty na utrat
ę
warto
ś
ci firmy w tym przypadku przeprowadzono wg nast
ę
puj
ą
cych zało
e
ń
:1/ 
 projekcj
ę
wolnych przepływów pieni
ę 
nych
oparto na zatwierdzonych przez Zarz
ą
dEmitenta prognozach na lata 2012 – 2013 oraz zało
onym (na konserwatywnym poziomie2,5%) stałym tempie wzrostu wolnych przepływów pieni
ę
nych po roku 2013.2/ jako
stop
ę
dyskontow
ą
(7,67%) wykorzystano
ś
redniowa
ony koszt kapitału (WACC-
weighted average cost of capital
). Koszt kapitału własnego obliczono jako sum
ę
stopy wolnejod ryzyka (5,25%) oraz
 
premii za ryzyko rynkowe (5,00%) i współczynnika Beta (1,00),natomiast koszt długu (5,31%) obliczono jako
ś
redniowa
one oprocentowanie
 
kredytów ipo
yczek zaci
ą
gni
ę
tych przez segment posiadaj
ą
ce testowane aktywa.
 
3
 / udział długu
- w przypadku RABAT SERVICE (dawniej RABAT POMORZE) udziałdługu w
ś
redniowa
onym koszcie kapitału wyniósł 52,26%Oszacowan
ą
warto
ść
u
ytkow
ą
ka
dego z badanych o
ś
rodków wypracowuj
ą
cych przepływypieni
ę
ne przyrównano do warto
ś
ci firmy przypisanej do tego o
ś
rodka powi
ę
kszonej oaktywa netto tego o
ś
rodka. W wyniku testu, dla powy
szej warto
ś
ci firmy RABAT SERVICE(dawniej RABAT POMORZE) Emitent nie dokonał odpisów z tytułu trwałej utraty warto
ś
ci.Nie mniej jednak, doda
ć
nale
y
e zgodnie z zało
eniami Mi
ę
dzynarodowych StandardówSprawozdawczo
ś
ci Finansowej, Zarz
ą
d Spółki przeprowadza test na utrat
ę
warto
ś
ci firmycorocznie na koniec roku. Spółka zwraca uwag
ę
,
e cz
ęść
zało
e
ń
na jakich opierał si
ę
 powy
szy szacunek przeprowadzony na dzie
ń
31.12.2011, mo
e okaza
ć
si
ę
obiektywnieniewła
ś
ciwa w konfrontacji z rzeczywistymi wielko
ś
ciami ekonomicznymi osi
ą
gni
ę
tymiprzez Rabat Service SA. W szczególno
ś
ci na niespełnienie zało
e
ń
, a w konsekwencji nani
sz
ą
ni
wskazana w sprawozdaniu warto
ść
firmy, mogły wpłyn
ąć
czynniki i zdarzenia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->