Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bacaan Doa Sesudah Shalat

Bacaan Doa Sesudah Shalat

Ratings: (0)|Views: 258|Likes:
Published by Ilham Watulea

More info:

Published by: Ilham Watulea on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

 
Bacaan Doa Sesudah/Setelah Sholat/Shalat Berjamaah Atau SendiriSetelah sholat usai ada baiknya kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang baik baik dilakukansendiri maupun jamaah di mana imam atau salah seorang ma'mum memimpin do'a dan yang lainnyamengamini. Doa kepada Allah SWT memang tidak dibatasi bentuk kalimat bacaan doanya (boleh kurangboleh lebih) dan tidak terbatas bahasa yang dipakai untuk berdo'a karena pada dasarnya 4JJI MahaMengetahui dan Maha Mendengar doa hamba-hambanya.1.
 
Bismillaahirrohmaanirrohiim. Alhamdulillaahi robbil 'aalamiin, hamdan yuwaafii ni'amahu wayukaafiimaziidah. Yaa robbanaa lakal hamdu kamaa yammbaghii lijalaali wajhika wa'azhiimi sulthoonik.Olloohumma sholli'alaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa muhammad.2.
 
Olloohumma robbanaa taqobbal minnaa sholaatanaa washiyaamanaa warukuu'annaa wasujuudanaawaqu'uudanaa watadlorru'annaa watakhossyu'annaa wata'abbudanaa watammim taqshiironaa yaaollohu yaarobbal 'aalamiin.3.
 
Robbanaa dholamnaa angfusanaa waillam taghfirlanaa watarhamnaa lanakuunanna minal khoosiriin.Robbanaa walaa tahmil 'alainaa ishron kamaa hamaltahu 'alalladziina mingqoblinaa, Robbanaa walaatuhamilnaa maala thooqotalanaa bihii wa'fu 'annaa waghfirlanaa warhamnaa antamaulaanaafangshurnaa 'alal qoumil kaafiriin.4.
 
Robbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaitanaa wahablanaa milladungka rohmatan innaka antalwahhaab.5.
 
Roobanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina walmuslimaati wal mu'miniina walmu'minaati al ahyaa iminhum wal amwaat, innaka 'alaa kulli syai'in qodiir.6.
 
Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah, wafil aakhiroti hasanah, waqinaa 'adzaabannaar.7.
 
Ollohummaghfir lanaa dzunuubanaa wakaffir 'annaa sayyiaatinaa watawaffanaa ma'al abroor.8.
 
Subhaana robbika robbil izzati 'ammaa yashifuun, wasalaamun 'alal mursaliin, walhamdu lillahi robbil'aalamiin.Zikir-zikir yang di baca Nabi saw setiap selesai salat banyak sekali, baik yang diriwayatkan dengansanad yang dhaif/lemah ataupun yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih (kuat). Adapun zikir-zikiryang diriwayatkan dengan sanad yang shahih itu di antaranya adalah sebagai berikut:
1.
Membaca
'Istighfar
' (Astaghfirullah/Aku mohon ampunan kepada Allah 3 kali dan membaca,
'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi'
(Ya AllahEngkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha SuciEngkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna).Hal itu sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tsauban ra, dia berkata, "Rasulullah sawapabila selesai salat membaca Istighfar 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaamtabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi'." (Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dancacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan MahaSempurna).
2.
Membaca zikir ini:
"Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamduwahuwa 'ala kulli syain qodiir"
(Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) dan membaca,
"Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddiminkal jaddu."
Hal itu sesuai dengan hadis dari al-Mughirah bin Syu'bah ra, bahwasanya Nabi saw membaca zikir setiapselesai salat fardhu, "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa alakulli sya'in qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semuakerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) "Allahumma laa maani'a limaa'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu' (Ya Allah tiada orang yangmenghalangi terhadap apa yang telah Engkau berikan dan tiada orang yang memberi terhadap apa yang telah
 
Engkau halangi dan kekayaan orang yang kaya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa-Mu)" (HRal-Bukhari dan Muslim).
3.
Membaca
Tasbih 33 kali, Tahmid 33 kali dan Takbir 33 kali, lalu pada hitungan keseratusmembaca, "Laa ilaha illallohu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alakulli syain qadiir."
 Hal itu sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa membacatasbih (Subhaanallahi) 33 kali, tahmid (Alhamdulillahi) 33 kali dan takbir (Allahu Akbar 33 kali) setiapselesai salat, hitungan tersebut berjumlah 99, dan dia membaca pada hitugan keseratus 'Laa ilaha illallahuwahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir' (Tiada Tuhan selainAllah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan DiaMaha Kuasa atas segala sesuatu), maka diampunilah segala dosa-dosanya, sekalipun sebanyak buih air laut."(HR Muslim, dan pada riwayat yang lain, takbir tersebut sebanyak 34 kali)
4.
Membaca zikir/do'a seperti yang diriwayatkan Sa'd bin Abi Waqqash untuk memohon perlindungankepada Allah SWT dari kekikiran, sifat penakut, umur yang hina/pikun, fitnah dunia dan fitnah kubur.Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra, bahwa Rasulullah saw memohon perlindungan kepada Allah setiap kaliselesai salat dengan bacaan
"Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli
(Ya Allah sesungguhnya akumemohon perlindungan kepada-Mu dari kekikiran)
wa a'udzu bika minal jubni
(dan aku memohonperlindungan kepada-Mu dari sifat penakut)
wa a'udzu bika min an urodda ilaa ardzalil umri
(dan akumemohon perlindungan kepada-Mu agar tidak dikembalikan kepada umur yang hina/pikun)
wa a'udzu bikamin fitnatid dunya
(dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari fitnah yang ada di dunia ini)
waa'udzu bika min adzaabil qobri
(dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur)." (HR al-Bukhari).
5.
Membaca zikir/doa,
"Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika'.
Hal ini sesuai dengan hadis Muadz bin Jabal, bahwa Rasulullah saw berkata kepadanya, "Aku berwasiatkepadamu wahai Muadz, janganlah Engkau benar-benar meninggalkan setiap kali selesai salat membaca,'Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika' (Ya Allah anugerahkanlah pertolongankepadaku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu)." (HR Ahmad,Abu Daud dan an-Nasa'i dengan sanad yang kuat).
6.
Membaca ayat Kursi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255,
"Allahu laa Ilaaha Illa huwal hayyul qoyyuum,laa ta'khudzuhu sinatuw walaa nauum, lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi, mandzal ladziiyasyfa'u 'indahuu illa bi idznihi, ya'lamu maa baiina aidiihim wamaa kholfahum, walaa yuhiithuunabisyain min 'ilmihi illa bimaa syaa'a, wasi'a kursiyyuhus samaawati wal ardho wa laa yauduhuhifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adziim'
(Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia,Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya], tidak mengantuk dan tidak tidur.Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisiAllah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, danmereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allahmeliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagiMaha Besar).Hal itu sesuai dengan hadis dari Umamah ra, Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa membaca ayat Kursisetiap kali selesai salat, maka tidak akan menghalangi dia masuk surga kecuali dia tidak mati (maksudnya,dia pasti masuk surga)." (HR an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, at-Thabarani menambahkannya'qulhuwallahu ahad' (yakni dan membaca surah Al-Ikhlash) ).Semoga bermanfaat.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->