Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ukara sesanti

ukara sesanti

Ratings:
(0)
|Views: 47|Likes:
Published by Eddy Van Hallen

More info:

Published by: Eddy Van Hallen on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2012

pdf

text

original

 
Nggulawenthah Siswa Mawa Tintingan lan Tetimbangan
(termuat di Majalah Panyebar Semangat, No.44, Taun 2001)Nalika aku maca serataning priyayi lihur Wa Santo (KRT Widijatmo Sontodipuro) ing PS edisi38
 – 
tanggal 22 September 2001, aku dadi kesengsem, kepingin nerapake hamijangane parasepuh duk ing nguni. Kebeneran materi-materi sing diserat mau ana sambung rapete karopiwulangan Basa Dhaerah (Jawa) SLTP.
Ing wulangan kelas 2 cawu 1 SLTP ana Sub Tema “Ukara Sesanti/ Semboyan”. Ing kono ana
materi kayadene: Mangan ora mangan yen kumpul, Alon-alon waton kelakon, Rawe-rawe rantasmalang-malang putung, Becik ketitik ala ketara, Sapa jujur bakal mujur, Sing salah seleh, Singgoroh growah, Sing weweh bakal wuwuh, Sepi ing pamrih rame ing gawe, Wani ngalah luhurwekasane, Adigang adigung adiguna, Ana catur mungkur, Ana awan ana pangan, Rukun agawesantosa crah agawe bubrah, lsp.Pancen bener ngendikane pyayi luhur mau, sok-sok slogan-slogane wong Jawa iku mung dadiguyonan. Mula kanggone guru basa Jawa kudu melu cawe-cawe lan enggal-enggal cancuttaliwanda saperlu nglurusake panemu-panemu sing kurang trep mungguhe empan lan papane.Sadurunge, aku iki ya nuwun sewu lho karo pamaos. Ing kene dudu kok aku nggurui utawaminteri, aku mung saderma urun rembug. Yen bisa pamaos mengko ya kersaa nulis, bendhiskusine dadi rame lan pungkasane padha tambah kawruhe. Nanging aku ya nyuwunpangapura, basaku ora bisa alus kaya panjenengane Wa Sonto. Aku pancen kelairan generasianyar, dadi bisaku ya basa Jawa Anyar.Karepku mangkene, nalika kita mulang siswa bab ukara sesanti mau, kita kudu menehi tuladhapengalaman urip ing madyaning bebrayan sing positif lan negatif. Sing positif kudune ditrapakesiswa lan sing negatif kudune dibuwang wae. Tuladha:a.Rawe-rawe rantas malang-malang putung.Tegese: Kabeh sing ngalang-alangi sedyane, bakal disingkirake.Tuladha ing madyaning bebrayan:Positif: Nalika jaman perang ngrebut kamardhikan biyen, para pahlawan padha asesanti kayakasebut. Karepe, sapa wae sing ngalang-alangi gegayuhane para pahlawan mau, sing arepmardhekakake negara Indonesia bakal diperangi utawa disingkirake.Negatif: Nalika siswa arep melu ulangan banjur asesanti kaya kasebut. Sebab dheweke ora sinau.Pokoke aku kudu nyontek/ngerpek. Sing ora gelem nyontoni utawa nglapurake aku anggonengerpek kudu disingkirake/diancam arep dilarani.
 
 b. Becik ketitik ala ketara.Tegese: Becik utawa ala bakal ketara dhewe ing tembe burine.Tuladha ing madyaning bebrayan:Positif: Wong iku yen tumindak becik marang liyan mesthi entuk piwales becik uga sakasapepadhane. Senajan piwales mau saka wong liya/dudu sakawit sing dibeciki mau, samono ugasuwalike. Lan ing tembe buri sing tumindak becik entuk ganjaran swarga, dene sing ala entuk piwales neraka.Negatif: asiswa sing mempeng sinanune kok kebeneran bijine eleklan sing nyontek/ngerpek bijine apik-apik. Kamangka bapak ibu gurune ora ngerti tumindake siswa mau. (yen gurumrangguli bab kara ngene, guru kudu bisa njlentrehake yen sejatine biji apik kasebut mung
sawijine “kemenangan sesaat’. Durung mesthi yen mengkone bakal nemu kabegjan.E…mbokmanawa siswa sing kaya mangkono mau bakal an
gel entuk pagawean. Jalaran nalikadi-tes ora bisa mangsuli babar pisan).c. Sapa jujur bakal mujurTegese: Sing tumindak jujur bakal nemu kabegjan sejati.Tuladha ing madyaning bebrayan:Positif: Wong sing jujur saparipolahe mesthi bakal pinercaya liyan ing kana-kene. Wong-wongkang kaya mangkono banjur dipasrahi jejibahan wigati, kayata: nyekel dhuwit utawa donyabrana kang banget ajine.
 Negatif: Siswa sing kurang mampu pikirane bakal mbatin, “Wah, yen aku jujur terus nalika
ulangan mesthi ajur biji
ku. Wis aku daknyonto/ngerpek wae!”
 d. Sapa sing salah selehTegese: Sapa sing sengaja tumindak salah bakal konangan.Tuladha ing madyaning bebrayan:Positif: Maling nyolong sepedhah motor banjur digepuki rame-rame dening masyarakat.Negatif: Siswa sing bola bali ngerpek nalika ulangan ora nate konangan bapak ibu gurune. Sebabgurune ora pati open lan siswane wasis anggone nyimpen kerpekan
 
 e. Sing goroh growahTegese: Sapa sing tumindak goroh bakal entuk kapitunan.Tuladha ing madyaning bebrayan:Positif: Wong sing bola-bali tumindak goroh, lumrahe bakal didohi ing pasrawungan lan orabakal pinercaya liyan.Negatif: Siswa sing pinter banget gorohe (profesional), sok-sok malah akeh kancane. Sebab,ngomong sakngomong kepenak dirungokake, nganti sing ngrungokake kepranan atine.f. Sing weweh bakal wuwuhTegese: Sapa sing gelem ngamal mesthi entuk ijol kang ngluwihi ngamale.Tuladha ing madyaning bebrayan:Positif: Wong sing seneng dana driyah mesthi bakal entukgentine dudu saka pawongan singdiwel
asi mau. Iki uga mathuk karo ajaran agama “Ora bakal entek samubarang kang
diwenehake, nanging bakal ditambah makaping-
kaping dening Gusti Allah.”
 Negatif: Para siswa ora gelem/angel tumindak ngamal, sebab yen dhuwite diamalake bakal entek lan ora bisa njajan.g. Sepi ing pamrih rame ing gaweTegese: Tumandang gawe tanpa duwe kamelikan apa-apa.Tuladha ing madyaning bebrayan:Positif: Wong ing padesan yen ngedegake omah utawa duwe gawe mantu/nyunat utawa ndandanidalan, lumrahe nganggo sesanti kasebut.Negatif: Para siswa kadhang-
kadhang duweni panemu, “Kok enak nyambut gawe ora dibayar,lha tenagane, wektune, imbangane apa? Rak rugi. Waktu adalah uang.”
 h. Wani ngalah luhur wekasaneTegese: Sapa sing gelem ngalah bakal nemu kamulyan ing burine.Tuladha ing madyaning bebrayan:Positif: Kaya dongeng Cinderella utawa Bawang Putih-Bawah Abang. Paraga Cinderella

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->