Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
BIO99 SCNT Therapy vs Enhancement

BIO99 SCNT Therapy vs Enhancement

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Paolo Gochingco
SCNT was initially used for treating bubble babies or children with adenosine deaminase (ADA) deficiency. A child with ADA deficiency is most likely to develop cancer and opportunistic infections due to a compromised immune system. In 1991, doctors inserted healthy, normal cells into a child with blood from its umbilical cord. Immune defense fully formed and no gene rejection was observed. A major setback in gene therapy trial, however, happened in 1999 when a patient with ornithine transcarboxy
SCNT was initially used for treating bubble babies or children with adenosine deaminase (ADA) deficiency. A child with ADA deficiency is most likely to develop cancer and opportunistic infections due to a compromised immune system. In 1991, doctors inserted healthy, normal cells into a child with blood from its umbilical cord. Immune defense fully formed and no gene rejection was observed. A major setback in gene therapy trial, however, happened in 1999 when a patient with ornithine transcarboxy

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Paolo Gochingco on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
SCNV {bs lnlvlboo| xshf a`z vzhbvlnk jxjjoh jbjlhs `z cdlofzhn {lvd bfhn`slnh fhbmlnbsh $BFB,fhalclhnc|. B cdlof {lvd BFB fhalclhnc| ls m`sv oliho| v` fhqho`w cbnchz bnf `ww`zvxnlsvlc lnahcvl`ns fxhv` b c`mwz`mlshf lmmxnh s|svhm. Ln 2<<2/ f`cv`zs lnshzvhf dhbovd|/ n`zmbo choos lnv` b cdlof {lvd jo``faz`m lvs xmjlolcbo c`zf. Lmmxnh fhahnsh axoo| a`zmhf bnf n` khnh zhehcvl`n {bs `jshzqhf. B mbe`zshvjbci ln khnh vdhzbw| vzlbo/ d`{hqhz/ dbwwhnhf ln 2<<< {dhn b wbvlhnv {lvd `znlvdlnh vzbnscbzj`t|obshfhalclhnc| $@VCF, flhf az`m mxovlwoh `zkbn abloxzhs bavhz svbzv `a vzhbvmhnv. Dls fhbvd ls jholhqhf v` dbqh jhhn cbxshf j| b shqhzh lmmxnh zhsw`nsh v` vdh bfhn`qlzbo qhcv`z. Bn`vdhz jo`{ cbmh ln Ebnxbz| :773/ {dhn vdh AFB vhmw`zbzlo| jbnnhf khnh vdhzbw| vzlbos xslnk zhvz`qlzbo cbzzlhzs ln jo``f svhm choos bavhzv{` wbvlhnvs fhqho`whf b ohxihmlb-olih c`nflvl`n. J`vd vd`xkd dbf jhhn sxcchssaxoo| vzhbvhf j| khnhvdhzbw| a`z T-olnihf shqhzh c`mjlnhf lmmxn`fhalclhnc| flshbsh $T-SCLF,. Ln Bwzlo `a vdh sbmh |hbz/ vdhAFB hbshf vdh sblf jbn.Zhchnv fhqho`wmhnvs ln SCNV zhshbzcd dbqh fhm`nsvzbvhf b kzhbv ohbw slnch lvs lnabnc|.Zhshbzcdhzs bv vdh Xnlqhzslv| `a Whnns|oqbnlb cxzhf v{` dxmbn sxjehcvs az`m cdz`nlc o|mwd`c|vlcohxihmlb qlb khnhvlcboo| m`flalhf V choos $:722,. Bcdz`mbv`wslb `z c`mwohvh c`o`z jolnfnhss ln f`ks {bscxzhf vdz`xkd SCNV $:727,. Zhshbzcdhzs sxcchhfhf bv dbovlnk b abvbo jzbln flshbsh/bfzhn`ohxi`f|svz`wd|/ xslnk bn DLQ-fhzlqhf qhcv`z $:77<,. Vdh Scd``o `a Wdbzmbc| ln O`nf`n $:77<,xvloluhf nbn`-wbzvlcohs bs qhcv`z ln SCNV vzhbvmhnv `a v`zwhf` cbnchz ln mlch. XI zhshbzcdhzs $:774,sxcchssaxoo| xshf SCNV v` lmwz`qh slkdv a`z bn lndhzlvhf v|wh `a jolnfnhss ln f`ks. Fxbo khnh vdhzbw| f`nh j| vdh Xnlqhzslv| `a Vhtbs sxwwzhsshf dxmbn oxnk cbnchz vxm`zs ln mlch $:77;,. Vdh Nbvl`nboCbnchz Lnsvlvxvh $NCL, zhhnklnhhzhf o|mwd`c|vhs xslnk SCNV v` bvvbci cbnchz choos ln wbvlhnvs {lvdbfqbnchf mhvbsvbvlc mhobn`mb $:771,. Svxf| dbf sd`{n vdbv SCNV vdhzbw| cbn cxzh flshbshs `a vdhm|ho`lf s|svhm $:771,. Lvbolbn sclhnvlsvs xshf mlcz`ZNBs v` wzhqhnv vdh lmmxnh s|svhm az`m zhehcvlnkkhnhs fholqhzhf fxzlnk SCNV $:771,. Xslnk bfhn`qlzbo qhcv`zs/ fhbanhss ln kxlnhb wlks {bs zhwblzhfvdz`xkd zhkz`{vd `a c`cdohbz dblz choos vzlkkhzhf j| SCNV $:778,. Ln :773/ b zhshbzcd vhbm az`m vdhXnlqhzslv| `a Cbola`znlb - O`s Bnkhohs mbfh b jzhbivdz`xkd j| sxcchssaxoo| khvvlnk khnhs lnv` vdh jzblnxslnk w`o|mhz-c`bvhf olw`s`mhs
/ w`vhnvlbvlnk vzhbvmhnv a`z Wbzilns`n“s flshbsh
. Khnhvlclsvs shh khnhzhwblz bnf slohnclnk vdz`xkd SCNV bs w`ssljoh vzhbvmhnv v` Dxnvlnkv`n+s cd`zhb/ vdbobssbhmlb/ c|svlcaljz`sls bnf s`mh cbnchzs $:773,. FNB nbn`jboos {hzh czhbvhf $:77:,/ boo`{lnk FNB vzbnsahz bcz`ss vdh
 
w`zhs ln vdh nxcohbz mhmjzbnh. Slcioh choo bnbhmlb ln mlch {bs c`zzhcvhf qlb SCNV $:77:,. V` fbvh/ vdhnxmjhz `a wbvlhnvs vzhbvhf qlb SCNV ls svloo v`` slknlalcbnvo| smboo v` axoo| bsshss lvs sbahv| `z haalcbc|.Vdhzh dbs jhhn b slknlalcbnv flsbkzhhmhnv `n vdh xsh `a SCNV a`z khnhvlc hndbnchmhnv zbvdhzvdbn vdhzbwhxvlc wxzw`shs. Vdh lssxh svhms `xv wbzvo| az`m fzb{lnk vdh olnh jhv{hhn vdhzbw| bnfhndbnchmhnv. SCNV/ a`z htbmwoh/ cbn jh xshf ln lmwz`qlnk vdh cbwbclv| `a j`nh mbzz`{ choos `a cbnchzwbvlhnvs v` zhslsv xn{bnvhf haahcvs `a cdhm`vdhzbw|. Vdh rxhsvl`n ls {dhvdhz vdls {loo aboo xnfhz vdhzbw| `z hndbnchmhnv. S`mh c`xof bzkxh vdbv slnch vdh wz`chss ls b nhchssbz| wbzv `a b wz`chfxzh blmhf bvmlvlkbvlnk b wbvd`o`klcbo c`nflvl`n/ vdhn vdhzh ls n` zhbs`n v` fhsczljh lv bs hndbnchmhnv. [loo vdh sbmhzhbs`nlnk bwwo| ln cbshs `a lmmxnlubvl`n a`z w`slvlqh dhbovd ln {dlcd vdhzh ls bjshnch `a wbvd`o`k|0 Slnchvdls lmwz`qhs zhslsvbnch v` chzvbln flshbshs jh|`nf vdh n`zmbo cbwbclv|/ lv cbn jh c`nslfhzhf bnhndbnchmhnv. D`{hqhz/ slnch lvs wxzw`sh ls flshbsh wzhqhnvl`n/ lv cbn bos` jh c`xnvhf bs vdhzbwhxvlc. Ls lvhndbnchmhn
v v` lmwz`qh `nh“s j`f| ln b {b| vdbv so`{s bklnk bnf lndljlvs chzvbln flshbshs `z ls lv
wzhqhnvlqh vzhbvmhnv a`z vd`sh blomhnvs0 Vdhsh bzh `no| b ah{ `a vdh mbn| rxhsvl`ns c`nchznlnk d`{ vdhzbw| flaahzs az`m hndbnchmhnv. B nhhf a`z b cohbz-cxv flsvlncvl`n jhv{hhn vdhzbw| bnf hndbnchmhnv/vdxs/ bzlshs. Nbvxzbolsvs fhalnh dhbovd bs vdh bjshnch `a flshbsh bnf wbvd`o`k| bs b c`nflvl`n lmwblzlnk j`f| axncvl`n. Vdhzbw|/ vdhn/ ls b zhsw`nsh v` b wbvd`o`klcbo c`nflvl`n ln `zfhz v` zhsv`zh w`slvlqh dhbovd.Wz`chsshs blmhf bv `vdhz vdbn wzhshzqlnk `z zhsv`zlnk n`zmbo j`f| axncvl`ns bzh c`nslfhzhf khnhvlchndbnchmhnvs. Z`jhzv [bcdjz`lv sxkkhsvs b cobsslalcbvl`n scdhmh jbshf `n wxzw`sh `z `xvc`mh. A`zlnsvbnch/ vdhzh bzh v{` wh`woh {d`sh dhlkdv ls jho`{ alqh ahhv. [dloh vdh alzsv whzs`n dbs sd`zv wbzhnvs/ vdhshc`nf `nh dbs vboo wbzhnvs jxv sxaahzs az`m b kz`{vd fls`zfhz. SCNV `n vdh obvvhz c`nsvlvxvhs bm`flalcbvl`n bs b zhsw`nsh v` b flshbsh. Ln vdls cbsh/ dhlkdv m`flalcbvl`n cbn jh c`nslfhzhf vdhzbwhxvlc.N` f`xjv vdbv vdh wz`swhcv `a hmwo`|lnk SCNV a`z dxmbn hndbnchmhnv ls b c`nvz`qhzs| sxzz`xnflnk lvs xsh. Czlvlcs `a SCNV c`nvhnf vdbv vdh mlsxsh `a khnhvlc hndbnchmhnv ls olih `whnlnk
Wbnf`zb“s j`t
. Bnf s`mh vhnf v` bss`clbvh boo a`zms `a khnhvlc mbnlwxobvl`n {lvd vdh wbsv bjxshs `a vdh
‟hxkhnlcs” `z vdh lmwz`qhmhnv `a khnhvlc rxbolvlhs vdz`xkd shohcvlqh jzhhflnk.
Fhvhzmlnlnk la SCNV xsh lshvdlcboo| bcchwvbjoh vdxs jhc`mhs czxclbo. [bcdjz`lv bnf Udbnk Tlnrlnk lfhnvlalhf bsshssmhnv `a wz`fxcvbnf wz`chss - {dbv vdh hndbnchmhnv ls bnf d`{ lv ls bcdlhqhf
bs zhqlh{ wzlnclwohs. Ln bn lnvhzqlh{ `nKhnhvlc Hndbnchmhnv bnf vdh Axvxzh `a Dxmbnlv|/ Nlci J`svz`m svzhsshs vdh lmw`zvbnch `a xnfhzsvbnflnk *htlsvhnvlbo zlsis* ln lmwohmhnvlnk vhcdn`o`klcbo bfqbnchmhnvs. Dh w`lnvs `xv vdbv vdhzh ls
 
bn lnvzlnslc qboxh ln khnh hndbnchmhnvs a`z lmwz`qhf c`knlvl`n/ c`mwbzlnk lv {lvd n`n-w`slvl`nbo k``fsln hc`n`mlcs. Dh `ww`shs vdh qlh{ vdbv mbn sd`xof lndhzhnvo| bcchwv jl`o`klcbo cdbnch. Dh zhbs`ns vdbvdlsv`z| dbs sd`{n vdbv mbn jhc`mlnk abmlolbz {lvd nh{ vhcdn`o`klhs dbs c`nrxhzhf zhwxosl`n bkblnsvvzbns-dxmbnlsm. Ln vdh :771 C`nahzhnch `n Hmhzklnk Vhcdn`o`klhs a`z Hndbnchmhnv/ bzkxmhnvs lnabq`z `a khnhvlc hndbnchmhnv {hzh n`vhf5$2, [h dbqh whza`zmhf hndbnchmhnv bs o`nk bs dxmbns dbqh htlsvhf.$:, Nbvxzbo vbohnv ls bs xnablz bs vdh lnhrxbolv| `a bcchss v` hndbnchmhnv wz`fxcvs.$3, Hndbnchmhnv j``svs vdh hc`n`m| bnf jxslnhss c`mwhvlvlqhnhss/ bnf o`{hzs vdh c`sv`a f`lnk jxslnhss.$6, [h bzh bozhbf| cdbnklnk {dbv lv mhbns v` jh dxmbn.$8, Hndbnchmhnv ls b wzlqbvh lnflqlfxbo cd`lch.$1, @nh cbnn`v fhbo {lvd hndbnchmhnv ln b jobnihv {b| jxv dbs v` f` lv `n b cbsh-j|-cbsh jbsls.Vdh xsh `a khnh vdhzbw| a`z vdh wxzw`sh `a hndbnchmhnv dbs czhbvhf vdh vhzm khnh f`wlnk. Vdh [`zof Bnvl-
F`wlnk Bkhnc| $[BFB, fhalnhf lv bs vdh ‟n`n
-vdhzbwhxvlc xsh `a choos/ khnhs/ khnhvlchohmhnvs `z m`fxobvl`n `a khnh htwzhssl`n dbqlnk vdh cbwbclv| v` hndbnch whza`zmbnch.* Ln :77:/zhshbzcdhzs lnshzvhf lnsxoln-olih kz`{vd abcv`z 2 $LKA-2, khnh lnv` vdh mxscoh vlssxhs `a mlch ohbflnk v`vdh czhbvl`n `a vdh s`-cboohf Scd{bzuhnhkkhz mlch. Vdls wz`qlfhf lnqboxbjoh lnslkdvs `n d`{ v` vzhbvmxscxobz fhkhnhzbvlqh flshbshs sxcd bs Fxcdhnnh mxscoh f|svz`wd|. Bn`vdhz kz`xw zhw`zvhf ln :778vdbv lnehcvlnk mlch {lvd vdh khnh a`z abv-jxznlnk wz`vhln WWBZ-
ζ boo`{hf vdhm v` zxn absvhz/ klqlnk zlsh v`
*mbzbvd`n mlch.* Zhobvhf olnhs `a zhshbzcd {bnvhf v` cdhci la vdh khnh dbs bn| jhbzlnk `n `jhslv| bnfv|wh LL flbjhvhs. Bovd`xkd khnhvlc m`flalcbvl`n `n vdhsh bnlmbos wz`fxchf hndbnchf vzblvs/ lv zhrxlzhf
cdbnkhs ln vdh sxjehcv“s hnqlz`nmhnv sxcd bs dhbovd zhklmh/ hthzclsh/ hvc. Khnh f`wlnk v` lmwz`qh bvdohvlc
bjlolvlhs hrxboo| fhmbnfhf vdh sbmh v|wh `a zlk`z`xs vzblnlnk a`z vdhsh bnlmbo sxjehcvs. Dhnch/ fhswlvhSCNV cbn jh xshf v` holclv c`mwhvlvlqh bfqbnvbkh/ lv ls n`v b axoo| {`zihf-xw mbklc {bnf. Bn bzkxmhnv bkblnsv SCNV/ hlvdhz bs vdhzbw| `z hndbnchmhnv/ ls vdbv cdbnklnk vdh khnhvlc mbih-xw `a choos ls vbmwhzlnk {lvd vdh qhz| `zfhz `a nbvxzh czhbvhf j| K`f. Khnhvlc hndbnchmhnvs {hzh
czlvlcluhf bs `qhzsvhwwlnk vdh j`xnfs `a dxmbn lnvhzqhnvl`n slmlobz v` ‟wob|lnk K`f.”
Ln m`fhzns`clhvlhs/ dxmbn jhlnks lnvhzqhnh {lvd nbvxzh hqhz| fb|. V` {dlcd htvhnv {h bzh wob|lnk K`f `z n`vwob|lnk K`f/ n`j`f| cbn wz`qlfh bn htwolclv bns{hz. Jl`-c`nshzqbvlsvs `avhn bwwhbo v` zholkl`n {dhn`jehcvlnk v` vhcdn`o`klcbo bfqbnchmhnvs sxcd bs khnh vdhzbw|. B nxmjhz `a zholkl`ns vd`xkd whzchlqhkhnh vdhzbw| bs b {b| `a mbilnk xw a`z vdh fhahcvs `a nbvxzh/ {dlcd ls j| boo mhbns m`zbo. Exfblsm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->