Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carte Didactica Fizicii

Carte Didactica Fizicii

Ratings: (0)|Views: 1,438|Likes:
Published by Neculai Apetroaei

More info:

Published by: Neculai Apetroaei on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
IntroducerePrezenta ediþie încearcã sã reconsidere intenþiile cu care a fostredactatã de cãtre autor prima ediþie a cãrþii de Metodica predãriifizicii în urmã cu doi ani. Reforma ºcolii româneºti, cu bune ºi rele,încearcã sã se aºeze în albia unui curs lipsit de multe meandre.Þinând cont de evoluþiile de pe piaþa muncii educaþionale dinRomânia, de apariþia unor programe complementare de formareiniþialãºi continuã, de creºterea numãrului furnizorilor de programeprezenta lucrare încercã sã rãspundã dorinþei de informare a celorimplicaþi în învãþãmântul de fizicã.Cunoaºterea fizicii joacã un rol deosebit de important înformarea spiritelor alese. Cunoaºterea ºi înþelegerea Universului,dar ºi propria cunoaºtere, sunt elemente fundamentale în devenireafiinþei umane. Personalitãþi aparþinând ºtiinþei, artei, religiei auapreciat importanþa deosebitã pe care fizica ca disciplinãºcolarãsau ºtiinþã a avut-o în împlinirea lor. În consecinþã gânduri pline derecunoºtinþã au fost adresate de mulþi oameni de ºtiinþã, fizicienilaureaþi ai premiului Nobel sau nu, profesorilor sau cercetãtorilorcare au marcat evoluþia lor profesionalã.Formarea unui profesor de fizicã nu poate fi ancoratã doar înlectura cãrþilor de specialitate. Didactica disciplinei, psihologia ºipedagogia aplicatã sunt discipline pe care profesorul de fizicã estenecesar sã le parcurgã cu entuziasm, curiozitate ºi responsabilitate.Lecturile suplimentare de filozofie, de istorie a ºtiinþei sau abiografiilor oamenilor de ºtiinþã pot constitui un sprijin deosebit de1
 
Ovidiu Florin CÃLÞUN Didactica fiziciiimportant în formarea unui bun profesor. Utilizarea acestorinformaþii în desfãºurarea lecþiilor de fizicã pot creºte motivaþiaelevilor ºi operaþionaliza obiective în plan afectiv. Este importantpentru profesorii de fizicã sã înþeleagã cã principalul obiectiv alînvãþãmântului de fizicã este conducerea procesului instructiv
 educativ astfel încât elevii sã se poatã integra într-o societate caresolicitã competenþe ºi impune standarde. Bibliografiacomplementarã include cãrþi a cãror lecturã poate constitui obucurie pentru sufletul cititorului contribuind în mare mãsurã laînþelegerea propriei personalitãþi.O primã finalitate a prezentei lucrãri este acomodareastudenþilor cu noþiunile fundamentale ºi deprinderile necesarepredãrii fizicii în gimnaziu ºi liceu. În grupul þintã erau incluºi ºiprofesorii de fizicã care fac din perfecþionarea lor o activitatecotidianã. Pentru a rãspunde celor care în calitate de stagiaripregãtesc examenul de definitivat, celor care pregãtesc examenede specialitate, celor care iubesc profesia cãrora s-au dedicat partedin capitolele vechii lucrãrii au fost rescrise. ªi anexele au fostcompletate în speranþa cã ele vor rãspunde celor care doresc sãaplice o parte din conþinuturile studiate în practica ºcolarã.Considerând cã o carierã se construieºte zi de zi cu eforturi,cã un profesionist gândeºte viaþa ca o competiþie, cã atitudinea pro-activã face parte din modul de a trãi a cititorului, cartea seadreseazã tuturor celor care cred cã lucrurile sunt perfectibile.Lectura bibliografiei recomandate (în ordine alfabeticã) înfinalul acestei cãrþi, fãrã a fi o condiþie suficientã formãrii unui2
 
Capitolul 1 Elemente de didacticã specialã a fiziciiprofesor competent, reprezintã o condiþie necesarã înþelegeriicomplete a conþinuturilor prezentate.În activitatea la catedrã pregãtirea metodicãºi cea despecialitate trebuie sã devinã un tot armonios care sã constituie unargument al recunoaºterii competenþelor unui adevãrat profesor.Am considerat necesarãºi schimbarea titlului. Aceastã decizienu este una de conjuncturã. Ea este rezultatul unor discuþiifructuoase purtate timp de douã zile cu colegii metodicieni din ariacurricularãªtiinþe, participanþi la una din activitãþile programului
Educaþia 2000+
. Sper cãºi cititorul va simþi o abordare maipronunþat aplicatãºi cã noua abordare le va uºura activitatea lacatedrã.Mulþumesc tuturor personalitãþilor, care prin activitatea lor lacatedrãºi în laboratoarele de cercetare, au contribuit la formareamea profesionalã, profesorilor de liceu mentori ai practicii didacticestudenþeºti, colegilor profesori de fizicã participanþi la conferinþeleanuale pe teme de metodica predãrii fizicii ºi referenþilor care auavut amabilitatea de a citi cartea în manuscris ºi de a facepertinente observaþii,Autorul,3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
OvToma liked this
stedana liked this
doina_gaby9380 liked this
doina_gaby9380 liked this
Danila Maxim liked this
Manea Camelia liked this
Nikenic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->