Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sakit

sakit

Ratings:
(0)
|Views: 86|Likes:
Published by rezkisyaf

More info:

Published by: rezkisyaf on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
PENGENDALIANHAMADANPENYAKITTANAMANPADISECARATERPADU
INyomanWidiarta'danHendarsihSuharto'
J
PusatPenelitiandanPengembanganTanamanPangan
'Balat
BesarPenelitianTanamanPadi
1.
PENDAHULUAN
Pu
ningkatanproduksipaditerusdiupayakanuntukmengimbangikenaikanonsumsi,karenapertumbuhanjumlahpendudukmasihtinggi.Hamadanpenyakitadalahsalahsatukendalaprogrampeningkatanproduksipadi.Kendalapeningkatanproduksiakansemakinkompleksakibatperubahaniklimglobal.Hamadanpenyakitpadimerupakansalahsatucekamanbiotikyangmenyebabkansenjanghasilantarapotensihasildanhasilaktual,danjugamenyebabkanproduksitidakstabil.DiAsiaTenggarahasilpadirata-rata3,3
tI
ha,padahalhasilyangbisadicapai5,6tlha.Senjanghasiltersebutdisebabkanolehpenyakitsebesar12,6%danhama15,2%(Oerke
etal.,
1994).DiIndonesia,potensihasilvarietaspadiyangdilepasberkisarantara5-9t/ha(Suprihantodkk.,2006),sementarahasilnasionalbarumencapairata-rata4,32t/ha(BPS,2001).LuasseranganhamadanpenyakitpadiberdasarkankompilasidataStatistikPertanianIV(SPIV2006)olehDirektoratPerlindunganTanamanPangan,dalamkurunwaktulimatahunterakhiradalahtikus152.638ha/tahun,penggerekbatang89.048ha/tahun,werengcokelat26.542ha/tahun,penyakithawardaunbakteri28.808ha/tahun,penyakittungro13.327ha/tahundanbias9.674haltahun.Estimasikehilanganhasilpadiolehhamadanpenyakitutamamencapai212.948
t
GKP/musimtanam(Soetartodkk.,2001).Olehsebabitu,keenamhamadanpenyakitpentinginiperiumendapatkanprioritaspenanganan.KehilanganhasiltersebutjauhlebihrendahdariestimasihasilsurveididaerahtropisAsiayangmemperkirakanmencapai37%(IRRI,2002).Usahapeningkatanproduksipadinasionalsecaraberkelanjutan,khususnyamelaluipeningkatanstabilitashasil,masihberpeluangbesarmelalui:(1)penggunaansumberdayagenetikuntukperbaikanketahananvarietastehadaphamadanpenyakit;(2)peningkatanperanmusuhalamihamadanpenyakitsebagaiagenspengendalihayati;(3)pemanfaatanberagamspesiestanamanyangpotensialsebagaipestisidanabatiyangefektifdanramahlingkungan;(4)penyempitankesenjanganantarapotensihasil(hasilpadasaatvarietasdilepas)441
 
denganhasilyangdicapaipetani;(5)penekanankehilanganhasilprapanenolehhamadanpenyakitmasihdiatas15%;(6)peningkatanpemahamanepidemiologipenyakitdanekologihamayangakanmenghasilkankomponenteknologibaruPengendalianHamaTerpadu(PHT).Dalamtulisaninidiuraikandinamikahamadanpenyakittanamanpadiyangmenyebabkanketidakstabilanproduksipadi,komponenteknologipengendalianyangtelahdikembangkan,konsepdanimplementasiPHTdiIndonesia,daninsentif(keuntungan)yangdiperolehdaripenerapanPHT.
2.
DINAMIKAllAMADANPENYAKIT
Populasihamadanpatogenpenyebabpenyakittanamanpadisangatdinarniskarenapotensigenetikdanpengaruhlingkunganbiotikdanabiotik.Padadasamya,semuaorganismeyangdalamkeadaanterkendalitidakmerugikanjikakeseimbanganekologinyatidakterganggu.Hamadanpenyakittanamanberasaldarilokasipertanamanataudatang(migrasi)darilokasilainkarenadayatariktanamanpadi.Pengetahuantentangdinamikapopulasihamadanpatogenpenyakitadalahlangkahpertamayangperluditempuhuntukmenentukancarapengendalianyangefektif,efisien,danramahlingkungan.
~2.1RevolusiHijau,HamaPenyakitTanamanPadi,danLingkungan
RevolusiHijaudiIndonesiadiawaliolehintroduksivarietaspadiunggulbaru(VUB)IRSdanIR8yangresponssifterhadappemupukan.terutamanitrogen.VUBiniakanmenghasilkangabah
2-3
kaliIipatlebihtinggidarihasilvarietaslokalkalaudipupukureapadatakarantinggi
(200-300
kgurea/ha)PenanamanVUBberumurgenjahsampaisedangdanrakusterhadappemupukanmemfasilitasipeningkatanintensitastanam.IntensifikasipenanamanVUBsecaraterus-menerusmengalterasifisiko-kimiatanahdan
iklirn
mikro.Maka,timbullahbiotipebaruhamadanpatotipebarupatogen.Pengendaliannyalebihbanyakmenggunakanpestisida.Brigade-brigadepengendalihamadanpenyakitdibentukdiareaBimasuntukmenyemprotpestisidasatu,dua,bahkantigakalidalamseminggu.Musuhalamihamaikutpunahkarenaaplikasipestisidayangberlebihan.Modemisasiteknologimengakibatkansistemproduksipadimasukkedalamjebakankompleksitaspengelolaanhamayangtidakterbayangkansebelumnya(TriPranadjidkk.,
2005).
Intensifikasiproduksipadisawahuntukmeningkatkanproduksiagardapatmemenuhikebutuhanberasyangterusmeningkatternyatamenyebabkandegradasilingkungan,antaralainpolusiair(residupestisida)danudara(emisi
442
 
gasmetan)(Balingtan,2008).Konsentrasiresidupestisidadanagrokimialaintelahdiidentifikasipadaperairanwilayahirigasilatiluhur(Fagi,2006)dansentra-sentraproduksilain.BalaiPenelitianLingkunganPertaniantelahmenginventarisasiresidupestisidadisentra-sentraproduksipadi(Balingtan,2008).IRRI(1993)menelitisecarasistematisresidupestisidadandampaknyaterhadapkesehatanpetanidiProvinsiLaguna,NuevaEcija,danQuezon.Kesimpulandarihasilpenelitianitu,adalah:Residunitratditemukandidalamairsumuryangdigunakansebagaiairminum;konsentrasinitratmasihdibawahkonsentrasimaksimumyangdiizinkan(10ppm).PerairandiLagunamengandungresiducarbofurandanendosulfan;konsentrasiresidupestisidatersebutlebihrendahdiNuevaEcija,karenapetanimenggunakanpestisidatidakberlebihan.Walaupunresidupestisidadisentra-sentraproduksiterdeteksidiperairandanbahkandidalambutirberasdipasar-pasarinduk,dampaknyaterhadapkesehatantidakdipelajarisecarajelas.Disentra-sentraproduksipadidiFilipina,dimanapetanimenanam
2-3
kalipadidalamsetahun,ditemukanbahwa
(IRR!,
1993):
Dari152petanipadi,merekayangseringmenggunakanpestisidauntukmengendalikanhamamenderitagangguankesehatanduakalilebihbanyakdibandingkandenganyangjarangmenggunakanpestisida(Gambar1),Walaupunmakinseringnyapenyemprotanpestisidalebihmenjaminkeberhasilanintensifikasipadi,tetapibiayayangdikeluarkanuntukmenyembuhkankesehatanitulebihbesardarikeuntunganyangdiperoleh.Selainhamawerengcokelat,werenghijau,penggerekbatangdanpenyakithawardaunbakteridanbIas,hamatikusmakinmerajalelaakibatmodemisasiteknologipadisawahdanpadigogo.Denganmodemisasiteknologi,ketersediaanpakanmakinmemungkinkanreproduksitikusmeningkatdalamsetahun.
2.2FaktorPenentuDinamikaHamadanPenyakit2.2.1MusimTanam
Padamusimkemarau,hamadanpenyakitpadiyangumumnyatimbulberdasarkantingkatkeparahannyaadalahtikus,diikutiolehpenggerekbatang,danwalangsangit.Olehkarenaitu,langkah-Iangkahpengendaliandititikberatkanpadahamatikus.Padamusimhujan,hamadanpenyakityangbiasatimbuladalahtikus,werengcokelat,penggerekbatang,lembingbatu,penyakittungro,bIas,hawardaunbakteri,danberbagaipenyakityangdisebabkanolehcendawan.Dalam443

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dodi Yan Putra liked this
Handrian Novianto liked this
Restarida Febrina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->