Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Играта во наставата

Играта во наставата

Ratings: (0)|Views: 235|Likes:
Published by Idris Ajruloski

More info:

Published by: Idris Ajruloski on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

pdf

text

original

 
Учење низ игра
Децата тргнуваат на училиште во шестата година и стануваат ученици. За нивпочнува нов животен период. Секој учител носи голема одговрност со цел како да имсе приближи на учениците, како да го привлече нивното внимание, како да направида им биде пријатно и интересно учењето и училиштето. Истражувањата докажаледека играта е едно од решениата за ваквите прашања. „Помеѓу детската игра иработата нема остри граници.“ Во играта детето развива разни вештини и стекнуваработни навики, па затоа прифаќа се повеќе потешки задачи. Така детето прекуиграта постепено, преминува на разни форми на активности кои ги вбројуваме вонеговите работни задачи. Искуствата покажуваат дека играта во наставата може дасе употребува дури до завршните одделенија на средното образование. Играта еактивност која е карактеристична за детсвото, но таа подеднакво ги привлекува ивозрасните. Човекот и во играта и во слободната работа избира активност која му епопријатна и ја извршува се додека го исполнува со задоволство. И во работата и воиграта постојат одредени правила кои човекот мора да ги почитува.
Играта во наставата
Многу автори ја истакнуваат важноста на играта во наставата ( Komensky, Frobel ), аи на нас практичарите ни е познато дека кај децата постои силна желба испособност за разбирање и учење. Тоа го обврзува учителот да осмислува наставниактивности и ситуации кои ќе ги поттикнуваат учениците на учење, ќе будат интересза спознавање на новото со крајната цел на креативната работа. Учењето низ игра ееден од начините кој не води кон таа цел и потребно е да се гради на детскиотинтерес и така да се користи како еден од изворите на мотивација. Во одделенскатанастава играта можеме да ја користиме како вовед во наставната содржина, приусвојување на нови наставни содржини, нивното повторување, увежбување илипроверување. Можеме да ги користиме и во индивидуалната работа со учениците,работа во парови или групна работа. Играта во наставата го привлекува вниманиетона ученикот, но може да биде сфикасна само под водство на добри и стручниучители. Фурлан наведува и можни предности на играта и како форма на учење:-многу е лесно да се постигне најголема можна концентрација и внимание( сите имаме искуство со своите одделенија дека учениците се многуконцентрирани кога наставните содржини се усвојуваат, повторуваат илиувежбуваат со помош на игра)-емоционланиот став на децата кон играта е повеќе позитивен одколку кон„сериозното“ учење-активноста на децата е многу голема отколку во некоја друга форма на учење(учениците во играта се соживуваат, се движат, зборуваат, сите учествуваатпа и активноста е поголема)-учените содржини децата подобро ги паметат ако ги научат преку игра-во играта децата помалку се уморуваат – учениците често зборуваат деканаставниот час кој се одвива преку игра трае прекратко и дека премногу брзопоминува)Играта дава големи можности за развој и соработка помеѓу децата. Учениците сеучат да почитуваат правила, да ги споделуваат меѓусебните успеси и порази.Користењето на играта во наставниот процес бара и поголема креативност научителот. Ушителот мора да знае зошто внесува некоја игра во наставата и што сакада постигне со таа игра т.е. кои компетенции сака да ги развие кај ученикот. За да сеупотреби играта најцелисходно најважно е прво да ги запознаеме потребите на
 
учениците. После тоа, играта треба да ја прилагодиме на возраста на учениците инивните интелектуални способности. Добро осмислената игра може да поттикнемногу жива, динамична и разновидна активност на ученикот. Преку играта гиразвиваме и личните (трудољубивост, самоодговорност, креативност, комуникација,трпеливост...), и социјалните (емпатија, доверба, почит, спремност да се помогне,прифаќање...) компетенции кај ученикот.
Играта во наставата по македонски јазик
Со слушање и имитирање на возрасните говорници детето влегува во јазичнатакомуникација. Покасно во тој процес го вклучува повторувањето и разбирањето, апосле тоа и самостојното зборување. Особено е важно да се поттикнува развојот начетирите јазични вештини: слушање, говорење, читање и пишување (јазично-комуникациско подрачје). Голема е вредноста од примената на игри во процесот научење на нови зборови, усвојување на нови јазични поими, а особено приувежбување и примена на наученото во комуникациски ситуации. Значајно еучениците да се поттикнуваат на активности со зборување. Во тоа можат да нипомогнат кукли и игри со нив во наставните ситуации на часовите по литература, јазик, изразување и творење и медиумска култура. Куклите можат да допринесат запоквалитетна комуникација помеѓу учениците, на релацијата ученик – учител, можатда ги обогатат традиционалните методи, а куклената игра може да пронајдекреативен пат на учењето во планот и програмата за одделенска настава.Детското учење ќе биде силно мотивирано и ефективно, ако куклите ги употребимекако наставно помагало. Куклената игра му овозможува на детето да го развиеестетското, когнитнивното, социјалното и емоционалното чувство и во самото тоа енејзината вредност (уметничко подрачје). Куклата е пријател на детето со чијапомош тоа го анализира светот околу себе и во себе. Врз детето остава големовлијание така што многу пати куклениот збор има посилно дејство отколку зборот научителот. Куклите можат да ги изработат самите ученици, можеме да анимирамесекојдневни предмети и да ги пренесеме во куклената игра и така да ја обогатимекуклената комуникација во рамките на наставата. Ќе забележиме дека ученицитеизведуваат активности кои им се забавни, пријатни, исполнети со задоволство, апокрај тоа и учат.
Примери на игри во наставата по македонски јазик 
Игри со потсетување: Куклата ги воведува учениците во приказна. Раскажува своеискуство од летните/зимските/пролетните празници, а учениците изнесуваат своеискуство. Почнува играта со потсетување. Куклата дава пример, а ученицитепродолжуваат: За летните празници бев...Како изгледам, што правев, како се чувствував, со кого се дружев, кои игри ги играв...Јас во зимските празници бев...Јас сум шарен цвет во тревата...Јас сум јагода во шумата...Јас сум пчела во кошница...После потсетувањето учениците можат да продолжат со игра со зборови. Куклатакажува збор, а учениците збор со спротивно значење (мал – голем, топло-ладно),куклата именка, а учениците во намалена форма (пчела – пчеличка...). Врзо основаод низата од зборови кои ги задава куклата, учениците можат да продолжат да
 
создаваат игра, да осмислуваат костими, да изработуваат кукли, да договараатзвуци и сл., и на тој начин да ја изведуваат играта во училницата.
Играта во наставата по математика
Сметам дека играта е многу важна и на часовите по математика (математичкоподрачје). Еден математичар рекол: „Математиката во никој случај не е здодевна ибез фантазија, туку напротив, таа е како благородна девојка која возвраќа со љубовна оној кој ја разбира и ја сака.“ Математиката се учи со решавање задачи,решавање проблеми од секојдневниот живот. Учениците низ игра решаваат многузадачи, а не се ни свесни за самото тоа. Радосните лица на нашите ученицисекојдневно ни го покажуваат нивното внимание, заинтересираност и задоволствопри решавањето на задачи преку игра. После часовите на кои сме користеле игракако метод на поучување зборовите на нашите ученици се: „Учител/учителке, пасамо си игравме!“ или „Зарем веќе заврши часот?“ или „Јас дури и не забележавколку многу задачи сум решил. Гледај, наполнив две страници со задачи.“Родителите воочиле радост кај децата кои учат поттикнати со примена на игра вонаставата. При осмислувањето на игрите за развој на личните и социјалнитекомпетенции, на децата треба често да им задаваме игри кои од порано им сепознати во детскиот свет, игри од телевизиски емисии, игри од средината која гиопкружува како и некои компјутерски игри ( техничко и информатичко подрачје).
Примери на игри во наставата по математика
а) Математичка меморија
Учениците ги делиме во две групи. Ќе исечеме 20 картички со еднаква големина водве бои (две екипи). На десет картички запишуваме бројки, а на другите десетзадачи кои одговараат на броеви од претходните катички. На клупа ги поставувамекартичките со лицето завртени према клупата. Првиот уграч превртува две картичкии ги остава на нивното место. Доколку по некоја случајност ако завртената картичка(задача) одговара на решението што го дава другата картичка, ги зема дветекартички и превртува други две. Но доколку завртел картички кои не даваат точнорешение, тогаш двете картички повторно ги завртува со лицето кон клупата иследува нареден играч. Играта продолжува се додека на „исчезнат“ сите картички.Победник е групата која побргу ќе ги открие сита парови од картичките.
б) Математички „Човече, не лути се“ 
Учениците ги делиме во четири групи. На секоја група и даваме примерок за игратаЧовече, не лути се! Им делиме на учениците пиуни и коцки. Потребно е на ученицитеда им се објаснат правилата на играта: Кога играчот ќе ја фрли коцката и ќе гопридвижи пиунот на соодветното поле, наглас треба да прочита задача, да ја запишево својата тетратка, да ја реши и на глас да го каже резултатот. Сите играчи јарешаваат задачата на ученикот за да го контролираат решението. Доколку играчотточно одговори, на ред е следен играч. Доколку неточно одговорил, за казна севраќа едно поле назад, чита задача од тоа поле (ако е зададена), ја решавазадачата и играта продолжува понатака. Ако на полето на кое се враќа има другпиун, не треба да го „турне“ туку го прескокнува, т.е. се враќа уште едно поле назад.
в) Пикадо
Ученикот од одредено растојание со топче се обидува да го погоди пикадото.Зависно кое поле ќе го погоди, на картон кој е прицврстен на таблата ја бара својатазадача, ја решава и гласно на својата група им го соопштува резултатот. Ако точно

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->