Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
P. 1
Pojava grada i mogućnosti njegovog sprečavanja

Pojava grada i mogućnosti njegovog sprečavanja

Ratings: (0)|Views: 1,372|Likes:
Published by Tihomir Dejanović

More info:

Published by: Tihomir Dejanović on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

02/20/2014

 
[LAJFLU KGNOIJPL
Ā"
{lajflukgnDmfolb)hjf 
?
TJNOPO MUOKO L FJMWĀIJX[L INGMJPJM XTUGāOPOINO
 ?)
 
WPJK
Pulngfg l cblfo xw coj wxbjp jtx{oico bnwkxcla elčo elbo jkwplngc tugkfg{ jejŨopoino
"
pngujpoino l tujwČopoino)
 
TujwČopoino ko{luonw njů l~ oi{lČcg MuČcg coko ng Oulx{j{gb w LP plngcw
tulng ijpg gug iotlx
oj xpjnw ’Fg{gjujbjmlnw‒)
Tupo tj~io{o jxfo{uoino bjcobijm pugfgio
ko{luonw l~ QLP plngco coko ng gimbgxcl Ũwtilc Plbnof Fgub w Kuonelnw puůlj kigpio jxfo{uoino w
{jcw xgkof mjklio)
Mjklig ?078) @guklioik jk [jxcoig ng jxijpoj tupw fugŨw x{oi
lho ~o
jxfo{uoing)J{culčo
ijpla lix{uwfgio{o wiotu
 ngĎwnw jpo jxfo{uoino)[gufjfg{ou ng cjix{uwlxoi
?044) mjk)"
clůjfngu ?0<8)mjk) o eoujfg{ou ?0;;)mjklig)[j ng jfjmwčlbj ko fijml iowČilhltjx{opg jxijpig `l~lČcg ~ocjig w l~wČopoinw fg{gjujbjůcla `gijfgio)
W QLQ plngcw `jufluoio ng fg{gjujbjmlno coj iowco o
jk {oko xg jio weu~oij uo~plno l tjcwůopo ko xfoinl bnwkxcgto{ing l igxugčg cjng xw tjpg~oig xo čwklfo pugfgio)Kj {oko xw
pugfgixcg igtjmjkg
tjcwůopoig xtulngČl{l
 
uo~ilf eonoinlfo"puoČoinlfo"tulijůgingf Ũu{opo"~pjingingf hucpgila~pjio"twhoingf l~ twůoc
o l xb)Jk kopilio xg xfo{uobj ko xg ~uio muoko fjmw uo~el{l ~pwcjfto xg hucpgio ~pjio fjmw xfo{uo{l coj tupo xugkx{po jkeuoig tuj{lp muoko)Toto Wueoi PLLL?7
=7)mjklig l~koj ng jpboůčging ko xg tjxpgčgio hucpgio ~pjio cjulx{g ~o ’fjbl{pg‒ ko la~ojelĎ
w jbwno"png{ou l muok)Twhoing xg tulfnginwng w jkeuoil jk muoko jk QLP plngco)W L{oblnl
?1<4)mjklig kjbo~g kj xo~ioino ko x{pouoing muoko fjŨg el{l xtungČgij weohlpoingf Čgx{lhoklfo tjfjčw {jtjpxcg tobneg w mufbnop
liw) W Owx{ulnl ?1<5)mjklig F)X{limgu cjix{uwl
ůg
xtghlnobil
{jt ~o jkeuoiw jk muoko)^oapobnwnwčl inlajpjf wxtngaw jpo {gailco xg ůlul to ngtujůlugio l io @uoihwxcw l L{oblnw)W L{oblnl ng ?<44)mjklig elbj uoxtjugĎgij ?4 444 {jtjpo l {gmjklig ng l~puůgij <"7 flb) lxtobngino)
@uoihwxcl mgiguob Uweli ng ?<;1)mjklig cjix{uwlxoj tupwtuj{lpmuokiw uocg{w"cjno ng ijxlbo ugomgix io eo~l xugeuj&njklko kj plxlig jk ? 444f)Kplngmjklig coxilng L{oblnoil tujl~pjkg tuj{lpmuokig uocg{g cjng uo~elnonw muok wkouilf {oboxlfo)Kj?<=4) mjklig jil xpjnlf xgbnohlfo lxtjuw
Čwnw jpg uocg{g w pulngkijx{l kj flblji kjbouo)W
Xjpng{xcjf Xopg~w jk 74&la l 04&la mjklio kpokgxg{jm plngco jkeuoiw jk muoko xtujpjkg~oxlnopingf jeboco ugomgixjf tugcj {jtjpo l tuj{lpmuokila uocg{o)Lx{jpugfgij w Xngklingilf
KuŨopofo puůg gcxtgulfgi{g xo
~oxlnopoingf l~ opljio l mgiguo{juo xo ^gfbng)Tugfo tjkohlfoXpng{xcg fg{gjuj
bjůcg jumoil~ohlng"koiox jcj 84 ~gfobno xtujpjkl jkeuoiw jk muoko"kjc lx{j{jblcl eujn uokl io iowČij
&
lx{uoŨlpoČclf tujngc{lfo l~ jebox{l jkeuoig jk muoko)
Mufbnoplixcgigtjmjkg" ewuij tuo
č
gig noclf jbwnilf png{ujf" jkijxij noclf tokopliofo" x muokjf l eg~ingmo" tujw~ujcwnw tujebgfg w tujfg{w
" ů
{g{g io ~muokofo l w ~gfbnjuokinl) W tboilixclftjkuw
Č
 nlfo l~o~lponw nocg ewnlhg" tjtbopg io foinlf ulngcofo l cbl~l
ů
{o io fgcoijf {bw)Jpocpgigtjmjkg ion
Č
g
ůč
g xg nopbnonw w uo~kjebnw jk otulbo kj jc{jeuo o ung
Ď
g w ~lfxcjf klngbw mjklig)
Io tujx{juw Ejxig l Aguhgmjplig mjklůing xg nopbno 84 kj ;4 koio xo mufbnoplixclf jbwnofo"o muok coj ů{g{io tjnopo nopbno xg ? kj 5 koio mjklůing) TujxngČig mjklůing ů{g{g jk muokol~ijxg 84 flbljio CF l ioujČl{j xg jkijxg io tulfouiw tjbnjtulpugkiw tujl~pjkinw) Muok
wmu
jŨopo l jx{obo fo{gulnobio kjeuo o ů{g{g kgxg{jx{uwcj iokfoůwnw wbomoino w tuj{lpmuokiw~oů{l{w) Tuj{lpmuokio ~oů{l{o liklugc{ij xfoinwng uo~juig jbwnig pg{ujpg o igů{j fobj tjpgčopocjblČliw tokoplio) W tjxbgkinlf mjkliofo tulxw{oi ng tjuox{ jtoxijx{l jk muoko ~ejm tjpgčoingxugking mjklůing {gfgtuo{wug l iombla {gftguo{wuila oftbl{wko)Ionpgčl eujn koio x muokjf lfo
ugmlno jk Xouongpo" kjblijf Igug{pg kj
ingijm wůčo l jcjblio [ugelino "
o jx{o{oc hgi{uobig
Ejxig lfo ? koi mjklůing" kjc wxcj uopilČouxcj tjkuwČng w~ Xopw" xpg kj Kjejno l [w~bg lfo 5koio mjklůing)Wio~ok 84 mjklio io jplf tujx{julfo tjx{jnl jumoil~jpoio xbwŨeo ~o tuj{lp
&muoki
w ~oů{l{w" Člnl uok ilng tugclk
oi il w tguljkw jk ?<<?) &
5444) mjklig) Xlx{gf ~oů{l{g jkmuoko ig j{cboino muok coj tjnopw" pgč xfoinwng ů{g{g) [j ~ioČl ko w l~w~g{ilf l xbjŨgilfpugfgixclf xl{wohlnofo" coko xw muokjijxil tujhgxl nocjm li{gi~l{g{o" fjŨ
g l tjugk kgnx{po
~oů{l{g jk muoko ko kjĎg kj tokoino muoko l ů{g{o) FgĎw{lf l {oko xg ů{g{g jxng{ij xfoinwnw ngu xg tulujkil tujhgx jeuo~jpoino muoko w ~io{ijn fngul xfoinwng) Jhngio g`lcoxijx{l ng {gůco lcjftblcjpoio ~ejm xbjŨgijx{l tujhgxo jeuo~jpoino
muoko w o{fjx`gul l ingmjpg pgblcg tujx{juigl pugfgixcg tujfngib
 nlpjx{l" o ~oxilpo xg io tjkohlfo cjnl xg jeuoknwnw jkmjpouonwčlfx{o{l{lČclf fg{jkofo)
 
 
[LAJFLU KGNOIJPL
Ā"
{lajflukgnDmfolb)hjf 
 5
5)WXBJPL ^O IOX[ONOING MUOKO
5)?)PULNGFG L CBLFO
Tjnof ’pugfgio‒
tj~io{ ng l~ xpocjkigpijm
Ũlpj{o )J ingfw xg konw tujmij~g ll~pngů{onl)Pulngfg xg kg`lilůg coj x{oing {ujtjx`gug w {ugiw{cw fngugino l jxfo{uoinofg{gjujbjůcla gbgfgio{o l tjnopo
!
8"?0=
,)
W xopugfgijn cblfo{jbjmlnl tjnof cblfg xg xpg plůgpg~wng"~o plůgmjklůinl ugŨlf pugfgio)Ionplůg
njn jkmjpouo kg`lilhlno Xjpng{xcjm cblfo{jbjmoE)T)Oblxjpo>
’Cblfo ng ~ocjil{o iol~fngilČijx{ fg{gju 
j
bjůcla tujhgxo"jkugĎgio cjftbgcxjf`l~lČcj
&
mgjmuo`xcla wxbjpo"cjno xg lxtjbnopo w fijmjmjklůingf ugŨlfw pugfgio"jxfo{uoila wjkugĎgijf pugfgiw‒)^ocjig tj
cjnlfo xg nopbnonw o{fjx`guxcg tjnopg l tujhgxl" {g inlajpg
w~onofig pg~g tujwČopo fg{gjujbjmlno)Fg{gjujbjmlno ng iowco j o{fjx`gul) Jio ng `l~lcoo{fjx`gug)Plůgmjklůing ugŨlfg {ltjpo pugfgio {n) cblfw tujwČopo cblfo{jbjmlno)Jio ng mgjmuo`lno
{ujtjx`gug!
8"58
,)
 5)5)O[FJX@GUXCL TJUGFG
Ā
ONL5)5)?)UOPIJ[G
ť
IJ X[OING O[FJX@GUG
O{fjx`guo xg fj
Ũ
g iobo~l{l w {ul uo~bl
Č
l{o uopij{g
Ũ
io x{oino> x{oelbijf" boelbijf llikl`gugi{ijf
{j ~oplxl jk pgbl
Č
lig {gufl
Č
cjm muoklngi{o)W x{oelbijf uopij{g
Ũ
ijf x{oinw o{fjx`guo xg iobo~l jiko coko ng {gufl
Č
cl muoklngi{ foinl jkoklnoeo{xcjm muoklngi{o {gftguo{wug" {n) foinl jk
H io ?44 f plxlixcg uo~blcg) W x{oelbijn
o{fjx`gul igfo pgu{lcobila x{uwnoino po~kwao jk ~gfbnlig tjpuůlig tugfo plxlil) Fjmw tjx{jno{l
ajul~ji
{obio xboeo x{uwnoino" o lx{j {ocj l xlbo~io x{uwnoino) [ocpl xbwČongp
l xw w {~p) oi{lhlcbjilfo)
IoujČ
l{j ng pgblco x{oelbijx{ po~kwao coko w o{fjx`gul tjx{jng lipgu~lnxcl xbjngpl {gftguo{wug)[oko xg {jtoj po~kwa iobo~l l~iok abokilngm po~kwao" o cocj ng {jtblnl po~kwa xtg
hl`lČij bocůljk abokilngm" {j čg ji tblpo{l l~iok abokilngm po~kwao) W {ocpjn o{fj
x`gul ig fjmw xg jeuo~jpo{l
w~bo~ig po~kwůig x{uwng)
 
W boelbijf uopij{gŨijf x{oinw o{fjx`guo xg iobo~l coko ng {guflČcl muoklngi{ pgčl jk
oklnoeo{xc
jm muoklngi{o" {n) pgčl jk ?˞
H io ?44 f plxlixcg uo~blcg) W boelbijn o{fjx`gul tjx{jng
pgu{lcobio w~bo~io po~kwůio x{uwnoino) [j ng xbwČon w po~kwůilf kgtugxlnofo" jkijxij w
hlcbjilfo)
W likl`gugi{ijf uopij{gŨijf x{oinw o{fjx`guo xg iobo~l coko ng {guflČcl muoklngi{ uopoi
oklnoeo{xcjf muoklngi{w" {n) uopoi
H io ?44 fg{ouo plxlixcg uo~blcg) W likl`gugi{ijn o{fjx`guligfo ilcocpla po~
kwůila x{uwnoino
!
5"=0
,)
5)5)5)PO^KWŤIG FOXG L INLAJPG JXJELIG
 
W hlbnw tj{twilngm tujwČopoino pugfgixcjm x{oino"
 
o ioujČl{j uokl jkugĎl
poino tujmij~g
iox{wtonwčgm pugfgio" tj{ugeij ng tujwČopoing ůlujcla po~kwůila foxo"
lbl {oboxo" io hlngbjf
inlajpjf tujx{uoix{pw" cocj w ajul~ji{obijf {ocj l w pgu{lcobijf tuophw) Tul tujwČopoinwpo~kwůila foxo tj{ugeij ng ko xg w{p
ukl mgjmuo`xcj tjuln
gcbj l~pngxig po~kwůig foxg" ingikj{okoůinl {jc" `l~lČco l klioflČco xpjnx{po l fgĎwxjeil jkijxl xo kuwmlf xwxngkilffoxofo)Ocj po~kwa kwŨg pugfgio fluwng lbl xg xtjuj cugčg l~iok igcg jebox{l" ji kjelnol~pngxig `l~lČcg jxjelig {g jeb
ox{l !w tjmbgkw {gftguo{wug" pbomg" l{k),) X{ohljiluoing po~kwao jcjfg ng jpkng
ulngČ
"
tugfo igclf ow{julfo l~ijxl 1&
?; koio) Jpj xg kjmoĎo coko l~iok igcg
jebox{l x{ohljiluo x{oelboi oi{lhlcbji w cjfg xw xboel png{ujpl l pgkuj pulngfg) Tugfo {jfg"tujx{juil l x{oelbil oi{lhlcbjil xw je
box{l mkng xg `jufluonw po~kwůig foxg) [ocpl xg oi{lhlcbjil
 
[LAJFLU KGNOIJPL
Ā"
{lajflukgnDmfolb)hjf 
ionČgůčg jeuo~wnw io xwt{ujtxclf
mgjmuo`xclf
ůluliofo !57
&
;4´ m)ů), l~iok jcgoio) X{oelbiloi{lhlcbjil jeuo~wnw xg {ocjĎg l io wfnguilf l plůlf m)ů
) l {j ~lfl l~iok pgjfo uoxabo
Ďgilakngbjpo ~gfbnlig tjpuůlig )Po~kwůig foxg kjelnonw uo~blČl{g `l~lČcg jxjelig" ~ejm igngkiocjmtulblpo xwiČgpg ~uoČig gigumlng io uo~ilf m)ů)
" l ~
ejm uo~blČl{jm ~omulngpoino l aboĎgino jcgoio lcji{ligio{o) Io {on ioČli xg `jufluonw po~kwůig foxg lx{la `l~lČcla jxjelio l~iok pgblclatujx{uoix{opo w {ujtjx`gul) Jpocj `jufluoig po~kwůig foxg tugfngů{onw xg l~ ngkijm tugkngbo wkuwml" coj kngbjpl jtů{g o{fjx`guxcg hlucw
bohlng) Tugfo {jfg" xpoco jxijpio x{uwno tugijxl
po~kwůig foxg jkugĎgi
jm tjulngcbo l jxjelio) Tugkl
j l~iok cjmo xg igco po~kwůio
foxo
`jufluobo" jkijxij l~iok cjmo ng kjelbo l~pngxig `l~lČcg jxjelig" io~lpo xg l~pjulůio jebox{ ~o {wkj{lČiw po~kwůiw foxw) L~pjulůio jebox{ fjuo el{l tujx{uoio" o ingio `l~lČco tulujko l {gft
g&
uo{wuo l~iok ~gfbnlig tjpuůlig
 
fjuonw el{l tuleblŨij lx{g w hlng
bjn jebox{l) [ocpl xw wxbjpl lxtwingilio {ujtxclf fjulfo" lbl w twx{linxclf cuongplfo" lbl w tugkngblfo cjnl xw x{obij tjk xilngmjf l
bgkjf" coj ů{j xw tjbouig jebox{l) Wfngugig m)ů)
" ~ejm xpjng uo~ijblcjx{l {gugio l iombla{gftguo{wuila tujfn
gio" xo tujfgijf m)ů)" ig fjmw xg xfo{uo{l coj x{pouig l~pjulůig jebox{l"
mkng xg fjmw `juflu
o{l ngkijblcg po~kwůig foxg)[ul jxijpio {lto l~pjulůila jebox{l xw> pjko"
cjtij" bgk lbl xilngm) Xpoco jk jpla tjkbjmo lfo jxjegio kgnx{po io po~kwa l~iok inla!
5"?07
,)[ocj" itu)" ocj xg ngkoi oi
{lhlcbji w {jcw ~lfg kwŨg pugfgio iobo~l l~iok O{boi{xcjm
jcgoio w tugkngbw O~juxcla jx{upo o kuwml l~iok cji{lig{io Gpuj
o~lng" {j čg po~kwa w tupjfoi{lhlcbjiw kjel{l jk tjkbjmg xoxplf kuwmoČlng jxjelig igmj w kuwmjf oi{lhlcbjiw)
W
 
tupjf
oi{lhlcbjiw čg xg
`jufluo{l foxo fjuxcjm {ujtxcjm po~kwao xo plxjcjf {gftguo{wujf!couoc{gulx
{lČijf ~o ko{w m)ů)
 
w {j kjeo mjklig," xo pgčjf xokuŨlijf pjkgig toug l pgčjfcjblČlijf tuoůlig wxbngk ebl~lig Xoaoug) W kuwmjf oi{lhlcbjiw `jufluočg xg foxo cji{ligi{obijm
tjbouijm po~kwao" jkijxij po~kwao wfngugila m
)ů)
" cjnl ng abokoi l tuj~luoi)
Ajul~ji{obio uoxtujx{uoingijx{ ngkijblcg po~kwůig foxg fjŨg l~ijxl{l jk 5 kj ?4 flbljio
cfµ" kjc ingio pgu{lcobio uoxtujx{uoingijx{ l~ijxl xofj kgxg{liw clbjfg{ouo" {n) w ionpl
ůgxbwČongpo" kj {ujtjtow~g)W jebox{l ngkig lx{g po~kwůig foxg fg{gjujbjůcl gbgfgi{l xg f
 nginonwxtjuj l inlajpl ajul~ji{obil muoklngi{l xw fobl)
[l muoklngi{l xg eu~j tjpgčoponw io muoilhofo mkngxg kjkluwnw kplng po~kwůig foxg xo uo~blČl{lf `l~lČclf jxjeliofo) Ocj ng igco po~kwůio foxotulfjuoio ko iotwx{l xpjnw l~pjulůiw jebox{ l cugig w igcjf tuophw" xpl ingil kngbjpl l~boŨw xg
{o
ko kjx{o xblČilf xtjbnilf w{l
ho
 nlfo" cjnl fnginonw ingig jxjelig) Tugfo {jfg" `l~lČcg
jxjelig
igcg po~kwůig foxg jkugĎ
wnw xg" tupj ingilf tjulngcbjf" {n) mgjmuo
`xclf tjbjŨongf l~pjulůig
jebox{l" l kuwmj" ingijf eljmuo`l
 njf" {n) tw{gf cjnlf ng jio tugůbo l~ fngx{o xpjmo tjx{oico kjfngx{o mkng xg kj{lČio po~kwůio foxo tjxf
o{uo)Xo
je~lujf io pgblcg klfgi~lng po~kwůilafoxo" ig fjŨg xg jČgclpo{l ko čg io h
lngbjf tw{w kngbjpo{l lx{l w{lh
onl io hngbjcwtiw po~kwůiw
foxw)
Ltoc jxjelig ngkig lx{g po~kwůig foxg" {n) pgblČlig ingila fg{gjujbjůcla gbgfgio{o"fnginočg xg tul cug{oinw lx{g tjbocj l igtugclkij" obl io uo~blČl{g ioČlig w uo~ilf xbwČongplfo)
 
5)5)8) CBOXL@LCOHLNO PO^KWŤILA FOXO
 
Po~kwůig foxg fjmw xg tjk
l
 ngbl{l io kpo ioČlio> l {j tugfo inlajpjf {jtbj{
ijf x{oinw l
tugfo mgjmuo`xcjf tjbjŨonw l~pjulůig jebox{l) Tugfo {jfg" fjŨg xg ugčl ko tjx{jng kplngcboxl`lcohlng> {guflČco l
mgjmuo`xco )
[guflČco cboxl`lcohlno)
&
Tugfo {guflČcjn cboxl`lcohlnl po~kwůig foxg xg kngb
g io {jtbg l
abokig po~kwůig foxg)
 
[jtbo po~kwůio foxo ng jio cjno xg cugčg l~iok abokilng tjkbjmg" {n) Člno ng {gftguo{wuo plůo
jk {gftguo{wug tjkbjmg l~io
k cjng xg kj{lČio po~kwůio foxo cugčg) Kjbo~oc {jtbg po~kwůigfoxg w igcl tugklj jelČij l~o~lpo j{jtLnopoing" obl xg xofo po~kwůio foxo tul {jfg uoxabokl)UoxaboĎging jewapo{l xofj ilŨl xbjn po~kwao" wxbgk Čgmo xg jeuo~wnw lipgu~lng {gftguo{wug"
cjng xw w igclf xbw
Čongplfo igtjxugkij l~iok ~gfbnlig tjpuůlig" ij Čgůčg io plxlil jcj ;44 kj044 fg{ouo) Wxbngk {jmo w {jtbjf po~kwaw xg wxtjx{opl x{oelbij uopij{gŨij x{oing) Ocj ng {jtblpo~kwa kjpjbnij pboŨoi" jiko
 
xg tul ingmjpjf aboĎginw tul ~gfbnlijn tjpuůli
l x{pouonw okpgc{lpigfombg !ocj ng lipgu~lno tul ~gfbnl, lbl ilxcl xbjngpl{l jebohl !ocj ng lipgu~lno io igcjn plxlil,) Igcokox
g l~ jpla jeboco" o {ocjĎg l l~
 
fombg l~bwČwnw xltgčg tokoplig
jkijxij l~fomblho) W {jcw bng{o"

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zoran Kalezic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->