Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Νίτσε - Γκέοργκ Λούκατς

Νίτσε - Γκέοργκ Λούκατς

Ratings: (0)|Views: 3,628|Likes:
Published by karhergr
Νίτσε - Γκεόργκ Λούκατς
Μετάφραση: Ξεν. Ι. Καρακάλου
Εκδόσεις Μαρή, Αθήνα 1980.

Πρόκειται για το τρίτο κεφάλαιο του μνημειώδους έργου του Ούγγρου μαρξιστή φιλόσοφου "Die Zerstörung der Vernunft" (Η Καταστροφή του Λόγου), 1954.

Ο Λούκατς, προβαίνει σε μία ενδελεχή ανασκόπηση της ιστορίας του ιρρασιοναλισμού, μία δραματική διανοητική περιπέτεια της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας και δη της γερμανικής, που ξεκίνησε από τον Σέλλινγκ και κατέληξε στον Ρόζενμπεργκ.

Ο Λούκατς, στο έργο του κατηγορεί τον Νίτσε για φασισμό και αναλυτικά, πάντα υπό το φως του μαρξισμού, καταρρίπτει ένα προς ένα, τα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς (ακόμα και από μαρξιστές στοχαστές), ενάντια σε αυτήν την θέση.

Παρά την σπέκουλα που έχει γίνει μετά την δεκαετία του 1960, παρά τις προσπάθειες εξαγνισμού του Νίτσε από το στίγμα του φασισμού, η αλήθεια είναι αυτή:

Δεν πρόκειται περί εστέτ αριστοκράτη που αναπολεί την περίοδο της φεουδαρχίας και την κυριαρχία των ευγενών. Ούτε φυσικά, για κάποιον αναρχικό στοχαστή που προέβη σε ριζοσπαστική κριτική των αξιών και θεωριών της εποχής του. Ο Νίτσε, είναι ο πρώτος φιλόσοφος της εποχής του ιμπεριαλισμού, που προσπάθησε μέσα από το έργο του να υπερασπίσει θεωρητικά τις πολιτικές ολοκληρωτικής εκμετάλλευσης λαών και κοινωνικών τάξεων.
Νίτσε - Γκεόργκ Λούκατς
Μετάφραση: Ξεν. Ι. Καρακάλου
Εκδόσεις Μαρή, Αθήνα 1980.

Πρόκειται για το τρίτο κεφάλαιο του μνημειώδους έργου του Ούγγρου μαρξιστή φιλόσοφου "Die Zerstörung der Vernunft" (Η Καταστροφή του Λόγου), 1954.

Ο Λούκατς, προβαίνει σε μία ενδελεχή ανασκόπηση της ιστορίας του ιρρασιοναλισμού, μία δραματική διανοητική περιπέτεια της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας και δη της γερμανικής, που ξεκίνησε από τον Σέλλινγκ και κατέληξε στον Ρόζενμπεργκ.

Ο Λούκατς, στο έργο του κατηγορεί τον Νίτσε για φασισμό και αναλυτικά, πάντα υπό το φως του μαρξισμού, καταρρίπτει ένα προς ένα, τα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς (ακόμα και από μαρξιστές στοχαστές), ενάντια σε αυτήν την θέση.

Παρά την σπέκουλα που έχει γίνει μετά την δεκαετία του 1960, παρά τις προσπάθειες εξαγνισμού του Νίτσε από το στίγμα του φασισμού, η αλήθεια είναι αυτή:

Δεν πρόκειται περί εστέτ αριστοκράτη που αναπολεί την περίοδο της φεουδαρχίας και την κυριαρχία των ευγενών. Ούτε φυσικά, για κάποιον αναρχικό στοχαστή που προέβη σε ριζοσπαστική κριτική των αξιών και θεωριών της εποχής του. Ο Νίτσε, είναι ο πρώτος φιλόσοφος της εποχής του ιμπεριαλισμού, που προσπάθησε μέσα από το έργο του να υπερασπίσει θεωρητικά τις πολιτικές ολοκληρωτικής εκμετάλλευσης λαών και κοινωνικών τάξεων.

More info:

Published by: karhergr on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
ΓΚΕΟΡΓΚ A Ο Y Κ A ΤI
Ν IT ΣΕ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
 
ΞΕΝ. I. ΚΔΡΔΚΔΛΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ · ΜΑΡΗ · ΑΘΗΝΑ 1980
 
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δέν είναι άσφαλώς, δυνατόν, μέσα στα περιορισμένα πλαίσιαένός προλογικου σημειώματος, νά κάνουμε λόγο γιά τό έργο καίτήν προσωπικότητα πνευματικών μορφών δπως του ΦρειδερίκουΝίτσε καί του Γκέοργκ Λούκατς, πού το πέρασμά τους άφησε βα-θύτατα ϊχνη στόν κόσμο τών ιδεών. Μιά τέτοια φιλοδοξία, έξάλλου, έχουμε τή γνώμη πώς θάποδεικιλόταν υπέρτερη τών δυνάμεών μας καί θά κατέληγε, σίγουρα, στή στείρα έπανάληψηαπόψεων πού διατυπώθηκαν άπό έγκυρους μελετητές του έργουτόσο του Νίτσε,( του φιλοσόφου πού ύμνησε τή σκληρότητα κιέχλεύασε όλες τις καθιερωμένες άξιες της έποχής του, δσο καίτοΰ Αοόκατς, του κορυφαίου φιλοσόφου τών χρόνων μας, πούθεωρείται ό μόνος πρωτότυπος μετά τό Αένιν μαρξιστές στοχα-στής. Είμαστε, συνεπώς, υποχρεωμένοι νά περιοριστούμε, κατάναγκην, στην παρουσίαση του κειμένου, πού, σε μετάφραση, δί-νουμε στή δημοσιότητα σήμερα.θά πρέπει, νομίζουμε, κατ’ αρχήν, νά σημειωθεί ότι ό «Νίτσε»δέν άποτελεΐ μιά μονογραφία, ένα αυτοτελές έργο του Λούκατς.Είναι τμήμα, μονάχα, ένα κεφάλαιο (τό τρίτο) του μνημειώδουςέργου του «Ή καταστροφή του λογικού» (τίτλος του γερμανικούπρωτοτύπου: «ZERSTÔRUNG DER VERNUNFT»), πού πραγμα-τεύεται τήν Ιστορία της ίρρασιοναλιστικής γερμανικής φιλοσοφίας.Τό βιβλίο περιλαμβάνει, άκόμα, ένα κεφάλαιο άφιερωμένο στήγερμανική κοινωνιολογία κι ά/Λο ένα άφιερωμένο στόν κοινωνικόδαρβινισμό καί συνοδεύεται άπό έναν πολυσέλιδο πρόλογο, στόνόποιο «ό λαός του Ντύρερ καί του Τόμας Μύνστερ, του Γκαΐτεκαί του Κάρλ Μαρξ» προτρέπεται ν’ άπελευθερωθεΐ άπό τήν έπαίσχυντη κληρονομιά τού ίρρασιοναλισμου, μιά κληρονομιά πού κορυφώνεται μέ τις δολοφονικές παραφροσύνες του Γ' Ράϊχ.«'Η καταστροφή του λογικού» δέν έχει σαν σκοπό της, δπωςγράφει ό Λούκατς, νά γίνει μιά ιστορία, ή, έστω, ένα άπλό έγχειρίδιο τής «αντιδραστικής» φιλοσοφίας. Αντικείμενό της έχει τόφαινόμενο του ίρρασιοναλισμου, που βασικά χαρακτηριστικά τουείναι ή ύποτίιμηση του νου καί του λογικού καί ή άμετρη, άντιστοίχως, υπερτίμηση τής ένόρασης, μιά άριστοκρατική θεωρία τήςγνώσης, ή απόρριψη τής ιδέας της ιστορικής προόδου τής κοινω-νίας, ή δημιουργία μύθων. 'Ο ίρρασιοναλισμός, υποστηρίζει ό Λού-κατς, άντιπροσωπεύει τήν κυρίαρχη κατεύθυνση τής άστικής φιλο-σοφίας καί άποτελεΐ μιάν από τις θεμελιώδεις τάσεις της. Στήν«Καταστροφή του λογικού» δέν πρόκειται, βέβαια, νά παρακολου-θήσουμε μιά λεπτομερειακά έξατντλητική μελέτη του ίρρασιοναλιστικοΰ φαινομένουάπλώς, μάς δίνεται στις σελίδες της άνάγλυφη ή κύρια γραμμή της άνάπτυξής του, μέσω της άνάλυσηςτών πιό σημαντικών καί πιό τυπικών έκπρσσώπων του. 'Η κύριααύτή γραμμή δέν είναι άλλη άπό τήν άντιδραστική άπάντηση πούδίνει ή άστική φιλοσοφία στά μεγάλα Ιστορικά προβλήματα πούτέθηκαν άπό τις άρχές του αιώνα μας.Κλασική χώρα του Ιρρασιοναλισμου, γιά τό Λούκατς, είναιή Γερμανία του XIX καί του XX αιώνα. <* Γερμανία τών δυότελευταίων τούτων αιώνων είναι, κατά τό Λούκατς, ό γεωγρα-
 
6
φικός χώρος όπου ό ίρρασιοναλισ^ιός γνώρισε την πιό Ιδιόμορφηκαί την πιό πλατεία ανάπτυξη και δπου, συνεπώς, μπορούμε νάτον μελετήσουμε καλύτερα άπόποιαδήποτε άλλη χώρα. Ξεκινών-τας άπό τη σωστή αυτή θέση ό Λούκατς, μάς δείχνει τούς δρό
Κ
ους άπό τούς όποιους πέροόσε ή Γερμανία, στόν ταμέα της φιοσοφίας, γιά νά φτάσει, χειραγωγούμενη άπό τόν ίρρασιοναλισμό, στό Χίτλερ. Και ιμάς δείχνει, ακόμη, πώς οί φιλοσοφικές δια-μορφώσεις, πού, καθεαυτές, δέν είναι παρά οί άφηρημένες άντανακλάσεις της πραγματικής έξέλιξης, μπόρεσαν νά έπισπεύσουντην πορεία της Γερμ<χνίας πρός τό χιτλερισμό.*0 Λούκατς δέν παύει νά τονίζει στο έργο του δτι ή Ιστορίατης φιλοσοφίας, όπως άκριβώς και ή Ιστορία τής τέχνης καί τηςλογοτεχνίας, δέν είναι απλώς μια ιστορία των φιλοσοφικών ιδεών,οϋτε μια ιστορία '.μονάχα των φιλοσόφων. Τα προβλήματα καί ήκατεύθυνση τών λύσεων στή φιλοσοφία, υποστηρίζει ό Λούκατς,δίνονται άπό τήν άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων, άπό τηνεξέλιξη της κοινωνίας καί άπό τό πλάτος τών ταξικών άγώνων.Οί δασικές γραμμές δλων τών φιλοσοφιών δέν άποκαλύπτανταιπαρά δστερα άπό τή μελέτη αυτών τών άλληλοεπιδρώμενων πρω-ταρχικών δυνάμεων. Μόνο ιμέ την επίμονη χρησιμοποίηση αύτηςτης έρευνητικής μεθόδου, γράφει ό Λούκατς, μποροΟμε να ξεχω-ρίσουμε τά σημαντικά ζητηματα, πού τό ένδιαφέρον τους είναιδιαρκές, άπό τις άσήμαντες λεπτομέρειες, καί νά φτάσουμε στήνάποκάλυψη της πραγματικής σημασίας της φιλοσοφίας.Βασικό σταθμό στήν έξέλιξη
του
γερμανικού, άλλά καί τουδιεθνούς Ιρρασιοναλισμοϋ θεωρεί ό Λούκατς τό Φρειδερίκο Νίτσε.Ενδεικτικό της άποφασιστικής καί όαρύνουσας σημασίας του Νίτσε γιά τόν ίρρασιοναλισμό άποτελεΐ τό γεγονός δτι εΐναι ό μόνοςφλόσοφος στόν όποιο, δπως είπαμε στήν άρχή, άφιερώνει ό Λούκατς ένα όλόκληρο κεφάλαιο καί τις περισσότερες σελίδες άπόποιονδήποτε άλλο φιλόσοφο ή στοχαστή του άστικοϋ στρατοπέ-
δου. *0
Νίτσε είναι, κατά τό Λούκατς, ό θεμελιωτής του ίρρασιοναλισμου της ιμπεριαλιστικής περιόδου, πού τά σπέρματα τώνιδεών του άνευρίσκονται διάσπαρτα στά έργα δλων τών μετανιτσεϊκών ίρρασιοναλιστών φιλοσόφων. Πανομοιότυπες ή παραλλα-γμένες τις ιδέες του Νίτσε άνευρίσκει ό Λούκατς στήν «ιδεολογία»του έθνικοσοσιαλισμοΟ, πού είχε άναγάγει σέ άρθρο πίστης τήςπολιτικής του
τό νόμο
της ζούγκλας. Δέν είναι, βέβαια, ή πρώτηφορά πού γίνεται λόγος γιά τή συγγένεια τής «ιδεολογίας» τουέθνικοσοσιαλισμοΟ μέ τή νιτσεΐκή φιλοσοφία, παρ’ δλο δτι βρέ-θηκαν συγγραφείς καί στοχαστές μεγάλες άξίας καί κύρους, ό-πως, λόγου χάρη, ό Στέφαν Τσδάϊχ, που, ούτε λίγο ούτε πολύ,όνόμασε
τό
Νίτσε «παιδαγωγό της λεφτεριάς» καί παρ’ δλο δτι,τά τελευταία χρόνια, βρέθηκαν μαρξιστές πού έπεχείρησαν νασυμφιλιώσουν τή μαρξιστική φιλοσοφία μέ τό νιτσεϊκό κόσμο ι-δεών, άνακαλύπτοντας κοινά σημεία άνάμεσα στις δύο φιλοσοφίες.Ή άξια της μελέτης του Λούκατς γιά τό Νίτσε συνίσταται, κατάτή γνώμη ιμας, στό δτι, πρώτος αύτός, έπεχείρησε νά ρίξει φώς,χρησιμοποιώντας τή ιμαρξιστική μεθοδολογία καί άντλώντας έπιχειρήματα άπό
τό
ίδιο τό έργο του Νίτσε, στις σχέσεις τής φιλο-σοφίας
του μέ
τήν έθνικοσοσ.αλιστική «φιλοσοφία». Ίσως θά μπο-ρούσε
νά
παρατηρήσει κανείς δτι τό κεφάλαιο γιά τό Ν^ίτσε, άποκσμένο άπό τό σύνολο τής άλληλουχίας τών σκέψεων τής «Κατα-
στροφής του
λογικού», ύφίσταται μιά σοβαρή μείωση τής σημα-σίας
του άπό
<5τποψη λειτουργικότητας.
'Η παρατήρηση,
ώστόσο,
έχουμε
τή
γνώμη
δτι
είναι άβάσιμη, πρώτ άπ*
όλα
γιατί τό ίρρα

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
stavelas liked this
hegelhegel liked this
velnav liked this
frankiethecat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->