Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ingold, Tim - Antropologija Nije Etnografija

Ingold, Tim - Antropologija Nije Etnografija

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Ognjen Kojanić

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Ognjen Kojanić on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
421
TIM INGOLD
 ANTROPOLOGIJA
NIJE
ETNOGRAFIJA
 Prihvatljiva generalizacija i neprihvatljiva istorija
Verujem da je cilj antropologije da traga za {irokim, komparativnim, aliipak kriti~kim razumevanjem ljudskog bi}a i znanja u ovom svetu u ko-me svi `ivimo. Cilj etnografije jeste da opi{e `ivot ljudi druga~ijih odnas, sa precizno{}u i osetljivo{}u izbru{enim detaljnim opservacijama idugotrajnim iskustvom iz prve ruke. Moja teza jeste da su antropologi-ja i etnografija stremljenja razli~itih vrsta. Ne tvrdim da je jedna va`ni-ja od druge, ili ~asnija. Niti pori~em da one umnogome zna~ajno zavisejedna od druge. To je jednostavno tvrdnja kojom se isti~e da one nisuiste. Uistinu, ovo mo`e izgledati kao o~igledna konstatacija, i ona bi toi bila, da nema ~injenice koja je postala op{te mesto kod autora koji sebave ovom problematikom – makar u poslednjih ~etvrt veka – da ihtretiraju kao prakti~no ekvivalentne, razmenjuju}i antropologiju za et-nografiju vi{e ili manje kao hir, kako ih raspolo`enje ponese, ili da ~akkoriste tu pretpostavljenu sinonimiju kao stilsko sredstvo pri izbegava-nju verbalnog ponavljanja. Mnoge kolege kojima sam neformalno po-stavio pitanje rekle su mi da smatraju da postoji veoma mala razlika iz-me|u antropolo{kog i etnografskog rada, ako je uop{te i ima. Ve}ina jeube|ena da etnografija le`i u osnovi onoga {to je antropologija zapra-vo. Za njih, sugerisati druga~ije izgleda gotovo anahrono. To je kaovra}anje u stare lo{e dane – dane Redklif-Brauna kako bi neki mo`darekli. Jer on je bio taj koji je pola`u}i temelje onoga {to je tada bila no-va nauka, socijalna antropologija, insistirao na apsolutnoj distinkciji iz-me|u etnografije i antropologije.
Tre}i program Radio BeogradaBr. 141–142, I–II/2009UDK: 316.7:001.8316.7:39
* Izvor: Tim Ingold, „Anthropology is not ethnography“,
British Academy Review
, Issue 11, 2008: 69–92.
 
On je to uradio pomo}u razlike izme|u
idiografskog 
i
nomoteti~kog 
istra`ivanja, o kome se tada dosta diskutovalo, dok se danas o njemuretko gde govori. Idiografsko istra`ivanje, kako je Redklif-Braun obja-snio, te`i da dokumentuje odre|ene ~injenice pro{log i sada{njeg `ivo-ta, dok je cilj nomoteti~kog istra`ivanja bio da stigne do op{te pretpo-stavke ili teoretske tvrdnje. Etnografija je, stoga, specifi~an na~in idio-grafskog istra`ivanja, koja se od istorije i arheologije razlikuje po tome{to je bazirana pre na neposrednom posmatranju `ivih ljudi nego na pi-sanim zapisima ili materijalnim ostacima koji svedo~e o aktivnostimaljudi iz pro{losti. Antropologija je, naprotiv, polje nomoteti~ke nauke.Kako je Redklif-Braun istakao u svom uvodu u delo
Struktura i funkci- ja u primitivnom dru{tvu
– u ~uvenoj re~enici koju sam, kao studentkoji po~inje studije antropologije na Kembrid`u kasnih {ezdesetih, mo-rao da nau~im napamet – „komparativna sociologija, ~ija je socijalnaantropologija grana, jeste teoretsko ili nomoteti~ko istra`ivanje ~iji jecilj da obezbedi prihvatljive generalizacije“ (Radcliffe-Brown, 1952: 3).Ova razlika izme|u antropologije i etnografije bila je od onih koje nedopu{taju kompromise, i Redklif-Braun ju je potvr|ivao iznova i izno-va. Vra}aju}i se ovoj temi u svom predavanju posve}enom uspomeni naHakslija iz 1951. godine, pod nazivom „Komparativni metod u socijal-noj antropologiji“, koje je najpoznatije po svom preispitivanju teorijetotemizma, Redklif-Braun je isticao da }e „bez sistemati~nog prou~ava-nja antropologija postati puka istoriografija i etnografija“ (1951
 a
: 16).Tvrdio je da je cilj pore|enja pro}i od pojedina~nog ka op{tem, od op-{teg ka op{tijem, i na kraju do}i do univerzalnog (
ibid 
.: 22).Razliku izme|u idiografskog i nomoteti~kog je jo{ 1894. godineskovao nema~ki filozof-istori~ar Vilhelm Vindelband (Wilhelm Windel-band), vode}a li~nost filozofske {kole tada poznate kao neokantijani-zam. Vindelbandova prava namera je bila da istakne jasnu granicu iz-me|u ve{tine istori~ara, koji se bavi procenama vrednosti, i projektaprirodne nauke, koja se bavi akumulacijom pozitivisti~kog znanja bazi-ranog na empirijskom posmatranju. Ali on je to uradio poistove}uju}iistoriju s dokumentovanjem odre|enih doga|aja i nauku s potragom zaop{tim zakonima. I to je ostavilo njegovu distinkciju {irom otvorenu daje prisvoje pozitivisti~ke prirodne nauke kako bi ozna~ile ne njenu su-protnost istoriji ve} dva uzastopna stupnja svog programa. Prvo, siste-matsko prikupljanje empirijskih ~injenica i drugo, organizaciju ovih ~i-njenica unutar okvira op{tih principa koji su im nadre|eni. Hajnrih Ri-ker (Heinrich Rickert), Vindelbandov u~enik i saosniva~ neokantovske{kole, razre{io je konfuziju isti~u}i da postoje razli~iti na~ini, bavljenjapojedina~nim, nau~ni i istorijski, od kojih svakome odgovara specifi~ansmisao idiografskog (Collingwood, 1946: 165–170). Jedan na~in svakientitet ili doga|aj posmatra kao objektivnu ~injenicu, dok mu drugi
tre}i program
ZIMA–PROLE]E 2009.
422
 
pripisuju neko zna~enje ili vrednost.
1
Dok se geolog, spremaju}i se darekonstrui{e istoriju neke formacije stena, ili paleontolog tragaju}i zarekonstrukcijom filogenetskog niza na osnovu fosila, nu`no bave poje-dinostima, rekonstrukcija mo`e – u prvom smislu – da bude ocenjenakao idiografska. [tavi{e, isto je moglo da se ka`e (i zaista je i re~eno) zapoku{aje, pre svega severnoameri~kih nau~nika, i to pod rubrikom et-nologije, da rekonstrui{u hronolo{ke stupnjeve kulture na osnovu di-stribucije onoga {to se tada nazivalo „karakteristike“.U tom smislu je Redklif-Braun mogao da ostavi po strani severnoa-meri~ku etnologiju, koju je povezivao s radom Franca Boasa (Franz Bo-as) i njegovih sledbenika, kao idiografsku inicijativu u potpunosti dru-ga~iju od njegove nomoteti~ke socijalne antropologije shva}ene kaopotraga za op{tim zakonima koji ure|uju dru{tveni `ivot (Radcliffe--Brown, 1951
 a
: 15). Ali dok je boasovska etnologija u Britaniji tako bi-la prikazana pre kao istorijska nego kao nau~na, na drugoj strani Atlan-tika trpela je kritike zbog toga {to je vi{e nau~na nego istorijska. Ovukritiku uputio je Alfred Kreber (Kroeber). U potpunosti upoznat sa spi-sima neokantovske {kole, Kreber je zagovarao antropologiju koja bi bi-la u potpunosti istori~na i zato idiografska u
drugom
smislu. Ukratko,ona mora da pristupa pojedinostima u smislu njihove vrednosti i zna~e-nja. Ipak, nijedna pojedinost – ni stvar, ni doga|aj – ne mo`e da imavrednost i zna~enje sama po sebi, izdvojeno iz {ireg konteksta zbivanja.Svaka pojedinost mora biti shva}ena kroz na~in svog pozicioniranja uokviru totaliteta kojem pripada. Tako, dok radije ~uva svoje fenomene,nego {to im dopu{ta da se izgube u zakonima i generalizacijama, istorij-ski pristup – prema Kreberovim re~ima – „nalazi svoju intelektualnu sa-tisfakciju u povezivanju svakog sa~uvanog fenomena sa jo{ {irim kon-tekstom unutar fenomenolo{kog kosmosa“ (Kroeber, 1952: 123). Onje okarakterisao ovaj zadatak, o~uvanje kroz kontekstualizaciju, kao„stremljenje ka deskriptivnoj integraciji“ (Kroeber, 1935: 545). Takoshva}eno, to je u potpunosti druga~ije od zadatka teoretske integracijekoji je Redklif-Braun dodelio socijalnoj antropologiji. Za ovog drugog(Redklif-Brauna), da bi se generalizovalo, neophodno je prvo izdvojitisvaku pojedina~nu informaciju iz njenog konteksta kako bi mogla bitipodvedena pod formulacije nezavisne od konteksta. Kreberovo omalo-va`avanje Redklif-Braunovog shvatanja istorije, kao obi~nog tabelarnogprikazivanja takvih izolovanih pojedinosti koje ~ekaju klasifikatorski ikomparativni rad teoreti~ara, grani~i se s prezirom. „Ne znam motiva-ciju za Redklif-Braunovo potcenjivanje istorijskog pristupa“, sarkasti~-no je primetio u ~lanku prvi put objavljenom 1946. godine, „osim da je
STUDIJE I OGLEDI
423
1
Savremeni ~itaoci }e u ovome istog trenutka prepoznati prete~u takozvaneetske/emske distinkcije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->