Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evaluarea profesionala a salariatilor - procedura si anexe

Evaluarea profesionala a salariatilor - procedura si anexe

Ratings: (0)|Views: 255 |Likes:
Published by Ciupinuc
Model de procedura si anexe
Model de procedura si anexe

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Ciupinuc on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
PROCEDURADEEVALUAREPROFESIONALĂASALARIA
ILORPreambul:Obliga
iasalariatuluideasesupuneobiectivelordeperforman
ăindividualeimpuse,precumșicriteriilordeevaluarearealizăriiacestoraprecumșiobliga
iaangajatoruluideaevaluasalariatulnumaidupaobiectiveledeperforman
ăindividualeimpuse,precumșidupacriteriiledeevaluarearealizăriiacestorasuntprevăzuteînContractulindividualdemuncă.1.Obiectivedeperforman
ășicriteriideevaluareArt.1–(1)Evaluareaperforman
elorprofesionaleindividualearecascopapreciereaobiectivăaactivita
iisalaria
ilor,princomparareagraduluideîndeplinireaobiectivelordeperforman
ăcurezultateleob
inuteinmodefectiv,compara
iecaresefacepebazacriteriilordeevaluarestabilite.(2)Obiectivulevaluăriinuesteaceladeacordaredecalificativepentrusalaria
i,cideaîmbunătăţiniveluldeperformanţăalsalaria
ilor,alcompartimentelorşialîntregime.Art.2.-(1)Obiectiveledeperforman
ăspecificesestabilescprinContractulindividualdemuncășiaucaracterindividual,fiindspecialadaptateunuianumitsalariatșisarciniloracestuia.(2)ObiectiveledeperformantaspecificesestabilescnumaipentruaceacategoriedesalariatiîncazulcaroraFisapostuluipermiteincludereaunorastfeldeobiective.(3)Salaria
iicăroralis-austabilitobiectivedeperformantăspecificevorfievalua
isubdouăaspecte:-dinpunctuldevederealobiectivelordeperforman
ăspecifice;-dinpunctuldevederealobiectivelordeperforman
ăprofesionalăcucaractergeneral.Art.3.-(1)Obiectiveledeperforman
ăindividualăcucaractergeneralsuntaplicabiletuturorsalaria
ilor.(2)Acesteobiectiverezultădincorectașideplinaîndeplinireaobliga
iilorasumatedesalariatprinContractulindividualdemuncășiRegulamentulinterncâtșiaatribu
iilorcarerevinsalariatuluiconformFișeipostului.(3)Obiectiveledeperforman
ăindividualăcucaractergeneralsunt:-creștereaproductivită
iișieficien
eiactivită
ii;-creștereacalită
iimuncii;-ridicareaniveluluipregătiriiprofesionale.Art.4.Criteriiledeevaluarearealizăriiobiectivelordeperforman
ăcucaractergeneralsunt:Productivitateașieficien
aactivită
ii:1.Calitatealucrărilorexecutate;2.Eficien
a(randamentulmuncii);3.Interesulpentruresurselealocate.Comportament:4.Conduitaîntimpulserviciului5.Dișciplina;Respectareaprocedurilor,regulilorșiinstruc
iunilor:6.Respectareaprocedurilordelucru;7.Respectareaprocedurilorde8.Respectareainstruc
iunilorprivindsănătateașisecuritateaînmuncă;9.Respectareainstruc
iunilorprivindprevenireașistingereaincendiilor.Pregătireaprofesională:10.Niveluldepregătire/autorizare;11.Competen
a(cunostin
epentruexercitareaatribu
iilorpostului);12.Capacitateadeautoperfecţionareşidevalorificareaexperienţeidobândite2.Evaluareaperforman
elorprofesionalealesalaria
ilorArt.5.-Proceduradeevaluareaperforman
elorprofesionaleseaplicăfiecaruisalariat,înraportcucerin
elepostului.Cuaceastăspecificare,obiectiveledeperform
 
an
ăsicriteriiledeevaluareaacestora,indicatoriideperforman
ă,standardeledeperforman
ăsiscaleledeevaluare,stabiliteini
ialcucaractergeneralcapătăuncon
inutșiuncaracterindividual,specificunuianumitsalariatsauuneianumitecategoriidesalaria
i.Art.6.-(1)Activitateasalariatuluiesteexprimatăcantitativsaucalitativprinindicatoriideperforman
ăatașa
icriteriilordeevaluare.(2)Pentrucorectaaplicareametodeideevaluaredecătreevaluator,pentrucorectaîn
elegerearezultatelorevaluăriidecătresalariatulevaluat,câtșipentruaseob
ineodiferen
ierearezultatelorrelevantăpentrusesizareatendin
elordeevolu
ie,seutilizeazăscaledeevaluare.(3)Scaleledeevaluareapreciazăîntrepteconven
ionale,prinnote,valorileindicatorilordeperforman
ă,valoricaresuntexplicitateșiînformalorcantitativăsaucalitatativa.(4)Semnifica
ianotelorprevazutelaalin.(3)esteurmatoarea:nota1-nivelminimsinota5-nivelmaxim.Art.7.-(1)Standardeledeperforman
ă,caelementedereferin
ăînaprecierearezultatelor,reprezintăvalorileindicatorilordeperforman
ăcarecorespundniveluluidoritalperformantelor(niveluldeatingerealobiectivelordeperforman
ă).(2)Standardeledepeforman
ăsuntstabilitedelaînceputulperioadeievaluate,astfelîncatto
iceiimplica
isăștieceseașteaptădelaei.(3)Standardeledeperforman
ăsepotmodificadelaoperioadăevaluatălaalta,urmândspiralaașcendentăspecificămanagementuluiprinobiective.(4)Standardeledeperforman
ăseînscriuînscaleledeevaluarelanota3.Art.8.-(1)Modificareascalelordeevaluaresefacecucuconsultareasalaria
ilorconformProceduriideconsultareasalaria
ilorcuprinsăînRegulamentulintern.(2)Scaleledeevaluaresestabilescprindeciziadirectoruluifirmeiîntr-unintervaldetimpdemaxim15ziledelafinalizareaevaluăriipentruperioadaanterioară.(3)ModificareascalelordeevaluarepresupunemodificareaFișeideevaluareprofesionalăasalariatului,prezentatăînanexă.Aceastămodificareseînregistreazăcaorevizieaprezenteiprocedurișiseaducelacunoștin
asalaria
ilorconformProceduriideinformareasalaria
ilor,sec
iuneaInformareacolectivă,dincadrulRegulamentulintern.Art.9-(1)Evaluareaperforman
elorprofesionaleindividualesefaceanual.(2)Perioadaevaluatăestecuprinsaîntre1ianuarieși31decembriedinanulpentrucaresefaceevaluarea.(3)Perioadadeevaluareestecuprinsăîntre1și31ianuariedinanulurmătorperioadeievaluate.Art.10-(1)Potfisupușievaluăriianualesalaria
iicareaudesfășuratactivitatecelputin6luniîncursulperioadeievaluate.(2)Suntexceptatedelaevaluareaanualăurmatoarelecategoriidesalaria
i:a)persoanelenouangajate,carenuîndeplinesccondi
iadelaalin(3);b)persoaneleangajatealcarorcontractindividualdemuncaestesuspendat,încondi
iilelegii;c)persoaneleangajatecare,întimpulperioadeievaluate,nuauprestatoactivitatecarecumulatsăreprezinteminim6luni,fiindînconcediumedicalsauînconcediufărăplată,acordatîncondi
iilelegii;(3)Pentrucazurileprezentatelaalin(4),evaluareasefacelaurmătoareaperioadădeevaluare.Art.11-Înmodexcep
ional,evaluareaperforman
elorprofesionaleindividualealesalaria
ilorsefaceșiincursulperioadeievaluate,înurmătoarelecazuri:a)atuncicândpeparcursulperioadeievaluatecontractulindividualdemuncăalsalariatuluievaluatinceteazăsausemodifică,încondi
iilelegii.Înacestcaz,salariatulvafievaluatpentruperioadadepânălaîncetareasaumodificarearaporturilordemuncă;b)atuncicândpeparcursulperioadeievaluateraportuldemuncăalevaluatoruluiîncetează,sesuspendăsausemodifică,încondi
iilelegii.Înacestăsitua
ieșidacăacestlucposibil,evaluatorul,înaintedeîncetarea,suspendareasaumodificarearaporturilordemuncăvafaceevaluareaperforman
elorprofesionaleindividualealesalaria
ilordinsubordine.Dacăacestlucrunuesteposibil,evaluareavafifăcutădeșefulierarhicsuperiorsaudedirectorulsocietă
ii.Calificativulacordatsevaluaînconsiderar
 
elaevaluareaanualăaperforman
elorprofesionaleindividualealeacestora.Art.12–(1)Salaria
iicareexercită,cucaractertemporar,ofunc
iedeconducerevorfievalua
ipentruperioadaexercităriitemporare,pebazacriteriilordeevaluarestabilitepentrufunc
iadeconducererespectivă.(2)Încazulcumululuidefunc
ii,salariatulrespectivvafievaluatosingurădatăpentruansamblulfunc
iilorexercitate.Art.13.–(1)DocumentulpecareseînregistreazăevaluareaesteFisadeevaluareprofesionalăasalariatului.Documentulesteprezentatînanexă.(2)Fișadeevaluareprofesionalăasalariatuluiseredacteazășisecompleteazăîntr-unsingurexemplarșiarecaracterconfiden
ial.Art.14.-Evaluareaperforman
elorprofesionalealesalaria
ilorpresupuneparcurgereaurmătoareloretape:a)Evaluareain
ială-completareafiseideevaluaredecatreevaluator;b)Interviul;c)Evaluareafinală–aprobareașiînregistrarearezultatuluievaluării.Art.15.-(1)Evaluatorulestepersoanadincadrulsocieta
iicarecunoașteîndetaliuactivitateasalariatuluievaluat.(2)Însensulprezenteiproceduri,arecalitateadeevaluator:a)persoanaaflatăinfunc
iadeconducerecarecoordoneazăcompartimentulîncadrulcăruiaîșidesfășoarăactivitateasalariatulaflatîntr-ofunc
iedeexecu
ie;b)directorulfirmeipentrusalariatulaflatîntr-ofunc
iedeconduceresaupentrusalariatulacăruiactivitateestecoordonatădirectdecătredirectorulfirmei.Art.16.-Evaluatorulcompleteazăfișeledeevaluare,dupacumurmează:a)stabileștecriteriiledeevaluareaplicabileîncazulsalariatuluișileeliminăpecelelipsitederelevan
ăprinbararearubricii“Apreciere”delacriteriulrespectiv;b)stabileștevalorileindicatorilordeperforman
ăatașa
icriteriilordeevaluareprinutilizareascalelordeevaluareșiprinraportarelaatribu
iilestabiliteprinfișapostului;c)calculeazănotafinală;d)stabileștecalificativulfinaldeevaluareaperformantelorprofesionaleindividuale;e)consemnează,dupăcaz,rezultateledeosebitealesalariatului,dificultă
ileobiectiveîntampinatedeacestaînperioadaevaluatășioricealteobserva
iipecareleconsiderărelevante;f)propuneeventualelenecesită
ideformareprofesionalăsaualtemăsuripecareleconsiderăutileînlegăturăcuperforman
eleprofesionalealesalariatului.Art.17.–(1)Notafinalăesteraportuldintresumapunctajelorob
inutepentrufiecarecriteriudeevaluareșisumaponderiloracestorcriterii.Suntluateîncalculnumaicriteriiledeevaluareaplicabile.Notafinală=Sumapunajelorob
inutepentrufiecarecriteriu/Sumaponderiicriterilor(2)Pentruevaluărilecesefacîndupăoevaluarepar
ială,încondi
iileart.11lit.b)saart.12alin.(1),Notafinalăsecalculeazăcuformulaprezentatălaart.20alin.(4).Art.18.-Calificativulfinalalevaluariisestabileștepebazanoteifinale,dupăcumurmează:a)intervalul1,00-2,00-nesatisfacator.Performan
aestecumultsubstandard.Înacestcaz,sevaevaluaperspectivadacăsalariatulrespectivmaipoatefimen
inutpepost;b)intervalul2,01-3,00-satisfacator.Performan
aestelanivelulminimalstandardelorsaupu
indeasupralor.Acestaestenivelulminimacceptabilalperforman
elorcetrebuieatinsșidesalaria
iimaipu
incompeten
isaulipsi
ideexperien
a;c)intervalul3,01-4,00-bine.Performan
asesitueazăînlimitelesuperioarealestandardelorșialeperforman
elorrealizatedecătreceilal
isalaria
i;d)intervalul4,01-5,00-foartebine.Persoananecesităoaprecierespecialăîntrucâtperforman
elesalesesitueazăpestelimitelesuperioarealestandardelorșiperforman
elorcelorlal
isalaria
i.Art.19.-(1)Interviul,caetapăaprocesuluideevaluare,reprezintăunschimbdeinforma
iicarearelocîntreevaluatorșisalariatulevaluat,încadrulcăruia:a)seaduclacunoștin
asalariatuluievaluatnotărileșiconsemnărilefăcutedeevaluatorîn

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->