Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bộ luật dân sự năm 1995

Bộ luật dân sự năm 1995

Ratings: (0)|Views: 206 |Likes:
Published by Que Ngan

More info:

Published by: Que Ngan on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

text

original

 
*Khái ni
m tài s
n
Câu 1:B
lu
t dân s
 
năm 1995, theo đó tạ
i
Điề
u 172 B
lu
t Dân s
 
năm 1995 quy đị
nh
Tài s
n bao g
m v
có th
ự 
c, ti
ề 
n, gi
ấ 
 y t 
ờ 
tr 
 
 giá đượ 
c b
ằ 
ng ti
ề 
n và các quy
ề 
n tài s
n
”.
Ti
ếp đó, Điề
u 163 B
lu
t dân s
2005(B
lu
t dân s
hi
ện hành) quy đị
nh:
“Tài sả
n bao g
m v
t, ti
ề 
n, gi
ấ 
 y t 
ờ 
có giá và các quy
ề 
n tài s
ản”
.Khái ni
m tài s
n theo B
lu
t dân s
 
2005 đã mở 
r
ộng hơn Bộ
lu
t dân s
1995 v
nh
ững đối tượ 
ng nào
đượ 
c coi là tài s
ản, theo đó, không chỉ
nh
ững “vậ
t có th
ực” mới đượ 
c g
i là tài s
n mà c
nh
ng v
ật đượ 
c
hình thành trong tương lai cũng đượ 
c g
i là tài s
n. B
ở 
i l
trong quan h
dân s
nói chung và quan h
 
thương mạ
i, kinh doanh nói riêng có nh
ng quan h
 
đượ 
c thi
ế
t l
p mà tài s
ản đượ 
c hình thành trong
tương lai như công trình xây dự
ng, hoa l
ợ 
i, hàng hóa trong s
n xu
ất, kinh doanh… Vì vậ
y các ch
th
th
t
do th
a thu
n xác l
p các giao d
ịch mà đối tượ 
ng là tài s
ản hình thành trong tương lai mà không sợ 
 b
tuyên b
vô hi
u.Câu 2:Gi
y t
ờ 
có giá là tài s
ản theo điều 163 BLDS năm 2005
 Câu 3:
Theo điề
u 4 quy ch
ế
phát hành gi
y t
ờ 
 
có giá trong nướ 
c c
a t
ch
c tín d
ng ban hành kèm theo quy
ế
t
đị
nh s
 
07/2008/QĐ
-
 NHNN ngày 24/03/2008 (đượ 
c s
ửa đổ
i b
ởi Thông tư 16/2009/T
T-NHNN ngày11/08/2009) c
a Th
ống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì “Giấ
y t
ờ 
có giá là ch
ng nh
n c
a t
ch
ctín d
ụng phát hành để
 
huy độ
ng v
ốn trong đó xác nhậ
n c
a t
ch
c tín d
ụng phát hành để
 
huy độ
ng v
n
trong đó xác nhận nghĩa vụ
tr
n
ợ 
m
t kho
n ti
n trong m
t th
ờ 
i h
n nh
ất định, điề
u ki
n tr
lãi và các
điề
u kho
n cam k 
ế
t khác gi
a t
ch
c tín d
ụng và người mua”
 Câu 4:Gi
y t
ờ 
có giá trong kho
ản 9 điề
u 3 Ngh
 
đị
nh s
 
163/2006 được quy rõ hơn, bao quát hơn
, d
hi
ểu hơn
 khái ni
m gi
y t
ờ 
 
có giá đượ 
c nêu ra
ở 
 
điề
u 4 quy ch
ế
phát hành gi
y t
ờ 
 
có giá trong nướ 
c c
a t
ch
c tínd
ng ban hành kèm theo quy
ết đị
nh s
 
07/2008/QĐ
-
 NHNN ngày 24/03/2008 (đượ 
c s
ửa đổ
i b
ởi Thông tư
16/2009/TT-NHNN ngày 11/08/2009) c
a Th
ống đốc Ngân hàng Nhà nướ 
c (NHNN)
. Qua đó chủ
th
th
d
dàng xác l
p nh
ng giao d
ịch liên quan đế
n gi
y t
ờ 
có giá.Câu 5:Trong bài vi
ết: “Các loạ
i tài s
n trong Lu
t dân s
Vi
ệt Nam” tác giả
Nguy
ễn Minh Oanh thì “giấ
y ch
ngnh
n quy
n s
d
ụng đấ
t, gi
y ch
ng nh
n s
ở 
h
u nhà
 
ưđợ 
c coi là tài s
n. Vì dù tác gi
cho r
ng
“giấ
ych
ng nh
n quy
n s
d
ụng đấ
t, gi
y ch
ng nh
n s
ở 
h
ữu nhà” không phả
i là gi
y t
ờ 
 
có giá nhưng tác giả
 l
ại quan điể
m nh
ng gi
y t
ờ 
 
đó là “vậ
t và thu
c s
ở 
h
u c
ủa người đứ
ng tên lên trên gi
y t
ờ”.Vậy, căn cứ
 
theo điề
u 163 BLDS thì
“giấ
y ch
ng nh
n quy
n s
d
ụng đấ
t, gi
y ch
ng nh
n s
ở 
h
ữu nhà” là tài sả
n.Câu 6:Trong bài vi
ết “Vai trò củ
a Gi
y ch
ng nh
n quy
n s
d
ụng đấ
t và v
ấn đề
ki
ện đòi giấ
y ch
ng nh
nquy
n s
d
ụng đất” củ
a tác gi
 
Đỗ
 
Thành Công coi “giấ
y ch
ng nh
n quy
n s
d
ụng đấ
t, gi
y ch
ngnh
n s
ở 
h
ữu nhà” là tài sả
n. Vì theo tác gi
 
“về
 
đườ 
ng l
i xét x
, c
n th
a nh
n Gi
y ch
ng nh
n quy
ns
d
ụng đấ
t là tài s
ản”
 Câu 7:Trong th
c ti
n xét x
ử, “giấ
y ch
ng nh
n quy
n s
d
ụng đấ
t, gi
y ch
ng nh
n s
ở 
h
ữu nhà” không đượ 
ccoi là tài s
n. Trong quy
ết đị
nh 16/2011/DS-GDT trong ph
n xét th
ấy trong đoạn “pháp luật cũng khôngxác đị
nh Gi
y ch
ng nh
n quy
n s
d
ụng đấ
t, Gi
y ch
ng nh
n quy
n s
ở 
h
u nhà
ở 
là lo
i gi
y t
ờ 
có giá
nên theo quy đị
nh t
ại điề
u 163 b
lu
t dân s
thì các lo
i gi
y t
ờ 
trên không ph
i là tài s
ản và không đượ 
cphép giao d
ịch trao đổ
i
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->