Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ἐνοριακὰ νέα • Μάρτιος 2011, τ. 3

Ἐνοριακὰ νέα • Μάρτιος 2011, τ. 3

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

pdf

text

original

 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΟ΢Η ΣΟΤ Ι. Ν. ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΟΛΕΩ΢ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
 
Περίοδος Α΄ Έτος 1
ο
 
Τεύχος
3
ο
 
Μάρτιος
2011
ΕΝΣΤΠΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ΢ Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ΢ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ΢
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤΧΟΤ΢
 
Η οονομι ρίςθ
 
9
 Δδαχζσ του Αγίου Αντωνίου
 
9
Ο Ευαγγελςμόσ τθσ Θεοτόου
 
10
Ο περαςμοί του ανκρώπου
 
10
Πρόγραμμα Μ. Τεσσαρακοστής
11
Περί περαςμών 
11
 Από τθ ηωι τθσ Ενορίασ
 
12
 Άλογο δαονεί τον Άγο Γεώργο
 
12
«Η οικονομική κρίςη»
 
του Σεβ. Μητρ. Πζτρασ & Χερρονήςου κ. Νεκταρίου
 
 Αρκετό καιρό τώρα βιώνουμε στην πατρίδα μας μιαφοβερή οικονομική και όχι μόνο, κρίση, η οποία είναι απο- τέλεσμα λανθασμένων πολιτικών προτεραιοτήτων και αξιών.Δεν εμφανίστηκε τυχαία. Είναι καρπός ενός προβληματικούχρηματοοικονομικού συστήματος και λανθασμένων επιλο-γών. Είναι, τελικά, μια κρίση αξιών, που ανακαλύπτουμε στηρίζα της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης. Ο κοινωνι-κός αντίκτυπος της κρίσης αυτής οδηγεί όλο και περισσότε-ρους ανθρώπους στην φτώχεια και η κατάσταση θα επιδει-νώνεται ακόμη περισσότερο για τους ανθρώπους που βρί-σκονται ήδη σε απελπισία. Χιλιάδες άνθρωποι στον τόπομας έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους, εργάζονται σε α-βέβαιες εργασίες και δέχονται την μείωση του μισθού τους.Οι κοινωνικές παροχές μειώνονται, το κοινωνικό κράτος κα- ταρρέει. Η υπερχρέωση των ανθρώπων και των οικογενειών τους είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δύσκολα αντιμετωπί-ζεται. Ο ευδαιμονισμός, η απληστία, η ασυδοσία, η υπερκα- τανάλωση, η καλοπέραση, μας οδήγησαν σ’ αυτήν την κατά-σταση. Δεν πρέπει να φοβούμαστε, ούτε να ντρεπόμαστε να το ομολογούμε. Και τα προβλήματα των ανθρώπων δεν είναιμόνο οικονομικά, είναι περισσότερο πνευματικά, θεολογικάκαι δεν επιλύονται με τον τρόπο που προσπαθούν ορισμέ-νοι. Τελευταία τα διαζύγια έχουν αυξηθεί και πολλές οικο-γένειες βιώνουν υπαρξιακά δράματα. Αυτό που έχουμε σή-μερα ανάγκη είναι να ομολογήσουμε την αλαζονεία μας καινα μετανοήσουμε όλοι μας. Οφείλουμε άμεσα να αλλάξουμεσυμπεριφορά στον βίο και την πολιτεία μας, που να πιστο-ποιείται με την εντιμότητα, την λιτότητα, την απλότητα, τηνανιδιοτέλεια, τη διαφάνεια, στις εξάρσεις της κτητικότητας, της ατομικότητας, της εγωκεντρικότητας και της πλεονεξίαςπου επικρατούν. Εμείς ως Εκκλησία, δεν μπορούμε να επι-λύσουμε τα οικονομικά και βιοποριστικά προβλήματα τουλαού. Η Εκκλησία έχει ευχαριστιακή φιλανθρωπία. Στοχεύ-ει στο να οδηγήσει τον άνθρωπο να αντλεί την ύπαρξή τουαπό το Θεό.
Διδαχζσ του Αγ.
 
Αντωνίου
 
Συνέβη κάποτε πειρασμός σεκάποιο αδελφό στο κοινόβιο του πα-τρός
 
Ηλία. Και διωγμένος από εκείπήγε στο όρος, στον άγιο Αντώνιο.Και αυτός, αφού ο αδελφός έμεινε κο-ντά του αρκετό χρόνο, τον έστειλεστο κοινόβιο από το οποίο είχε φύγει.Εκείνοι, μόλις τον είδαν, τον έδιωξανπάλι· αυτός δε επέστρεψε στον άγιοΑντώνιο λέγοντας:
«Δεν θέλησαν να  με δεχτούν, πάτερ».
 
Ο γέροντας τονέστειλε πίσω λέγοντας:
 
«Πλοίο ναυάγησε στο πέλαγος κι έχασε το φορτίο και με κόπο σώθηκε στην ξη-  ρά. Εσείς τώρα αυτόν που σώθηκε στην ξηρά θέλετε να τον καταπο- ντίσετε».
Εκείνοι δε, ακούγοντας ότιτον έστειλε ο άγιος Αντώνιος, τονδέχθηκαν αμέσως.
 
Έλεγαν ότι κάποιος από τουςγέροντες ζήτησε από το Θεό να δειτους πατέρες· και τους είδε χωριστάαπό τον άγιο Αντώνιο. Λέγει λοιπόνσ’ αυτόν που τους παρουσίαζε:
«Που είναι ο πατήρ Αντώνιος»; 
 
Κι εκείνοςτου απάντησε:
«Είναι στον τόπο όπου βρίσκεται ο Θεός» 
.
Οι Ιερείς της Εορίας
 
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο,
 
η Εραική Επιτροπή &η Φιλόπτωχος Αδελφότης,
 
εύχοται ευλογημέη
 
Αγία & Μεγάλη Τεσσαρακοστή
 
 
΢ελίδα
| 10
Ο Ευαγγελιςμόσ τησ Θεοτόκου
 
Το πρόσωπο της Θεοτόκου δεν νοείται ανεξάρ-τητα από το ανθρώπινο γένος. Η Θεοτόκος εί-ναι ο υγιής καρπός της ανθρώπινης φύσεως καιη καλύτερη προσφορά των ανθρώπων στονΧριστό. Στην προσφορά όλης της κτίσεωςσυμμετέχουμε και εμείς με την Παναγία. Ο αγι-ογράφος, όταν αγιογραφεί στην κόγχη του Ιε-ρού Βήματος την Πλατυτέρα, δεν θέλει να ει-κονίσει μόνο την Παναγία, αλλά όλη την Εκ-κλησία που έχει κέντρο της τον Χριστό. Η Πα-ναγία έγινε Εκκλησία και γέννησε την Εκκλησί-α.
 
Η αγνή και άσπιλη Παρθένος, η πιστή καιταπεινή κόρη της Βηθλεέμ, μπροστά στα μά-τια του Θεού ευρέθηκε ως
 
«η μόνη εν γυναιξί ευλογημένη και καλή».
Αυτήν διάλεξε ο Θεός
 
όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και
 
«ο Λό- γος σαρξ εγένετο».
Ο φιλάνθρωπος και ελεήμωνΘεός μας, που πάντοτε φροντίζει το γένος τωνανθρώπων, επειδή είδε το έργο που έπλασε μετα
 
χέρια Του να είναι υπόδουλο στον διάβολο,θέλησε να αποστείλει τον Υιό Του τον Μονογε-νή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για να το λυ-τρώσει από τα χέρια του διαβόλου. Επειδή ό-μως, δεν θέλησε να το μάθει, όχι μόνο ο Σατα-νάς, αλλά και οι ίδιες οι ουράνιες δυνάμεις, σε έ-ναν από τους Αρχαγγέλους, στον ένδοξο Γα-βριήλ εκμυστηρεύτηκε το μυστήριο. Προοι-κονομεί δε ότι η Αγία Παρθένος θα γεννήσειαγνή και καθαρή, γιατί ήταν άξια τέτοιου κα-λού.
 
Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, στηνπίστη και τη δογματική της διδασκαλία, ο Ευ-αγγελισμός είναι τής
 
«σωτηρίας ημών το κε- φάλαιον και του απ’ αιώνος μυστηρίου η φανέ-  ρωσις».
Ο Άγγελος ανακοινώνει και ευαγγελίζε-ται την θεία βουλή. Αλλά η Παρθένος δεν σιω-πά. Ανταποκρίνεται στην θεία κλήση με τα-πείνωση και πίστη:
 
«Ιδού η δούλη Κυρίου· γέ- νοιτό μοι κατά το ρήμά σου».
 
Η θεία βουλή γί-νεται δεκτή και βρίσκει ανταπόκριση. Η υπα-κοή της Παναγίας αντισταθμίζει την ανυπακοήτης Εύας. Με αυτή την έννοια η Παρθένος είναιη δεύτερη Εύα και ο Υιός της ο δεύτερος Αδάμ.Όπως η Εύα εξαπατήθηκε από τον λόγο
 
ενόςαγγέλου, για να φύγει από τον Θεό παραβαίνο-ντας τον λόγο Του, έτσι η Παναγία δέχθηκετον Ευαγγελισμό από τον λόγο ενός Αγγέλου,έτσι ώστε να φέρει τον Θεό μέσα της, υπακού-οντας στον λόγο Του.
 
«Δια της Εύας ο θάνα- τος, δια της Μαρίας η Ζωή»,
κηρύττει ο
 
ΆγιοςΙερώνυμος. Αυτή η υπακοή και η χαρούμενηαποδοχή του λυτρωτικού σκοπού του Θεούήταν ελευθερία υπακοής και όχι πρωτοβουλία,ελευθερία αγάπης και λατρείας, ταπεινώσεωςκαι εμπιστοσύνης.
 
Η ειτουργική παράδο-ση και η Ορθόδοξη πνευμα-τικότητα τοποθετούν σε ι-διαίτερη θέση την εορτή τουΕυαγγελισμού της Θεοτόκου.Και είναι αλήθεια ότι οι θεο-μητορικές εορτές πλουτίζουντην λειτουργική μας ζωή,γιατί ο Λόγος του Θεού πά-ντοτε ατενίζει με ιδιαίτερηαγάπη και σεβασμό την με-σίτρια του ουρανού.
 
Ο Ευαγγελιςμόσ τησ Θεοτόκου
 
Η Τπερηφάνεια του ανθρώπου
 
του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεωσ 
 
Η υπερηφάνεια του νου είναι η σατανική υπε-ρηφάνεια, η οποία αρνείται το Θεό και βλασφημεί τοΆγιο Πνεύμα, γι’ αυτό και πολύ δύσκολα θεραπεύε-ται. Είναι ένα βαθύ σκοτάδι, το οποίο εμποδίζει τα μάτια της ψυχής να δουν το φως που υπάρχει μέσατης και που οδηγεί στο Θεό, στην ταπείνωση, στηνεπιθυμία του αγαθού.
 
Αντίθετα, η υπερηφάνεια της καρδιάς δεν είναιγέννημα της σατανικής υπερηφάνειας, αλλά δημιουρ-γείται από διάφορες καταστάσεις και γεγονότα:πλούτο, δόξα, τιμές, πνευματικά ή σωματικά χαρί-σματα (ευφυΐα, ομορφιά, δύναμη, δεξιοτεχνία κ.λπ.).Όλα σηκώνουν ψηλά τα μυαλά των ανόητων ανθρώ-πων, που γίνονται έτσι ματαιόφρονες, χωρίς όμως ναείναι και άθεοι. Αυτοί πολλές φορές ελεούνται απότο Θεό, παιδαγωγούνται και σωφρονίζονται. Η καρ-διά τους συντρίβεται, παύει να επιζητεί δόξες και μα-ταιότητες, κι έτσι θεραπεύονται.
 
Η πνευματική σας εργασία να είναι η εξέτασητης καρδιάς σας. Μήπως φωλιάζει σ’ αυτήν σαν φαρ- μακερό φίδι η υπερηφάνεια, το πάθος που γεννάειπολλά κακά, που απονεκρώνει κάθε αρετή, που δη- λητηριάζει τα πάντα; Σ’ αυτή την εωσφορική κακίαπρέπει να στραφεί όλη σας η φροντίδα. Μέρα καινύχτα να σας γίνει έργο αδιάλειπτο η έρευνά της.
 
Θα είναι αλήθεια, νομίζω, αν πω ότι όλη ηπνευματική μας φροντίδα συνίσταται στην αναζήτη-ση και εξόντωση της υπερηφάνειας και των παιδιώντης. Αν απαλλαγούμε απ’ αυτήν και θρονιάσουμεστην καρδιά μας την ταπεινοφροσύνη, τότε έχουμετο παν. Γιατί όπου βρίσκεται η αληθινή κατά Χρι-στόν ταπείνωση, εκεί βρίσκονται μαζεμένες και όλες οι αρετές, που μας υψώνουν ως το Θεό.
 
Α 
ν
 
δεν υπήχαν ανςίπαξι, δεν σα υπήχαναηονε. Κι αν δεν υπήχαν αηονε, δεν σα υ-πήχαν ρςεζάνια.
 
 Άγιοσ Θεοφλακτοσ 
 
Ε
λείνξ πξυ δεν έχει ηίνει ςέειξ, έχει αλΰμαερτςειλΰ πΰεμξ. Για ίηξ βίρλει ανάπαυρθρςθν πξρευχή, λαι ρ’ άθ οα βίρλεςαι ρεπΰεμξ λαι σίγθ.
 
 Άγιοσ Νικόδημοσ ο Αγιορείτησ 
 
Ξ
ι πειαρμξί ξιπΰν είναι πξυ δξλιμάξυν ςιγυχέ, αν
 
αηαπξύν ςξν Θεΰ ή ΰχι, λαι αυςξί ςι λάνξυν άκιε ή ανάκιε ηι’ Αυςΰν.
 
 Άγιοσ Εραίμ ο Σφροσ 
 
 
΢ελίδα
| 11
Πρόγραμμα Ακολουθιών
 
Αγίασ & Μεγ. Σεςςαρακοςτήσ
 
ΚΤΡΙΑΚΗ
 
Πρωί
: Ώρα
7.00 π.μ.
 
Όρθρος & Θεία Λειτουργίαστους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμή-σεως Θεοτόκου.
 
Εσπέρας
:
Ώρα
5.00 μ.μ.
 
Κατανυκτικός Εσπερι-νός στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης.
 
ΔΕΤΣΕΡΑ
 
Εσπέρας
:
Ώρα
5.00 μ.μ.
 
Μέγα Απόδειπνο στονΙερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ΙεράΠαράκληση στην Παναγία την Πορταΐτισσα .
 
ΣΡΙΣΗ
 
Εσπέρας
:
Ώρα
5.00 μ.μ.
 
Μέγα Απόδειπνο στονΙερό Ναό της Αγίας Ειρήνης.
 
ΣΕΣΑΡΣΗ
 
Εσπέρας
:
Ώρα
6.00 μ.μ.
 
Προηγιασμένη ΘείαΛειτουργία, στους Ιερούς Ναούς της Αγίας Ει-ρήνης & Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
 
ΠΕΜΠΣΗ
 
Εσπέρας
:
Ώρα
5.00 μ.μ.
 
Μέγα Απόδειπνο στονΙερό Ναό της Αγίας Ειρήνης.
 
ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ
 
Πρωί
: Ώρα
7.00 π.μ.
 
Προηγιασμένη Θεία Λει-τουργία, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης.
 
Εσπέρας
:
Ώρα
7.00 μ.μ.
 
Χαιρετισμοί της Θεοτό-κου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου &Κοιμήσεως Θεοτόκου.
 
΢ΑΒΒΑΣΟΝ
 
Πρωί
: Ώρα
7.00 π.μ.
 
Όρθρος & Θεία Λειτουργίαστον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης.
 
Εσπέρας
:
Ώρα
5.00 μ.μ.
 
Εσπερινός στους ΙερούςΝαούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου.
 
Απογευματινή Ομιλία:
Κάθε Δευτέρα βράδυ με-τά το Απόδειπνο, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως τηςΘεοτόκου.
 
Μετά την
αλλαγή της ώρας
 
ο Εσπερινός και ταΑπόδειπνα θα αρχίζουν στις
6.00 μ.μ.
 
Περί πειραςμών
 
του Σεβ. Μητρ. Πζτρασ & Χερρονήςου κ. Νεκταρίου
 
Έρνπκε αήνλ αδαιείησο λα επγλσκνλνύ-κε ην Θεό, αόκ α όηαλ αξαρσξεί εξαζκνύοζε καο. Ο εξαζκνί, αλ ηνπο αληκεησίζνπκε κεπανή ζην έικα ηνπ Θενύ, γίλνληα επινγίεο ακαο σθεινύλ. Αλ αξανλνύκαζηε γα ηνπο εξα-ζκνύο καο, α καο βξε κεγαιύηεξνο εξαζκόο. Μεηνπο εξαζκνύο ηειενννύκαζηε, αθνύ
«καηά ηολήορ ηυν οδςνών μος, Κύπιε αι απακλήζειρ ζοςεύθπαναν ην τςσήν μος»
 
(Ψαικ. 93,19).
 
Σήκεξα εεδή δελ πάξρνπλ αξεηέο, ζσόκα-ζηε κόλν δά ησλ εξαζκώλ. Η αγόγγπζη πνκνλήζηνπο εξαζκνύο είλα ην ίδν κε ηλ ξνζεπρή. Οδάβνινο καο εξάε, όρ όζν εείλνο έιε, αιιάόζν ν Θεόο εηξέε. Ο δάβνινο κε ηο νλξίεοηνπ ξνζαεί λα καο αλαζηαηώλε, λα εμαζελεί ηζπλείδζή καο, λα καο νδγεί ζε αειζία α α-όγλσζ, πνβάιινληάο καο αόκ α ινγζκνύοπεξθαλείαο.
 
Πνιινί αό καο έρνπκε κεγάι, ξνβικαηήεκζηνζύλ ζηνλ εαπηό καο, γ’ απηό αδεπόκα-ζηε. Είλα νιύ εύνιν, απηό νπ κνξεί λα έρνπκεαηνξώζε ζηλ ελ Χξζηώ σή, λα ην ασιέζνπκεζε ζηγκή ρξόλνπ, αλ δελ ξνζέμνπκε. Γ’ απηό ξέ-ε λα έρνπκε ηλ αγσλία ηο ζσηξία καο
.
Λέγεηαγα ηνλ Ιεξό Χξπζόζηνκν όη ελώ νκόηαλ ζπλέβάη εείγνλ α έξεε ν δανληήο ηνπ λα ηνλ μπ-λήζε. Αλνίγνληαο ηλ όξηα είδε ηνλ Άγν λα ν-κάηα αηά γο. Έιηνο γα ηλ άζζ ηνπ Πα-ηξάξρ ηνλ ξσηά:
«Και ζς Δέζοηα θοβάζαι ηον διάβολο;»
. Κ εείλνο αάληζε:
«Δεν θοβούμαι ηον διάβολο, αλλά ηον Χπςζόζηομο»
. Τν γξάθσ απηόγαηί λνκίνπκε σο ν δάβνινο θηαίε γα όια.
 
Βιένπκε η εξαζκνύο δέξρεηα ν όζκνοζήκεξα α όζν εξλάε ν αξόο α έινπλ κεγα-ιύηεξν εξαζκνί ζηνπο αλξώνπο. Να είκαζηεεπραξζηκέλν α κε ηα ιίγα. Αγαήζακε ηλ ύια καο εγαηέιεςε  ξόλνα ηνπ Θενύ. Σηξρή-ακε ζε αξγνξέο αλξώσλ, ζε νζκέο αζθά-ιεεο, γ’ απηό λώνπκε κεγάι αλαζθάιεα. Ηξνζεπρή ησλ αηέξσλ καο ιέγε:
«Πλούηον και ε-νίαν μή μοι δώρ Κύπιε. Σύνηαξον δέ μοι ηα δέονηα και αςηάπκ»
.
 
«
Ε
λείνξ
 
πξυ αμαςάνει ηια δεύςεθ ζξάμε ςθν επίδα να μεςανξήρει αηΰςεα, αυ-ςΰ πξεύεςαι με πανξυηία μπξρςά ρςξΘεΰ.
 
 Άγιοσ Ιςαάκ ο Σφροσ 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->