Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4884, 18.4.2009]

Dnevni avaz [broj 4884, 18.4.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 159|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

 
Aktuelni federalni premijer izbjegao odgovoriti na pitanje ho}e li se povu}i s du`nosti
Bi~ak~i} nijeupoznat s tekstom optu`nice
Predsjedni{tvo SDA morat }e zauzeti stav
 Franjevci su jedan od pe~ata i simbola BiH prisutni na ovom tlu ve} osam stolje}a
(Foto: F. Fo~o)
T
u`ila{tvo Kantona Sar-ajevo nadle`nom sududostavilo je optu`nicuprotiv Ned`ada Bra-nkovi}a i Edhema Bi~ak~i}azbog zloupotrebe polo`aja.Njih dvojica ju~er za „Dn-evni avaz“ nisu `eljela komenti-rati taj ~in.Predsjednik SDA SulejmanTihi}, pak, istakao je da, akooptu`nica bude potvr|ena nasudu, onda Brankovi}, u skladus politikom SDA, treba podni-jeti ostavku.
 2. strana
AFERE
Tu`ila{tvo podnijelo optu`nicu sudu
6+*+$4#0-18+/14#&#6+156#8-7
Akcize:[ta predvi|a Prijedlog zakona
CIGARETE SKUPLJEZA 15, KAFA ZA 50FENINGA?
Pozivi:Prijavite bezo~ne kamatare
INSPEKCIJE MOGUKA@NJAVATI BANKE
 Ju b i le j i
7. strana
   4 .  s   t  r .
Bosanski franjevci obilje`avaju 800 godina pokreta
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 18. 4. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4884
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
TUZLA
Selimovi}iuni{tili’Pivaru’
   9 .  s   t  r  a  n  a
11. str.
^
uvaj Bosnu kao o~i svoje
POLEMIKE
Bakaproziva
]
iru
   7   3 .  s   t  r .
MITTAL
Opetpovrije|enradnik 
19. strana
8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
MILION
NA DAR
 
11.520
nagrada!!!
vi{e od
Nova igra „Bajka“:Danas drugi kupon
2
Kupon br.
18. 04. 2009.
    
BAJKA
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,18. april/travanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Federalni poslanik optu`en da je pretukao dje~aka
- Ko je ovom kabadahiji dao pravoda tu~e djecu? Osim {to plja~kaju ivaraju narod, jo{ i tuku djecu. [ta }esutra raditi? Mo`da }e po~eti maso-vno strijeljati ljude na ulicama! I sa-mo svjedo~enje djeteta ka`e da njego-vi za{titari teroriziraju cijeli zeni~kikraj.
(sakale)
PORTAL - komentar dana
AFERE
Ured sarajevskog tu`ioca Branka [ljivara saop}io
Podignuta optu`nica protiv
Brankovi}a i Bi~ak~i}a
^eka se potvr|ivanje optu`nice
Terete se da su kupovinom stana za Brankovi}ao{tetili „Energoinvest“ za 150.000 KM i bud`et FBiH za 114.000 KM
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevoprekju~er je podiglo optu`nicu pro-tiv aktuelnog i biv{eg premijeraFBiH Ned`ada Brankovi}a i Edhe-ma Bi~ak~i}a, saop}eno je iz uredaglavnog kantonalnog tu`ioca Bra-nka [ljivara.Optu`nica je, kako „Avaz“ sa-znaje, ju~er ujutro dostavljena sudi-ji za prethodni postupak Kantona-lnog suda u Sarajevu JasenkuRu`i}u na potvr|ivanje. SudijaRu`i} za na{ list je pojasnio da jerok za njeno potvr|ivanje osam da-na, a u slo`enijim slu~ajevima i 15.
Potpisana odluka
U optu`nici, ~ije je detalje obja-vilo Tu`ila{tvo, tvrdi se da supo~etkom 2000. godine u Sarajevu,po prethodnom dogovoru,Bi~ak~i}, kao tada{nji premijerFBiH, i Brankovi}, kao direktor„Energoinvesta“ Sarajevo, „radi pr-ibavljanja protupravne imovinskekoristi Brankovi}u“ iskoristili svojaslu`bena ovla{tenja. Brankovi} jetada stanovao u sarajevskom nase-lju Ciglane, u stanu na Merhemi}atrgu broj 7, ali je iz njega moraoiza}i 3. jula 2000. zbog zahtjeva Ha-jre Balorde za povrat.Prema optu`nici, Bi~ak~i} je,kr{e}i Zakon o Vladi FBiH, potpi-sao Odluku o rasporedu sredstavabud`eta u 2000. za stambena pitanjadjelatnika u tijelima zakonodavne,izvr{ne i sudske vlasti od 20. janua-ra 2000., iako je i njemu i Branko-vi}u bila poznata ~injenica da Vladanikada nije ni razmatrala niti doni-jela ovu odluku i da ona ne mo`e bi-ti pravni osnov za zaklju~enje bilokojih pravnih poslova.Uprkos tome, 22. maja 2000. za-klju~ili su Sporazum o udru`ivanjusredstava izme|u „Energoinvesta“ iVlade FBiH, putem Slu`be za zaje-dni~ke poslove organa i tijelaFBiH, zastupane po Azri Gra-din~i}, za kupovinu stana tako|erna Ciglanama, na Merhemi}a trgubroj 15, vlasni{tvo Nade Ludvig-Pe}ar. Spornim sporazumomutvr|ena je orijentaciona cijena od150.000 KM.
Stan od 132 m
2
Istog dana, Slu`ba za zajedni~keposlove u svojstvu kupca potpisalaje s Nadom Ludvig-Pe}ar kupopro-dajni ugovor kojim je utvr|ena cije-na stana od 264.000 KM. Ukupniiznos 29. maja 2000. upla}en je nateku}i ra~un Nade Ludvig-Pe}ar.„Energoinvest“ je uplatio 150.000KM, a Vlada FBiH ostalih 86.280,kao i dio koji se odnosi na uplatu poosnovu prometa nepokretnosti itro{kova postupka od 27.720 KM.Nakon {to je stan uknji`en kaovlasni{tvo Vlade FBiH, nezakonitoje, kako isti~e optu`nica, dodijeljenBrankovi}u, jer njegov mandat uParlamentu FBiH prestao jepo~etkom 2000. i nije postojao pra-vni osnov da mu se dodijeli stan.Osim toga, Vlada FBiH nije posje-dovala ni akt na osnovu kojeg bi seobavila dodjela stana.Ugovorom o kupoprodaji izm-e|u Vladine Slu`be za zajedni~keposlove, odnosno Azre Gradin~i}, iNed`ada Brankovi}a i njegove supr-uge Suade, utvr|ena je cijena stanaod 46.017 KM. Ovaj iznos, obra~un-at u certifikatima, 18. avgusta 2000. sjedinstvenog ra~una Suade Branko-vi} upla}en je na ra~un Vlade FBiH.Optu`nica zaklju~uje da je naovaj na~in „Energoinvest“ o{te}enza 150.000 KM i bud`et FBiH za114.000 KM, a Brankovi}u priba-vljena korist od 217.983 KM, u vidunekretnine, odnosno pravo nad~etveroiposobnim stanom povr{ine132 metra kvadratna u sarajevskomnaselju Ciglane.- Kupovinom stana po~inili sukrivi~no djelo zloupotrebe po-lo`aja ili ovlasti iz ~lana 358. stav3. u vezi sa stavom 1., a sve u vezisa ~lanom 23. Krivi~nog zakonaFBiH - saop}eno je iz ureda tu`io-ca [ljivara.
 B. C.
 Ned`ad i Suada Brankovi}: Cijena od 46.017 KM pla}ena u certifikatima
Za krivi~no djelo zloupotre-be polo`aja i ovlasti za koje suoptu`eni Brankovi} i Bi~ak~i},kako se navodi u KZFBiH, pr-edvi|ena je kazna zatvora odnajmanje tri godine. U tom za-konu, naime, pi{e da je to mi-nimalna kazna za „u~initeljakoji pribavi sebi ili drugomematerijalnu korist u iznosuve}em od 10.000 KM“.
Najmanje trigodine zatvora
Rijetkost je da sarajevskotu`ila{tvo u javnost daje komple-tnu optu`nicu prije njenog po-tvr|ivanja. Portparol Tu`ila{tvaEdina Pirija ka`e da je, naro~itou pro{loj godini, bilo slu~ajevakada se objavi optu`nica prijepotvr|ivanja te da se to de{avakada je u pitanju interes javnosti.Interesantno je da takav slu~ajnije bio u predmetu „Ga{i“, {to uTu`ila{tvu obja{njavaju time daje optu`nica dora|ivana do sa-mog potvr|ivanja.
Interes javnosti
Istraga protiv Brankovi}a iBi~ak~i}a, kako tvrde uTu`ila{tvu KS, otvorena je u fe-bruaru ove godine, {to upu}ujena to da je zavr{ena za nepunadva mjeseca. Godinu ranije pri-kupljani su podaci na osnovuizvje{taja Finansijske policijeFBiH, u kojem nisu bile navede-ne osumnji~ene osobe.Ina~e, Dr`avno tu`ila{tvo vo-di istragu protiv Bi~ak~i}a teDragana ^ovi}a, u svojstvu ne-kada{njeg dopremijera i mini-stra finansija u Vladi FBiH, iostalih slu`benika zbog kupovi-ne stanova 2000. godine i proda-je za certifikate.
[ljivar: Optu`nica za zloupotrebe Ru`i}: Rok od osam do 15 dana
Istraga zavr{ena za dva mjeseca
 Bi~ak~i}: Nije bilo osnovaTihi}: To su ozbiljne optu`be
Ako optu`nica bude potvr|ena
Tihi}: Brankovi}mora dati ostavku
Pravilo je da ~lan SDA pod optu`nicom ne mo`eobavljati strana~ku ili javnu funkciju, ka`e Tihi}
Federalni premijer Ned`adBrankovi} ju~er nije `elio op{ir-nije komentirati podizanje op-tu`nice protiv njega. Iz njegovogkabineta saop}eno je da premijeroptu`nicu nije dobio, pa je stogane mo`e ni komentirati.- Nemam komentara, nisam nidobio optu`nicu. Znam da se topitanje povla~i posljednjih osamgodina i mo`da i nije lo{e da se je-dnom razjasni u cijelosti - kazaoje Brankovi} u izjavi za „Dnevniavaz“.Na na{e pitanje ho}e li zbogpodizanja optu`nice podnijetiostavku na mjesto premijeraFBiH, odgovorio je da „ne `eli pr-ejudicirati“.- Neka sve institucije rade svojposao, ja po{tujem njihovu neza-visnost - rekao je Brankovi}.Predsjednik Nadzornog odbo-ra „Elektroprivrede BiH“ i biv{ipremijer FBiH Edhem Bi~ak~i}za na{ list je izjavio da nije upo-znat s tekstom optu`nice i da jene mo`e komentirati.- Na putu sam i ne znam {tata~no pi{e u optu`nici. Smatramda nije bilo osnova da se uop}euradi takav korak. Naravno, kadase on ve} desio, na adekvatanna~in }u odreagirati - rekao je kr-atko Bi~ak~i}.Brankovi}ev strana~ki {ef, pr-edsjednik SDA Sulejman Tihi},bio je mnogo konkretniji kada jeu pitanju mogu}a ostavka aktue-lnog premijera FBiH.- Ako optu`nica dobije pravnusnagu, odnosno bude potvr|ena,pravilo na{e stranke je da takvaosoba, ako je ~lan SDA, ne mo`eobavljati strana~ku ili javnu fu-nkciju u vlasti. To zna~i da bi Bra-nkovi} trebao podnijeti ostavku -rekao je Tihi}.On je istakao i da nije detaljnoupoznat s navodima optu`nice ida }e se to pitanje razmatrati naorganima stranke, kada „buduimali sve elemente“.- U svakom slu~aju, radi se oozbiljnim optu`bama, zloupotre-bi polo`aja ili nekim drugimne~asnim radnjama. Podr`avamorad institucija za provo|enje za-kona, generalno. Radi se o ozbi-ljnom pitanju i Predsjedni{tvoSDA mora zauzeti stav - rekao jeTihi}.
T. LAZOVI]
Do tuma~enja o tome ho}e liBrankovi} biti smijenjen ili }e po-dnijeti ostavku ju~er nismo uspjelido}i od predsjednice FBiH Borja-ne Kri{to, niti potpredsjednika Mi-rsada Kebe. Potpredsjednica FBiHSpomenka Mi~i} izjavila je da„premijer mo`e obavljati funkcijusve dok optu`nica zvani~no ne bu-de potvr|ena“, ali nije mogla deta-ljnije precizirati budu}e korake.- Sa~ekat }emo {ta }e se daljede{avati. Niko se ne mo`e amnesti-rati od odgovornosti, ako ona po-stoji. Sve zakonske procedure mor-aju se po{tivati. No, u UstavuFBiH nigdje se ne navodi da mora-te odmah reagirati kada se radi oovakvim slu~ajevima - kazala jeMi~i}.Kako ka`e Safet Softi}, predsje-davaju}i Predstavni~kog doma Pa-rlamenta FBiH, podizanje optu-`nice je po~etak krivi~nog procesa.- Me|utim, premijer Branko-vi} jo{ nije progla{en krivim, a tre-ba li i dalje obna{ati funkciju pre-mijera kada je protiv njega podi-gnuta optu`nica, to on mora samodlu~iti. O tome se mora o~itovati iSDA, koja ga je kandidirala na ovupoziciju - naglasio je Softi}.
 Az. D.
Razli~ita tuma~enja
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,18. april/travanj 2009.
3
 Pi{e: Edina LATIF (latif 
@
 avaz.ba)
Kratkopam}enje
Primjer kako se ne smije i ne treba zaboraviti jesuholokaust i Jevreji, ali ta lekcija nije se niti }e se,sude}i prema Ahmi}ima, savladati
Ahmi}i nadomak Viteza 16 godina kasnije. Sje}anje na 116nevino stradalih `ena, djece, staraca, mu{karaca... Uplakani susamo pre`ivjeli ~lanovi porodica. Sami u svojoj boli.Ostatak svijeta, uklju~uju}i, na`alost, i bo{nja~ke zvani~nike~iji je protokol za 16. april bio ispunjen „pametnijim stvarima“,pona{ao se kao da je zlo~in po~injen u nekoj afri~koj zemlji, a nena samo sat vo`nje od njih.Kako koja godina odmi~e od masakra koji su po~inili pripa-dnici HVO-a, tako Ahmi}i i `rtve zlo~ina polako po~inju padatiu zaborav.Osim reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a, delegacije Islamskezajednice u BiH, federalnog ministra za bora~ka pitanja ZahidaCrnki}a te kantonalnog premijera i nekoliko ministara iz VladeSBK, na mezarje u Ahmi}e nisu do{li oni koji se, po potrebi, usvojim politi~kim govorima naprasno sjete svih bosanskih ah-mi}a, srebrenica, zvornika, prijedora...Do prije samo nekoliko godina, 16. aprila jedva se prilaziloAhmi}ima od silnih kolona bijesnih automobila, namrgo|enihtjelohranitelja... Danas toga vi{e nema. A i {to bi, jer nije izbornagodina.Inferioran odnos prema na{oj bliskoj pro{losti, prema zlo~ini-ma, prema agresiji i genocidu ne donosi ni{ta dobroga. Primjerkako se ne smije i ne treba zaboraviti jesu holokaust i Jevreji. Ali,ta lekcija nije se niti }e se, sude}i prema Ahmi}ima, savladati.Nove generacije u ud`benicima historije uop}e ne u~e periodod 1992. do 1995. Pitanje je kako i od koga }e onda saznati {ta seuistinu tada doga|alo, ako odrasli koji su im uzori ignoriraju`rtve zlo~ina i zaboravljaju na njih. Ne treba za~uditi ako i u Sre-brenici za koju godinu, kada budu ukopane sve prona|ene `rtve,11. jula do|u samo majke i sestre.Bo{nja~ko sje}anje polako blijedi, a to nikoga u ovoj zemlji,~ini se, ne uznemirava. Kao da je bilo malo ubijanja, silovanja,klanja...
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 96.076 posjetilaca.
A
Prekinuti poslovni odnos sbankama kao {to je UniCredit
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje: Trebaju li dr`avne institucije i kompanije raskinuti poslovni odnos s bankama kao {to jeUniCredit, koje su neopravdano pove}ale kamate na kredite?
BC
TR@I[TE
Promet u bh. autoku}ama pao i do 30 posto
Skupi krediti oborilii prodaju automobila
Kupcima sve te`e na}i povoljno finansiranje
Cijene padaju, ali i prodaja
Drasti~an pad prodaje novih irabljenih automobila u BiH jasnopokazuje u kojoj mjeri se ekono-mska kriza, a posebno pad plasma-na bankarskih kredita, odra`avana ekonomiju u BiH. Prema poda-cima iz nekoliko autoku}a u BiH,od po~etka ove godine prodato je ido 30 posto manje automobila, ia-ko se o~ekivalo da }e prolje}e doni-jeti ve}u potra`nju.
Promijenjeni uvjeti
Kao glavni razlog tome, iz au-toku}a navode sve stro`ije i sku-plje uvjete bankarskog finansira-nja, zbog ~ega se gra|ani te{koodlu~uju na kupovinu. Manju pr-odaju nije sprije~io ni najve}i padcijena novih automobila u BiH uposljednjih nekoliko godina.Vedran Per{i}, portparol ko-mpanije „ASA Holding“ koja je inajve}i autodiler na bh. tr`i{tu,ka`e za na{ list da trenutna kriza ut-je~e na sve automobilske brendove.- Tr`i{te novih automobila uBiH je veoma specifi~no i te{ko jepraviti adekvatno pore|enje spro{lom godinom, jer su i uvjetipromijenjeni. Kupci danas imajunajve}e pogodnosti pri kupoviniautomobila uz op}u neizvjesnostsutra{njice. Tr`i{te je palo za ne-kih 15 do 20 posto u prva tri mje-seca u odnosu na pro{lu godinu,ali to je pogodilo sve segmentedru{tva i utjecalo na gra|ane dadodatno razmisle prije kupovine- rekao je Per{i}.Emina Kusturica, izvr{na dir-ektorica prodaje i marketinga au-toku}e „Hyundai auto BiH“, ka`ekako je evidentno da je prodajaautomobila ove godine manja.- Prema nekim procjenama, uprva tri mjeseca ove godine u auto-ku}ama je prodato za 25 do 30 po-sto manje automobila, nego u is-tom periodu pro{le. Kada je u pita-nju na{a ku}a, prodali smo 134 au-tomobila, {to je oko 20 posto manjenego lani - govori Kusturica.
Veliki problemi
Prema njenim rije~ima, klju-~ni razlog manje prodaje jesteekonomska kriza i slab plasmanbankarskih proizvoda.- Imamo velikih problema s fi-nansiranjem, iako su cijene ni`e i do20 posto, banke te{ko daju kredite,uvjeti su stro`iji. Uz to ljudi se sadaboje ulagati u kupovinu i postojiodre|eni strah - dodaje Kusturica.U kompaniji „Bunjo“, proda-va~u „Renaulta“ u BiH, tako|er,navode da prodaju sve manje au-tomobila, iako su uvjeti, odnosnocijena i popusti mnogo povoljniji.Haris Karahmet iz te firme isti~eda je prodaja manja i do 40 posto,iako su cijene ni`e, a nema nitro{kova carine.- Prodali smo blizu 40 postomanje automobila nego u prolje}epro{le godine. Tada je obi~no na-jja~a prodaja. Sada to nije slu~aj,jer ljudi sve te`e nalaze mogu}no-st da finansiraju kupovinu auto-mobila, bilo da je rije~ o novim ilirabljenim vozilima - ka`e Kara-hmet.
T. LAZOVI]
 Iz jednog od autosalona: Prolje}e nije donijelo ve}u potra`nju
Prema podacima Uprave zaindirektno oporezivanje (UIO)BiH, u prva tri mjeseca ove godi-ne uvezeno je novih i rabljenihautomobila za skoro 40 milionaKM manje, nego u istom perio-du pro{le godine. Od januara dokraja marta lani je uvezen 10.601novi i rabljeni automobil uku-pne vrijednosti 153.200.994KM. Za isti period ove godineuvezena su 8.273 automobila vr-ijedna 112.865.277 KM.
Pad uvoza vozila
- Nova vozila:
2.469 automobila u vrijednosti od 81.817.539 KM
- Polovna vozila:
8.132 automobila u vrijednosti od 71.383.455 KM
Uvoz za prva tri mjeseca 2008.
- Nova vozila:
2.522 automobila u vrijednosti od 61.421.185 KM
- Polovna vozila:
5.751 automobil u vrijednosti od 51.444.092 KM
Uvoz za prva tri mjeseca 2009.
Ocjena agencije „Standard & Poor’s“
BiH zadr`ala stabilan kreditni rejting
Me|unarodna agencija za kre-ditni rejting „Standard & Poor’s“u godi{njem izvje{taju ocijenila jeodr`ivost i stabilnost kreditnogrejtinga BiH sa B+ sa stabilnimizgledima, zadr`av{i tako ocjenukoja je dodijeljena na{oj zemlji22. decembra 2008. godine.U kontekstu globalne finansi-jske i ekonomske krize i pada-ju}eg trenda rejtinga mnogih vla-da, ova ocjena predstavlja ohrabr-uju}i i pozitivan znak, ocijenila jeCentralna banka BiH.Rizik u finansijskom sektoruBiH, iako prisutan, manjeg jeintenziteta nego u regiji.- Pobolj{anje rejtinga BiH }edirektno korespondirati s dina-mkom reformi i napretka u ja~anjuinstitucija i procesu pridru`ivanjaEU, uz vo|enje zdravih makroeko-nomskih politika - navodi se u sa-op}enju.
Centralna banka BiH: Rizik manji nego u regiji 
 A) DA 86% B) NE 11%C) Ne znam 3%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->