Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6050 djelimičan, 27.6.2012]

Dnevni avaz [broj 6050 djelimičan, 27.6.2012]

Ratings: (0)|Views: 568 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
KomolnoDlvecinomglasovasmijenjeniDenisZvizdiciSlankoPriDlorac
iz.
SOAiHSP-aImenovaninoviclan'oviUORTVFBiH
N·
vaparl.amentarnav.e-vnickomdomuFederalnogpar-.predsiedava.iucego.vogdomadnauFBiH,kojuci-lamentasmijenilarukovodstvosrnijenjenisuDenisZvizdic
i
neSDP,Savezzabo-ovogdoma
i
postavilanovo.StankoPrirnorac,azanoveru-ljubuducriostBiH
i
Glasovirna56poslanika,s~ovodioceimenovanisuFehirndvaHDZ-a,iucerjeuPredsta-funkcijepredsjedavajuceg
i
do-Skaljic
i
TornoVidovic.2.
str,
Ispracaii
(Ftile:F.
Foeo)
AlenMasloolpulovaonaliiecenie
Kuei
sene
vr,aea
bez
_ri
boda~
Hrvalska:RjesenjeSudauZagrebu
Polvrdlenaopluznicaprotivdobriniskekoliacice
DanaSkrbasjedilafotografunalediadokgajeklala!
!
1IIiIiIi!:ii:Im~.
--3
'1
III
,j
I
t
r
r~
~
'J.
 
Ukratko
posjetaambasadora
Kurtes-Mur
SAD
ce
ostaliDOUZdanDarlner
..ZamjenikanibasadoraSjedinjenihAmerickihDrzavaDzonatanMur(JonathanMoore)boravio
iejuceruoprostainoipo-
sietiFederalnomminista-rstvuunutrasnjihposlova,gdjegajeprimioministarPredragKurres,Ovompr-
ilikom,
Mur
jenaglasio
daieAmbasadaSAauSa-
rajevucvrsro
opredijeljenada
i
daljebudepouzdan
partner,nakojegceseFe-
deralnomnistarstvounu-rrasnjihposlova
moo
oslonitiiubuduce,
DeKardona
promociladilaloga
..AmbasadorItalijeuBiHRaimondodeKar-dona(Raimondode
Car-
dona)informiraojeClanaPredsjednisrvaBiHNe·boisuRadmanovica
0
pri-premamazaorganizacijupredstoiecegMedunaro·dnog
skupaza
mir,
kojice
bitiodrzanuseptembruuSarajevu.Tokomrazgo-voraistaknutaievaznostodrzavanjaovogskuparadipromoviranjamedureligijskog
i
medukulturalnogdijalo-ga,
liZ
ucescevelikogbro-
jaznacainihlicnostiizEvrope
i
vijeta.
OSBiH
UrUCenideleMlori
..PredstavniciNorveskenarodnepornocijucersuuVogoscipredali20dete-ktorametalanakoriste-njeDerninerskombata-IjonuOruzanihsnagaBiH,
uskladusMeinora-
ndumom
0
razumijeva-
njus
MinistarstvomodbraneBiH.PomocjeurucenanaosnovuPlanazaiacanjekapacitetaMi·nistarstvaodbrane,odno-snoDeminerskogbata-ljona
0
SHiHuovojgodi-
ni,saopcenoieiz
Mini-starstvaodbrane,
Sekovici
EMShUmiranOluelO
..NaIokacijiBjelasnicauopCiniSekoviCijncerjeobavljenaekshurnaciia,prilikomkojesuprnadeninekompletniostacijednogljudskog
ti·
jda.PronadeniostaeibitceprebaceninKomemo-rativnicentarTuzla,gdjecebitiuzetinzorcizaDNKanalizuradiide·ntifikacijeiutvrdivanjaidentitetaZrtve.
2
Dnevniavaz,snleda,
aktu
elno
27.
junimpanj
2012.
SARAJEVOIzabranonovorukovodstvo
Predstavnlckoc
doma
FehiSMalli'-menouannaCe
0
alamelaFBiH
Komotnom
vecinorn
glasova
srnijenjeni
DenisZvizdic
j
StankoPrimnrac
iz
SDAiHSP-aPromjenecevratitidignitetfederalniminstitucijama
Nova
parlamentarna
vecinauFBiH,kojucineSDp,
Savez
za
boljubu-ducnost
BiH
i
dvaHDa,
jucerieuPredstavnickom
domuFederalnogparlame-
nta,postujuciprincipede-
mokratije,zakonaiUstavaFBiH,smijenilarukovodst-voovogdomaIpostavilanovo.Glasovima56poslanika,
5
funkcije
predsjedavajuceg
i
dopredsiedavaiuceg
ovog
dornasrniienjeni
$U
DenisZvizdic(SDA)
i
StankoPr-imorac(HSP),azanove
ru-
kovodioceimenovanisuFe-himSkaljic(SBBBiH)iTo·moVidovic(SDP).DrugadopredsiedavaiucaPredsta-vnickogdomaPFBiHosta-lajeMiraGrgic(SDP).
Vracanjedigniteta
N
ovi
predsiedavaiuciPr-
edstavnickog
domalarlmentaFBiHFehimSkaljicnakonizboraobratiosepri-sutnimposlanicimarijecimadace,kaojedanodjednakih,"doprinositiFBiH
i
svimnjenirnnarodimaradipro-
speriteta".
.Raditenuatomedavr-
atimodignitetParlamentu
FBiH,kao
mjestuizna-
lazenjarjesenjazadobrobitgradanateodgovoranapu-tuzaustavljanjakrize,Parla-
HaIiIDUiC.MICICIHUnlCprisustuouallS)8dniCi
Nova
parlamentarna
vednatokomradaPredstvnickogdomaPFBiH,kakojebiloviilljivo,jucerjedje·lovaladalekoefikasnijene-godosadasnja,ukojojsuuce~tvovali.SDA,NSRzB
i
HSP.Poslaniciove
tri
stra·
nke,kakoseiocekivalo,nisusepojavilinasjedniciovogdoma,cimesu,ponIogusvojihstranaka,nastviiisopstrukcijomradafe·deralnihvJasti.IzostalisuipojedanposianikDNZ-aiA-sdateposlaniciSBiH.Sdrugestrane,svojuobavezupre·dstavnikagradanauna·jvisemzakonodavnomtiie·IuFBiHodgovo:rnosushvatilinezavisnizastupni·ciSpomenkaMieleiSafelHaliloviC
te
zastnpnikSNSD'aVe[intirKuniC,ko·jisuseodazvalisjednici.
ment
FBiHmora
biti
rcpre-
zentvoljegradana,naroda
i
onoga
sto
je
naseustavno
uredenje,Imalismodosadaustaljenupraksunaprincipupolitickevlasti.Taformane
smije
daljebiti
prisutna.
izjaviojeSkaljic,8tojeiza-zvalogromoglasanaplauz
II
saliParlamenta.Skaljiciepotcrtaodado-moviParlamentaFBiHmo-raju
biti
efikasni
i
strucnira-
di
donuseniazakonskihrjesenjanaputunasedrzavekaeuroatlantskirnintegraci-
jarna,
Naja
vio
je
snaznozago-
varanjesaradnjeParlame-
ntasVladornFBiH
i
sindi-
katima,anarocitou
oblastiekonomije.
Smjenaministara
.Ova;parlarnenttreba
t
cedonositirjesenjakojacesaBiHskinutiatributeze-mijekojajeuEvropi
napr-
yomrniestupokorupcijiiorganiziranomkJiminaiu.jasnojeporucioSkaljic.NaprijedlogsefaKlubazastupnikaHDaBiHMrinkaCavarejucerjejednglasnouPredstavnickomdomuPFBiHizgIasanza-htjevpredsjednik!;lipotpre·dsjednikuFBiHZivkuBu·dimiru(HSP)iMirsadn
Ke·
bi(SDA)dapodnesllosta-
ImenouaninOulCianoui
DO
RlUFBiH
Zastupnicisu
JUGer
ime-novalinoveClanoveUpra-vnog
debora
RTVFBiH,jersuisteklimandatistar-ima.Izredabosnjackogna-vke.tavarajepreciziraodaparlarnentarnavecinakojaihjeizabralavisenepostojitedajeBudimir
napravio
nizkrsenjaUstavaFBiH
i
zako-ua,
Takoder,Predstavnicki
domPFBiHjednoglasnojeizglasaozahtjevfederalnompremijeruNerminuNiksicudapredlozismjenuminista-rakoji
opstruiraju
rag.VladeFBiH.PodrzanjeiCavarinprijedlogdaVladaFBiHZllrnodostaviParlameutuprijedlogezaimenovaniaiznjegovemjerodavnostiteda,uskladusasvojimovlastima,pojacanadzoruminismr·stvima,javnimpreduzeeima
i
instirucijama.
Zioupotrebepozicija
.VladaFBiHmoradoni-jetipotrebnemjereradisprec3vanjazloupotrebapo·zicijauministarstvima,jvnimustanovama,instituci-jamaiagencijamaukojimakadrovikojinepripadajurodaimenovanjeZehrudinIsakovic,doksuizredahr-vatskog
i
srpskogJI3IodaimenovaniNinoCorici
VaniaKeniic,
parlamentarnojvecinina-stolezloupotriiebitisvoje
pozicijesuprotnozakonutenastojeusposlitivecibrojIjudi.Imamosituacijuuko-jojodredeneosobevrsepri-tisaknanamiestenikeucie-njujuci
ih
daradenezakoni-teradnje,Pozivamoihdatonerade,postujucinovupa-rlamentarnu
vecinu
i
zakone.kazaojeCavara.Na
prijedlogpredsjedni-
kaKlubaposlanikaSDP·a
J
asenkaSelimovicajucerjeodgodenoizjasniavauie
0
dr-
ugimtackarnadnevnogreda,odnosnozakonskimriesenji-rna,
S
obrazlozenjemdasunekeodnjihpredlozilimini·sttikojiopstruriajuradinsttucijaFBiH.Takoder,naprijedlogpr·edsjedavajucegSkaljicapo·nistenesuranijeZvizdiceveodluke
0
sazivanjuvaurdne
i
edovnesjedniceovogdoma,jersudonesenesupolnoposlovniku.
A.DUGIC
 
aktuelno
Onsvniavaz,snieda,27.junillipanj2012.
STAVOVI
SjednicaPredstavnickocdomazakazanaza5.juli
ParlamenlliH
D
ria.cesmlenum-nislaraizSDA
USDP-uuvjereniupotvrduBevandinogzahtjeva,porucujeMagazinovicUsvimparlamentimaodlucujese
veehom
kaieProdanovicOpstrukcijenosepreviserizika,smatraFranJicevic
SjednicaPredsravnickogdomaParlamentaBiH,nakojojceseposlaniciizjasni-ti
0
odlucipredsjedavajucegVijecaministaraBiHVjeko-slavaBevandedasmijeniministreodbrane
i
sigurno-stiBiHSadikaAhmetovica
i
Muhmueda
Ibrahirnovicate
zamjenikaministrafiuansi-ja
i
trezoraFuadaKasumo-
vica,sviiz
SDA,bit
ce
odrzana5.julauSarajevu,
Konkretizacijapitanja
Poslanici
i
sefoviklubo-vastranakakojeodnedavnoCinenovu,kornotnuparla-rnentarnuvecinunedvoiedacePredstavnickidampo-drzatiBevandinuodluku,
Sef
KlubaposlanikaSDP-a
Sasa
Magazinovic
kaze
za
,,Avaz"
dasu
drzavniposlani-
cidobilidnevniredukojijeuvrstenasrnjenadvaministraijednogzamjenikaizSDA.-Mi
u
SDP-uuviereni
SillO
dapostojipotrebnaveciuadaodlukaBevande
ougum:IengleSHaHrallicaDUStUleueelnu
CinjenicadajepokrenutpostupaksmjeneministaraijednogzamjenikaministraizSDA,zasefaKlubaposla-nikaSavezazaboljubu-
ducnost
BiHMirsadaDugumadokaz[edaposto-jiparlamentamavecinadasetoprovedeudjelo.-Aka
ieu
tompro~esuseststranaka,ondasigumo
postojivecina,
Ni
engleska
kr-
aljieanezaustavljatakav
pr-
ocesakapostojiparlamenta-rnavecina-kateDugurn,dobijesvojupotvrduuPre-dstavnickorndomu-uvjer-enjeMagazinovic,
Slicnog
je
misljenja
i
osla-
nikSNSD-auPredsta-vnickomdomuLazarProda-
novic,
koji
ocekuje
da
ceseko-
nacnozavrsitipricaareko-nstrukcijiViiecaministaraBiH
uskladusasporazurnorn
SDP-a
i
SBB-a.Onsenadadacenakonsporazumatedvijeparriie,ukljucujuci
i
HDZ,saSNSD-om
i
SDS-ombiti
po-
stignutakonkretizacijapitanjakojaseodnosena
ministarska
i
zamienickamjesta,-Nadamsedacernona-koutolikodugovrernenastabilizacijustanjauSDA
nepotrebno
pr-oblematiziraovopitanje,svimparlamentirna
sevecinorn.
amogdjeposroji
.na
taj
naein
bi-seizvrsnavlast,
i
uBiHtreba
biti
=rekaoieProdanovic
i
dodaodanijeupitnodace..SNSD-apo-.odlukupredsjedava-Bevande.
ta,
ovom
pitanju,
-OpstrukcijesumoguceuDomunaroda,uZastu-pnickomnisu,Iskreno,neocekujerndace
ih
biti
ui
uDomu
naroda,sobziromna
to
da
to
nosipreviserizika
i
za
onekojibiopstruirali-kazeFranjicevic.
EKARAIIC
KasimTrnka,profesorustavnogprava,
0
najaviobracanlaUstavnomsudu
SDA
nemoieOOdniletiaoelaCiJU
ApelacijaseodnosinazastituIjudskihpravaisloboda,anefunkcioniranjesistemadrzavnevlasti,kazeprof.Trnka
Strankademokratskaakcijenemczepodniietiape-Jad;uUstavnomsuduFBiH,jerupravnickomrjecnikuapelacijaznadzastitalju-dskihprava
i
loboda,izjaviojejucerza"Dnevniavaz"
Kasim
Trnka,profesorusta-vnogprava.OnjenatajnacinkomentiraojucerasnjunajavuSDAdaceKlubpo-slanikaovestrankeuPre-dstavnickomdomnParla-mentaFBiHpodnijetiapela-cijuUstavnomsuduFBiH,kojomcetraiitidajuceraSnjasjednicabudeproglasenane-ustavnorn.Trnkajetonazvaopoli-ti('kimrjecnikorntepoja-sniodaovdjenijerijec
0
Ijudskimpravima.-Kadabudedokument,odnosnopravniaktko;i
Ce
ampokretati,tosvakakoneeemocibiliapelacija.UpravnitkomrjeenikuapelacijajezaStitaIju-
dskih
prava
i
slobodaOvdje
se,
oCigledno,neracti
0
zastitiIju-
cIskih
pravaislobodanego
0
fu-
nkdonisanjusistemadrZavnevlasti-kaZeTrnka.
Trnka:TrebadokazatipovreduIjudskihprava
i
loboda
Ondodajedabise
u
ovom
slucaiumorale
dokazati
u
ko-iernsusmislupovrijedenaneeija[judskaprava
i
lobode.Takoder,onkaiedajepo-trebnovidjetikosu
01'
laste-
ni
predlagaCitepojasnjavadatonemozebitistrankanego,naprimjer,jednacetvrtinabilako;egdoma.Trnkakaiedapredlagacmoraznatipro-til'kojegseakta.pokreeeta-kavpostupak,je
Ii
talaktfo-rmalno-pravniije
[i
udo-menunadleznostiUstavnogsuda.
F.
K.
JaunaPllaCHa
PutemjavnihnabavkibivsavlastpredvodenaSDAotelajeuposljednjlh20godinamilijardemarakanarodnihpara
3
Komentardana
PUe:Fahir
KARAllC
(jkaralic@avaz.ba)
OtkudtolikaborbadoposljedniegdahaSDAdaostaneuvlasti,najholjeoslikavapodaraknevladi-nogsektoradase62posto
j
avnihnabavkiuBilivdinanetransparentannacin,
poCelllUsmo11sauixnu
svjetskornvrhu.Upravo
ra
strankadosavrsenstvajedovelasistemotimanjana-rodnihparaputemnaba-vkeusluga
i
robe,kojisegodinamavrsipodstro-gornkontrolomvrhaSDA
i
cestoSBiH.DasuJaynenabavkerak-ranabh.drustva,po-tvrduje
i
angazrnanarne-rickevlade,kojaputemUSAID-apomaze
BiH
da
seuhvatiukostacskoru-peijom
u
ovojoblasti.Trebaznatidatekkadadrzavnarnafijaodesvlasti,
rnocicesepokrenutipoSIU-
pak
revizijernilionskih
ugo-vorakojisusklopljenipodstrogomsapomkorupcijskehobotnice,apoprincipu
'lima
li
menetu",
Tek(adabitceiasnokojesurazmje-reavebrutalnepljacke,Milionskiugovoriodla-zilisunekolicinipovlaste-nih,vlastibliskih
porodica,
koje
suorelestorine
drZavnihkompanija,Aogr-omneprovizijeodtihugo-veraodlazile
Sll
nekolicinikadrovaSDASarnoputemjavnih
nabavkibivsavlast
jeu
posljednjih20
godina
ote-
lamilijardemaraka,
Zbog
toga
ie
SDA
daleko
vise
zaboljelokadajeFede-
ralnavladasmijenilanadzo-
meodbore"BHTelecoma"
iii
"BHPeste"odusvajanja
drzavnogbudzeta,
Znajuani
dase
od
toboznje
borbe
zadrzavunekupujulimuzine,
nailuksuznijistanoviniti
begovskaimanja.
PORTAl-komentardana
Spomenikboinjaikimirlvamarataponovonaudaru:Trakom
pokrilinjec"genocid"
MariOGomezlauorilzanalboUeastrueleaEP-a!
Pitanje:Koce
bitiproi
strijelacEvropskogproenstuaunogometu?
o
aktuelflimpitanjimau8iH
i
vijet!lmQ/eteglasati8vakagdananawww.dnflvniavaz.ba.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
djordjekosutic1 liked this
Sida Bukva Gusic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->