Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CAPITOLUL 7

CAPITOLUL 7

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Remus Ion
statistica economica
statistica economica

More info:

Published by: Remus Ion on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
CAPITOLUL 7
CAPITOLUL 7INDICI STATISTICI
Considera
ţ
ii preliminare
În acest capitol vom vedea care este metodologia de calcul a indicilor cam
ă
sur 
ă
a variabilit
ăţ
ii fenomenelor, la nivel individual
ş
i total, regulile deconstruire a indicilor de grup, cum se poate identifica
ş
i m
ă
sura efectul in-fluen
ţ
ei factorilor ce ac
ţ
ioneaz
ă
asupra fenomenelor complexe.Ast
ă
zi, indicii, datorit
ă
utilit
ăţ
ii lor, sunt aplica
ţ
i într-o gam
ă
l
ă
rgit
ă
dedomenii ale vie
ţ
ii economice, sociale, politice etc.
Termeni cheie
indice statistic indice ca medie a indicilor individualiindice de dinamic
ă
indice calculat ca raport de mediiindice teritorial indice factorialindice individual metoda substitu
ţ
iei în lan
ţ
 indice de grup metoda influen
ţ
elor izolate pondere serie cronologic
ă
de indici statistici
 
indice agregat
 
 
STATISTIC
Ă
ECONOMIC
Ă
 
No
ţ
iuni teoretice
7.
1
.
 
I
NTRODUCERE
 
În practic
ă
se întâlnesc adesea forme de analiz
ă
comparativ
ă
a unor feno-mene, înregistrate în unit
ăţ
i de timp sau spa
ţ
iu diferite. Astfel, spunem c
ă
în anul
1
998 jude
ţ
ul Constan
ţ
a a realizat o produc
ţ
ie agricol
ă
de
1
,5 ori mai maredecât jude
ţ
ul Giurgiu; sau c
ă
în anul
1
999 Produsul Intern Brut (PIB) alRomâniei a reprezentat 90% din cel al anului precedent; sau c
ă
societateacomercial
ă
X a realizat în luna decembrie
1
999 o valoare a vânz
ă
rilor de3 ori mai mare decât valoarea programat
ă
pentru aceast
ă
lun
ă
. De asemenea,indicii pre
ţ
urilor, infla
ţ
ia, s-au bucurat întotdeauna de interes, chiar 
ş
i din par-tea publicului larg, care a v
ă
zut în ei un mod de caracterizare, de oglindire arealit
ăţ
ii cotidiene, al
ă
turi de indicele puterii de cump
ă
rare sau indicele ni-velului de trai.Indicii sunt o m
ă
sur 
ă
a varia
ţ
iei relative a fenomenelor, varia
ţ
ie care poa-te fi observat
ă
 
ş
i analizat
ă
dup
ă
criterii de spa
ţ
iu, timp
ş
i în func
ţ
ie de unanumit sistem de referin
ţă
. Fenomenele social-economice se manifest
ă
dup
ă
 con
ţ
inutul lor ca fenomene simple sau complexe, rezultate din ac
ţ
iunea adi-tiv
ă
sau multiplicativ
ă
a mai multor factori.Studiul mai aprofundat al modific
ă
rilor fenomenelor social-economice,de
ş
i i-a preocupat pe oameni din cele mai vechi timpuri, a fost abordat într-omanier 
ă
 
ş
tiin
ţ
ific
ă
pe la mijlocul secolului al XVIII-lea.Putem vorbi de no
ţ
iunea de „indice“ la începutul secolului al XVIII-lea,într-un studiu al unui episcop anglican, privind evolu
ţ
ia pre
ţ
urilor în Angliaîntre anii
1
440
ş
i
1
700.
D
EFINI
Ţ
IE
:
 
 Indicele statistic
este o m
ă
rime relativ
ă
, care, ca procedeu decalcul, reprezint
ă
un raport prin care se compar 
ă
m
ă
rimea aceluia
ş
i fenomenînregistrat în dou
ă
unit
ăţ
i de timp, de spa
ţ
iu, de plan la o unitate statistic
ă
, lao grup
ă
sau la nivelul întregii colectivit
ăţ
i. Num
ă
ă
torul indicelui reprezint
ă
volumul, nivelul fenomenului studiat înunitatea de timp/spa
ţ
iu care se compar 
ă
, iar numitorul acestuia – nivelul(volumul) fenomenului în unitatea de timp/spa
ţ
iu aleas
ă
ca baz
ă
de compa-ra
ţ
ie (raportare). În alte cazuri, indicii pot compara nivelul realizat cu cel programat propus al fenomenului.
 
CAPITOLUL 7
 Nivelul care se constituie în baz
ă
de compara
ţ
ie, trebuie s
ă
fie un nivelreprezentativ în dezvoltarea fenomenului reflectat.Deoarece indicii compar 
ă
prin raport dou
ă
niveluri diferite ale aceluia
ş
ifenomen, înseamn
ă
c
ă
num
ă
ă
torul
ş
i numitorul au aceea
ş
i unitate dem
ă
sur 
ă
,
ş
i deci indicele este adimensional, nu depinde de unitatea de m
ă
sur 
ă
 a fenomenului pentru care s-a calculat.Indicele se exprim
ă
în coeficien
ţ
i sau în procente. El arat
ă
de câte ori (decât la sut
ă
) nivelul comparat al fenomenului este mai mare sau mai micdecât nivelul ales ca baz
ă
de compara
ţ
ie al fenomenului.Pentru ca indicii calcula
ţ
i s
ă
aib
ă
un con
ţ
inut real, se impune ca: dateleini
ţ
iale pe baza c
ă
rora s-a calculat indicele s
ă
fie complete, ob
ţ
inute dintr-oobservare total
ă
(în cazul în care ele provin dintr-o observare par 
ţ
ial
ă
trebuieasigurat
ă
reprezentativitatea fa
ţă
de întreg); num
ă
ă
torul
ş
i numitorul s
ă
aib
ă
 valori reale; diferen
ţ
a dintre num
ă
ă
torul
ş
i numitorul indicelui s
ă
fie egal
ă
 cu modificarea absolut
ă
a fenomenului respectiv.Deoarece ei se calculeaz
ă
, de regul
ă
, pentru fenomene complexe, caresunt afectate de o gam
ă
larg
ă
de factori de influen
ţă
, indicii formeaz
ă
unsistem (exemplu: indicii produc
ţ
iei, productivit
ăţ
ii muncii
ş
i ai for 
ţ
ei demunc
ă
formeaz
ă
un sistem de indici).Metoda indicilor permite explicarea, descompunerea varia
ţ
iei fenomene-lor complexe, ca urmare a modific
ă
rii factorilor de influen
ţă
folosind un în-treg sistem de indici. Condi
ţ
ia de baz
ă
pentru a se putea forma un sistem deindici (ai fenomenului complex
ş
i ai factorilor) este ca fenomenul complexs
ă
poat
ă
fi dscompus într-un produs complet al factorilor de influen
ţă
. Dinacest punct de vedere, spunem c
ă
metoda indicilor, ca
ş
i metoda corela
ţ
iei,metoda analizei dispersionale etc., este o metod
ă
de analiz
ă
factorial
ă
.
7.2.
 
T
IPURI DE INDICI STATISTICI
 
Datorit
ă
num
ă
rului mare
ş
i variet
ăţ
ii indicilor statistici, se impune o siste-matizare a acestora, dup
ă
urm
ă
toarele
criterii
:
1
) Dup
ă
sfera de cuprindere a fenomenelor 
(sau dup
ă
nivelul la care secalculeaz
ă
), avem:
 — 
indici individuali (elementari)
 — 
calcula
ţ
i la nivelul unei unit
ăţ
i statis-tice

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->