Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÀI 13 - ĐỊNH LƯỢNG VSV BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM TRỰC TIẾP

BÀI 13 - ĐỊNH LƯỢNG VSV BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM TRỰC TIẾP

Ratings: (0)|Views: 3,766 |Likes:
Published by Jiro Ken

More info:

Published by: Jiro Ken on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
TH
ỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƢƠNG
 
1
 
TR
N THANH TÙNG
 – 
MSSV: 10243221| GVHD: Th
ầy TRƯƠNG VÕ ANH DŨNG
 
BÁO CÁO TH
Ự 
C HÀNHBÀI 13
ĐỊNH LƯỢ 
NG VI SINH V
T B
NG
PHƯƠNG PHÁP ĐẾ
M TR
Ự 
C TI
P( BU
ỒNG ĐẾ
M H
NG C
U )
I. NGUYÊN T
C
Phƣơng pháp đế
m tr
c ti
ếp là phƣơng pháp định lƣợ 
ng d
a trên s
quan
sát và đế
mtr
c ti
ế
p s
 
lƣợ 
ng t
ế
bào vi sinh v
t b
ng kính hi
n vi và bu
ồng đế
m.
1.ĐỐI TƯỢ 
 NG
Vi sinh v
ật đơn bào có kích thƣớ 
c l
ớ 
n: n
m men, t
ảo đơn bào, bào tử
n
m m
c d
 
quan sát dƣớ 
i kính hi
n vi.
 2. H 
 Ạ
 N CH 
 Ế 
 
 
Không phân bi
ệt đƣợ 
c t
ế
bào vi sinh v
t s
ng và ch
ế
t trong m
u.
 
Không phân bi
ệt đƣợ 
c các t
ế
bào vi sinh v
t và h
t v
t th
.
 
H
n ch
ế
 
đố
i v
ớ 
i huy
n phù có m
ật độ
th
ấp do lƣợ 
ng dung d
ịch đem đế
m nh
.
 
Độ
chính xác không cao.
 
Không thích h
ợ 
p m
u có m
ật độ
vi sinh v
t th
p.
 LƯU Ý:
 
Tùy m
ức độ
có m
t c
a vi sinh v
t trong m
ẫu ban đầ
u, dung d
ịch đem đế
m c
ần đƣợ 
c
 pha loãng đế
n m
c phù h
ợ 
p ( s
t
ế
bào ph
i l
ớn hơn hoặ
c b
ng 2 và không quá 10 t
ế
 bào ). Nguyên t
c pha loãng:Dung d
ch pha loãng m
ẫu thƣờ 
ng là NaCl 0.
9% hay photphat đệm đã đƣợ 
c vô trùng.
 
TH
ỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƢƠNG
 
2
 
TR
N THANH TÙNG
 – 
MSSV: 10243221| GVHD: Th
ầy TRƯƠNG VÕ ANH DŨNG
 
II. D
NG C
Ụ, MÔI TRƯỜ 
NG, HÓA CH
T
 
D
ng c
phòng thí nghi
m.
 
 Nƣớ 
c mu
i sinh lý 0.9%.
 
 Nƣớ 
c c
t vô trùng.
 
C
n 96
o
.
 
Ch
ng n
m men:
Saccharomyces cerevisiae.
III. TI
N HÀNH THÍ NGHI
M
S
Ử 
D
Ụ 
 NG BU 
ỒNG ĐẾ 
 M H 
 NG C 
 Ầ 
1. C 
 Ấ 
U T 
 Ạ
O BU 
ỒNG ĐẾ 
 M 
Bu
ồng đế
m là m
t phi
ế
n kính trong, dày, hìnhch
nh
t.Gi
a là ph
n lõm, ph
ng, có k
m
t ho
c hai
khung đế
m g
m 400 ô nh
. Bên ngoài có ghitên lo
i bu
ồng đế
m, và ghi các thông s
 
kĩ 
thu
ật nhƣ hình bên.
 
Hình 13.1
Bu
ồng đế 
m h
ng c
u
 
TH
ỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƢƠNG
 
3
 
TR
N THANH TÙNG
 – 
MSSV: 10243221| GVHD: Th
ầy TRƯƠNG VÕ ANH DŨNG
 
 2. C 
 Ấ 
U T 
 ẠO KHUNG ĐẾ 
 M 
Hình 13.2
 
ấ 
u t 
ạo khung đế 
m
 3. CÁCH TI 
 Ế 
 N HÀNH 
Hình 13.3
 
Cách ti
ế 
n hành
 

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ngocanhhoang2611 liked this
Bui Vinh Phuc liked this
Chị Lai liked this
Sang Tran liked this
Xuân Phan liked this
Ho Hoan liked this
conglinhchen liked this
mathtopten liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->