Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÀI 14 - ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM KHUẨN LẠC

BÀI 14 - ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM KHUẨN LẠC

Ratings: (0)|Views: 2,289 |Likes:
Published by Jiro Ken

More info:

Published by: Jiro Ken on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
TH
ỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƢƠNG
 
1
 
TR
N THANH TÙNG
 – 
MSSV: 10243221| GVHD: Th
ầy TRƯƠNG VÕ ANH DŨNG
 
BÁO CÁO TH
Ự 
C HÀNHBÀI 14
ĐỊNH LƯỢ 
NG T
NG VI KHU
NHI
U KHÍ TRONG TH
Ự 
C PH
MB
ẰNG PHƯƠNG PHÁPĐẾ
M KHU
N L
C
I. NGUYÊN T
C
T
ng s
vi khu
n hi
ế
u khí là t
ng s
nh
ng vi khu
n thu
c nhóm vi khu
n hi
ế
u khí t
n t
ại trong môi trƣờ 
ng. T
ng s
các nhóm vi khu
n này trong th
c ph
m có th
xác
đị
nh b
ằng phƣơng pháp nuôi cấ
y tr
i lên b
m
t th
ch ho
c b
ằng phƣơng pháp tạ
o h
p
đổ
. Thông qua s
 
lƣợ 
ng khu
n l
ạc đếm đƣợc trên các đĩa peptri cho phép xác đị
nh
đƣợc lƣợ 
ng vi sinh v
t còn có kh
 
năng sinh trƣởng trong môi trƣờ 
ng trong m
u ban
đầ
u.
Để
 
đế
m k
ế
t qu
chính xác thì s
vi khu
ẩn trong đĩa phả
i trong gi
ớ 
i h
n 25-250 khu
nl
c. N
ếu vƣợ 
t quá gi
ớ 
i h
n thì ph
i ti
ế
n hành pha loãng và ch
n nh
ững độ
pha loãngl
ớn hơn.
 Ch
tiêu t
ng s
vi sinh v
t hi
ếu khí đƣợc dùng để
 
đánh giá chất lƣợ 
ng c
a m
u v
vi sinhv
ật, nguy cơ hƣ hỏ
ng, th
ờ 
i h
n b
o qu
n c
a s
n ph
m, m
ức độ
v
sinh trong quá tr ìn hc h
ế
b i
ế
n , b
o q u
n s
n p h
m .
II. D
NG C
Ụ, MÔI TRƯỜ 
NG, HÓA CH
T
Môi trƣờ 
ng s
d
ng:
Plate count agar (PCA), pH = 7.0 ± 0.2
 
 
Casein peptone: 5.0g
 
Cao n
m men: 2.5g
 
Dextrose: 1.0g
 
Agar: 15.0g
 
 Nƣớ 
c c
ất đủ
1000ml
Môi trƣờng đƣợ 
c n
u sôi cho tan agar, phân ph
i vào bình tam giác, h
p ti
t trùng
ở 
 121
o
C/20 phút, để
 
m (45
 – 
50
o
C) phân ph
ối vào các đĩa petri.
 
 
 Nƣớ 
c mu
i sinh lý 0.9%.
 
TH
ỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƢƠNG
 
2
 
TR
N THANH TÙNG
 – 
MSSV: 10243221| GVHD: Th
ầy TRƯƠNG VÕ ANH DŨNG
 
 
 Nƣớ 
c c
t vô trùng.
 
C
n 96
o
.
 
 Nƣớ 
c mía.
III. TI
N HÀNH THÍ NGHI
M
1. L
 Ấ 
Y M 
 Ẫ 
Quy trình l
y m
u có nh
ng yêu c
u sau:
 
L
y các m
u có tính ch
ất đạ
i di
ện, lƣợ 
ng m
u v
ừa đủ
.
 
D
ng c
l
y m
u, ch
a m
u ph
i vô trùng.
 
M
u l
y xong, ph
i phân
tích ngay, không đƣợc để
quá 24h.
 
M
u l
y ph
i có nhãn ghi ký hi
ệu đồ
ng th
ờ 
i ph
i ghi vào s
nh
ững đặc điể
mc
a m
ẫu và nơi thu mẫ
u.
 2. PHA LOÃNG M 
 Ẫ 
Hình 14.1
 
Pha loãng m
ẫ 
u
 
TH
ỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƢƠNG
 
3
 
TR
N THANH TÙNG
 – 
MSSV: 10243221| GVHD: Th
ầy TRƯƠNG VÕ ANH DŨNG
 
 3. QUY TRÌNH 
M
u
 Đồ
ng nh
tPha loãngH
ộp đổ
H
p tr
i
37
o
C(24
 –
72h)
 Đế
m khu
n l
c( 25
n
250 )Tính k
ế
t qu
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
do_van_quy added this note
anh xin
1 hundred reads
1 thousand reads
Yuki Hana liked this
vuongdhts liked this
Ngoc Le Nguyen liked this
Ngoc Le Nguyen liked this
Ngoc Le Nguyen liked this
Phan Bảo Dung liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->