Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 4 - NHUÔM MÀU VI SINH VẬT

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 4 - NHUÔM MÀU VI SINH VẬT

Ratings: (0)|Views: 2,860 |Likes:
Published by Jiro Ken

More info:

Published by: Jiro Ken on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

 
TH
ỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƢƠNG
 
Tr
n Thanh Tùng | MSSV: 10243221
BÁO CÁO TH
Ự 
C HÀNHBÀI 4:
PHƯƠNG PHÁP NHUÔM MÀU
VI SINH V
T
I. NGUYÊN T
C
Nhu
m màu là quá trình làm cho t
ế
bào ho
c các thành ph
n c
a t
ế
bào vi sinh v
t có
màu dƣớ 
i tác d
ng c
a các lo
i thu
c nhu
m.
1. M 
ỤC ĐÍCH 
 
 
Giúp vi
c quan sát hình d
ng t
ế
bào, các thành ph
n c
u trúc t
ế
bào c
a vi sinhv
ật đƣợ 
c d
dàng.
 
Giúp phân bi
t các ch
ng vi sinh v
t v
ớ 
i nhau do vi
ệc ăn màu khác nhau đố
iv
ớ 
i các lo
i thu
c nhu
m t
ạo điề
u ki
n cho vi
c phân lo
ại, đị
nh d
ng vi sinhv
t ( nhu
m màu Gram ).
 2. PHÂN LO
 Ạ
 I 
Nhu
m màuvi sinh v
tNhu
m không c
 
đị
nhNhu
m c
 
đị
nhNhu
ộm đơn
Nhu
m képNhu
m tiên maoNhu
m bào t
 Nhu
mZiehl - NeelsenNhu
m Gram
 
TH
ỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƢƠNG
 
Tr
n Thanh Tùng | MSSV: 10243221
Ở 
bài này s
ẽ 
tìm hi
ể 
u quá trình nhu
 m không c
ố 
 
định và phương pháp nhuộ
 mGram thu
ộc phương pháp nhuộ
 m c
ố 
 
đị 
 nh.
II. D
NG C
Ụ, MÔI TRƯỜ 
NG VÀ HÓA CH
T
Các dung d
ch nhu
m:
 
Dung d
ch xanh methylen
 
Dung d
ch tím k
ế
t tinh ( Crystal violet )
 
Dung d
ch lugol
 
Dung d
ch t
y màu
 
Dung d
ch nhu
m b
sung ( Safranin O ho
c Fuchsin )
III. TI
N HÀNH THÍ NGHI
M
1. NHU 
 M MÀU VI SINH
 Ậ 
T KHÔNG C 
 
 ĐỊ 
 NH 
 
Nh
1 gi
t thu
c nhu
m xanh methylen 0.001% lên phi
ế
n kính.
 
Nh
1 gi
ọt canh trƣờ 
ng vi sinh v
t ho
c hòa m
t ít sinh kh
i vi sinh v
t vàogi
t thu
c nhu
m.
 
Đậ
y lá kính lên gi
t kính
 
Quan sát tiêu b
n
ở 
v
t kính (x10) r
i (x40).
 2. NHU 
 M MÀU VI SINH
 Ậ 
T C 
 
 ĐỊ 
 NH ( s
ử 
ụng phương pháp NHUỘ
 M GRAM ).
 
TH
ỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƢƠNG
 
Tr
n Thanh Tùng | MSSV: 10243221
 
Quy trình nhu
m Gram:
 
V
ết đồ
 R
ửa nướ
cR
ửa nướ
cPh
tím k
ế
t tinhCrstal violetT
y c
n
 Đã nhuộ
mPh
safraninhoc FuchsinR
ửa nướ
cPh
lugolR
ửa nướ
c1phút15s1phút15s15s15s15s1phút

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
nvdong_1994 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ngoc Le Nguyen liked this
Ho Hoan liked this
rambo liked this
Hồng Nhung liked this
Yen Nhi Doan liked this
Suong Pham liked this
Suong Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->