Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brosura Admitere 2012-2013 Cluj

Brosura Admitere 2012-2013 Cluj

Ratings:
(0)
|Views: 301|Likes:
Published by aurel_graur

More info:

Published by: aurel_graur on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
P-ţa Ştefan cel Mare nr. 4, Cluj - NapocaTel: +40 (0) 264 590 778Fax: +40 (0) 264 592 832www.isjcj.rocluj@isjcj.ro 
CLUJ-NAPOCAiunie 2012
 
ȱȱȱkȱlȱȱ
Identitatea
ş
colii române
ş
ti redefinit
ă 
prin Legea Educa
ţ
iei Na
ţ
ionale, nr.1/2011, contureaz
ă 
spa
ţ
iul direc
ţ
iilor strategice de ac
ţ
iune, în ceea ce prive
ş
te accesul la educa
ţ
ie, dar 
ş
i adaptarea demersuluieducativ la cerin
ţ
ele
ş
i nevoile fiec
ă 
rui elev în parte, accentuând vizibil abordarea diferen
ţ
iat
ă 
, promovarea egalit
ăţ
ii de
ş
anse
ş
i a înv
ăţă 
rii pe tot parcursul vie
ţ
ii.Premise ale filosofiei în domeniul educa
ţ
iei, aceste principii au fundamentat, prin noua lege,dezvoltarea legislativ
ă 
, în acord cu prerogativele cadrului european comun de referin
ţă 
, specificdomeniului educa
ţ
ional.Din aceste considerente, aten
ţ
ia noastr 
ă 
se îndreapt
ă 
cu prioritate înspre formarea unei atitudini pozitive în rândul elevilor, pe m
ă 
sur 
ă 
ce cuno
ş
tin
ţ
ele specifice disciplinelor de studiu, deprinderile
ş
iabilit
ăţ
ile de via
ţă 
sunt asimilate cu fiecare treapt
ă 
de
ş
colarizare.Subscriem ideii c
ă 
, pentru a putea r 
ă 
spunde provoc
ă 
rilor societ
ăţ
ii contemporane, elevii trebuie s
ă 
 beneficieze de cât mai multe oportunit
ăţ
i de înv
ăţ
are, de posibilitatea de a avea parte de serviciieduca
ţ
ionale de calitate, de
ş
ansa de a înv
ăţ
a în institu
ţ
ii de înv
ăţă 
mânt cu deschidere, în care ace
ş
tia s
ă 
-
ş
idezvolte poten
ţ
ialul cognitiv, aptitudinile
ş
i talentele, spiritul de ini
ţ
iativ
ă 
, în vederea integr 
ă 
rii cu succesa acestora în via
ţ
a socio-profesional
ă 
.Iat
ă 
considerentele pentru care,
ş
i în acest an
ş
colar 2011-2012, Inspectoratul
Ş
colar Jude
ţ
ean Clujv
ă 
pune la dispozi
ţ
ie prezenta bro
ş
ur 
ă 
, în vederea alegerii optime, în ceea ce prive
ş
te parcursuleduca
ţ
ional formativ
ş
i informativ al elevilor no
ş
tri. Ghidul de fa
ţă 
este conceput pe specificul re
ţ
elei
ş
colare a jude
ţ
ului Cluj, con
ţ
inând informa
ţ
ii relevante, astfel încât elevii claselor a VIII-a împreun
ă 
cu p
ă 
rin
ţ
ii s
ă 
poat
ă 
selecta cu discern
ă 
mânt institu
ţ
ia de înv
ăţă 
mânt cea mai potrivit
ă 
, din perspectivanevoilor individuale identificate.Oferta educa
ţ
ional
ă 
con
ţ
inut
ă 
în acest document este definitorie pentru filierele, profilurile
ş
ispecializ
ă 
rile cuprinse în re
ţ
eaua
ş
colar 
ă 
a jude
ţ
ului nostru, pentru nivelul înv
ăţă 
mântului liceal, de aceease recomand
ă 
o atent
ă 
consultare a documentului, analizând
ş
i comparând în special mediile de admiteredin ultimii ani, în vederea prioritiz
ă 
rii cu succes a
ş
anselor 
ş
i, implicit, a op
ţ
iunilor de inser 
ţ
ie înînv
ăţă 
mântul liceal clujean. Nu în ultimul rând, ne dorim ca acest ghid s
ă 
reprezinte un instrument practic
ş
i complex, u
ş
or defolosit, care adun
ă 
deopotriv
ă 
informa
ţ
ii cantitative
ş
i calitative, cu privire la etapele premerg
ă 
toareînscrierii absolven
ţ
ilor de gimnaziu în înv
ăţă 
mântul secundar, liceal: preciz
ă 
ri metodologice, calendaruladmiterii pe etape, specificul probelor practice
ş
i de aptitudini pentru liceele voca
ţ
ionale, centrele zonalede înscriere, planul de
ş
colarizare prev
ă 
zut pentru 2012-2013.Aflându-v
ă 
în fa
ţ
a provoc
ă 
rii de a alege, ne exprim
ă 
m certitudinea, c
ă 
alegerea parcursuluieduca
ţ
ional pentru absolven
ţ
ii claselor a VIII-a, va fi o etap
ă 
finalizat
ă 
cu succes .
INSPECTOR 
Ş
COLAR GENERAL,ANCA CRISTINA HODOROGEA
 
Pa
ş
i mai pu
ţ
ini, eficien
ţă
mai mare în alegerea
ş
colii!
Cum î
ţ
i alegi
ş
coala ?Ce trebuie s
ă ş
tii pentru o bun
ă 
alegere a
ş
colii?E timpul s
ă 
alegi
ş
coala pe care o vei urma!Momentul este important!El trebuie preg
ă 
tit!
Urmeaz 
ă
sugestiile noastre
PASUL 1
ă
spunde la 3 întreb
ă
ri:
Care sunt dorin
ţ
ele, aspira
ţ
iile tale?Care sunt priceperile, aptitudinile tale?Care sunt cerin
ţ
ele profilului, domeniului de preg
ă 
tire, specializ
ă 
rii?
Informeaz
ă
-te cu privire la:
Ş
coli, profiluri, meserii;Condi
ţ
ii de admitere, absolvire, certificate ob
ţ
inute;Domenii înrudite
ş
i posibilit
ăţ
i de reorientare;
PASUL 2Adun
ă ş
i ierarhizeaz
ă
op
ţ
iunile tale
Enumer 
ă 
preferin
ţ
ele
ş
i op
ţ
iunile tale.Cânt
ă 
re
ş
te argumentele pro
ş
i contra ale fiec
ă 
rei alegeri.Evalueaz
ă 
consecin
ţ
ele, atât cele pozitive, cât
ş
i cele negative pentru fiecare alegere.Ordoneaz
ă 
alegerile tale.
PASUL 3Exprim
ă
alegerea ta!
Re
ţ
ine toate op
ţ
iunile care
ţ
i se potrivesc.Scrie aceste op
ţ
iuni pe o foaie de hârtie.Aranjeaz
ă 
op
ţ
iunile în ordinea importan
ţ
ei pentru tine.Pe primul loc treci
ş
coala cu profilul, specializarea care
ţ
i se potrive
ş
te cel mai mult.Pe ultimul loc treci ceea ce
ţ
i se potrive
ş
te cel mai pu
ţ
in.
PASUL 4Ac
ţ
ioneaz
ă ş
i finalizeaz
ă
decizia ta!
Completeaz
ă 
cu foarte mare aten
ţ
ie
 Fi
ş
a de înscriere.
Ai foarte mare grij
ă 
s
ă 
treci corect codurile corespunz
ă 
toare
ş
colilor, profilului, specializ
ă 
rii pentru careoptezi.Ai grij
ă 
s
ă 
treci un num
ă 
r suficient de mare de op
ţ
iuni.
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alexutzu Alexutz liked this
Todor Tudor liked this
Eugenia Șugar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->