Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Can to Triste

Can to Triste

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Ugo Castro Alves

More info:

Published by: Ugo Castro Alves on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

 
&&?bbb
CCC
3
 
œœœœ
n
œœ
bn
œœœœ
Gm7
9
....˙˙˙˙œœœœœœœœœœ
 
œ˙˙˙˙
b
B
b
m
7M
B
b
m6
˙˙˙
b
˙˙˙
b
œœœ
b
œœ
 
œ
b
œœ
3
 
œœ
n
œœ
bb
œœœœœœ
Bm7
b
59
˙˙˙˙
n
˙˙˙
3
œ
n
 
œ
n
œ˙˙˙˙
n
˙˙
E7
#
5
#
9
E7
b
5
b
9
˙˙˙˙
n
˙˙˙œœ
n
œœ˙˙
3
œœœœ
bb
œœœœœœ
Gm7
9
˙˙˙˙˙˙˙
 
˙
n
œœœœœœœœ&&?bbb
 
˙˙
nb
˙˙
B
b
m7
9
6
˙˙˙˙
bb
˙˙˙˙œœ
b
œ
b
œœœœœœ
n
œ
3
œœœœ
bb
œœœ
 
œ
n
œœ
n
Dm
j
 
œœ
n
..
 
œœ
 
˙˙J
 
œ.œ ˙˙
 
˙
b
Ó 
A7
b
5
b
9
˙
 
˙
Ó ˙
3
œœœJ
 
œ
b
.œ ˙
www
 
w
n
ggggg
3
œœ
n
œœœ&&?bbb......
3
 
Œ Œœ
3
œœ
n
œ
Dm
7M9
Por -
Co-
que
mo_a
sem-
pri-
pre
ma-
10
3
Œ Œœ
3
œœ
n
œ
wwww
 
˙˙.œjœ
3
œœœ
n
Dm7 Dm6
foste
ve-
A
ra
pri -
Que
ma -
tam-
.œjœ
3
œœœ
n
 
˙˙
 
˙
n
˙˙
 
˙
n
˙˙.œjœ
3
œ œ
n
œ
Gm6/B
b
ve -
bém
ra_em
te
mi -
viu
nha
par-
.œjœ
3
œ œ
n
œ
www
 
˙ ˙.˙
n
œ
A7
b
9
vi -
tir
da
Sem
.˙
n
œw
 
w
w˙ ˙
Canto triste
lyrics by Vinicius de Moraesmusic by Edu Lobo
Copyright © by Lobo Music Prod. Mus. Ltda.
 
&&?bbb
 
˙
3
œœœ
Dm
7M
Vol -
um
ta
a-
pa -
deus
ra
se-
14
˙
3
œœœw
 
w˙˙.˙œ
Fm
7M
/A
b
mim
quer
Des -
E
A
b
m6
.˙œ˙˙
n
˙˙
bn
˙ ˙˙
b
˙˙
3
œœœ
Gm7
pon -
na-
ta
da_e-
no -
xis-
va -
te
˙
3
œœœww
b
w˙ ˙˙
3
œœ
b
œ
C
74
b
9
men -
mais
te
em
no
mi-
meu
nha
˙
3
œœ
b
œ˙
b
 
˙˙ ˙˙ ˙&&?bbb.
 
œjœ ˙
F
#
m7
can -
vi-
to
da
18
.œjœ ˙
 
ww
w
 
˙
˙˙
3
œ
œ
œ
n
B7
b
9
Eu
Co-
te_a -
mo_um
mo
ca-
˙
3
œ
œ
œ
n
ww
n
w
 
˙
n
˙
3
œœ
œ ˙
E
b
7M/B
b
tan -
ri-
to
nho
mais
teu
3
œœ
œ ˙˙
n
3
œœ
b
œww
b
˙
b
˙Ó 
3
œœ
œ
A
74
A7
Te
Co-
que -
mo_um
ro
si-
Ó 
3
œ
n
œ
œ˙Ó ww
n
˙ ˙&&?bbb......
3
 
œœœ ˙
Dm
7M9
tan -
lên-
to
cio
mais
teu
22
3
œœœ ˙ww
w
 
˙ ˙Ó 
3
œœœ
Dm
7M
/F
Ah,
Lem-
quan -
bro_um
to
sor-
Ó 
3
œœœww
ww
w
 
˙ ˙
3
œœœ œœ
E7
13
E7
b
13
tem -
ri-
po
so
faz,
teu
par -
Tão
3
œœœ œœ
n
˙˙
 
˙˙
n
˙ ˙
 
˙ ˙˙˙
A7
b
9
tis -
tris-
te
te
˙˙w
 
ww
 
˙ ˙&&?bbb
 
w
D
749
Ah,
26
www
 
w
n
Ó ˙
˙˙Œ jœ.œjœ
D
74
b
9
lu - a sem
Œ jœ.œjœ
w
 
ww
 
w
b
˙˙.œjœ ˙
Gm
7M
Gm7
com - pai-xão
.œjœ ˙w
 
w˙
˙
n
˙ ˙Œœœ
b
œ
C
74
b
9
C7
b
9
Sem - pre_a va -
Œœœ
b
œ˙˙
b
˙˙˙˙˙
Canto triste / 2
 
&&?bbb.
 
œjœ ˙
F7M
gar no céu
30
.
 
œjœ ˙
 
ww˙ ˙Ó 
3
œœœ
B
b
7M
On - de se_es -
Ó 
3
œœœwww˙ ˙
3
œœœ œœœ
œ
Dm/A
con-de_a mi - nha bem - a -
3
œœœ œœœ
œww˙ ˙˙˙
Dm/B
ma - da
˙˙ww˙
n
˙&&?bbb
3
 
œœœ
3
œœ
œ
Dm/C
On-de_a mi - nha na - mo -
34
3
œœœ
3
œœ
œ˙˙ ˙˙˙˙˙˙
B
b
7M/D
ra - da
˙˙˙˙Ó ˙ Ó 
rit.rit.
œœ
œ
n
œ
œ
n
œœ
œ
Em7
b
5
Vai e diz a e-la_as mi-nhas
œœ
œ
n
œ
œ
n
œœ
œwwwwœœ
œ
n
œœ
n
œ
U
œœ
A7
b
9
pe-nas E que_eu pe - ço Pe-ço_a -
œœ
œ
n
œœ
n
œ
U
œœw
 
w
ww&&?bbb
a tempoa tempo
.
 
œ
j
 
œ
3
œœ
n
œ
Dm
7M9
pe - nas Que_e - la
38
.œ
j
 
œ
3
œœ
n
œ
˙˙œ œ
3
œœœ
n
Dm7Dm6
lem - bre Das nos - sas
˙
3
œœœ
n
˙˙
 
˙
n
˙˙
 
˙
n
˙˙.œjœ
3
œ œ
n
œ
Gm6/B
b
ho - ras de poe -
.œjœ
3
œ œ
n
œ
www
 
˙ ˙œ
n
˙ œ
A7
b
9
si - a Das
œ
n
˙ œw
 
w
w˙ ˙&&?bbb
 
˙
3
œœœ
Dm
7M
noi - tes de pai -
42
˙
3
œœœw
 
w˙˙.˙œ
Fm
7M
/A
b
xão E
A
b
m6
.˙œ˙˙
n
˙˙
bn
˙ ˙˙
b
˙œœ
3
œœœ
Gm7
diz - lhe da sau -
œœ
3
œœœww
b
w˙˙˙
3
œœ
b
œ
C
74
b
9
C7
b
9
da - de_em que me
˙
3
œœ
b
œ˙˙
b
˙˙ ˙˙ ˙
3 / Canto triste

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->