Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
So sánh cách nhìn của Keynes và cách nhìn của Tân cổ điển

So sánh cách nhìn của Keynes và cách nhìn của Tân cổ điển

Ratings: (0)|Views: 246 |Likes:
Published by Dương Nguyễn

More info:

Published by: Dương Nguyễn on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
So sánh cách nhìn c
a Keynes và cách nhìn c
a Tân c
 
điể
n, có th
th
y s
 
khác nhau căn
 b
n trong quan ni
m v
vai trò c
ủa nhà nướ 
c. N
ế
u Tân c
 
điể
n cho r
ằng nhà nướ 
c không nên
điề
u ti
ế
t tr
c ti
ế
p mà ch
d
ng l
i
ở 
ch
ức năng tạo môi trườ 
ng thì Keynes kh
ẳng đị
nh, mu
nthoát kh
i kh
ng ho
ng, th
t nghi
ệp và suy thoái, nhà nướ 
c ph
i tr
c ti
ếp điề
u ti
ế
t kinh t
ế
.Cách th
ức điề
u ti
ế
t là thông qua nh
ững chương trình công cộ
ng và dùng nh
ững chương trình
 
này để
can thi
p tích c
c v
ới hướ 
ng kích thích và duy trì t
ốc độ
 
gia tăng ổn đị
nh c
a t
ng c
u.Khi t
ng c
ầu tăng sẽ
kích thích s
c s
n xu
t, các doanh nghi
p ho
ạt độ
ng m
ở 
r
ng s
thunh
n thêm nhân công, th
t nghi
ệp đượ 
c gi
i quy
ế
t và s
ản lượ 
ng qu
ốc gia tăng lên. Để
minhh
ọa cho điểm này, Keynes đưa ra cách
l
p lu
n m
ớ 
i v
 
đầu tư khác hẳ
n v
ới trườ 
ng phái Tânc
 
điể
n. Theo các nhà kinh t
ế
Tân c
 
điể
n, m
ức đầu tư gắ
n ch
t v
ớ 
i lãi su
t và n
ế
u lãi su
tth
p, quan h
vay v
ốn đượ 
c khuy
ế
n khích d
ẫn đế
n s
 
gia tăng quy mô đầu tư. Khi nề
n kinh t
ế
 b
ắt đầu rơi vào tình
tr
ng suy thoái, lãi su
t s
gi
ảm và do đó dẫn đế
n m
ức đầu tư tăng lên.
 
Trườ 
ng phái Tân c
 
điể
n cho r
ằng đây là quy luậ
t t
 
điề
u ti
ế
t và chính quy lu
ật đó giúp tạ
okh
 
năng ngăn chặn suy thoái. Ngượ 
c l
i, theo Keynes,
ở 
th
ời điể
m suy thoái, ngay c
nh
ng
nhà đầu tư mạ
o hi
m nh
ất cũng không dám đầu tư kể
c
khi lãi su
t th
p vì h
cho r
ng b
 v
n vào kinh doanh trong b
i c
ảnh như vậ
y ch
c ch
n s
thua l
ỗ. Như vậ
y không có m
ột cơ 
 ch
ế
t
hành nào có th
 
thúc đẩ
y n
n kinh t
ế
 
tư bản đế
n kh
 
năng sử
d
ng h
ế
t ngu
n nhân l
cvà làm cho ho
ạt động đầu tư tăng lên một cách đều đặ
n. Do v
ậy, để
 
ổn đị
nh n
n kinh t
ế
thích
ng v
ớ 
i bi
ến độ
ng suy thoái thì gi
i pháp t
t y
ế
u và c
n thi
ế
t là s
can thi
p c
a chínhph
.Chính ph
có th
can thi
p vào n
n kinh t
ế
thông qua công c
chính sách tài khóa, baog
m thu
ế
và chi tiêu ngân sách. Keynes nh
n m
nh v
ấn đề
chi ngân sách và cho r
ng chínhph
nên cung
ng nh
ững kích thích ban đầ
u b
ng nh
ững chương trình kinh tế
công c
ng.Nh
ững chương trình kinh tế
công c
ộng đó, mộ
t m
t t
o ra vi
c làm, m
t khác d
ẫn đến tăng
 c
u v
 
tư liệ
u s
n xu
t. Nó còn có th
d
ẫn đế
n s
xu
t hi
n c
a nh
ng hình th
c ho
ạt độ
ngd
ch v
thu hút kh
ối lượng lao độ
ng l
ớn, làm tăng hơn nữ
a s
 
lượ 
ng vi
c làm. Nhu c
u tiêudùng c
a cá nhân có kh
 
năng thanh toán
 
tăng tạ
o l
ực đẩ
y kích thích khu v
c kinh t
ế
 
tư nhân
 phát tri
n, khôi ph
c ni
m tin kinh doanh. Cách th
c can thi
p c
a chính ph
 
như vậ
y s
d
n
đế
n hi
u
ng s
nhân cho n
n kinh t
ế
.Theo m
ột hướng khác, nhà nướ 
c có th
kích thích c
ầu đầu tư bằng cách tăn
g s
cung v
ti
nt
, hay là ch
p nh
n l
ạm phát “có kiểm soát.” Để
 
làm tăng cung tiề
n t
, chính ph
có th
 
tăng
 ngu
n v
n cho vay, gi
m lãi su
ất và do đó kích thích sự
 
gia tăng của đầu tư. Sự
 
gia tăng này
 
cũng nhân bộ
i s
ản lượ 
ng và thu nh
p c
a n
n kinh t
ế
qu
c dân. Theo Keynes, trong hai v
n n
nc
a n
n kinh t
ế
 
tư bả
n là l
m phát và th
t nghi
p thì th
t nghi
p nguy hi
ểm hơn nhiề
u l
n sov
ớ 
i l
m phát. Khi n
n kinh t
ế
 
đạ
t tr
ng thái cân b
ng v
ớ 
i m
c s
ản lượ 
ng và vi
ệc làm cao hơn thì
 l
m phát t
 
độ
ng ng
ng l
i.
Để
 
tác động đế
n tiêu dùng c
ủa dân cư, Keynes cho rằ
ng s
 
điề
u ti
ế
t c
a chính ph
 
cũng
 r
t quan tr
ng. Mu
n kích thích nhu c
ầu tiêu dùng trướ 
c h
ế
t ph
ải điề
u ch
nh chính sách thu
ế
 
theo hướ 
ng gi
m thu
ế
thu nh
p, k 
ế
t h
ợ 
p v
ớ 
i các bi
ện pháp kích thích đầu tư
. Khi thu
ế
gi
m,thu nh
p s
 
tăng nên tiêu dùng và tiế
t ki
ệm cũng tăng. Nếu đầu tư cùng tăng vớ 
i ti
ế
t ki
m, k 
ế
tqu
t
ng h
ợ 
p l
ại là gia tăng mứ
c t
ng c
u, làm thu nh
p qu
ốc dân tăng.
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Tiep Dinh liked this
Oanh Bui liked this
nuto93 liked this
Tuyet Nga Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->