P. 1
REŠENI PRIMERI

REŠENI PRIMERI

Ratings: (0)|Views: 2,160 |Likes:
Published by Tamara Greifoner

More info:

Published by: Tamara Greifoner on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
PRAVNI POSLI
1. Kaj je replica(tio)?Replicatio je odgovor, ki ga tožnik da na toženčevo exceptio, je torej ugovor naugovor. Primer: bonitarni lastnik, ki sproži publicijansko tožbo proti lastniku, lahkona njegov ugovor exceptio dominii odgovori z replicatio rei venditae et traditae.2. Razloži: ex tunc in ex nunc.Pri ex tunc pravni inki pravnega posla nastopijo za nazaj (pri uresničitviodložnega pogoja npr.), pri ex nunc pa za naprej.3. Navedi primer za razpolagalni in obvezujoči pravni posel! Kakšne so povezavemed njima?Zavezovalni pravni posel: kupna in prodajna pogodba; razpolagalni: tradicija.Zavezovalni pravni posel je s stališča razpolagalnega njegova kavza, razpolagalnipa pomeni izpolnitev obveznosti, ki je nastala z zavezovalnim pravnim poslom.4. A je pisal oporoko. Sin B mu svetuje, da naj v oporoko vključi volilo za C-ja, ki mu je pomagal zidati hišo. Ker se A ne spomni, da bi mu C pomagal zidati hišo, pravtako pa mu ne zeli narediti krivice, napise: "B naj dobi volilo 1000, če mi jepomagal graditi hišo." Komentiraj! (2 stavka)Gre za volilo postavljeno pod navideznim pogojem (ker se nanaša na preteklodejstvo): če je C pomagal pri gradnji, dobi volilo brezpogojno (nujen pogoj); če ni,pravni učinki niso nastali.5. A je B-ju obljubil 100, če bo opravil izpit in rimskega prava do konca meseca. Bse je na izpit prijavil, a je bil odpovedan. Ali bo B lahko dobil 100 od A-ja?Ne, ker se ni izpolnil pogoj, pod katerim je bil denar obljubljen. Ni pomembno, ali jebilo to po krivdi B-ja ali posledica od njega neodvisnih okoliščin.6.a) "Mi obljubiš dati svojega sužnja Stiha, če je Gladiator včeraj zmagal na igrah? "" Obljubim." Je ta pravni posel veljaven (str. 243) ?Gre za pravni posel, ki je sklenjen z navideznim pogojem (ne gre za prihodnjedejstvo). Če je Gladiator včeraj zmagal, bo posel veljal brezpogojno, če pa jeizgubil, pa pravni posel sploh ni nastal.6.b) A: " Ali mi obljub100, če je včeraj deževalo? " B: " Obljubim." Kdaj posel velja?Kdaj ne velja?Posel velja takoj brezpogojno, če je prejšnji dan deževalo. Če ni, pravni posel nevelja.7. A je podaril B-ju 1000 pod pogojem, da bo slednji uspešno opravil izpit izrimskega prava. B izpita še ni opravil, kljub temu pa mu je A izročil podarjeniznese. Ker B tudi čez leto dni, po številnih neuspelih poskusih izpita ni opravil, se jeA odločil, da mu podarjeno odvzame, saj mj je izročil v visečnosti pogoja. B temunasprotuje in trdi, da mu izročenega zneska ne more odvzeti. Kdo ima prav?Utemelji (PRP, 736. primer) !Gre za darilo pod odložnim pogojem. Med časom visečnosti pogoja obveznost še nenastane, zato lahko A zahteva znesek nazaj s
condictio indebiti
, ker je izpolnilnekaj, kar še ni bilo dolgovano. Če bo B kasneje izpit opravil, bo lahko denarzahteval s
condictio certae creditae pecuniae
, če je bilo darilo obljubljeno sstipulacijo.8. Definicija naloga? Kdaj postane iztožljiv? Tožba?
 
Nalog je posebna oblika naročila, ki jo kot slučajno sestavino pravnega poslasrečamo v zvezi z darilom, osvoboditvijo ali oporočno naklonitvijo. Prejemniknaklonitve z nalogom prevzame tudi obveznost določenega ravnanja. Iztožljivpostane v klasičnem pravu s tožbo
actio praescriptis verbi
s.9. Kaj je mentalna rezervacija? Ali je pravno upoštevna?Gre za razhajanje med voljo in izjavo: stranka nekaj izjavlja, vendar nima namenatega uresničiti. Svojo izjavo podaja, da bi zavedla nasprotno stranko ali da bi prinjej napravila določen vtis. Mentalna rezervacija ali miselni pridržek ni pravnoupošteven, ker je v nasprotju z načelom pravne varnosti.10. Ali so fiduciarne pravne posle šteli med simulirane pravne posle? Utemelji.Pri fiduciarnih pravnih opravilih stranke prav tako sklepajo posel, ki ga v resnicinočejo, vendar pa tu nikomur ničesar ne prikrivajo. Gre za sprejetje "močnejšega"opravila, ali pa je tak posel potreben zaradi slabe razvitosti pravnega reda. Dolžniknpr. mancipira konja upniku zato, da bi dal jamstvo za svojo terjatev, ne pa zato,ker bi v resnici želel izročiti konja. Vendar tu ne gre za prikrivanje ali izigravanjepravnega reda, temveč stranke uporabljajo za doseganje določenih pravnihučinkov tista pravna sredstva, ki jih imajo na voljo v svojem pravnem redu.11. Kaj je pravna zmota? Pojasni ignorantia iuris nocet. Navedi primerPravna zmota pomeni nepoznavanje pravnih dejstev. Praviloma pravna zmotanikomur ne koristi (ignorantia iuris nocet), vendar rimsko pravo pozna štiri izjemeod tega načela (nedorasli, ženske, vojaki, rustici). Primer: če nekdo sklene kupno inprodajno pogodbo z desetletnim otrokom, ker je prepričan, da lahko otroci samirazpolagajo s svojim premoženjem, je v pravni zmoti, in ta pravni posel je ničen.12. Rek:"Zmota o imenu ne škoduje." Kaj pomeni? Navedi primer. Error in nomine non nocet. Če se A dogovori z B-jem dogovori, da mu bo prodalkonja, ki je zmagal na zadnji tekmi, in ga imenuje Črni lepotec, v resnici pa mu jeime Beli dirkač, je obstajalo soglasje v predmetu, in pogodba je kljub zmoti o imenuveljavna, ker sta oba imela v mislih istega konja.
 
13. A hoče posoditi B-ju 100 sestercev. Ta jih sprejme misleč, da so mu podarjeni.  Komentiraj!A je hotel skleniti posojilno pogodbo, B pa je mislil da gre za darilno pogodbo. Prišlo je do zmote o pravnem poslu (error in negotio), zato ni nastala niti darilna nitiposojilna pogodba in pravni posel je ničen (Lastninska pravica se ni prenesla. Alahko zahteva denarni znesek nazaj s condictio sine causa.)14. A hoče kupiti od B-ja odsotnega sužnja Stiha, B pa sklene prodajno pogodboglede Pamfila.Gre za zmoto v predmetu pogodbe (error in corpore), zato je pravni posel ničen,razen če sta oba mislila istega sužnja, pa ga je B samo napačno poimenoval (errorin nomine). V tem primeru gre za nebistveno zmoto in pravni posel je veljaven.
 
15.A želi prodati B-ju neko stvar, B se ne strinja. Potem A pravi, da naj kupi, drugače pokaže njegovi ženi pismo njegove ljubice, na katero je žena še vednoljubosumna. B se omehča in kupi. Potem si premisli. Kaj mu svetuješ, da naj stori?Napaka volje: nedopustno vplivanje na B-ja, na voljo ima
actio quod metus causa
.16. Kaj so nični in kaj izpodbojni pravni posli?Nični pravni posli so tisti, pri katerih pravni učinki sploh niso nastali, zato tudi spotekom časa ne morejo konvalidirati. Izpodbojni so tisti pravni posli, ki jih je
 
mogoče izpodbijati, če pa upravičena stranka tega ne stori v določenem roku,lahko s potekom časa konvalidirajo.Ničnost je torej absolutna in dokončna neveljavnost, pri kateri ni nastal nobeden odpravnih učinkov (je pravno dejstvo). Izpodbojnost na pomeni možnost določenegaupravičenca, da zahteva razveljavitev pravnega posla in s tem odpravo nastalihpravnih učinkov. Izpodbojnost je relativna in časovno omejena.17. Kaj je konvalescenca? Kateri so pogoji zanjo? Napiši primer.Konvalescenca ali konvalidacija pomeni, da lahko izpodbojen pravni posel spotekom časa konvalidira – postane neizpodbojen. Pogoj: pravni posel ni smel bitiničen že od začetka. Primer: oporoka, v kateri oporočitelj nujnemu dednemuupravičencu ni naklonil nujnega deleža.Definicija: konvalescenca (ali konvalidacija) je ozdravitev pravnega posla. O njejgovorimo, kadar izpodbojni pravni posel postane naknadno veljaven, to pa sezgodi, če poteče rok za izpodbijanje, če odpade razlog za izpodbijanje ali če tisti, kibi moral pravni posel izbodbijati, tak pravni posel odobri.pazi!!: naknadno lahko postane veljaven samo IZPODBOJNI pravni posel, NIČEN pane!18. A zaide v dolgove in stečaj. Na srečo je pred 8 meseci odsvojil zemljišče, ki jebilo glavni del njegovega premoženja. Komentiraj možnosti upnikov za poplačilo.Upniki lahko izpodbijajo pravni posel z
actio Pauliana
(za eno leto za nazaj) inzahtevajo vrnitev v prejšnje stanje. Če je A odsvojil zemljišče z odplačnim pravnimposlom, lahko to storijo le, če je nasprotna stranka vedela za oškodovalni namenprezadoženca (consilium fraudandi). Če je šlo za neodplačni pravni posel, pa je biloizpodbijanje mogoče tudi v primeru, ko nasprotna stranka ni vedela za dolžnikovoškodovalni namen. (Upniki lahko izpodbijajo pravni posel samo, če je dolžnik znjim zmanjšal svoje premoženje in s tem ravnal v škodo upnikov.)19. Ticij je bil prezadolžen. Ker je vedel, da bo kmalu začet zoper njega stečajnipostopek, se je odločil prodati hišo A-ju, svojo drugo parcelo pa je podaril B-ju.Denar, ki ga je dobil od prodaje hiše, je zapil. Kakšni bodo zahtevki v rimskempravu?Gre za ravnanje v škodo upnikov (in fraude creditorum). Upniki bodo lahkoizpodbijali tiste pravne posle dolžnika v preteklem letu, ki so zmanjšali njegovopremoženje. Ker je prodaja hiše odplačen pravni posel, ga bodo lahko izpodbijalisamo, če je A vedel za Ticijev oškodovalni namen. Darilo pa bodo lahko izpodbijaliv vsakem primeru, ker gre za neodplačen pravni posel. Za izpodbijanje imajo navoljo tožbo
actio Pauliana
.20. A je imel stanovanjski blok, v katerem je živelo več najemnikov. Blok jeupravljal upravnik B. On se je z vodovodarjem C dogovoril, da bo pregledal inpopravil tesnila vseh pip v bloku. Za kakšen pravni posel gre? Kdo in po podkakšnimi pogoji je zavezan plačati C-ju? Utemelji (PRP, 750. primer) !Gre za pravni posel v breme tretje osebe. B opravlja posle za A-ja, zato je tazavezan iz njih kot lastnik na podlagi adjekticijske odgovornosti. Če C ne dobiplačila za opravljeno delo od B-ja z
actio conducti
, ga lahko zahteva od A-ja z
actioinstitoria
, ker je B samo njegov pooblaščenec. Te tožbe pa ne more uporabiti, če jeA svojemu institorju izrecno omejil pooblastila.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->