Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fratia_Nr.5-6 _2012

Fratia_Nr.5-6 _2012

Ratings: (0)|Views: 238|Likes:
Published by valer_crushuveanlu

More info:

Published by: valer_crushuveanlu on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

 
 
Vëllazëria
 
1
Fra
 ţ
iaMai-Chiri
ş
ar (maj - qershor) 2012
,
DIRECTOR: ROBERT ÇOLLAKUREDACTOR-
Ş
EF: JANI GUSHO
Mai-Chiri
ş
ar (maj-qershor) 2012Nr. 5-6(194-195)
 
Ş
Anlu a 16-
ţ
ea di la editareaViti i 16- të i botimit
"FRA
Ţ
I DI MUM
Ă
 
Ş
I DI-UN TAT
Ă
,NOI ARMÂÑL'I DI ETA TOAT
Ă
"!
CU SPRIJINUL GUVERNULUI ROMÂNIEI- DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI-
Fratia
 
Fratia
VËLLAZËRIA
 E X E M P LA R  G RA T U I T
T
u tradita a s
ă
rb
ă
torearea a 23 diMailu, Su
ţ
ata a noast
ă
 
ş
i aistuanu, dizv
ă
rti una adunari s
ă
rb
ă
toreasc
ă
 la Tirana, cu reprezentan
ţ
i di la tuti
li-alili a l’ei. A
ţ
ea
ţ
i vremu s-accentu
ă
m easti parti
ţ
iparea a ma mun
ţ
tin
ă
ri arm
ă
ñ.Prit caduri va s-adu
ţ
em la pag-inili a revistei momenti diversi di laaist
ă
s
ă
rb
ă
torearea. Cu multu simasii(importan
ţ
) fu executarea al Imnu na
ţ
ionalarmân; omaju ti Vangjel
Ş
undi, ma ahoriarug
ă
cinea
ţ
i s-
ţ
inu di la Papu DhimitraqVeriga,
ţ
i su
ltu a lui s-neag
ă
ningaDumnidz
ă
, tu paradiasu. S-adusi tu minti
ş
i contrubutu a lui ti Arm
ă
ñl’i dit Arbinu
ş
iidur 
ă
20 di añi.Ca tu tuti s
ă
ă
 btorele avu
ş
i c
ă
tnt
ăţ
i,re
ţ
it
ă
ri pi limba a noast
ă
 
ş
i alti.
***
Cu aist
ă
apuhii, stogu cu amintarea aa
ş
tl’iei dati itoric
ă
, s-preciz
ă
ă
 
ş
i n
ă
sc
ă
n
ţ
  borgi (obliga
ţ
i)
ă
n contunu
ă
ri,
ţ
i a
ţ
ea
ţ
is-amint
ă
la 23 di Mailu 1905, cu Iradea alSulltan Abdul Hamit a Doi-la s-nu cher 
ă
  putei. Cum tu zboru di ghinu
ă
ri, al presi-dentu d-ul Koçi Janku, a
ş
i
ş
i tu discu
ţ
i laaist
ă
pr 
ă
ndzu di lucru, s-bagar 
ă
tu meidanicilist
ă
sirili niarrupti,
ţ
i sunti fapti
ş
i prindi
ăţ
eari ta s-vil’g
ă
m arâma
ş
i s-u dz
ăţ
emma nclo ea la b
ă
ă
l’i n
ă
li, ca prota lucru tas-nu chirem identitatea a etniei a noast
ă
tuArbini
ş
ii.Pano Bakalli, Andon Kristo, Ligor Thano, Ziso Musha, Jani Gusho, TodiMustaka
ş
i al
ţ
, c
ă
ftar 
ă
 
ţ
i la andamusi-rili a noasti s-
ţ
em cilist
ă
siri maximali
ţ
is-zbur 
ă
m pi limba a noast
ă
, ca un
ă
cali
ţ
is-li „obligeadz
ă
” parti
ţ
ipan
ţ
i s-cunuasc
ă
 limba a noast
ă
, nac
ă
vrem
ţ
i sutem partia su
ţ
ati cu identitaeta armân
ă
. Ti aist
ă
 c
ă
ftar 
ă
 
ţ
i s-aib
ă
 
ş
i comisie (grup), cu a
ţ
el’i
ţ
i u
ş
tir 
ă
multu ghini limba a noast
ă
, tas-discl’id
ă
cursi
ş
curti cu tin
ă
ri,
ţ
i u ar nchird
ă
sit
ă
limba di la p
ă
rin
ţ
ii
ş
i ti a
ţ
el’i,
ţ
i, indipendent
ă
 
ţ
i nu ar nchird
ă
sit
ă
ea di la p
ă
rin
ţ
i, ama u
ş
iti ghini limba român
ă
, c
ăţ
ear studiat
ă
tu România. Aist
ă
va s-poat
ă
 
ţ
i s-u scrii (anyr 
ă
 p
ă
sesc
ă
)
ş
i s-u citeasc
ă
 (ghivusesc
ă
) armâna. Consilu Gineral,Presiden
ţ
ia s-fac
ă
program concret
ţ
i aisti borgi si s-bag
ă
tu ban
ă
.Tuta
ş
i u accentu
ă
 
ţ
i p
ă
rti
ţ
ipan
ţ
s-hib
ă
  prezent la cursuri di ver 
ă
,
ţ
i s-organizeadz
ă
 tu România ti dialectili armâna, ta s-avemunu activu,
ţ
i
ş
tii ghini armân
ă
. Tora sunt
ă
 creat condi
ţ
ili ta s-
ţ
em un
ă
ahtari pas
ă
 
23 DI MAI- DZUUA NA 
Ţ
IONALÂ A  ARMÂÑILOR 
Momentu când Papu Dhimitraq Veriga sâ rugâ
yirtatua Vangjel Shundi (Momen
kur At Dhimitraq Veriga lutet për ndjesë pastë Vangjel Shundin)
 N
ë traditën e kremtimit të 23 Majit,shoqata jonë, edhe këtë vit organizoinjë takim festiv në Tiranë, me përfaqësues ngatë gjitha
liale e saj. Ajo që ra në sy ishte pjesëmarrja i një numri më të madh të rinjsh etë rejash arumune.Sigurisht, kremtimi i 23 majit, pati kryesishtanën festiv. Kështu, edhe nëpërmjet fotove, pasqyrojmë momente të ndryshme. Me shumërëndësi ishte ekzekutimi i Imnit kombëtar;homazhi për Vangjel Shundin, sidomos lutja qëu mbajt nga Papu Dhimitraq Veriga, që shpirti itij të prehet pranë Zotit, në parajsë, si dhe dukekujtuar kontributin e tij të jashtëzakonshëmgjatë më se 20 vjetëve në shërbim të çështjesarumune në Shqipëri; kënga e recitime nëgjuhën tonë, etj
***
Qëllimi ishte që, krahas përkujtimit të kësajdate historike, të përcaktoheshin edhe disa de-tyra konkrete për në vazhdim, që ajo që u
tuanë 23 maj 1905, me dekret të Sulltan Abdul tëII të mos humbas kurrë. Si në fjalën përshënde-tëse, që bëri kryetari i shoqatës, zoti Koçi Janku,ashtu edhe nga diskutuesit në këtë drekë-punefestive, ishin përpjekjet e pareshtura, që janë bërë e duhen bërë për të ruajtur gjuhën dhe për ta çuar atë më tej te brezat e rinj, si kushtin e parë për ruajtjen e identitetit të etnisë sonë nëShqipëri.Pano Bakalli, Andon Kristo, Ligor Thano,Ziso Musha, Jani Gusho, Todi Mustaka etj, këm-
Në traditën e kremtimittë 23 Majit - DitaKombëtare e Arumunëve
vijon faqe 3
 bëngulën që në takimet tona të bëhen përpjekjemaksimale, që të
itet e të diskutohet në gjuhëntonë, si një kusht për të “detyrua”pjesëmarrësitqë ta mësojnë këtë gjuhë, nëse duan të jenë pjesë e shoqatës dhe e identitetit arumun. Madjeu kërkua që nga një komision (grup), i përbërë prej atyre që e dinë mirë gjuhën, të organizohenkurse të shkurtra me të rinj, që e kanë trashëguar gjuhën nga prindërit, si dhe nga ata, që pavarë-sisht se nuk e kanë trashëguar atë, por që e dinë
continedze la pagina 2
PËRMBAJTJA CON
Ţ
INEREAFaqe 1 deri në 6:
- Materiale nga kremtimi i 23 Majit -Ditës Kombëtare të Arumunëve dhembledhja e Këshillit të Përgjithshëm e Fili-alit të Tiranës për zgjedhjen e Kryetarit tëShoqatës dhe të ilialit - Materiale di la sărbătorea a 23 diMailu-Dzuua Naţională a Armâñlor și diandamusi a Consilului Ginerală ali Suţati șia ilialil’ei di Tirana ti alidzaerea al Presi-dentu ali Suţati și ilielil’ei.
Faqe 7:
Brâila e Rilindjes shqiptare nëzemër të Bukureshtit 
Faqe 8 :
- Cu furñia-a Dzuual’ei Naiţonala aArmâñlor- Ti virtuozo a cânticlui armânescuAtanas Yioryitsa
Faqe 9:
Edukatë juridike: Ligji Nr 10221datë 4.2.2010 Ligj organik – Për mbrojtjennga diskriminimi- Statistikë domethënëse Voskopoja në vitin1940
Faqe 10:
Dialog Di la Mihail G. BoiagiPrej Mihail G.Boiaxhiut Adusi di la IancoBallamaci
Faqe 11
: Me aparatin fotograik nëGoricë të Beratit dhe një ngacmim përshkollat arumune
Faqe 12
: Poemi pi dauâ limbi : NumtaArbinuascâ (Dasma shqiptare)
Faqe 13
: Dauă poemi di la NashoDhamaj
Faqe 14
: -Ansambli i Kavajës në festi-valin e valleve në Lushnjë. (Ansamblu dinCăval’ia la Festivalu di Giocuri la Lushnja)
Faqe 15
: fragment nga romani i pabotuar “Një ndëshkim i pamerituar”
Faqe 16:
Nga libri “Zëra që thërrasin(”Di la cartea “Boaţi
ţ 
i sritgâ”)
 
 
Vëllazëria
Fra
 ţ
ia
2
Mai-Chiri
ş
ar (maj - qershor) 2012
calitativ
ă
, c
ăţ
e ar oamñi
ţ
i sunt
ă
evidentat
ă
 dur 
ă
añl’i
ţ
i tricur 
ă
.Tu aist
ă
cali
ş
i revista “Fra
ţ
ia” s-u
lisim ma multu ta s-u nv
ăţă
m armânacu scriari
ş
i citeari
ş
i ti aist
ă
s-fac
ă
mamultu
lialili. Tuta
ş
i, dup
ă
yrneca (exem- plu) ti cilist
ă
sirili
ţ
i ma s-fa
ţ
i di la
lialu tuSaranda, n
ă
capu cu Pano Pakalli ta s-aib
ă
 contact cu conducerili a radio-televizunealocal
ă
, ta s-poat
ă
s-transmenteasc
ă
ca
st
ă
m
ă
n
ă
nisc
ă
nti minuti pi limba a noast
ă
.Ma ninti di tut
ă
prindi s-avem oaml’i
ţ
i s-adar 
ă
progamu, turnarea
ş
i citerea pi limba a noast
ă
. Lucru prindi s-hib
ă
 concret
ş
i, ma ninti
ţ
i s-c
ă
ft
ă
m di alan
ţă
,s-vead
ă
 
ţ
i poati s-fac
ă
in
ş
i. Ari
liali, catu Ferica, Curceaua, Pogradec, Elbasan,Caval’ia, Tirana, Lu
ş
ñia,
ş
i al
ţă
, iu aricondi
ţ
i ta s-bag
ă
tu ban
ă
yrneca
ţ
i na daPano Bacalli.***Pr 
ă
ndzu tricu tu atmosfer 
ă
h
ă
ă
rsit
ă
 
ş
iavu ma multu optimizmu ti yinitorlu.Koresp i “Fra
ţ
ia”-as
Tirana 26 di Mai 2012
ZBORU APRESIDENTULUI:D-ul KOÇI JANKU-107 ANIVERSARIU-
Tiñisi
ţ
parti
ţ
ipan
ţă
!H
ă
roiasi
ş
i la mul
ţ
a añ Dzuua Na
ţ
ional
ă
a Armâñilor!Easti prota oar 
ă
,
ţ
i Dzuua a Armâñilor 
ţ
i u s
ă
rb
ă
torim f 
ă
ă
presidentu D-ulVangjel Shundi. El va s-ar 
ă
mân
ă
ti tu
ţ
noi
gura emblamatic
ă
, ni agri
ş
it
ă
, presidentudi tiñii ti tut
ă
chirou.S-umplur 
ă
107 di añi di la “ Iradea”Sulltan Abdyl Hamit a Doi-la, sum presi-onu a patriot
ăţ
ilor 
ş
i intelectualilor român
ş
i armân,
ă
l’i cunu
ş
t
ă
poporu armânndrepturi a
ş
i cum li avea tu
ţă
popurili nimusliman sum Perandoria Otaman
ă
Iradea a Sulltanului s-pitricu admi-nistrat
ă
s turc
ă
 
ş
i tu Patricana Ortodoxe diStamboll. Cu aist
ă
Iradea poporu armân sis-cunosc
ă
ca poporu ahoria.- Ndrepturi s-aiba sculii pi limba alor;- Ndrepturi
ţ
i liturghia la bisercis-spun
ă
pi lima a lor;- Ndrepturi s-aiba reprezentan
ţ
laadministrata statal
ă
.Constantin Belemaci, autoru a Im-nului armân, va s-dzac
ă
ti Sulltan AbdylHamid II
 Mul 
 ţ 
añ s-benedzâ Sulltan Abdyl Hamid-Khan,Imperator cu numâ Sultañlor Sul-tan!
Popuru armân va s-c
ă
noasc
ă
periodu
orieasc
ă
, care u a
rm
ă
dp
ă
Iradea, cuagiutarea fr 
ăţ
easc
ă
di la fra
ţ
l’i pisti Du-nar.S-discl’d
ă
ă
multu sciuli, cu nisc
ă
tinevelu,
na
ţ
at di la statulu român. Aist
ă
 fe
ţ
i
ţ
i poporu armân s-avea ma pu
ţ
in
ă
 analfabe
ţ
, compara
ţ
cu poporuri al
ţă
sumPerandoria Otoman
ă
. Arustunarea a
ş
tlejiPerandori
ş
i in
ş
iria a stati al
ţ
na
ţ
ionali, p
ă
ţă
ă
 
ş
i locuri iu b
ă
na armâñl’i. Armâñliavur 
ă
presiuni ta s-chear 
ă
identitatea a lor. Nu s-gri ti istoria a lor, tradita, cutura
ş
ilimba a
ş
tl’iu popuri. S-aspars
ă
ş
i sculiliti limba român
ă
pi asiti locuri.Pi aist
ă
cali: cu limba, cultura, istoria,consider 
ă
ndalui oamñi m
ă
ri di la etnia anoasta ca oaml’i di la etnia iu b
ă
na. Aisticrati avea tenden
ţ
i
ţ
i s-chirea identitateaa l’ei. Ti ironia a norocului ti poporu anostu, a
ţ
ea
ţ
i u v
ă
l’g
ă
tu eta si s-a
ş
terdzeadi la istoria.Cu amintarea a democra
ţ
iei la Arbinu-
ş
ii s-veadi di
ş
tiptarea a poporului a nostu
ş
i cilistisirili ali Su
ţ
ati
ş
i agiutu ali Amba-sadiei român
ă
. Cu tut
ă
a
ţ
ea
ă
nc
ă
statuluarb
ă
nes sunt
ă
cu opinii tricuti, ligati cuetnia a noast
ă
. Aoa s-a
i ma ultu progecti
ş
i lucr 
ă
rili
ş
tenci
ci ti speci,
ţ
i ma cher 
ă
dic
ă
t un poporu,
ţ
i ar dat
ă
siñalu „SOS”.Mul
ţă
autori
ţ
i scrir 
ă
ti poporu armânstr 
ă
m
ţă
ndalui realiteta istoric
ă
 
ş
i urmeadzscenari vecl’i ti armâñi. Multu ori fac
ă
 canda nu ni vead
ă
, canda him
ă
asimilat,canda him
ă
integrat tu
ţ
la so
ţ
ietatea al- banez
ş
i ar dat
ă
 
ş
i da contributu mari tuistoria di asear 
ă
 
ş
i az
ă
ali Albanii.C
ă
ftarea a noast
ă
esti singur 
ţ
i s-armâ-nem armâñiSuntem Armâñi dit Albania,
ş
i patriae noast
ă
easti Albania.Avem dininit a ocl’ilor moto a patrio-
ţ
ilor,
ş
i zboru a patriotu martir ti limba
ş
ietnia a noast
ă
 
ş
i ti limba albanez
ă
, PapaLlambro Ballamaci :
“Câtâ ma fârtoas sâ hiba neambluarbini
ş
escu, Ahântu ma sânâtos u s-hi-
ş
i etnia armânâ”.
Integrarea europian
ă
, iu vrem s-agindzem tu
ţ
, cafti s-respectâm ndrepturia minorit
ăţ
ilor 
ş
i Ndrepturi a Omului.So
ţ
ata „Armâñl’i di Albania” va s-lu-creadz
ă
 
ţ
i promovera
ţ
ido
ţ
i ar lig
ă
turi culimba, cultura, tradita, istoria a poporuluia nostu, ta s-spunem c
ă
him
ă
So
ţ
at
ă
Cul-tural
ă
.S
ă
bâneadz
ă
armâñl’i iu
ţ
ido tsi sunt
ă
!H
ă
rioasi Dzuua a Armâñl’lor!
23 DI MAI- DZUUA NA 
Ţ
IONAL ARMÂÑILOR 
continedze de la pagina 1
Oaspi la s
ă
rb
ă
toari 
ş
i reperzentatu a Ambasadiei Român
ă
dinTirana, D-ul Mihai TicanPar 
tţ 
ipan
ţ 
D-ul Patraq Divjaka anda da minduerili a liu
lucru ma bunu
ma ncloPapu Veriga spuni 
tradi 
ţ 
i religiozi, trâ care va s- avem câ
ș
ga ta s-nu cherâD-ul Andon Hristo zburândalui trâ
ţ 
ineri 
ș
i nvi 
ţ 
ari ali limbi di la cilimel’i a casa
AKTUALITET ACTUALITÂ
Ţ
 
 
Vëllazëria
 
3
Fra
 ţ
iaMai-Chiri
ş
ar (maj - qershor) 2012
rumanishten letrare, nga që kanë bërë studimetnë Rumani. Kjo do të bëjë të mundur që tëlexohet dhe të shkruhet në arumanishte dhe pastaj me përpjekje individuale mund të avan-cohet gradualisht më tej. Mbetet një detyrë eKëshillit të Përgjithshëm, Kryesisë së Shoqatësdhe kryesive të
lialeve, që ta programojnëkëtë detyrë dhe në këtë vit dhe të gjejnë zbatimkonkret.Po kështu u theksua që pjesëtarë ngashoqata jonë, të jenë prezent në kurset verore,që organizohen në Rumani për dialektet earumanishtes, për të pasur një aktiv pranëkryesisë me njerëz, që e dinë dhe e
asim mirëarumanishten. Tashmë janë krijuar kushte që të bëjmë këtë hap cilësor, sepse ka edhe njerëz tëaftë e të përgatitur gjatë këtyre viteve. Njëkohësisht gazeta “Fra
ţ
ia” të shfrytëzo-het më shumë, për të përvetësuar arumanishtenme të lexuar dhe kjo të shtrohet si detyrë ngatë gjitha
lialet e shoqatës. Në të njëjtënkohë, sipas shembullit dhe përpjekjeve që po bëhen nga
liali i Sarandës, me në krye PanoBakallin, të vijoj kontakti me drejtuesit eradiove televizioneve lokale, për të mundësuar transmetimin një minutazhi javor në gjuhënarumune më lajme dhe programe të tjera. Por  para së gjithash për këtë të përgatiten të paktëntre vetë për çdo
lial, që t’i përgatisin lajmetapo reportazhet, t’i përkthejnë në gjuhën tonëdhe t’i lexojnë në radio drejt e korrekt. Punaështë konkrete dhe para se të kërkojmë ashtu në përgjithësi që të bëhet kjo apo ajo, kërkohet të punojmë secili drejtues
liali konkretisht. Ka
liale si ai i Fierit, Korçës, Pogradecit, Elba-sanit, Kavajës, Tiranës, Lushnjës etj, që kanëmundësi për ta vënë në zbatim këtë detyrë, pakërkuar investime, por vetëm përpjekje ngadrejtuesit e
lialeve. Në këto kushte qarjet dhekërkesat, apo dhënia e mendimeve, pa bërë përpjekje konkrete e pa rezultate konkrete, nuk kanë e nuk duhet të kenë vend.***Dreka kaloi në një atmosferë të gëzueshmedhe krijoi më shumë optimizëm për të ardhmene shoqatës.Koresp i “Fra
ţ
ia”-asTiranë 26 maj 2012
FJALA EKRYTARIT:ZOTIT KOÇI JANKU
107 VJETORI I DITËS SË ARUMUNËVE/VLLEHVE
Të nderuar miq e të ftuar Gëzuar Ditën e ArumunëveËshtë e para Ditë Arumunëve, qe festohet pa kryetarin z. Vangjel Shundi. Ai do të mbetet për gjithë ne një
gurë emblematike, e paharruar dhe një president i përjetshëm nderi ikësaj shoqate.Të nderuar pjesëmarrës!U mbushën plot 107 vjet nga dalja e “Irades” Sulltan Abdyl Hamiti i Dytë, nëntrysnin e patriotëve dhe intelektualeve rumune arumun, i njohu popullsisë arumune/vllahe tëdrejta, si gjithë popujt e tjerë jomysliman, qëndodheshin në Perandorin Otomane.Dekreti i sulltanit iu dërgua gjithë ad-ministratës turke në Ballkan dhe PatrikanësOrtodokse të Stambollit. Me këtë dokument popullsia arumune/vllahe u njoh si milet vete. Ata
tuan të drejtën e shkollimit nëgjuhën e origjinës.- Të drejtën e meshës në kisha në gjuhëne vete- Të drejtën e përfaqësimit ne adminis-tratën shtetërore.Konstantin Belemaci, autori i himnitarumun/vllah, do ti thur lavde Sulltan AbdylHamid II për të drejtat dhe lirin që i dha pop-ullsisë sonë.
 Mul 
 ţ 
anj s-benedzâ Sulltan Abdyl Hamid-Khan,Imperator cu numâ Sultanjlor Sultan
!
Popullsia arumune/vllahe do të njohë per-iudhën më të lulëzuar në drejtim të a
rmimittë saj pas Irades, me ndihmën e pa kursyer tëvëllezërve rumun të mbi Danubit.U hapen shumë shkolla në Ballkan, tëniveleve të ndryshme, me
nancimin e shtetitRumun. Kjo bëri që në këtë periudhe popullsiaarumune/vllahe të kishte më pak analfabet nëraport me popujt e tjerë që ndodheshin nënPerandorin turke.Shembja e kësaj perandorie dhe dalja eshteteve nacionale në Ballkan, copëtuan vend- banimet arumune/vllahe në shumë shtete. Aru-munet/vllehtë humbën të drejtat e
tuara dheiu nënshtruan një trysnie të jashtëzakonshmeasimiluese. Nuk u fol për historinë, kulturën,traditat dhe gjuhën e këtij populli; Nuk u fol për 
gurat e ndritura të dal nga gjiri kësaj etnie; Uzhduken shkollat e ngritur me ndihmën bujaretë vëllezërve tanë rumun.Duke mos kultivuar gjuhën, duke ia fshirëhistorinë, duke ia përvetësuar njerëzit e mëd-henj në histori, duke ia përvetësuar elementete kulturës të etnogra
së, të muzikës, tendencaishte e qartë. Shtetet ballkanike me çdo kusht esa më shpejt këtë popull donin ta asimilonin dheme të, të realizonin një funksion, shëndoshjen e popullsisë së tyre. Ironi e fatit për popullin tonarumun/vllah, atë që ata e prunë nga rrebeshete historisë prej mijëra vjetësh, gjuhën, traditat,kulturën, do të tentohet nga politika e shteteve ballkanike të zhduket.Me vendosjen e demokracisë në Shqipërivërehet zgjimi i popullsisë arumune/vllahe fal përpjekjeve të shoqatës arumune dhe ndihmësse popullit dhe ambasadës rumune. Mekanizmate shtetit ende nuk janë çliruar nga mendësia etë shkuarës në lidhje me popullsinë arumune/vllahe. Gjen më shumë projekte dhe punimeshkencore për speciet rrezikuara se sa për një popull që lëshuar sinjalin “sos”Shumë autor që tentojnë të shkruajnë për  popullsinë arumune/vllahe shtrembërojnë real-itetin historik dhe ndjekin skenarët e vjetër nëlidhje me popullsinë arumune/vllahe. Shpesh bëjnë sikur nuk na shikojnë, sikur nuk ekzis-tojmë apo sikur jemi asimiluar dhe këtë sepsearumunët/vllehtë janë integruar në shoqërinëshqiptare dhe kanë dhënë e japin një kontributmbresëlënës në historinë e djeshme e të sotmeshqiptareKërkesa e vetmja e jona është ruajtja eidentitetit ton etnik Jemi arumun/vlleh shqiptar, atdheu ynëështë Shqipëria.I përmbahemi fort motos së rilindësvetanë, thënies së mësuesit patriot e martir tegjuhës arumune/vllahe e shqipeHarallamb Ballamaci :
Câtâ ma fârtoas sâ hiba neambluarbini 
ş
esc ahtât ma sântos u s-hibâ si etniaaromâna/vlaha
Integrimin evropian që aspirojmë të gjithëduhet ta konceptojmë si respektim të të drejtavetë minoriteteve dhe lirive të individit.Shoqata Arumunët e Shqipërisë do të for-cojë përpjekjet e saj për të promovuar gjithçkaka të bëjë me gjuhën kulturën, traditën, historinëe popullsisë arumune/vllahe, për të dëshmuar se e meriton emërtesën shoqate kulturore.Të rrojnë Arumunët /Vllehtë kudo-ndodhen në botëGëzuar 23 Majin!Gëzuar Ditën e Arumunëve
Në traditën e kremtimit të 23 Majit- Dita Kombëtare e Arumunëve
vijon nga faqe 1
Laureta si Lila Shundi, mul’ersa shi hil’sa al Yirtatlu Vangjel Shundi D-ul Dhimitraq Liçi zburândalui 
ac 
vitâ
li a
 fi 
lialil’ei din Përmet Pano Bakalli, spuni 
cilistâsirili 
ţ
i ma s-facâ Saranda si Argirocastra cu masmediaelectonicâ localâ ta s avem programu pi limba a noastâ
AKTUALITET ACTUALITÂ
Ţ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->