Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Info Programi i Zadaci Za Sajt PDF

Info Programi i Zadaci Za Sajt PDF

Ratings:
(0)
|Views: 250|Likes:

More info:

Published by: Зета Грозна on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

 
1
 
ISPITI KOJI SE MOGU POLAGATI I BODOVI NA ISPITU
Za upis na Fakultet za fizi
č
ku hemiju (za zvanje diplomiranifizikohemi
č
ar) mogu se polagati ispiti iz fizi
č
ke hemije, hemije, fizike ilimatematike. Svaki od ovih ispita donosi maksimalno 100 poena. Broj bodova sa prijemnog ispita za rang listu kandidata ovog Fakulteta izra
č
unavase po formuli: 0,6xFH ili 0,6xH ili 0,6xF ili 0,6xM (broj poena FH - fizi
č
kahemija, H – hemija, F – fizika i M – matematika). Ako kandidat polaže dvaispita ra
č
una
ć
e se onaj na kome je ostvario više bodova.Mesto na rang listi i broj ukupno ostvarenih bodova odre
đ
uju da likandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li
ć
e biti finansiraniz budžeta ili
ć
e samofinansirati školarinu. Kandidat može biti upisan nateret budžeta ako se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis na teret budžeta i ako ima više od 51 boda. Kandidat koji samofinansira školarinumože biti upisan ako se na rang listi nalazi do broja odobrenog za upissamofinansiraju
ć
ih kandidata i ako ima više od 30 bodova.Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po ovom Konkursu neupiše u predvi
đ
enom roku, Fakultet
ć
e umesto njega upisati drugog kandidata, prema redosledu na rang listi, u roku utvr 
đ
enom procedurom upisa.
PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT
 
MATEMATIKA
1.
 
Osnovne logi
č
ke operacije. Pojam funkcije.2.
 
Racionalni algebarski izrazi. Polinomi.3.
 
Linearna funkcija. Linearne jedna
č
ine i nejedna
č
ine. Sistemi linearnih jedna
č
inai nejedna
č
ina.4.
 
Kvadratna funkcija. Kvadratne jedna
č
ine i nejedna
č
ine. Sistemi kvadratnih jedna
č
ina.5.
 
Algebarske i iracionalne jedna
č
ine i nejedna
č
ine.6.
 
Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske ieksponencijalne jedna
č
ine i nejedna
č
ine.7.
 
Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jedna
č
ine i nejedna
č
ine. Primenatrigonometrije na trougao.8.
 
Kompleksni brojevi.9.
 
Analiti
č
ka geometrija u ravni (prava, krug, elipsa, hiperbola i parabola).10.
 
Planimetrija (prvenstveno geometrija trougla,
č
etvorougla i kruga).11.
 
Stereometrija (prizma, piramida, zarubljena piramida, valjak, kupa, zarubljenakupa, sfera i delovi sfere).12.
 
Kombinatorika. Binomna formula. Aritmeti
č
ka i geometrijska progresija.13.
 
Pojam grani
č
ne vrednosti. Izvod i primena izvoda.
 
 2LITERATURA:1.
 
Đ
. Vukomanovi
ć
, D. Georgijevi
ć
, A. Zoli
ć
,
Đ
. Jovanov, M. Lazi
ć
, M. Merkle,M. Mili
č
i
ć
, R. Radovanovi
ć
, Z. Radosavljevi
ć
, Z. Šami,
 Zbirka zadataka itestova iz matematike za pripremanje prijemnog ispita za upis na tehni
č 
ke i prirodno-matemati
č 
ke fakultete,
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,Beograd, 1994.2.
 
D.
Đ
. Toši
ć
, N. D. Stankovi
ć
,
Testovi iz matematike-Priru
č 
nik za pripremu prijemnih ispita,
Grifon, Beograd, 1998. god.
FIZIKA
1.
 
Prostor, vreme i kretanje2.
 
Sila i energija3.
 
Pojam o relativisti
č
koj mehanici4.
 
Sile i bezvrtložno polje5.
 
Zakoni održanja i energije6.
 
Hidromehanika7.
 
Fizika velikog broja molekula8.
 
Elektrokinetika9.
 
Sile i vrtložno polje10.
 
Elektromagnetna indukcija11.
 
Oscilacije12.
 
Geometrijska optika13.
 
Talasi14.
 
Fizika mikrosveta – kvantna svojstva zra
č
enja15.
 
Fizika mikrosveta – struktura atomskog jezgraLITERATURA:1.
 
V. Georgijevi
ć
, Lj. Jankovi
ć
, G. Todorovi
ć
,
 Zbirka testova iz fizike,
priru
č
nik za pripremu prijemnog ispita na tehni
č
kim fakultetima, Barex, Beograd, 1991.2.
 
B. Stani
ć
, M. Markovi
ć
,
 Zbirka rešenih zadataka sa prijemnih ispita na Elektrotehni
č 
kom fakultetu u Beogradu,
Nauka, Beograd, 1992.3.
 
B. Stani
ć
, M. Markovi
ć
,
 Zbirka rešenih testova i zadataka sa prijemnih ispitana tehni
č 
kim fakultetima,
Elektrotehni
č
ki fakultet, Beograd, 1998.
HEMIJA
1.
 
Opšti deo. Materija i energije, masa. Supstanca. Analiza i sinteza.2.
 
Jedinjenja i elementi. Zakon o održanju mase. Zakon stalnih težinskih odnosa.Zakon prostih zapreminskih odnosa. Avogadrov zakon.3.
 
Oksidacija i redukcija. Oksidi, hidroksidi. Anhidridi kiselina i anhidridi baza.Kiseline, baze i soli. Neutralizacija. Neutralne, kisele i bazne soli.4.
 
Periodni sistem elemenata. Klasifikacija elemenata.5.
 
Struktura atoma (elektron, proton, neutron), atomsko jezgro i elektronskiomota
č
. Valentna stanja elemenata.6.
 
Rastvori.7.
 
Elektroliti i neelektroliti. Teorija o elektroliti
č
koj disocijaciji.
 
38.
 
 Neorganska hemija. Vazduh i plemeniti gasovi. Vodonik, kiseonik. Voda.Alkalni metali.Zemnoalkalni metali.9.
 
Halogeni elementi. Sumpor. Azot. Fosfor. Ugljenik. Silicijumdioksid i silikati.10.
 
Bakar, cink, aluminijum, gvož
đ
e, olovo i njihove soli.11.
 
Organska hemija. Svojstva organskih jedinjenja, hemijske veze u njima ikarakteristike funkcionalnih grupa. Zasi
ć
eni ugljovodonici. Nezasi
ć
eniugljovodonici. Cikli
č
ni ugljovodonici. Aromati
č
ni ugljovodonici.12.
 
 Nafta. Alkoholi. Etri. Fenoli. Aldehidi. Ketoni.13.
 
Organske kiseline. Masne kiseline: mravlja kiselina, sir 
ć
etna i više masnekiseline. Aminokiseline. Estri. Esterifikacija i saponifikacija. Mast i sapuni.Ugljeni hidrati. Polisaharidi i celuloza.14.
 
Belan
č
evine: proste i složene belan
č
evine.
Osnovnu literaturu za pripremu ovih ispita
č 
ine udžbenici koji su u upotrebi u srednjem usmerenom obrazovanju.
FIZI
Č
KA HEMIJA
1.
 
OSOBINE GASOVA.Idealno gasno stanje. Realni gasovi. Kineti
č
ka teorijagasova.2.
 
PRVI I DRUGI PRINCIP TERMODINAMIKE. Unutrašnja energija. Entalpija.Energetika hemijskih reakcija. Entropija. Slobodna energija.3.
 
RASTVORI. Na
č
in izražavanja koncentracije. Razblaženi rastvori.4.
 
KOLOIDNI SISTEMI. Osobine koloida. Na
č
ini dobijanja koloida.5.
 
RAVNOTEŽE FAZA. Pravilo faza. Fazne ravnoteže. Napon pare te
č
nosti.Fazne ravnoteže u dvokomponentnim sistemima. Destilacija.6.
 
HEMIJSKA RAVNOTEŽA. Hemijska ravnoteža i slobodna energija.
7.
 
HEMIJSKA KINETIKA. Brzina hemijskih reakcija. Kataliza
.
8.
 
ELEKTROHEMIJA. Provodljivost elektrolita, specifi
č
na i molarna. Merenja provodljivosti. Galvanski elementi. Elektrodni potencijal. Elektroliza.9.
 
ATOMI I MOLEKULI. Struktura atoma. Sastav jezgra. Radioaktivni raspad.Osobine radioaktivnog zra
č
enja. Osobine elektromagnetnog zra
č
enja. Atomskispektri. Hemijska veza. Molekulski spektri. Berov zakon.LITERATURA:1.
 
M. Rako
č
evi
ć
, R. Horvat, HEMIJA za I razred srednjeg obrazovanja.2.
 
S. Uvodi
ć
-Karadži
ć
, M. Markovi
ć
, FIZI
Č
KA HEMIJA za II, III i IV razredsrednjeg obrazovanja i vaspitanja.3.
 
A. Anti
ć
-Jovanovi
ć
, S. Mentus, M. Jeremi
ć
, ODABRANA POGLAVLJAHEMIJE za III razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja.4.
 
I. Ani
č
in i dr. FIZIKA za II razred zajedni
č
kih osnova srednjeg obrazovanja.
PRIJEMNI ISPIT IZ FIZI
Č
KE HEMIJE JUL 2005 GIDINE
Šifra zadatka4 1 2 2 2Obavezno uneti šifru zadatka u obrazac za odgovore.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Milovic Ana liked this
rondic liked this
sanjacarica liked this
Катарина М. liked this
Катарина М. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->